Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Roving workshop Disseminating IP knowledge in universities, Industrial.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Roving workshop Disseminating IP knowledge in universities, Industrial."— Transkript prezentace:

1 Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Roving workshop Disseminating IP knowledge in universities, Industrial Property Office of the Czech Republic, 2-3 December 2009 Richard Papík, Peter Pálka & Linda Jansová Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

2 Zařazení problematiky průmyslového vlastnictví do výuky
Z historie: soustava vědeckých, technických a ekonomických informací (VTEI) x jednotná soustava knihoven odraz v členění výuky na katedře knihovnictví, od 1966 katedře knihovnictví a vědeckých informací návaznost na směry FID (Fédération Internationale de Documentation, dnes součástí IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions)

3 Příklady z historie 1967/1968

4 Příklady z historie 1969/1970

5 Dotazníkový průzkum Zahrnutí problematiky průmyslového vlastnictví do výuky na ÚISK
zaměřen učitele a doktorandy působící na ÚISK využití formuláře v rámci systému Google Docs (Google Spreadsheets) oslovení potenciálních respondentů: osobně (hromadně – schůze ÚISK ) prostřednictvím interních elektronických konferencí možnost vyplnit dotazník od 10. do

6 Podoba dotazníku

7 Podoba dotazníku

8 Výsledky přímo prostřednictvím formuláře získáno šest odpovědí, další čtyři odpovědi/reakce em nebo osobně

9 Výsledky PhDr. Jitka Hradilová: relevantní předměty:
Historie a současný vývoj informační a komunikační politiky EU (Projekt Jean Monnet) 2004/2005, 2005/2006 Informační toky EU 2007/2008 Information and communication policy of the European Union (program ERASMUS) 2008/2009, 2009/2010 o co se konkrétně jedná: „Téma průmyslového vlastnictví se vyskytovalo v rámci praktického cvičení ve vyhledávání na legislativním portálu EU EUR-Lex (právo podniků - práva k duševnímu vlastnictví) a v práci s tezaurem EUROVOC (deskriptory: evropský patent, Evropský patentový úřad, patentové právo, evropská značka - European trade mark)“ odborné příspěvky: Průvodce informačními zdroji Evropské unie, Elektronické texty ÚISK

10 Výsledky Mgr. Pavla Kovářová: relevantní předměty:
Zneužitelné osobní informace na internetu 2009/2010 o co se konkrétně jedná: „bezpečnost informací, s ohledem na průmyslové vlastnictví zneužívání grafické podoby webových stránek společností včetně jejich log apod., zneužívání dobrého jména společnosti k získání důvěry u potencionálních obětí“ odborné příspěvky: příspěvek na konferenci Infokon (2007) - - výše uvedené informace + průmyslová špionáž přes internet

11 Výsledky Mgr. Petra Sluková: relevantní předměty:
Speciální informační fondy /dříve s Richardem Papikem/ a Světový informační průmysl /výuka VOŠ Valmez/ o co se konkrétně jedná: „Teoretické vysvětlení myšlenky ochrany průmyslového vlastnictví. A pak charakteristika jednotlivých oblastí /patent, známka, vzor../ s nácvikem vyhledávání v národních a zahraničních /WIPO/ databázích. Pochopení a orientace v MPT.“

12 Výsledky Doc. PhDr. Rudolf Vlasák: relevantní předměty:
Informační politika každý rok v zimním semestru o co se konkrétně jedná: „základy průmyslového práva včetně legislativy a hlavních institutů tohoto práva (ne databáze a klasifikace)“ odborné příspěvky: vedení a oponentury diplomových prací k dané tematice

13 Výsledky Mgr. Linda Jansová (dříve Skolková): relevantní předměty:
Citování on-line informačních zdrojů 2007/2008 (výběrový seminář) Řízené slovníky, jejich poslání a tvorba na příkladu tezauru 2008/2009 (výběrová přednáška, ve spolupráci s Peterem Pálkou) o co se konkrétně jedná: „zmínka o citování patentových dokumentů, spolupráce s ÚPV při realizaci výběrové přednášky v souvislosti s připravovanou revizí Lokarnského třídění“ odborné příspěvky: zpráva ze semináře konaného na ÚPV - Ochrana průmyslových vzorů z pohledu Kanady a Velké Británie -

14 Výsledky Peter Pálka: relevantní předměty: o co se konkrétně jedná:
Metodologie vědy 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 o co se konkrétně jedná: „v předmětu Metodologie vědy (Methodology of Science) se zmiňuji o autorských právech, průmyslových právech, objevech, vynálezech, patentech, prioritě, licencích“

15 Výsledky Richard Papík: relevantní předměty: o co se konkrétně jedná:
Rešeršní strategie pro vědu a výzkum (původní název: Rešeršní strategie a vyspělé metody informační podpory vědy) každoročně v zimním semestru Speciální informační fondy a služby každoročně v letním semestru Úvod do informačních studií o co se konkrétně jedná: seznámení s rešeršními systémy národními a mezinárodními v oblasti patentů a ochranných známek a praktické rešerše, průmyslové vlastnictví v souvislosti s konkurenceschopností, exkurze s přednáškou na ÚPV, zvané přednášky v rámci výuky odborné příspěvky: příspěvky v časopise Národní knihovna, příspěvky na konferencích (např. CS Online, INSOURCE 2008)

16 Výsledky Vladimir T. Borovansky:
absolvent a příznivec ÚISKu, působil na Arizona State University, v níž po řadu let fungovala tzv. Patent Depository Library – V. Borovansky byl styčným důstojníkem (liaison) pro tuto oblast, účastnil se také konferencí PTO ve Washingtonu dále vyučoval dva kurzy (jeden z nich byl určen pro Library & Information School), do nichž byly zahrnuty mj. patentové informace a informace související s copyrightem a ochrannými známkami

17 Výsledky Vyšší odborná škola informačních služeb:
úzká spolupráce s ÚISK modul Specializované informační systémy: 2 hodiny týdně, zakončeno testem pro studenty 3. ročníku VOŠ – specializace Služby knihoven) vyučuje Dobroslav Pičman z ÚPV obsah: principy patentoprávní ochrany, evropské patentové právo, české patentové právo, práce knihovny Úřadu, zpracování patentů, uchovávání a vyhledávání

18 Příklady otázek ze státních závěrečných zkoušek
Jaké rozlišujeme druhy patentových rešerší? Pohovořte o selekčních jazycích patentových systémů. Jaká jsou specifika vyhledávání v patentových bázích dat?

19 Vysokoškolské kvalifikační práce na ÚISK a průmyslové vlastnictví
ISDP – Informační systém diplomových prací (používán od roku 2000), vyhledávání mj. podle klíčových slov – k klíčových slov z oblasti průmyslového vlastnictví 15 kvalifikačních prací spojených s průmyslovým vlastnictvím (vyhledány ještě dvě další více zaměřené na jiné aspekty duševního vlastnictví) z toho devět diplomových prací, pět rigorózních prací, jedna disertační práce (tématu se dotýká okrajově) na dalších snímcích přehled prací podle klíčových slov

20 Duševní vlastnictví

21 Mezinárodní patentové třídění

22 Niceské třídění

23 Obchodní známky

24 Patentová literatura

25 Patentové citace

26 Patentové dokumenty

27 Patentové právo

28 Patentové rešerše

29 Patentové úřady

30 Patenty

31 Právo duševního vlastnictví

32 Právo průmyslového vlastnictví

33 Průmyslově právní informace

34 Průmyslové vlastnictví

35 Průmyslové vzory

36 Trademark Explorer (databáze)

37 Užitné vzory

38 Vídeňské třídění

39 Vynálezy

40 Příbuzné oblasti téma průmyslového vlastnictví se vyskytuje i v řadě dalších prací spojených s tématem informačního průmyslu, informační politiky, competitive intelligence atd.

41 Historická zajímavost
diplomová práce z roku 1965: BRODSKÁ, Jaroslava. Zpracování patentové literatury v oboru papírenském s. Univerzita Karlova v Praze, katedra knihovnictví a vědeckých informací. Vedoucí práce Antonín Derfl.

42 Uplatnění absolventů odborní i vedoucí pracovníci na ÚPV
zaměstnanci patentových a známkových kanceláři odborníci v oblasti informační podpory výzkumu a vývoje (včetně komerční sféry)

43 Prague Summer Seminar pořádán každoročně pro studenty a informační pracovníky a knihovníky z USA od roku 2002 každoročně jedenkrát se seminář konal v prostorách ÚPV z přednášejících: Ing. Miroslav Paclík (ÚPV) PhDr. Jana Pavková (ÚPV) Mgr. Hana Churáčková (ÚPV) Ing. Bohumil Boček (Medistyl s.r.o., dříve zastupoval v ČR a SR firmu Derwent Ltd.)

44 Spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV)
exkurze pro studenty zvané přednášky expertů z ÚPV na ÚISK monografie Průmyslově právní informace (autor K. Čada) – vydána ve vydavatelství UK – v Karolinu v roce 2002 oponentury kvalifikačních prací, např. diplomová práce Průmyslové právo a patentové rešerše autorky Lenky Tvrdé (2003); oponentka Marie Pičmanová (ÚPV) Diplomová práce Bezplatně přístupné databáze průmyslově právních informací na Internetu autorky Lindy Lopezové (2002); oponent Karel Čada (ÚPV)

45 Spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV)
konzultační činnost (Peter Pálka, Linda Jansová (Skolková)): revize Lokarnského třídění praktická část výběrové přednášky Řízené slovníky, jejich poslání a tvorba na příkladu tezauru realizované v zimním semestru 2008/2009 přednáška Indexing Languages – Development and Maintenance v rámci setkání Pilot Group of the Ad hoc Group of the Locarno Union (březen 2009)

46 Příklad výstupů – tezaurus na téma hudební nástroje

47 Příklady odborných akcí spolupořádaných ÚISK
Jinonické informační pondělky: pořádány každé pondělí v semestru přednášky na různá témata, mj. i průmyslového vlastnictví, např. přednáška Mgr. Lindy Lopezové Bezplatně přístupně databáze průmyslově právních informací na internetu (2004) aktuální program viz web ÚISK:

48 Příklady odborných akcí spolupořádaných ÚISK
konference IKI IKI = Informace, konkurenceschopnost, inovace IKI 2008 – mj. příspěvek PhDr. Jany Pavkové (ÚPV) Užití průmyslově právní ochrany jako strategického prostředku 19. ledna 2010 již 3. ročník podrobnosti viz konferenční web: sekce Konference IKI BOBCATSSS 2007: mezinárodní studentské sympozium, více než 400 účastníků řada příspěvků zaměřených na competitive intelligence (viz program:

49 Elektronické studijní texty
dostupné na adrese (nutné přihlášení) návaznost na výukový CD-ROM z roku 2001 Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. dílčí zmínky o průmyslovém vlastnictví, např.: Vyhledávání informací v databázích zaměřených na chemii (PhDr. Lucie Šerá) Informační politika (doc. PhDr. Rudolf Vlasák) Průvodce informačními zdroji Evropské unie (PhDr. Jitka Hradilová)

50 Projekt Pražská síť podpory elektronického vzdělávání
ÚISK jako spoluřešitel výstupy dostupné na adrese mj. kurzy: Patenty a jejich klasifikace (PhDr. Martina Franklová) Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací (Mgr. Bohdana Průchová)

51 Možnosti další spolupráce
s ÚPV v oblasti přípravy studijních textů s dalšími aktéry v oblasti průmyslového vlastnictví

52 Závěrem přestože nejsme technickou školou, všichni absolventi bakalářského i magisterského studia odchází do praxe minimálně s povědomím o problematice průmyslového vlastnictví a jeho informačních zdrojů

53 Závěrem studenty se snažíme vzdělávat v duchu dvou citátů:
When I want to discover something, I begin by reading up everything that has been done along that line in the past - that's what all these books in the library are for. I see what has been accomplished at great labor and expense in the past. I gather data of many thousands of experiments as a starting point, and then I make thousands more. Thomas Alva Edison Knowledge is of two kinds: we know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it. Samuel Johnson

54 Kontakty Richard Papík richard.papik@ff.cuni.cz Peter Pálka
Linda Jansová

55 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Roving workshop Disseminating IP knowledge in universities, Industrial."

Podobné prezentace


Reklamy Google