Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CENTRAL EUROPE PROGRAMME 2007-2013 OP Central Europe Program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa Národní kontaktní místo Ing.arch. Stella Horváthová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CENTRAL EUROPE PROGRAMME 2007-2013 OP Central Europe Program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa Národní kontaktní místo Ing.arch. Stella Horváthová"— Transkript prezentace:

1 CENTRAL EUROPE PROGRAMME 2007-2013 OP Central Europe Program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa Národní kontaktní místo Ing.arch. Stella Horváthová horste@mmr.cz +420 234 154 414 Mgr. Tereza Tkadlečková tkater@mmr.cz +420 234 154 016

2 CENTRAL EUROPE PROGRAMME 2007-2013 „..na univerzitách 3. věku studovalo v minulém akademickém roce kolem 22.000 seniorů. Navštěvovali 912 kurzů, které jim nabízely dvě desítky vysokých škol a fakult..“ (na konferenci o aktivním stárnutí v Senátu uvedl předseda Asociace univerzit třetího věku ČR Petr Vavřín)

3 OP CENTRAL EUROPE - program nadnárodní spolupráce v regionu Střední Evropy Země a regiony spadající do progr. oblasti OP CE: Rakousko - celá země Česká republika - celá země Německo: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko Maďarsko - celá země Itálie: Piemonte, Valle d'Aosta, Ligurie, Lombardie, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trident, Benátsko, Furlandsko-Julské Benátsko, Emilia-Romagna Polsko - celá země Slovenská republika - celá země Slovinsko - celá země + Ukrajina (jako pozorovatel): Volyň, Lvov, Zakarpatsko (Podkarpatská Rus), Ivano-Frankovsk, Černovcy Výdaje českých projektových partnerů jsou zpětně propláceny ve výši 75%.

4 OP CENTRAL EUROPE Možnosti čerpání zdrojů ERDF budget (4 priority+TA) National contributionTotal budgetCo-financ. Rate ERDF 246 Mio. EUR52 Mio. EUR298 Mio. EUR75%-85% PriorityERDF P1 INNOVATION: Umožňování inovací ve Stř. Evropě (20%)49,2 Mio. EUR P2 ACCESSIBILITY: Zlepšování dostupnosti Stř. Evropy a v rámci ní (26%) 64,0 Mio. EUR P3 ENVIRONMENT: Odpovědné užívání ŽP (26%)64,0 Mio. EUR P4 COMPETITIVENESS: Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů (22%) 54,1 Mio. EUR  231,3 Mio. EUR

5 OP CENTRAL EUROPE Základní charakteristika projektů Nadnárodní tématické zaměření (prokázat široké uplatnění, nejen v 1 nebo málo regionech), nadnárodně využitelné typy akcií/výstupů Nadnárodní partnerství (min. 3 finančně zapojení partneři z nejméně 3 zemí, z toho min. 2 se sídlem v EU CENTRAL EUROPE regionech), doporučený počet partnerů: 8-12 dle vybraných typů akcií Konkrétní výsledky a výstupy (strategie, akční plány, příprava investic, pilotní akce) Velikost projektů: PRO 4. VÝZVU byl doporučen 1 – 2,5 mil. EUR total budget; u předešlých výzev cca 2,5 mil. EUR Partnerství s účastí 1 vedoucího partnera: - Národní, regionální a lokální veřejné instituce –„public equivalent bodies“ –Soukromé subjekty

6 Priorita 1 –INOVACE- zaměření Priorita č. 1 – Umožňování inovací ve Střední Evropě Cíl Zlepšit inovační klima ve všech regionech a umožnit jim lépe zhodnotit jejich inovační potenciál – pro efektivní přenos a a využití inovací Oblasti intervence: 1.1 Zlepšování rámcových podmínek pro inovaci 1.3 Podpora rozvoje znalostí 1.2 Budování kapacit pro šíření a aplikaci inovací

7 Priorita 2 –DOSTUPNOST- zaměření Priorita č. 2 – Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní Cíl Zlepšit dostupnost, podmínky pro ekonom. rozvoj a faktory pro snížení disparit v progr. oblasti, podpora řešení založených na ICT a vzájemné propojenosti v rámci Střední Evropy Oblasti intervence 2.1 Zlepšování vzájemné propojenosti Střední Evropy 2.3 Podpora udržitelné a bezpečné mobility 2.2 Rozvíjení multimodální logistické spolupráce 2.4 Podpora ICT a alternat. řešení pro zlepšování přístupu

8 Priorita 3 –ŽIV.PROSTŘEDÍ- zaměření Priorita č. 3 – Odpovědné užívání životního prostředí Cíl Odpovědné využívání a ochrana ekologického potenciálu Střední Evropy podporou inovativních a udržitelných přístupů k řízenému využívání přírodních zdrojů, snižování rizik a rozšiřování přírodního prostředí. Oblasti intervence 3.1 Budování vysoce kvalitního ŽP na základě řízení a ochrany přír. zdrojů a bohatství 3.3 Podpora využívání obnovitel. zdrojů energií a zvyšování účinnosti ve využívání energií 3.2 Snižování rizik a dopadů přírodou i člověkem způsobených škod 3.4 Podpora ekologicky šetrných technologií a postupů

9 Priorita 4 –KONKURENCESCHOPNOST- zaměření Priorita č. 4 – Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů Cíl Posílení koncepce polycentrické struktury osídlení, zlepšit kvalitu života a podporovat udržitelný rozvoj měst a regionů. Oblasti intervence 4.1 Budování polycentrických sídelních struktur a územní spolupráce 4.3 Využívání kulturních zdrojů ke zvyšování atraktivity měst a regionů 4.2 Řešení územních dopadů demografických a sociálních změn na rozvoj měst a regionů

10 Oblast intervence 4.2 – obsah Application Manual - Annex 4 Cílem této oblasti intervencí je zmírnění nežádoucích dopadů demografických a sociálních změn na rozvoj měst a regionů. Akivity mají přispět ke zvýšení kvality života občanů, dosažení lepší sociální integrace a zmírnění segregace. Podpora opatření zaměřených na přizpůsobení měst a regionů potřebám určitých skupin obyvatelstva (např. starších osob, domácností svobodných osob, zdravotně postižených osob, atd.) Realizace nadnárodních strategií působících jako protiváha sociální a územní segregace a integrujících aspekty občanské účasti v rané etapě plánování Aplikace mezisektorových opatření za účelem přizpůsobení bytového fondu současným potřebám (např. regenerace obytných oblastí...) a integrace bydlení do politik rozvoje měst a regionů Podpora opatření zaměřených na poskytování veřejných služeb v blízkosti rezidenčních čtvrtí Inovativní řešení zaměřené na odstranění nedostatků v oblasti rozvoje měst (např. bydlení, infrastruktura služeb, dopravní přetížení, překážky investic) a v poskytování služeb a infrastruktur (zdravotnictví, zásobování vodou, bydlení, atd.)

11 obecně: vytváření lepších podmínek pro aktivní stárnutí (kde starší generace má být dobře integrovanou složkou společnosti), zejména uplatnění stárnoucí genenerace na trhu prac. sil; také pro lepší řízení poskytovaných veřejných služeb; cíl: aktivní účast starších lidí na veřejné prospěšných pracích a na trhu práce. (Podíl zaměstnaných v produktivním věku v rámci populace klesá; výrazné narůstá populace nad 55 let)... rozpočet: 2,6 mil. EUR, 9 partnerů (LP z Maď.) Projekt: -vyvíjí, testuje a zavádí modely zaměstnávání pro seniory. Podporuje formy dobrovolnické práce přispívající k mezigenerační solidaritě v rámci rodiny i mimo ní. -výstupy: pilotní akce – modely zaměstnanosti starší generace v součinnosti s mladší – vzájemná „výpomoc“; expertní centrum pro stárnoucí populaci (k náborům, organizaci akcí), doporučení pro veřejnou správu a podnikatele – určení směrů v sociální politice (ve zdravotnictví, soc. službách, bydlení) - www.qaging.eu Projekt Q-AGEING (Kvalitní stárnutí v městském prostředí)

12 Projekt HELPS (Bydlení a domácí péče o starší a zranitelní lidi a místní partnerství v Central-u) obecně: inovativní bydlení a řešení péče o starší generaci cíl: poskytování klíčových veřejných služeb (Do roku 2060 má podle odhadů DG SANCO vzrůst rozpočet EU pro stárnoucí populaci o 4,75%)... rozpočet: 2,6 mil. EUR, 10 partnerů (LP z Itálie, zapojen i PP z ČR = SÚ AV ČR) Projekt: soustředěn na 3 okruhy - -1) plánování a realizace prostor pro bydlení, jenž by byly lehce přístupny i starší populaci – díky využití nových technologií a odstraněním izolovanosti v rámci území; -2) poskytování kvalitních služeb péče a zavádění komunitních sítí, sítí sousedství - 3) nové modely řízení veřejných a soukr. zdrojů, které jsou věnovány péči o zranitelné vrstvy obyvatelstva

13 www.central2013.eu - Katalog zapojení českých partnerů do programu OP Central Europe - Akce, Novinky, Forum, PAST EVENTS (taky prezentace); Newsletter „The Central European“ -LIBRARY OUTPUT – schválené projekty a jejich výstupy www.central2013.eu www.strukturalni-fondy.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "CENTRAL EUROPE PROGRAMME 2007-2013 OP Central Europe Program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa Národní kontaktní místo Ing.arch. Stella Horváthová"

Podobné prezentace


Reklamy Google