Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití korpusů v překladatelské praxi II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití korpusů v překladatelské praxi II"— Transkript prezentace:

1 Využití korpusů v překladatelské praxi II
Lucie Chlumská, Olga Richterová ÚČNK FF UK JTP,

2 Obsah dnešní přednášky a workshopu
Jazykový korpus a jeho výhody (15 min) Český národní korpus, nově dostupné korpusy (15 min) Korpusový manažer Bonito: Zopakování základních funkcí (25 min) Regulární výrazy a složitější dotazy (25 min) Přestávka (20 min) Kolokace (20 min) Vytváření subkorpusů podle zadání uživatele (15 min) InterCorp a jeho možnosti (30 min) Ostatní jazykové korpusy (BNC, COCA atd.) (10 min) Diskuse

3 Korpusové otazníky Co je jazykový korpus?
Rozsáhlý soubor počítačově uložených (elektronických) textů anotovaný, lemmatizovaný, označkovaný Korpusová lingvistika: Samostatná vědní disciplína s vypracovanou teorií i metodologií, nebo metoda/metodologie ve službách lingvistických teorií? Východisko pro tvorbu korpusů - otázka preskriptivnosti a deskriptivnosti v jazyce: Je třeba vydávat knihy, které předepisují, jak psát a mluvit, nebo knihy, které stav jazyka popisují? dichotomie správně – špatně x škála centrum – periferie (viz  Cvrček V.: Mluvnice současné češtiny. Jak se píše a jak se mluví. Karolinum 2010 nebo

4 Korpusové nástrahy Problém reprezentativnosti (co je v korpusu uloženo) Každý korpus je vytvářený trochu jinak Koncepce reprezentativnosti ČNK založena na recepci Opatrnosti je třeba i při používání ČNK: SYN2010 ( a životní styl náležející do odborné literatury (téměř 6 mil. slov, přírodní vědy cca 4 mil.) SYN vzestupný počet zastoupené publicistiky ( mil., mil.) X SYN za každý rok stejný počet slov Problém odlišných regulárních výrazů a značek (tagů) Základní rozdělení word – lemma – tag

5 Korpusové výhody Nový pohled Nové možnosti – korpus versus internet:
Nový pohled na jazyk díky statistickému zpracování a obrovskému množství dostupných textů Větší zaměření na syntagmatiku (oproti tradičnímu důrazu na paradigmata) Nové možnosti – korpus versus internet: Dohledatelné zdroje Citovatelný (pozor na nereferenční korpusy!) Český národní korpus - SYN2010. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha Dostupný z WWW: < Český národní korpus - SYN. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Cit , dostupný z WWW: < Textový formát Většinou lingvisticky označkovaný (umožňuje složitější dotazy)

6 Korpusy ve světě a u nás 1. korpus – 60. léta v USA
Brown Corpus, Henry Kučera a W. N. Francis, 1 mil. slov korpusová velmoc – Velká Británie Bank of English, nyní 650 mil. slov, nakl. Cobuild BNC – 90. léta, 100 mil. slov, 10% mluvený jazyk USA – monitorovací korpus COCA, COHA, prostřednictvím rozhraní i přístup k BNC ostatní jazyky – Německo (DeReKo), Holandsko atd. ČNK (celkem ve všech korpusech asi 1,5 miliardy slov!)

7 Český národní korpus Ústav Českého národního korpusu FF UK založen v roce 1994 kontinuální akademický projekt, jehož produkty (tj. jednotlivé korpusy) mapují a monitorují různé podoby českého jazyka, příp. i jazyků jiných (InterCorp) korpusy ČNK jsou přístupné široké veřejnosti jedinou podmínkou je registrace a prohlášení uživatele co se myslí „komerčními účely“ v prohlášení

8 Dostupné korpusy ČNK korpusy současné psané češtiny: SYN
korpusy současné mluvené češtiny: ORAL diachronní korpus (14.–20. století): DIAKORP paralelní korpus (nyní 22 evropských jazyků): InterCorp ostatní, specializované korpusy

9 SYN2010: synchronní, psaný, 100 mil. slov NOVÝ!
SYN2006PUB, SYN2009PUB: pouze publicistika, 300 mil. slov a 700 mil. slov SYN: souhrn všech doposud zveřejněných synchronních korpusů, 1,3 miliardy slov, nereferenční! NOVÝ! ORAL ORAL2006, ORAL2008: každý 1 mil. slov nepřipravené neformální dialogické promluvy nelemmatizované a neoznačkované! InterCorp paralelní korpus: základním jazykem je čeština (pivot), 72 mil. slov složení: beletrie, Syndicate (problém směru překladu) přibyla norština, nové texty (slovenština, němčina atd.) KSK-Dopisy, PMK, BMK, LINK, SCHOLA2010, DOTKO

10 Korpusový manažer Bonito
korpus: texty seřazeny za sebou (BEL, ODB, PUB) korpusový manažer: vyhledává v korpusu Co dokáže korpusový manažer Bonito? vyhledání slova či slovního spojení, zobrazení kontextu a frekvence funkce frekvenční distribuce vyhledávání kolokací (souvýskyt dvou lexémů častější než náhodný) třídění pomocí negativního a pozitivního filtru vytváření subkorpusů (např. podle zdroj. jazyka textu)

11 Začínáme s Bonitem instalace Bonita z podrobný manuál také k nalezení na přihlašovací údaje (pouze pro potřeby workshopu!): Uživatel: seminar Heslo: cent

12 Umění klást dotazy CQL (Corpus Query Language)
Formát dotazu: [atribut=“hodnota”] hranaté závorky zde označují jednu pozici (tedy slovo oddělené mezerami nebo interpunkci) atributem může být word, lemma, tag, pos atd. hodnota (v uvozovkách) je to, co hledáme První dotaz a první kroky s Bonitem: [word=“čupr”] výběr korpusu, zobrazení frekvence vyhledaného slova zobrazení anotace pravým klikem zobrazení a rozšíření kontextu (dvojklikem a šipkami nahoru a dolů nebo kolečkem myši) náhodný vzorek (Menu > Zobrazení > Rozsah > Náhodných)

13 Implicitní atribut Implicitní atribut (Menu > Korpus > Implicitní atribut) Hledáme více slov naráz: zmoklá slepice, kamenný obchod Není nula jako nula! Pozor na nastavení implicitního atributu! Není všechno zlato, co se v korpusu najde! vyhledejme k lemmatu „pes“ v SYN2005 i genitiv [lemma=“pes”] –17328 výskytů [word=“Psa”] – 95 výskytů [word=“PSA”] –195 výskytů > divné > manuální kontrola (professional service automation, továrna Peugeot, ...)

14 Příklady jednoduchých dotazů z překladatelské praxe
zjištění frekventovanějších variant Shylock x Šajlok Anna Karenina x Anna Kareninová Salzkammergut x Solná komora zjištění častějšího typu skloňování (bez) Heineho x Heina Goetheho x Goethovo (dílo) frekvence nesklonné varianty (studuje na) Yale x Yaleu

15 Tagy – značky - metainformace
Pozice 1 - Slovní druh A    adjektivum (přídavné jméno) C numerál (číslovka, nebo číselný výraz s číslicemi) D adverbium (příslovce) I interjekce (citoslovce) J konjunkce (spojka) N substantivum (podstatné jméno) P pronomen (zájmeno) R prepozice (předložka) T partikule (částice) V verbum (sloveso) X neznámý, neurčený, neurčitelný slovní druh Z interpunkce, hranice věty Pozice 4 - Číslo D duál (pouze 7. pád feminin) P plurál (množné číslo) S singulár (jednotné číslo) W   pouze v kombinaci s jmenným rodem 'Q' (singulár pro feminina, plurál pro neutra)* X libovolné číslo (P/S/D) Pozice 5 - Pád 1 nominativ (1. pád) 2 genitiv (2. pád) 3 dativ (3. pád) 4 akuzativ (4. pád) 5 vokativ (5. pád) 6 lokativ (6. pád) 7 instrumentál (7. pád) Klikátko:

16 Hledání pomocí tagů femininum sg. 1. p. [tag="NNFS1.*"]
adjektiva odvozená od slovesného tvaru minulého přechodníku [tag="AM.*"] v SYN výskytů adverbia předcházející výrazu červený [tag="D.*"][lemma="červený"] Co s nimi? Jak je setřídit?

17 Frekvenční distribuce (Ctrl+F)
Dotaz zněl: [tag="D.*"][lemma="červený"] v SYN2010 Výsledek chceme setřídit podle lemmat Konkordance > Statistiky > Frekvenční distribuce > Atribut: lemma jasně, sytě, cihlově, vínově… Další dotazy už s pomocí regulárních výrazů

18 Regulární výrazy Pozor, u různých korpusů se mohou lišit
Seznam výrazů pro Bonito je zde: . = libovolný znak (p.s = pes, pás, pas, .... = všechna čtyřpísmenná slova) * = libovolný počet opakování předchozího znaku (ps*t = pt, pst, psst, pssst atd.) + = libovolný počet opakování předchozího znaku > 0 (ps+t = pst, & = a zároveň (např. [word=".*ina" & tag="N.*"] = vina, krajina, úžina, čeština, ale i Stalina atd.) [] = výběr ze seznamu (např. [Pp]řeklad, disku[sz]e) | = výběr z možností (např. diskuse|diskuze) ? = žádný nebo jeden výskyt předchozího znaku/výrazu ^ = s vyloučením znaků v dané závorce

19 Příklady využití regulárních výrazů
všechny konkordance začínající na les- les.* (najde les, lesklý, lest atd.) lemma les Bože s malým nebo velkým počátečním písmenem): [bB]ože Slova končící na –ink nebo –ing .+in[kg] (najde brífing, leasing, mítink atd.) infinitivy předponových sloves od nést .+nést Zde opět využijeme frekvenční distribuci

20 H/rozinka? Briefing, nebo brífink?
1.) V jakém kontextu se využívá hrozinka a v jakém rozinka? (h?rozin(k|c).*) > Který pád je frekventovaný? > V jakých žánrech se výraz vyskytuje? Hledáme nejen v textových typech: Frekvenční distribuce > genre: GEO - geologie GGR - geografie HIS - historie HOU - domácí hospodářství HUM - jiný z oblasti sociálních věd 2.) Je častější briefing, nebo brífink a v jakých textových typech se užívá? Mění se užívání v čase? [lemma = "brífink“] > jaká četnost v SYN2005 a SYN2010? Výrazy brífink.*, brífing.* a briefing.* Vyhledejte br(ie|í)fin.* --> najde všechny tvary txtype: pub 38, nov 7 PUB - publicistika (noviny a neodborné časopisy)

21 slovesa následovaná VV bez chuti a bez zápachu
3.) Jak najít všechna slovesa, po nichž může bezprostředně následovat předmětná věta s že? [tag="V.*"][word=","][word="že"] 4.) Jak se zeptat na slovní spojení typu bez chuti a bez zápachu – tedy „ bez + substantivum + libovolný výraz (i třeba čárka) + bez + substantivum“? Na určitý slovní druh se lze v tomto případě ptát pomocí [pos="N"]. [word="bez"][pos="N"][][word="bez"][pos="N"]

22 Pozitivní a negativní filtr na korpusu ORAL2008
Vyřazení dokladů: negativní filtr Vyhledání vybraných: pozitivní filtr tento nový překlad Martina Hilského dotaz: .*zej.* Nový dotaz: negativní filtr: zejtra Deixe: takov.* Chceme najít takovejchhle – pozitivní filtr Kolikrát se vyskytuje? A ještě expresivní výrazy: .*krk.* negativní filtr postupně: krkem, krku, krk

23 Kolokace (Ctrl+L) souvýskyt dvou a více slov vyšší než náhodný
termín úzce spojený s korpusovou lingvistikou volná kombinovatelnost v jazyce prakticky neexistuje vyhledávání pomocí statistických měr MI-score: měří sílu asociace mezi dvěma slovy (podíl pravděpodobnosti výskytu dvou slov spolu a výskytu každého zvlášť), vhodné pro objevení řidších (netypičtějších) kolokací t-score: míra kontrastu, vhodné pro frekventovaná a přehlížená slova, funkční slova apod. výhodné bývá setřídit nejprve podle absolutní a pak podle relativní frekvence či MI-score

24 Jaká slovesa se spojují s výrazem dotaz?
odpovědět, vznést, reagovat na, posílat, zaslat, vyřizovat, zadávat, bombardovat… Jaká slovesa se spojují s výrazem dveře? zabouchnout, přibouchnout, rozrazit, zaklepat, prásknout, zabušit, rozlétnout, pootevřít, vypáčit, zamknout, klepat… adjektiva vyskytující se s výrazem ženská bláznivá, zatracená, báječná, pěkná, hloupá, tlustá, divná, slušná, obyčejná, hezká, zlá… kolokace slovesa vznést námitka, obžaloba, obvinění, helikoptéra, oblak, dotaz, požadavek, pírko, apel, protest, balon…

25 Vytváření subkorpusů výhoda subkorpusu: vyhledávám jen v textech, které splňují požadavky, které si sám zvolím podle typu textu, roku vydání, žánru, překladatele… Jak vytvořit subkorpus textů přeložených z cizího jazyka a subkorpus textů původně českých? Menu > Korpus > Vytvoření subkorpusu Musím mít zvolen korpus, v rámci nějž jej chci vytvořit (SYN2010)! Jméno subkorpusu bez mezer Značka pro korpus SYN2000 je doc, pro novější opus Podmínka: srclang="ENG" > dostanu jen texty přeložené z AJ pro texty nepřeložené: srclang="" > najde jen původně české texty

26 Jak vytvořit subkorpus typu textu básně?
Podmínka: txtype="VER" Subkorpus textů z oblasti lékařství, fyziky, sportu? Podmínka: genre="MED", genre="PHY", genre="SPO" Podmínky lze negovat pomocí ! Subkorpus všech textů kromě publicistiky? Podmínka: txtype!="PUB" Podmínky lze kombinovat pomocí &  Subkorpus všech prozaických textů z 90. let? Podmínka: (txtype="NOV" | txtype="COL") & rokvyd="199."

27 InterCorp překladové texty z/do češtiny
rozhraní Park (ne Bonito), stejné přístupové heslo jako pro ostatní korpusy ČNK volba jazyka/jazyků i textu/textů možnost vyhledávat v jednom jazyce i ve více současně (např. překlady slova či tvaru či kontexty výskytu) hledání podle slovního tvaru, posloupnosti tvarů (fráze), pomocí jazyka CQL, u některých jazyků i podle tagu a lemmatu zobrazení paralelních konkordancí (zarovnáno po větách) NOVĚ možnost filtrovat dotaz (v rámci věty i podle pozic)

28 Složení korpusu InterCorp

29 Možnosti a meze InterCorpu
+ některé jazyky jsou lemmatizovány a označkovány (možnost vyhledávat podle tagů a lemmat) - nepříliš velký rozsah, ale stále přibývají nové texty + Project Syndicate: výběr publ. článků z let - bohužel nelze určit zdrojový text a překlad - rozhraní Park zatím neumožňuje automatické vyhledávání kolokací, funkci frekvenční distribuce atd. + tyto funkce lze využívat v jednojazyčných verzích v rámci webové verze (Bonito 2):

30 Příklady využití hledáme české ekvivalenty anglického pathetic
dojemný, k pláči, ubohé, k politování, smutné, trapný, směšný… co všechno lze (?) přeložit českým (ty) vole man, Jesus Chick, you idiot, you ass, you fucking bastard, dude, you swine… kontext a překlady slova utterly (sémantická prozodie) u. insignificant = naprosto zanedbatelné u. alone = zoufale osamělý u. different = zcela jiný u. fascinated = doslova fascinován u. unknown = úplně neznámý u. hopeless = nekonečně beznadějné u. unwanted = vysloveně nechtěný

31 Čas na rozhodnutí Diskuse, nebo BNC a COCA?

32 British National Corpus
100 milionů slov, 4 žánry, i mluvený jazyk Dobré rozhraní: Stejné rozhraní – COCA (Corpus of Contemporary American English) 400 milionů slov

33 Využití BNC či COCy kontext (KWIC) deregister* - Tokens/hits = doklady
barevné vyznačení slov. druhů, vlevo: zdroje (žánry) stylové zařazení get* - Zaškrtněte „Chart“ – viz Spoken pozor na srovnání - jen údaje „per mil“! odvozená slova get* - Zaškrtněte „List“ – např. Getaway srovnání small OR little? (následováné podst. jménem) Zaškrtněte „Compare“, zadejte obě slova do „Words“ a v „POS“, part of speech, vyberte noun.ALL > v kolonce „Collocates“ se objaví tag podst. jmen [nn*] Zaškrtněte „Sort by relevance“ a minimum „Mutual info“ 3 a 5. Přidejte do „Collocates“ např. print Zaškrtněte v "POS" noun.SG a omezte kontext na dvě pozice zprava a 0 zleva

34 Regulární výrazy a BNC [break] the [nn*]
Zobrazení KWIC je nepřehledný souhrn náhodných dokladů List – seznam kolokací jako v Bonitu Pozor na aktivované kolonky „Collocates“ a „POS“ – je třeba deaktivovat


Stáhnout ppt "Využití korpusů v překladatelské praxi II"

Podobné prezentace


Reklamy Google