Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologický informační a řídicí systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologický informační a řídicí systém"— Transkript prezentace:

1 Technologický informační a řídicí systém
TIRS.NET Daniel Halmich, CORAL s.r.o.

2 Historie vývoje systémů TIRS
Historie: Prvním vizualizačním a řídicím systémem byl TIRS16 následovaný TIRS32 až po nynější systém TIRSWeb a TIRS.NET. Systém TIRSWeb byl poprvé představen v roce 1998 na veletrhu Hannover Messe. TIRSWeb TIRS16 TIRS32 TIRS.NET

3 Systém TIRS.NET Získaná ocenění
Společnost Microsoft přišla s revoluční novinkou – platformou Microsoft .NET, která umožňuje uživateli vytvořit aplikaci i bez hlubších znalostí programování. TIRS.NET - Technologický informační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI plně využívá výhod platformy Microsoft .NET. Otevřené stavebnicové řešení Vlastní tvorba komponent Systém TIRS.NET představuje moderní SW kategorie SCADA/HMI určený na budování dispečinků a průmyslových aplikací pro rozvodné závody, teplárenství, vodárenství, energetiku, plynárenství, telemetrii, správu budov, facility management, monitorování a řízení výroby, krizové štáby a další oblasti. Systém TIRS.NET vychází z osvědčené rodiny systémů TIRS32 a TIRSWeb. Koncepce systému TIRS.NET umožňuje jeho nasazení jak ve velkých rozlehlých řešeních, tak i v malých aplikacích kde se klade důraz na rychlost, jednoduchost a opakovatelnost řešení. Získaná ocenění „„Microsoft Industry Awards Finalist“ za využití moderních technologií Microsoft, technologickou inovaci a excelenci.

4 Hlavní přednosti systému TIRS.NET
Dispečerské aplikace systému TIRS.NET nevznikají programováním, ale konfigurací s využitím do systému zabudovaných nástrojů. Systém TIRS.NET nemá oddělenou vývojovou a uživatelskou (runtime) verzi, uživatel s přidělenými právy může on-line provádět opravy a úpravy v běžící dispečerské aplikaci. Jádro systému (komunikace, alarmy, historie,...) běží nezávisle na připojených klientech jako služby operačního systému i bez přihlášeného uživatele, to zajišťuje automatický (re)start aplikace např. při déletrvajícím výpadku síťového napájení. Systém TIRS.NET je otevřený stavebnicový systém, uživatel si může jeho další moduly, konektory a funkce vytvářet sám podle svých představ a potřeb. Systém TIRS.NET umožňuje vytvářet jak lokální, tak i síťové (serverové) aplikace s libovolným počtem plnohodnotných klientů. Je možné nejdříve začít s realizací malého projektu a v budoucnu systém rozšiřovat o další moduly a komunikační konektory včetně vlastních komponent. Dispečinky odolné vůči selhání – TIRS Cluster.

5 Hlavní přednosti systému TIRS.NET
Jádro systému TIRS.NET umožňuje obousměrnou a současnou datovou komunikaci s mnoha různými technologiemi (např. AMiT, Promos, Teco, Johnson Controls, Koyo, Landis&Gyr, Mitsubishi, Siemens, Sauter EY2400, Sauter EY3600, Toshiba, Trend a dalšími). Samozřejmostí je podpora obecných komunikačních protokolů: OPC, ModBus, M-Bus. U všech komunikačních konektorů lze nastavit parametry pro komunikaci pomocí COM, TAPI, TCP, UDP, HTTP. Efektivní komunikace - nové hodnoty z technologie jsou automaticky zasílány do klientského vizualizačního panelu pouze jako čísla. Optimalizace načítání hodnot z technologie - při volání na vzdálený modem se najednou přečtou všechny připojené stanice. Historická data, alarmy, atd. se zapisují do databáze Microsoft SQL, která je součástí instalace systému TIRS.NET. U každého signálu z technologie je možné definovat databázi nebo databáze MS SQL do kterých se má zapisovat. Podpora platformy Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista a vyšší včetně Microsoft Windows CE. Spojování více dispečinků TIRS.NET přes LAN, WAN nebo Internet s možností vybudování centrální dispečerské aplikace TIRS.NET. Možnost vytvoření internetové nadstavby dispečerské aplikace.

6 Konfigurace a správa dispečerské aplikace
Systém TIRS.NET disponuje všemi standardními funkcemi SCADA/HMI systémů. Prezentace aktuálního stavu sledovaných technologií. Vznik, vyhodnocení, záznam, kvitace a prohlídka aktuálních i historických alarmů, předání alarmů na lokální i vzdálená pracoviště s využitím různých komunikačních kanálů (např. SMS, ,...). Ukládání určených dat do databází Microsoft SQL, prohlídka historických dat (trendů) ve formě grafů a tabulek včetně tisku a exportu vybraných dat na klientských stanicích. Vytváření a využívání různých vztahů mezi jednotlivými signály (např. matematické vztahy), realizace časově řízených akcí (řízení technologie dle vytvořeného časového harmonogramu). Velmi jednoduchá instalace bez nutnosti hlubších znalostí systému Windows. Pro tvorbu dispečerské aplikace a vizualizace není nutné žádné speciální vývojové prostředí.

7 Konfigurace a správa dispečerské aplikace
Pro vytváření i prohlížení technologických vizualizačních panelů je využíván nástroj „TN Panel“, který dovoluje vytvořit vizualizaci připojené technologie i neznalému uživateli. Komfortní prohlížeč historických dat v grafické a tabulkové podobě. Konfigurace signálů se provádí v tabulkách MS Excel, kde je možné hromadně kopírovat a upravovat konfigurace nebo přímou editací XML souborů.

8 Spolupráce s jinými systémy
Systém TIRS.NET umožňuje vytvářet dispečerské aplikace, které spolupracují prostřednictvím vstupů a výstupů dat s podnikovými informačními systémy (přímé propojení, SQL databáze, apod.). Systém TIRS.NET lze využít jako zdroj dat (konektor) pro nadřazené dispečinky se systémem TIRSWeb.

9 Architektura systému TIRS.NET

10 Co potřebujete k úspěšnému vytvoření Vaší aplikace (projektu)
Co potřebujete k úspěšnému vytvoření Vaší aplikace (projektu)? V projektu používáte pouze moduly dle výsledné funkčnosti kterou požadujete. Projekt můžete kdykoliv rozšířit o další funkčnost – moduly.

11 1. Konfigurace komunikačního konektoru
Komunikační konektor – SW *.dll knihovna, která dle konfigurace definované v souboru XML oboustranně komunikuje s připojenou technologií (PLC automaty, měřiče, jiné SW systémy, atd.). Komunikace může probíhat přes COM, TAPI, TCP, UDP nebo HTTP, záleží na typu připojené technologie. Komunikační konektor musí mít definovanou konfiguraci, která se provádí pomocí nástroje Microsoft Excel nebo přímou editací *.xml souboru (XML – obecný otevřený formát). Novinka – Připravujeme i verzi pro OpenOffice – nástroj Calc (open source). V systému TIRS.NET musí být odpovídající komunikační konektory dle typu připojené technologie. Pokud máte připojenu technologii Amit, Sauter EY3600 a Johnson Controls, musíte mít v systému TIRS.NET obsaženy tyto knihovny: TnAmit.dll, TnSauter291.dll, JCOPTO22.dll včetně jejich konfiguračních XML souborů. Komunikační konektory se neinstalují, ale pouze nakopírují do Vašeho PC. Konfigurace komunikačního konektoru umožňuje nastavit např.: Periodu komunikace s technologií včetně počtu opakování při chybě komunikace. Komunikaci dle rastru, oddálení komunikace po startu. Korekce, zda ukládat načtené hodnoty do historické databáze (při změně, v rastru). Nastavení a vyhodnocování limit pro jednotlivé signály. Rozesílání systémových signálů .COMM, .FAIL, .LIM, .TIME, .Q. Moduly do kterých se má signál posílat včetně možných parametrů.

12 1. Konfigurace komunikačního konektoru
Konfigurace konektoru v MS Excelu Dialogová okna při konfiguraci v MS Excelu Konfigurace konektoru v XML souboru

13 2. Konfigurace modulů Modul – aplikace, která provádí určité činnosti dle svého typu a konfigurace definované v souboru XML. Systémové (moduly, které běží na pozadí jako součást systému TIRS.NET) HistorySQL – zápis načtených hodnot z technologie do databáze Microsoft SQL HistoryTxt – zápis načtených hodnot z technologie do textových souborů (speciální použití) AlarmsSQL – zápis alarmových stavů do databáze Microsoft SQL WriteScheduler - modul pro plánování pravidelných zápisů do signálů. Zápisy se opakují ve vybrané dny v týdnu v čase, který požadujete. Můžete naplánovat libovolné množství zápisů a tak vytvářet různé kombinace. SimpleCalc - provádění jednoduchých matematických operací mezi signály Calc - Modul Calc rozšiřuje systém TIRS.NET o programy a funkce definované uživatelem, a to nejen matematického charakteru. Uživatel napíše zdrojový textový soubor (skript) požadovaných akcí ve zvoleném programovacím jazyku platformy .NET, Calc tento skript při startu zkompiluje a ve spolupráci s jádrem TirsNetKernel vyvolává jednotlivé uživatelské procedury tak jak je požadováno. Uživatelských procedur může být v jednom modulu více. U každé procedury se definují podmínky kdy má být daná procedura spouštěna, například při změně signálu nebo po uplynutí určitého času. Modul Calc je vhodné použít pokud potřebujete provádět se signály složité logické operace, zapisovat signály do externích databází, atp..

14 2. Konfigurace modulů AlarmsSMS – rozesílání alarmových hlášek na mobilní telefony pomocí SMS zpráv globální konfigurace (při alarmu se rozešlou hlášky dle 1 globálního nastavení) individuální konfigurace (ke každému signálu z technologie je možné nastavit jedno nebo více tel. čísel) kombinace výše uvedených AlarmsMail – rozesílání alarmových hlášek pomocí ových zpráv AlarmsSMSTn – modul/konektor (slouží k posílání alarmových SMS zpráv na nakonfigurovaná telefonní čísla prostřednictvím konektoru TNSms, který je vyžadován pro správnou funkci tohoto modulu. V systému s touto kombinací je také možný příjem a posílání dalších zpráv, nesouvisejících s alarmy. Modul TNSms poskytuje široké možnosti práce s SMS zprávami, včetně jejich dekódování.) Moduly musí mít definovanou konfiguraci, která se provádí pomocí nástroje TN Project Manager nebo přímou editací *.xml souboru (XML – obecný otevřený formát). Moduly se neinstalují, ale pouze nakopírují do Vašeho PC. V jednom projektu může být spuštěn libovolný počet stejných modulů s různými konfiguracemi např. 2 moduly HistorySQL, jeden bude provádět zápis všech signálů do databáze č.1, druhý pouze zápis vybraných signálů do databáze č.2.

15 2. Konfigurace modulů Konfigurace modulu v XML souboru
Konfigurace modulu v TN Project Manageru

16 3. Vytvoření projektu Vaší aplikace/dispečinku
TN Project Manager – nástroj pro vytváření a správu projektů. Jednoduché a intuitivní nastavení pomocí grafického rozhranní aplikace. Konfigurace které konektory, moduly a jejich konfigurace budou použity v projektu. Konfigurace konektoru Konfigurace modulu

17 4. Vytvoření vizualizačních panelů
TN Panel – nástroj pro vytváření, editaci a prohlížení vizualizačních panelů. Jednoduché a intuitivní vytváření pomocí grafického rozhranní aplikace. Vizualizační panely se neprogramují, ale pouze konfigurují. Vizualizační panely se ukládají do souboru *.tnp, který má otevřený XML formát. TN Panel nabízí 2 režimy Náhledový režim – v tomto režimu je možné technologii z vizualizačních panelů pouze prohlížet případně povelovat. Editační režim – umožňuje vytváření nebo editaci vizualizačních panelů (chráněno heslem) Povelování je možné nastavit pro všechny uživatele aplikace pro vybraného uživatele pro vybranou skupinu uživatelů po zadání hesla Možnosti TN Panelu vkládání a editace přístrojů vytváření vlastních šablon přístrojů nebo skupin přístrojů s předdefinovanými nastaveními nastavení vlastností přístrojů, podkladů lupa – přizpůsobení velikosti panelu monitoru a další

18 4. Vytvoření vizualizačních panelů
Vizualizační panel Editace prvku/přístroje

19 4. Vytvoření vizualizačních panelů
Vizualizační panel Zobrazení informací o přístroji Seznam signálů

20 4. Vytvoření vizualizačních panelů
Struktura souboru *.tnp v otevřeném formátu XML, který je vytvořen aplikací TN Panel.

21 4. Spuštění vytvořené aplikace/dispečinku

22 Klientské aplikace v systému TIRS.NET
Klientské aplikace (aplikace, které si spouští uživatelé aplikace dispečinku) TN Panel - návrh, editace a prohlížení vizualizačních panelů. HistoryViewer – návrh, editace a prohlížení historických dat formou tabulek a grafů. AlarmsSQLAccept – prohlížeč alarmů WriteSchedulerEditor – editor pro časový zapisovací modul WriteScheduler.

23 Klientská aplikace HistoryViewer
HistoryViewer – návrh, editace a prohlížení historických dat formou tabulek a grafů. data jsou uložena v databázi Microsoft SQL Serveru jednoduché přepínání mezi tabulkou a grafem výběr časového intervalu nastavení limit včetně grafického odlišení textu, podkladu zablokování možnosti editace heslem, skrytí menu definice grafu a tabulky je uložena v souboru *.hvq v otevřeném formátu XML, který je vytvořen aplikací TN Panel. Struktura souboru *.hvq v XML

24 Klientská aplikace HistoryViewer
graf

25 Klientská aplikace HistoryViewer
tabulka Zobrazení překročení limit

26 Klientská aplikace AlarmsSQL Accept
AlarmsSQL Accept – nástroj pro prohlížení a potvrzování alarmů v databázi MS SQL. alarmy jsou jsou uloženy v databázi Microsoft SQL Serveru zobrazení aktuálních alarmů v systému TIRS.NET potvrzování alarmů zobrazení historických (potvrzených) alarmů včetně hodnot příslušného signálu Vizuální a zvuková signalizace alarmu.

27 Klientská aplikace WriteScheduler Editor
WriteScheduler Editor je určen pro plánování pravidelných zápisů hodnot do signálů systému TIRS.NET. Zápisy se opakují ve vybrané dny v týdnu v čase, který požadujete. Můžete naplánovat libovolné množství zápisů a tak vytvářet různé kombinace. Uživatelské nastavení je ukládáno do textového souboru formátu XML, který je načten při startu systému TIRS.NET. Zápisy poté provádí samotné jádro systému ve spolupráci s obsaženým modulem WriteScheduler, a není tak potřeba žádná další aplikace.

28 Diagnostický nástroj TN Monitor
TN Monitor - slouží pro ladění a diagnostiku běhu celého systému TIRS.NET včetně uživatelské aplikace.

29 Architektura systému TIRS.NET

30 Systémové reporty Systémové reporty o povelování uživatelů, chodu, startu nebo ukončení běhu systému TIRS.NET. Tyto události se zapisují do systémových událostí MS Windows a může je prohlížet uživatel s dostatečným přiděleným oprávněním. Mazat tyto události může pouze správce systému MS Windows. Systémové události systému TIRS.NET se prohlížejí standardním nástrojem Prohlížeč událostí, který je součástí Microsoft Windows. Systém TIRS.NET automaticky generuje následující systémové události do MS Windows: Kdy byl zahájen start systému TIRS.NET včetně informace který projekt byl nastartován Kdy došlo k ukončení systému TIRS.NET včetně informace který projekt byl ukončen Informace o povelování jednotlivých uživatelů (datum a čas, který uživatel a z jakého počítače poveloval, který signál byl povelován a jaká hodnota byla do signálu zapsána včetně informace zda byl povel vykonán Další systémové události systému TIRS.NET. Archivace systémových reportů. Možnost uložení systémových reportů do textového souboru. Hledání a filtrování hlášek dle různých kritérií.

31 Systémové reporty

32 Několik důvodů, proč aplikovat systém TIRS.NET
Velmi jednoduchá a rychlá implementace. Standardizované řešení založené na Microsoft .NET platformě. Stavebnicové otevřené řešení. Rozšiřování aplikace dle potřebných funkcí. Jednoduché vytváření vlastních komponent. Světový trend implementovat podporu Microsoft .NET do každého systému a zařízení.

33 Pro implementační firmy
Nabídka pro implementační firmy, výrobce a dodavatele výrobků nebo komponent. Možnost tvorby, úpravy a doplňování aplikace u zákazníka bez potřeby vývojového prostředí, nutnosti překládání a nahrávání do dispečerského počítače. Rychlé přenesení nového projektu k zákazníkovi, jedná se pouze o nakopírování adresáře projektu včetně souborů. Vhodná technologie pro rychlá a opakovaná řešení. Jednoduchá správa více projektů na jednom počítači. Vývojová licence systému TIRS.NET včetně základního školení pro Vaše pracovníky zdarma. Pomoc při tvorbě Vašich projektů. Množstevní slevy. Nabízíme dodávku technologického systému TIRS.NET, případně vytvoření aplikace na míru do sestavy s Vaší prodávanou technologií jako balíček.

34 Pro implementační firmy
Nabídka pro implementační firmy, výrobce a dodavatele výrobků nebo komponent. Nabízíme dodávku technologického systému TIRS.NET, případně vytvoření aplikace na míru do sestavy s Vaší prodávanou technologií jako balíček. Např. úzká spolupráce s firmami AMiT, spol. s r.o., COMET SYSTEM, s.r.o., HW group s.r.o. Co Vám tato spolupráce přinese? Vytvoření demoprojektu k Vašemu HW. Možnost stažení demoprojektu z webových stránek tirsnet-ukazkove-projekty.aspx Zákazník si může bezplatně vyzkoušet systém TIRS.NET včetně spolupráce s Vaším HW, má k dispozici plnohodnotnou časově omezenou verzi. Možnost distribuce systému TIRS.NET s Vaším HW.

35 Systémové požadavky SW - Server
prostředí Microsoft.NET Framework 2.0 a vyšší (je součástí nových operačních systémů MS Windows) Microsoft Windows 2000 a vyšší Professional nebo Server SW - Klientská stanice přistupující k Serveru Doporučený HW Běžný kancelářský počítač. Optimální HW RAID.

36 Vlastní rozšiřování systému TIRS.NET
Kde Vám nestačí standardní moduly a nástroje systému TIRS.NET máte možnost si vytvořit vlastní. Vzhledem k tomu, že systém TIRS.NET plně využívá platformy Microsoft .NET, může si uživatel pomocí standardních nástrojů společnosti Microsoft vytvořit vlastní komunikační konektory, interní moduly nebo i klientské aplikace pro systém TIRS.NET. Co potřebujete? TIRS.NET Konektor Toolkit TIRS.NET Modul Toolkit Vývojové prostředí Microsoft Visual Studio .NET s nástrojem C#.

37 Systém TIRS.NET pro MS Windows CE
Systém TIRS.NET pro Windows CE představuje moderní SW kategorie SCADA/HMI určený pro integraci do průmyslových panelů, které obsahují operační systém Microsoft Windows CE. Architektura systému TIRS.NET pro Windows CE umožňuje portovat tento systém do různých typů průmyslových terminálů. Hlavní přednosti vizualizačního a řídicího systému TIRS.NET pro Windows CE Systém TIRS.NET nerozlišuje vývojovou a runtime verzi. Jednoduchý systém rychlé odezvy s efektivní výrobou vlastní aplikace. Možnost portace systému na různé typy průmyslových terminálů. Komunikace s libovolnou technologií. Jednoduché a rychlé vytvoření vlastních aplikací. Návrh vlastní aplikace se provádí v systému Microsoft Windows vizualizačním nástrojem „TN Panel“ , který dovoluje vytvořit vizualizaci i neznalému uživateli. Implementace aplikace na průmyslový terminál (MS Windows CE) se provádí pouhým nakopírováním souborů. Konfigurace signálů se provádí v tabulkách MS Excel, kde je možné hromadně kopírovat a upravovat konfigurace nebo přímou editací XML souborů. Pro implementační firmy je vývojová verze ZDARMA.

38 Podpora a servis systémů TIRS
Zaškolení pracovníků. Záruční a pozáruční servis s garantovanou dobou odezvy. Řešitelský servis Konzultace Hotline ( , telefon)

39 Praktická ukázka systému TIRS.NET

40 Děkuji Vám za pozornost.
Daniel Halmich, CORAL s.r.o. Veverkova 1343, Hradec Králové telefon:

41 Diskuse ? ? ? ? ?


Stáhnout ppt "Technologický informační a řídicí systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google