Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úrok,úroková sazba, RPSN, lichva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úrok,úroková sazba, RPSN, lichva"— Transkript prezentace:

1 Úrok,úroková sazba, RPSN, lichva
VY_62_INOVACE_1_2_16 „Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků a textů je Ing. Renata Hethová“.

2 Úrok = cena peněz. Vytváří se na finančním trhu, na základě nabídky a poptávky po penězích, (peníze jsou na tomto trhu zbožím). Ti, kdo mají volné finanční prostředky je za určitý úrok půjčí, ti, kdo je potřebují si je za určitý úrok půjčí. V moderní ekonomice přes prostředníka – např. banku. = odměna pro věřitele X náklady navíc pro dlužníka.

3 Úroková míra, sazba Relativní vyjádření.
V % vyjadřuje podíl úroku k hodnotě původního kapitálu, jistiny, tedy jakou část původní částky bude úrok činit. V % vyjadřuje zvýšení původní částky za určité období. Váže se vždy k určitému období, tzv. úrokovému období, za které se úrok vypočítává, k době, ke které se úrok vztahuje.

4 Úroková sazba ve vztahu k období
roční p. a. pen annum pololetní p. s. per semestrum čtvrtletní p. q. per quartale měsíční p. m. per mensem denní p. d. per dies

5 Příklad Pro názornost vypočítejte zjednodušený příklad, kolik činní úrok z částky Kč při dané úrokové sazbě 10 %, do tabulky doplňte, jak často bude připsán, v jaké výší a kolik činní úrok za rok. (viz. pracovní list). Úroková sazba Úrok – četnost - výše Úrok za rok 10 % p. a. 10 % p. s. 10 % p. q. 10 % p. m. 10 % p. d.

6 Velikost úrokové sazby
Úroková sazba Klient (bonita, věrnost,…) Úvěr, půjčka (výše, délka, rizikovost…) Poskytovatel (obchodní politika, náklady, marketingová strategie….) Stát (dotační zásahy státu, zásahy ČNB…) Konkurence (počet, strategie konkurentů….) Inflace……..

7 Sazby Pevné např. 3 % Po celou dobu vkladu/úvěru je sazba stejná, neměnná, jistá. Pohyblivé např. RS + 3 % Sazba je platná na určitou dobu, poskytovatel si ponechává právo ji měnit. V bankách často vázána na tzv. základní či referenční sazbu.

8 Pojetí úrokové sazby Nominální tj. sjednaná, uvedená ve smlouvě, na c. p., na prop. materiálech…, důležité sledovat časové období a četnost připisování úroků. Efektivní – uměle vypočítaná, umožňuje porovnávat nominální sazby s různou četností připisování. Zvažovaná – vycházíme z nákladů obětované příležitosti, tj. nejlepší alternativní varianty. Čistá – se započtením zdanění. Reálná – započítáme inflaci, zjednodušené odečteme od ČÚM výši inflace.

9 Příklad – úroková sazba
HÚM – (daňová sazba) * HÚM – Inflace Vypočítejte reálnou úrokovou míru (skutečné zhodnocení v %), pokud: úroková míra činí 4 % p. a. průměrná míra inflace 2,1 % Výpočet: 4 % - 0,15 * 4 % - 2,1 % = 1,3 %

10 RPSN = roční procentní sazba nákladů;
Ukazatel, který říká, kolik bude za úvěr zaplaceno celkem. Nejpřesnější srovnávací ukazatel při posuzování jednotlivých finančních úvěr. produktů. Od roku 2001 uvádění ukazatele u spotřebitelských úvěrů povinné dle zákona č. 321/2001 Sb., (několikrát novelizován, poslední novela platná k ). Vzorec uveden v příloze zákona.

11 RPSN Dle zákona musí být při výpočtu zahrnuty:
Poplatky vztahující se k uzavření smlouvy Poplatky za posouzení žádosti Poplatky za převod peněžních prostředků Platy za pojištění, záruku Výpočet na stránkách

12 RPSN nestačí RPSN je vhodný nástroj k porovnání shodných produktů.
Nestačí vycházet z RPSN, důležité je sledovat také například požadované zajištění produktu, což hodnota RPSN neodráží. Pozor na klamavou reklamu – uvedení RPSN u nejvýhodnějšího produktu.

13 Lichva

14 Pojem Lichva běžně používáno v mnoha významech, chápána jako extrémně nekalé jednání související s půjčkami. Tzv. úžera (pravděpodobně z latinského slova usuria) je obecně závazek nepřiměřený k zisku závazkem získaným. V právu – užší pojetí, vychází již z Rakousko- Uherska, obsaženo v Občanském zákoníku. Lichva v trestním právu jako trestní čin. Lichevní smlouvy v občanském právu, zatím ne v občanském zákoníku, ale v judikatuře ano.

15 Aktuální právní úprava
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. § 218 „Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti“. zakonik/cast2h5.aspx

16 Soudní praxe Problémy prokázat v trestním řízení: Hrubý nepoměr.
Zneužití subjektivní situace dlužníka – to, že byla zřejmá. V rozhodování již RPSN 30 % považováno za rozpor s dobrými mravy. Lze řešit i civilním soudním řízením, i když v trestním řízení jsou orgány neúspěšné. Smlouva jako právní úkon může být v rozporu s dobrými mravy prohlášena za neplatnou. (§ 39)

17 Nová právní úprava Od 1. ledna 2014.
Nová úprava odpovídá pojetí v trestním právu i současnému chápání v civilním právu. Lichvu NOZ v ustanovení § 1796 vymezuje následovně: „Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.“

18 Přínos nové úpravy Nebude muset být prokazován rozpor s dobrými mravy, stačí prokázat znaky lichvy a smlouva je neplatná. Srozumitelnější pro veřejnost.

19 Lichevní smlouvy = smlouvy, na základě kterých jsou spotřebitelům nabízeny značně nevýhodné finanční produkty. Nemusí mít znaky lichvy jako trestného činu. Z pohledu občanského zákoníku absolutně neplatná, neboť odporuje dobrým mravům.

20 Doporučený odkaz boha-a-vytvareji-hodnoty-z-niceho/

21 Zdroje NOVESKÝ, I. a kolektiv. Slabikář finanční gramotnosti. 1. vyd. Praha: COFET, a. s., 2009. KLÍNSKÝ, P., MUNCH, O. Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 1.vyd. Praha: EDUKO nakladatelství, s. r. o., 2008.


Stáhnout ppt "Úrok,úroková sazba, RPSN, lichva"

Podobné prezentace


Reklamy Google