Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav pro jazyk český A kademie věd ČR, v. v. i. Oddělení současné lexikologie a lexikografie Albena Rangelova, CSc., Mgr. Jindra Světlá, Ph.D., PhDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav pro jazyk český A kademie věd ČR, v. v. i. Oddělení současné lexikologie a lexikografie Albena Rangelova, CSc., Mgr. Jindra Světlá, Ph.D., PhDr."— Transkript prezentace:

1 Ústav pro jazyk český A kademie věd ČR, v. v. i. Oddělení současné lexikologie a lexikografie Albena Rangelova, CSc., Mgr. Jindra Světlá, Ph.D., PhDr. Zdeňka Tichá Klementinum, 14. 6. 2011 doprovodný program k výstavě Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český

2 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Shrnutí Oddělení jako celek - historický kontext a aktuální úkoly (Albena Rangelova, CSc.) Prezentace základního úkolu oddělení - vytváření databáze Pralex (Mgr. Jindra Světlá, Ph.D.) Neologická problematika v OSLL (PhDr. Zdeňka Tichá) Popularizační aktivity (Albena Rangelova, CSc.) Vícejazyčná lexikografie (Albena Rangelova, CSc.)

3 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Od Kanceláře Slovníku jazyka českého k lexikografickému oddělení Ústavu pro jazyk český 1891 - založena Česká akademie věd a umění (ČAVU) 6. února 1906 - schválen nárys vypracování nového slovníku českého jazyka, návrh připravili František Pastrnek, František Štěpán Kott (předseda lexikografické a dialektologické komise ČAVU) a Josef Zubatý květen 1911 - založena Kancelář Slovníku jazyka českého, sekretář František Trávníček (tehdy ještě jako nadějný student) 1919 - první ředitel Kanceláře - Václav Ertl 6. února 1946 - schválen správní komisí Akademie návrh na přeměnu Kanceláře Slovníku jazyka českého v akademický Ústav pro jazyk český, ředitel Alois Získal

4 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. LEXIKO, O slovnících – http://lexiko.ujc.cas.cz/index.php?page=3 Všeobecné výkladové slovníky 1935 - začíná vycházet Příruční slovník jazyka českého (PSJČ) 1938 - formulována první česká a slovenská lexikografická teorie (Alois Získal, Slovo a slovesnost) 1957 - úspěšně dokončen PSJČ začátkem 50. let - přípravné práce pro nový slovník češtiny, 1953 - ukázkový sešit 1960–1971 - 1. vydání Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ), 2. vydání 1989 počátkem 70. let - přípravné kroky k vydání jednosvazkového výkladového slovníku češtiny (Josef Filipec, František Daneš, Jaroslav Machač) Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ) - 1. vydání 1978, 2. vydání (opravené a doplněné) 1994, 3. vydání (opravené) 2003, vychází dosud

5 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Slovníky speciální Akademický slovník cizích slov A-Ž. Kolektiv autorů pod vedením Věry Petráčkové a Jiřího Krause, Academia, Praha 1995, dotisk 1997. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Kolektiv autorů pod vedením Jiřího Krause, Academia, Praha 2005, 2007. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1. Kolektiv autorů pod vedením Olgy Martincové, Academia, Praha 1998. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2. Kolektiv autorů pod vedením Olgy Martincové, Academia, Praha 2004.

6 Oddělen í současn é lexikologie a lexikografie Ú JČ AV ČR, v. v. i. Struktura a personální obsazení oddělení úsek výkladové lexikografi e – 19 pracovníků – vedoucí Mgr. J. Světlá, Ph.D. excerpční úsek – 5 pracovníků – vedoucí I. Tint ě rová úsek vícejazyčné lexikografie – 6 pracovníků – vedo ucí A. Rangelova, CSc. Dnešní úkoly - z koumání slovní zásoby současné (nejen) spisovné češtiny, získávání lingvisticky relevantních informací pro lexikologicko-lexikografický výzkum, šíření vědeckých poznatků; - budování moderního lexikografického pracoviště, udržování kontinuity oboru (výchova a vzdělávání mladých pracovníků)

7 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Úkoly dle pracovních úseků Lexikografický úsek se zabývá: lexikografickým zpracováním současné slovní zásoby včetně nejnovější lexikální vrstvy; teoretickými otázkami lexikologie a lexikografie včetně otázek synchronní dynamiky lexikálního systému; budováním české lexikální databáze a metodiky jejího zpracování; péčí o novočeský lexikální archiv a o jeho doplňování (zejména výrazivem z odborné sféry)

8 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Excerpční úsek Úkoly -rozšiřování a modernizace materiálových sbírek, správa a doplňování excerpčního neologického materiálu Databáze Neomat (excerpční program EDA) Úsek vícejazyčné lexikografie Úkoly -výzkum české slovní zásoby v konfrontaci s jinými slovanskými jazyky; - budování dvojjazyčných (jinojazyčno-českých) databází a slovníků

9 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Centrální úkol - b udování lexikální databáze češtiny počátku 21. století Výzkumný záměr Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (AV0Z90610521), řešitel doc. RNDr. K. Oliva, Dr. (ve spoluprácí s úsekem pro elektronizaci dat) Program Praled a databáze Pralex – vedoucí Mgr. J. Světlá, Ph.D. Lexikografická pracovní stanice Praled (modelová část), ve spolupráci s Centrem zpracování přirozeného jazyka FI MU v Brně, nástroje pro lexikografický popis, pro třídění záznamů dle různých kritérií a pro administrování činností; 2005–2007 – koncepční příprava databázového zpracování moderního výkladového slovníku češtiny (LEXIKON 21); tyto práce rovněž posloužily jako koncepční základ pro navržení softwarového nástroje; záznamové formuláře LDB Pralex a jejich provázanost – model mnohoaspektového popisu lexikální jednotky; od 2. poloviny r. 2006 – start realizačních prací; v r. 2007 – modifikace zaměření, lexikografická databáze Pralex (realizační část) – široká materiálová příprava budoucího slovníkového zpracování české slovní zásoby; uživatel – lexikograf, rozsah více než 100 000 jednotek (informační rozpětí – bude sloužit jako podklad pro moderní výkladový slovník, tj. tento rozsah bude určitě překročen).

10 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Celková charakteristika databáze Pralex obsahuje různorodé lingvisticky relevantní informace: citace z výkladových slovníků, metainformace od lexikografů, upravené kontexty, citace z korpusových textů Postup prací realizační práce souběžně s dolaďováním softwaru (původně dle písmen, později dle typů heslových jednotek); demoverze pro veřejnost – ukázková hesla z různých slovních druhů a typů hesel (pravděpodobně do konce r. 201 1 ) Heslář výchozí seznamy slov - FSČ, SSJČ, korpus SYN (nověji orig_syn) - průběžně doplňován, zaměření na moderní výkladový slovník Typy popisovaných jednotek slova ( i slovní tvary), víceslovní jednotky, podslovní části, zkratky/značky Významová struktura kritické srovnání zpracování v SSJČ, dle potřeby též v dalších referenčních zdrojích v konfrontaci s korpusovým materiálem, případné návrhy nového zpracování a pracovní komentáře lexikografů

11 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Praled a Pralex - vstupní obrazovka

12 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Pralex - obrazovka hesláře

13 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Databáze Pralex - karta Heslo

14 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Pralex – exemplifikace u podstatných jmen (1)

15 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Pralex – exemplifikace u podstatných jmen (2)

16 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Pralex – exemplifikace u podstatných jmen (3)

17 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Další úkoly e xcerpční databáze ODE ( Oborová databáze) - na 65 000 záznamů; monitorování odborné slovní zásoby a terminologie s cílem jejího zpracování v kontextu všeobecného výkladového slovníku; typy zdrojových textů: středoškolské učebnice, popularizační publikace aj.

18 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Excerpční databáze ODE – karta záznamu

19 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Excerpční oborová databáze ODE – souhrnná tabulka

20 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Neologi e - pracovní skupina v rámci lexikografického úseku, vedoucí PhDr. Zdeňka Tichá pokračování neologické tradice v ÚJČ budování neologických sbírek elektronizace neologických slovníků

21 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Slovníky neologismů v společném prohlížeči

22 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Excerpční úsek Ú koly R ozšiřování a modernizac e materiálových sbírek, správa a doplňování excerpčního neologického materiálu. Databáze Neomat (excerpční program EDA) Část Archiv 1: 202 000 záznamů – neologická excerpce zužitkovaná pro SN1, SN2 a Neologizmy v dnešní češtině (2005) volný přístup na www.neologismy.cz Část A rchiv 2 : na 52 5 00 záznamů – excerpční databáze zaměřená na dynamické jevy v oblasti lexikální zásoby s využitím rozsáhlých elektronických textových archivů a autentických textů dostupných mj. na internetu

23 Oddělen í současn é lexikologie a lexikografie Ú JČ AV ČR, v. v. i. EDA (Excerpční d atabáze) – obrazovka pro administrování

24 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Databáze Neomat – obrazovka hesláře

25 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Databáze Neomat – karta záznamu

26 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Databáze EDA – filtry rozšířeného vyhledávání

27 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Databáze Neomat – modul pro veřejnost

28 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Popularizace LEXIKO – webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících - i ntegrovaný systém aplikací http://lexiko.ujc.cas.cz; http://www.lexiko.ujc.cas.cz - volný přístup s odstupňovanými přístupovými právy - různorodé informace pro odbornou i laickou veřejnost Databáze heslářů – http://www.lexiko.ujc.cas.cz/heslare/ P ropojení PSJČ a lexikálního archivu – http://bara.ujc.cas.cz/psjc/ Propojení obou slovníků neologismů – http://bara.ujc.cas.cz/sn/ Pořad ČT2 O češtině – supervize pořadu, autorská účast Pořad Meteor

29 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Webový portál LEXIKO http:/lexiko.ujc.cas.cz

30 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. http:/lexiko.ujc.cas.cz/heslare/

31 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Pořad O češtině – ČT2

32 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Mezinárodní spolupráce – projekty od r. 2005 LINT – Language in Tourism – v rámci programu EU Leonardo da Vinci II, 7 partnerů ze 4 zemí (Česká republika, Bulharsko, Slovensko, Slovinsko) Komplexní popis lexikální zásoby v kontextu informační společnosti, Ústav pro bulharský jazyk BAV Principy a metody tvorby výkladového slovníku, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV Moderní lexikografické principy a postupy, Ústav pro bulharský jazyk BAV Inovační procesy ve slovanských jazycích, Instytut slawistyki PAN, Institut slavjanovedenija RAN Neologické procesy ve slovanských jazycích, Institut lingvističeskich issledovanij RAN

33 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Úsek vícejazyčné lexikografie – úkoly Malý slovinsko-český slovník – cca 14 000 hesel, program Tschwanel.ex, nakl. DZS (= Državna založba Slovenije), 2011 D iferenční s lovensko-česk ý slovník – cca 10 000 slov, v rámci grantového projektu Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence), řešitelka PhDr. M. Nábělková, CSc.; internetová publikační technologie wiki, spolupráce s JÚĽŠ SAV v Bratislavě Bulharsko-česk á slovníkov á databáz e – rozsah cca 12 000 hesel, internetová publikační technologie wiki, spolupráce s JÚĽŠ SAV v Bratislavě Slovník zrádných slov v češtině a bulharštině – studijní dvojjazyčný ( paralelní ) slovník, cca 1 500 slov podobného znění, dokončen í v r. 2011

34 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Malý slovinsko-český slovník, DZS 2011 – náhled hesla

35 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Diferenční slovensko-český slovník – náhled hesla

36 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. B ulharsko-česká slovníková databáze – vstupní obrazovka

37 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. B ulharsko-česká slovníková databáze – ukázka hesla

38 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Publikační aktivity (výběr od r. 2005) http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=lexter_k Neologizmy v dnešní češtině. ÚJČ AV ČR, Praha 2005 Lexikografie v kontextu informační společnosti. ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha 2008 Współczesna komunikacja językowa. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich. Warszawa 2008 (české příspěvky) Příručka pro studium a samostudium bulharštiny, slovinštiny, slovenštiny a češtiny se zřetelem k potřebám cestovního ruchu. Čeština. Sofia 2008 Language in Tourism. Vícejazyčný studijní slovník pro potřeby cestovního ruchu. Valentin Trajanov, Sofia 2008 Jednotlivé články v odborných časopisech a sbornících.

39 Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i. Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Ústav pro jazyk český A kademie věd ČR, v. v. i. Oddělení současné lexikologie a lexikografie Albena Rangelova, CSc., Mgr. Jindra Světlá, Ph.D., PhDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google