Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj evropské spolupráce a integrace Počátky evropské integrace po II. světové válce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj evropské spolupráce a integrace Počátky evropské integrace po II. světové válce."— Transkript prezentace:

1 Vývoj evropské spolupráce a integrace Počátky evropské integrace po II. světové válce

2 Úvod  Literatura: F+P – str. 45 – 88 Nugent Neill – The Government and Politics of the European Union – str. 34-45. Smlouvy zakládající ESUO, EURATOM, EHS na www.euroskop.cz www.euroskop.cz  http://mravinac.pbwiki.com/evropska_integ race http://mravinac.pbwiki.com/evropska_integ race http://mravinac.pbwiki.com/evropska_integ race

3 Struktura  Poválečné problémy Evropy  Pro-integrační iniciativy po 2. sv. válce  Počátky ekonomické spolupráce v Evropě  Selhání pokusů o politicko-bezpečnostní integraci  Římské smlouvy a jejich důsledky

4 1) Problémy poválečné Evropy  Německo a jeho postavení v Evropě  SSSR a dění ve východní Evropě  Ekonomická nestabilita a slabé postavení evropských států

5 Postavení Německa  Spravováno okupačními mocnostmi – rozdílné přístupy US, FR, GB a SSSR  Obavy FR  Bruselská smlouva 17.3.1948 – ZU; význam?  Shoda západních mocností o postavení Německa (reakce na aktivity SSSR)  Zavedení DM červen 1948  blokáda Berlína – zahájení studené války

6 Hrozba SSSR  Obavy USA z narůstajícího vlivu SSSR (zadržování komunismu)  NATO – 4. 4. 1949 – obrané spojení USA a Kanady s evropskými státy, ALE bez Německa evr. síly neplnohodnotné  FR – stále obavy z Německého vzestupu  nutnost nalézt řešení

7 Ekonomické limity politické činnosti  PROBLÉMY: ekonomické problémy brání politické stabilizaci  Marshallův plán – 1947: 13 miliard USD = 5% US HNP) – „pomoc ke svépomoci“, podmínka – vytvořit distribuční systém v podobě mezinár. Org.  OEEC – 16.4. 1948 – distribuce pomoci, likvidace kvót a tarifů, podpora mezinár. obchodu - spor mezi francouzským (nadnár.) a britským (intgov.) pojetím – intgov. vyhrálo  EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCE – MOŽNÁ ALTERNATIVA K POLITICKÉ SPOLUPRÁCI – inspirace pro FR a NĚM

8 2) Pro-integrační iniciativy po 2. sv. válce  II. sv. válka - nový impuls pro federalisty  Pro=integrační iniciativy názorově roztříštěné  prosinec 1947 - Mezinárodní výbor hnutí za evropskou jednotu – výbor koordinující činnost růz. organizací propagujících evrop. Integraci  Prominentní členové např. Churchill a Kalerghi  Evropský kongres v Haagu

9 Evropský kongres v Haagu květen 1948 - účastníci: Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Paul- Henri Spaak, Konrád Adenauer - účel: projednat možnost ustavení evropské organizace, která by institucionalizovala spolupráci členských zemí v oblasti politické, kulturní a hospodářské – návrh Evropského shromáždění - spory mezi federalisty a zastánci mezivládního pojetí – kompromis blíže k intgov., federalisté slabší - výstup: rezoluce vyzývající vlády evrop. států k ustavení Rady Evropy  vydláždilo cestu k založení Rady Evropy

10 Rada Evropy 5.5. 1949 - podepsán Statut Rady Evropy (Council of Europe) v Londýně - 10 zakládajících členů (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Norsko, Švédsko, Velká Británie) - sídlo ve Štrasburku - působnost hlavně na poli demokracie a práva - jádro činnosti: Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamentals Freedoms) – r. 1950 - Evropský soud pro lidská práva (po vyčerpání vnitrostát. právních možností) - dnes: velká jako nikdy předtím (46) x politicky málo učinná

11 3) Počátky ekonomické spolupráce FR a NĚM  Růrský úřad – 28.12.1948 – kontrola strategických surovin; problematické fungování  Schumanův plán (autorem Jean Monnet) - Postupná sektorová integrace - Základem společný trh pro uhlí a ocel - Přínosy: ekonomická prosperita, normalizace politické spolupráce - Forma: nadnárodní organizace řízená Vysokým úřadem – nezávislý na vládách, značné pravomoci  Od počátku podpora USA

12 Počátky ekonomické spolupráce FR a NĚM (2)  NĚM podpora Schumanova plánu (kancléř Adenauer) – důvody:mezinár. postavení, rozvoj průmyslu  Zájemci – IT, Benelux  VB + severské státy – nepodporují integraci. Důvody – suverenita a jiné hospod. zájmy.

13 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)  Pařížská smlouva 18.4.1951 – NĚM,FR,IT,BE,NE,LUX, uzavřena na 50 let  Nejednotnost ohledně pravomocí a institucionální struktury  výsledek – kompromis federativního a mezivládního pojetí:  Vysoký úřad – fed., Rada – mezivl.,  VÚ – hlavní exekutivní pravomoci v rámci smlouvy  Rada – schvalovala kroky VÚ, vyvažování vlivu velkých ČS  Shromáždění – slabé, jen kontrolní, členové nár. parl.  Soudní dvůr – nezávislá kontrola, poslední instance  Základem fungování politický konsensus - Předurčilo fungování ES

14 4) Pokus oživit integraci v bezpečnostně-politických otázkách  ESUO – částečné řešení obav FR z NĚM  USA ale tlačí na zapojení NĚM do obraných struktur Evr.  FR nesouhlasí se zapojením NĚM do NATO – mezivládní, slabá kontrola  Plevenův plán – spojení evr. armádních struktur pod společné velení, nadnárodní struktura – základ EOS Evropské obranné společenství (EOS) mělo být navázáno na ESUO Evropské obranné společenství (EOS) mělo být navázáno na ESUO Avšak, EOS zamítnuto FR parlamentem Avšak, EOS zamítnuto FR parlamentem

15 4) Další ekonomická integrace  Snahy federalistů o politickou integraci – neúspěch  ESUO – úspěšné, ale rozvoj nových odvětví žádal další akci  Další vývoj – mezivládní nebo nadnárodní? - Mezivládní – široce podporováno mnoha státy - Nadnárodní – větší očekávané přínosy

16 Další ekonomická integrace (2)  Státy ESUO se rozhodly pro nadnárodní formuli (opět Monnetův vliv)  Sektorová (zejm. jaderná en.) integrace nebo společný trh?  Spaakův výbor  dvoukolejná integrace: - Společný trh - Jaderná energie

17 Římské smlouvy  27.3.1957 – vznik EURATOM a EHS  Časově neomezená společenství  Tři „Evropská společenství“  Stejná institucionální struktura  Založená na smluvním mandátu  EURATOM považován za cestu kupředu (Monnet), široký konsenzus

18 EURATOM  Cíl: společný trh s nukleárními materiály, podpora jejich mírového využití, evidence pohybu a kontrola proliferace  Strategie společného vývoje a výměny informací  ALE, projekt narazil na národní zájmy, zejména FR a její postoj k vývoji  Společný trh omezený, státy nadále kontrolovaly obchod se strategickými surovinami

19 EHS  Cíl: podpora harmonického hospodářského rozvoje, růstu životní úrovně a podpora spolupráce mezi ČS  Úkolem – vytvoření společného trhu založeného na volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu – tzv. čtyři svobody  Kroky – vytvoření zóny celní unie a postupná harmonizace právních norem v dotyčných oblastech  Mandát – velmi široký (viz čl. 2), smlouva ponechává prostor bližší specifikaci

20 Institucionální struktura EHS  Podle modelu ESUO  Komise, Rada, Shromáždění,Soudní dvůr, poradní Hospodářský a sociální výbor  Shromáždění a Soudní dvůr – společné s ESUO

21 Důsledky vzniku EHS  Díky příznivým ekonomickým trendům velký hospodářský rozmach  Odbourávání bariér – podpora obchodu uvnitř společenství  Společná zemědělská politika  Nový právní systém – nová práva občanů v ekonomické oblasti – případ Van Gend en Loos

22 Vztah EHS a ostatních západoevropských států  VB – rezervovaný postoj k nadnárodní integraci + ekonomické důvody  Založení EFTA – VB, DÁN, SWE, NOR, RAK,POR,SWI – mezivládní pojetí, velmi volné; zamýšleno jako protiváha EHS  Zóna volného obchodu,ale bez harmonizace cel; jen průmyslové výrobky, nikoliv zeměď. či rybolov  Řízena Radou – koordinátor zóny volného obchodu a arbitr sporů

23 Shrnutí  Poválečné problémy si vynutily spolupráci mezi státy  Nadnárodní spolupráce, pouze 6 „centrálních“ států  Ostatní státy neochotné vzdát se suverenity  Ekonomická spolupráce – alternativa k politické a bezpečnostní spolupráci  Stejné trendy vypozorovatelné do dneška

24 Příprava na příště  F+P str. 75 - 121  Srovnej s Cihelková, Jakš (2004) Evropská integrace – Evropská unie – podkapitoly 1.2 & 1.3  CINI (2003) European Union Politics – Chapter 1, 2 & 3  http://mravinac.pbwiki.com/evropska_integ race http://mravinac.pbwiki.com/evropska_integ race http://mravinac.pbwiki.com/evropska_integ race


Stáhnout ppt "Vývoj evropské spolupráce a integrace Počátky evropské integrace po II. světové válce."

Podobné prezentace


Reklamy Google