Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost"— Transkript prezentace:

1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání 25. června 2008 Ing. Jan Bělonožník

2

3 OP VpK – Finanční rámec financováno z Evropského sociálního fondu (ESF) tj. neinvestiční výdaje (kromě tzv. křížového financování) Prostředky z ESF: 1 828,7 mil. € Prostředky ze SR ČR: 322,6 mil. € Celková alokace OP VpK 2 151,4 mil. € ,8 mld. Kč* * Kurz 25 Kč/€

4 OP VpK – Prioritní osy Počáteční vzdělávání
Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj mimo Prahu Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení celá ČR (pouze Prioritní osa MŠMT) Technická pomoc

5 OP VpK – Implementační struktura
Řídící orgán MŠMT ČR Zprostředkující subjekty: 13 Krajských úřadů Pro realizaci globálních grantů – PO 1 a PO 3 (OP 3.2) Příjemce Příjemce Příjemce Příjemce

6 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY Individuální projekty Individuální projekty
OP VpK – Typy projektů INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (MŠMT) GLOBÁLNÍ GRANTY (Krajské úřady) Grantové projekty (ostatní příjemci) Individuální projekty ostatní (ostatní příjemci) Individuální projekty národní (ústřední orgány státní správy)

7 Globální granty x Individuální projekty ostatní
Globální granty (projekty): Řídící orgán – Krajské úřady Projekt je zaměřen na území kraje a cílovou skupinu daného kraje Max. délka trvání projektu – 3 roky Min. objem finančních prostředků na grantový projekt je 400 tis. Kč. Max. přípustná výše finančních prostředků na grantový projekt je 25 mil. Kč Individuální projekty ostatní: Řídící orgán – MŠMT Max. délka trvání projektu – stanovena výzvou Min. přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt – stanoveno ve výzvě Max. přípustná výše podpory – bude upřesněno výzvou

8 Na základě výzev MŠMT ČR
OP VpK – Typy projektů Globální granty (projekty): Na základě výzev Krajů Individuální projekty ostatní: Na základě výzev MŠMT ČR 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí se SVP 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků včetně žáků se SVP 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání 2.3 – Lidské zdroje ve VaV 2.4 – Partnerství a sítě 3.1 – Individuální další vzdělávání (určeno pro MŠMT)

9 OP VpK – Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

10 PO 1 – Počáteční vzdělávání
Specifický cíl: Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantující uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání. Cílové skupiny: Žáci škol a šk. zařízení Talentované děti a žáci Děti a žáci se SVP Pracovníci škol a šk. zařízení ... Oprávněný žadatel: Školy a šk. zařízení Vysoké školy Kraje, města a obce NNO Organizace působící ve vzdělávání a kariérním poradenství ...

11 PO 2 – Terciární vzdělávání, VaV
Specifický cíl: Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro VaV a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek. Cílové skupiny: Studenti VŠ a VOŠ Akademičtí pracovníci VŠ Pracovníci VaV institucí Zájemci o studium na VŠ ... Oprávněný žadatel: Vysoké školy Vyšší odborné školy Instituce vědy a výzkumu Vývojová a inovační centra Školy a školská zařízení ...

12 PO 3 – Další vzdělávání Specifický cíl:
Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. Cílové skupiny: Účastníci dalšího vzdělávání → jednotlivci – občané s trvalým pobytem v ČR kromě území hl. m. Prahy Lektoři Pracovníci vzdělávacích institucí ... Oprávněný žadatel: Vzdělávací instituce Vysoké školy NNO MŠMT, MŽP ...

13 Výzva k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Individuálních projektů ostatních PO 2 – Terciární vzdělávání, VaV OP 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání

14 1.Výzva – 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Celková finanční částka tis. Kč. Finanční podpora na 1 projekt min tis. Kč max tis. Kč Doba trvání projektu od data účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace max. 36 měsíců

15 OP 2.2 – Místo realizace Všechny regiony ČR spadající do Cíle Konvergence – tj. území České republiky mimo území hl. m. Prahy Sídlo žadatele může být na celém území ČR včetně hl. m. Prahy

16 OP 2.2 – Cílové skupiny Studenti VŠ Zájemci o studium na VŠ
Akademičtí pracovníci VŠ Ostatní pracovníci VŠ Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ (v případě poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků)

17 OP 2.2 – Oprávnění žadatelé
Veřejné vysoké školy, státní vysoké školy a soukromé vysoké školy, kterým byl udělen státní souhlas MŠMT ČR

18 OP 2.2 – Podporované aktivity
A) Zaměřené na vzdělávání pro praxi na VŠ Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, podpory podnikatelského přístupu atd. Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií. Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů. Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality. Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů Podpora spolupráce VŠ se základními a středními školami v rámci poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků.

19 OP 2.2 – Podporované aktivity
Zaměřené na vzdělávání pracovníků VŠ Podpora tvorby týmů. Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků. Zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení vysokých škol. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ Zvyšování jazykových kompetencí u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ. Podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi, příprava zapojení jednotlivců do mezinárodních projektů a sítí.

20 OP 2.2 - Partnerství Právnické osoby se sídlem v ČR
Příjemce dotace a jeho partneři uskutečňují převážnou část aktivit projektu – alespoň 51% z celkového rozpočtu (zbytek mohou být smlouvy o dodání zboží nebo služeb) Partner nesmí být dodavatel!

21 OP 2.2 - Partnerství Oprávnění partneři: VOŠ Instituce vědy a výzkumu
Vývojová a inovační centra Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy Kraje, města a obce Školy a školská zařízení Zdravotnická zařízení Nestátní neziskové organizace Zaměstnavatelé, profesní organizace zaměsnavatelů Odborové, zaměstnanecké a oborové profesní organizace Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství

22 Křížové financování Možnost investičních výdajů z prostředků ESF
Zařízení a vybavení hmotné povahy (nad 40 tis., doba použitelnosti nad 1 rok) Výdaje na nábytek viz. příručka pro Stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo žadatele modernizací V rámci 1. výzvy pro OP 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání je umožněno využít křížového financování do maximální výše 9% celkových způsobilých výdajů

23 OP 2.2 – Fáze hodnocení a schvalování IPO
Formální hodnocení do 25 PD nedostatky jsou odstranitelné (odstraňují se až po hodnocení přijatelnosti) na odstranění má žadatel 10 PD Hodnocení přijatelnosti žadatele, partnerů, aktivit, výdajů a cílových skupin – ZDA JE V SOULADU S VÝZVOU nedostatky jsou neodstranitelné do 30 PD

24 OP 2.2 – Fáze hodnocení a schvalování IPO
Věcné hodnocení prováděno na základě posuzování žádosti ve vztahu ke stanoveným výběrovým kritériím dva (popř. tři) individuální hodnotitelé, kteří jsou proškoleni a získali certifikát nebo hodnotitelská komise, která je složena z proškolených hodnotitelů, Max. počet bodů = 100 (minimální počet pro předložení Výběrové komisi = 65 b.) Pokud bude mít projekt negativní dopad na tzv. horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) – NEBUDE DOPORUČEN K FINANCOVÁNÍ! do 20 PD

25 Hodnotící kritéria + počet bodů
Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu Vymezení a přiměřenost cílových skupin Způsob zapojení cílových skupin Klíčové aktivity a stadia realizace Připravenost na možná rizika a jejich řešení 10 b. 8 b. 5 b. 5 b. 9 b. 2 b.

26 Hodnotící kritéria + počet bodů
Předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů Publicita Udržitelnost projektu po skončení financování z OP VpK (5 let) Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu 2 b. 2 b. 3 b. 8 b. 8 b.

27 Hodnotící kritéria + počet bodů
Nastavení vnitřního kontrolního systému Kvantifikace výsledků a výstupů Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů Monitorování projektu Aktivity podporující rovné příležitosti Aktivity podporující udržitelný rozvoj 4 b. 5 b. 5 b. 5 b. 2 b. 2 b.

28 Hodnotící kritéria + počet bodů
Specifická kritéria pro 1.výzvu: Zapojení relevantních partnerů a potencionálních odběratelů absolventů do projektu Přiměřenost harmonogramu a doby řešení 10 b. 5 b.

29 OP 2.2 – Fáze hodnocení a schvalování IPO
Hodnocení Výběrovou komisí 13 členů Zástupci VŠ (RVŠ a ČKR), ČMKOS, Unie zaměstnavatelských svazů, Hospodářské komory ČR a MŠMT členové výběrových komisí nesmí být současně hodnotiteli projednávaných žádostí Výběrová komise doporučuje projekty k finanční podpoře na základě výše finančních prostředků, přidělených na danou výzvu Výběrová komise při svém rozhodování respektuje pořadí vzniklé na základě bodového ohodnocení do 20 PD

30 Zásobník projektů Projekty, které byly vybrané Výběrovou komisí, ale na které již nezbyly v daném kole výzvy prostředky finanční podpory, jsou uloženy do tzv. zásobníku projektů Z tohoto zásobníku mohou být podle pořadí, v jakém jsou v něm podle rozhodnutí VK uloženy, vybrány žádosti, na než se uvolnily finanční prostředky např. z důvodu, že některý z vybraných žadatelů odstoupí od svého projektu Projekty ze zásobníku mohou být zařazeny mezi vybrané kdykoli, nejpozději však do vyhlášení nové výzvy

31 OP 2.2 – Fáze hodnocení a schvalování IPO
Schvalování projektů Porada vedení MŠMT ČR a následné zveřejnění výsledků na do 15 PD + Kompletace podkladů, vydání Rozhodnutí do 30 PD CELKEM od podání žádosti do 140 PD měsíců

32 OP 2.2 – Předkládání projektů
Program Benefit7 – Relevantní přílohy k žádosti musí být podepsány statutární zástupcem – naskenovány ve formátu *.pdf a vloženy do žádosti v aplikaci Benefit7 Teprve poté je možné kompletní žádost vytisknout a nechat podepsat statutárním zástupcem

33 OP 2.2 – Předkládání projektů
Finální verze žádosti předkládána na MŠMT: On-line – prostřednictvím programu Benefit7 1x v listinné podobě Podepsaná statutárním zástupcem Samostatně ŽÁDOST (tisk z aplikace Benefit7+přelepka z podpisem a razítkem statutárního zástupce) Samostatně PŘÍLOHY (povinné i nepovinné – spojené v jedné vazbě, opatřené úvodními listy) 1x ve formátu *.pdf na CD-R

34 OP 2.2 – Seznam a řazení příloh
Doklad o právní subjektivitě žadatele Kopie o Rozhodnutí o udělení akreditace (v případě, že je projekt zaměřen na inovaci studijního programu/oboru) Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem (viz.: ) Principy partnerství a prohlášení o partnerství (viz.: ) Další nepovinné přílohy dle potřeb žadatele

35 Formální podoba podávání žádosti
Povinné údaje na přední straně obálky: Adresa pro doručení: MŠMT ČR Odbor CERA (46) Karmelitská 7 PRAHA 1 (osobní doručení: U lužického semináře 13-46) Název a adresa žadatele + upozornění „NEOTVÍRAT“ pod adresou žadatele Povinné údaje na zadní straně obálky: název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblast podpory: 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání Číslo výzvy: 07 Název Individuálního projektu ostatního: doplní žadatel

36 OP 2.2 – 1.výzva - Administrace
Od do do 15:00 hod Do 5.září odevzdat na RUK žádost o Plnou moc pro děkana k podpisu projektové žádosti včetně příloh + odevzdat pracovní verzi žádosti Statutární zástupce: Rektor; Oficiální adresa: Ovocný trh 5/560, Staré Město; Adresa pro doručení: adresa fakulty Počet zaměstnanců: Plátce DPH: ANO UK nebyla příjemcem: Veřejné podpory v posledních 3 letech Podpory de-minimis

37 OP VpK – Přehled dalších aktivních výzev
Plzeňský kraj – Globální granty – OP 1.1,1.2,1.3 vyhlášení výzvy 19. června 2008 konec výzvy 4. srpna 2008 Královehradecký kraj – Globální granty – OP 1.1,1.2,1.3 vyhlášení výzvy 6. května 2008 konec výzvy 27. října 2008 Kraj Vysočina – Globální granty – OP 1.1,1.2,1.3 vyhlášení výzvy 26. května 2008 konec výzvy 12. září 2008 Olomoucký kraj – Globální granty – OP 1.1,1.2,1.3 vyhlášení výzvy 16. května 2008 konec výzvy 14. července 2008 Jihočeský kraj – Globální granty – OP 1.1,1.2,1.3 Konec výzvy 7. července 2008

38 Kontakty a odkazy Ing. Jan Bělonožník Odbor rozvoje RUK
Kancelář: č.320, patro Tel: Web:

39 Kontakty a odkazy MŠMT ČR: web: http://www.msmt.cz/eu/esf
(dotazy): kontakt: Ing. Jana Karpačová tel:

40 OP VpK – Příručka pro žadatele

41 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google