Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, STARÁ DŮLNÍ DÍLA V ČR legislativa Praha 2013Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, STARÁ DŮLNÍ DÍLA V ČR legislativa Praha 2013Ing."— Transkript prezentace:

1 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz STARÁ DŮLNÍ DÍLA V ČR legislativa Praha 2013Ing. Petr Uldrych

2 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Důlní dílo - podzemní a povrchové prostory vytvořené hornickou činností za účelem vyhledávání, průzkumu a využití ložiska (vyhláška č. 22/1989 Sb.).  DD průzkumná (štoly, šachtice, jámy a komíny),  DD otvírková (jámy, štoly, překopy, slepé jámy,),  DD přípravná (chodby, prorážky),  DD sloužící k dobývání (poruby, stěny, komory, pilíře),  DD při povrchovém dobývání (skrývkové a těžební řezy, lomové stěny)  větrací, odvodňovací, těžební a záchranné vrty.  Důlním dílem nejsou vyhledávací a průzkumné vrty, ani technologické stavby související s těžbou.

3 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Provozované důlní dílo - důlní dílo mající svého provozovatele nebo vlastníka, který důlní dílo využívá k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem. Provozovatel nebo vlastník má všechna práva a povinnosti plynoucí z provozování tohoto důlního díla v souladu s platnými právními předpisy. Opuštěné důlní dílo - důlní dílo mající svého provozovatele nebo vlastníka, případně jejich právního nástupce, který důlní dílo trvale nebo dočasně nevyužívá. Provozovatel nebo vlastník, právní nástupce má všechna práva a povinnosti plynoucí z provozování tohoto důlního díla v souladu s platnými právními předpisy. Kategorizace důlních děl

4 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Kategorizace důlních děl Staré důlní dílo - důlní dílo po těžbě výhradního ložiska, které je opuštěno a jehož provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám viz § 35 zákona č. 44/1988 Sb. MŽP není vlastníkem, majitelem ani správcem SDD!!! MŽP má povinnost SDD ohrožující zákonem chráněný zájem zabezpečit v rozsahu nezbytně nutném. Opuštěné průzkumné důlní dílo - důlní dílo realizované v rámci geologického průzkumu financovaného ze státního rozpočtu, které nebylo následně předáno k těžbě. Opuštěným průzkumným důlním dílem je i původně staré důlní dílo, které bylo v rámci geologického průzkumu financovaného ze státního rozpočtu znovu otevřeno. Stát vykonává správu těchto důlních děl prostřednictvím MŽP a udržuje je v bezpečném stavu.

5 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Finance na SDD a OPDD Prostředky na SDD a OPDD jsou převáděny z výnosu z úhrad za vydobyté nerosty podle § 32a odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., (horní zákon), prostřednictvím OBÚ v souladu s usnesením vlády č. 69/2008. Toto usnesení zároveň ukládá MŽP použít finanční prostředky ve smyslu § 35 zákona č. 44/1988 Sb., (horní zákon). Důvodová zpráva k usnesení vlády č. 69/2008 dále podrobněji specifikuje využití finančních prostředků z výnosu z úhrad následovně: MŽP užije finanční prostředky na průzkum, zjišťování, zajišťování nebo likvidaci SDD a OPDD a jejich projevů a následků. Zabezpečování SDD a OPDD není hrazeno z „NAŠICH - VAŠICH“ daní !!!

6 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Registr SDD a databáze HDD Z pověření MŽP je ČGS útvarem Geofond veden registr starých důlních děl a databáze HDD. Databáze HDD zahrnuje: 2 123 SDD 1 731 OPDD 4 312 ODD (DIAMO cca 3500, PKÚ cca 550) 9337 DD v kategorii „Neurčeno“ tj. dosud neoznámená stará důlní díla http://www.geology.cz/

7 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Podzemní objekty (§ 37 odst. 1 zákona č, 61/1988 Sb.) Za podzemní objekty se považují podzemní prostory vytvořené ražením : a) tunely a štoly metra, b) ostatní tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, c) kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet, d) jiné prostory o objemu větším než 1000 m 3 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské činnosti, e) stavby pro účely ochrany obyvatelstva, f) kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m 2, pokud jejich délka přesahuje 50 m, g) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m 2, pokud jejich délka přesahuje 50 m, h ) bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti nebo využívaná k podnikatelské činnosti.

8 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Podzemní objekty (§ 37 odst. 1 zákona č, 61/1988 Sb.) Vlastník PO nebo provozovatel je povinen ohlásit OBÚ existenci, zřízení, nabytí a likvidaci PO, změny v jeho rozsahu nebo využití, identifikační údaje podzemního objektu a změny těchto údajů. Vlastník PO nebo provozovatel je povinen udržovat PO v bezpečném stavu a provádět ve stanovených lhůtách prohlídky k ověřování bezpečného stavu PO prostřednictvím organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou stanici. Český báňský úřad stanovil vyhláškou č. 49/2008 Sb. a) lhůty pravidelných prohlídek PO a způsob ověřování jejich bezpečného stavu, b) rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence PO, c) podmínky k zajištění bezpečnosti provozu PO především z hlediska jejich větrání, včetně větrání za provozu nepřístupných objektů, a požadavků na cesty pro chůzi,

9 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Vstup do důlních děl Stanovisko Českého báňského úřadu Vstup do DD za účelem provádění jakékoliv činnosti nelze legalizovat pro neodbornou (amatérskou) činnost, a to zejména z důvodu ohrožení bezpečnosti osob do důlních děl vstupujících. Vstup do důlních děl je možný pouze za podmínek stanovených provozovatelem zpřístupněného důlního díla. Za neoprávněný vstup do důlního díla lze podle § 39, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích uložit pokutu 15 000,- Kč. Přičemž za neoprávněný vstup je možné považovat i vstup do SDD a OPDD za účelem pozorování, sčítání a výzkum chiroptero fauny, montánní činnost apod.

10 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Vstup do důlních děl Vstup do starých nebo opuštěných důlních děl upravuje vyhláška č. 26/1989 Sb., v § 29 odst. 1 Vstup do starých nebo opuštěných podzemních důlních děl a jiných podzemních prostor je možný jen na písemný příkaz, ve kterém organizace určí potřebná bezpečnostní opatření. Z dikce vyhlášky vyplývá předpoklad, že organizace ve smyslu § 3a zákona č. 61/1988 Sb., která má k opuštěnému důlnímu dílu vlastnické právo nebo má povolenou činnost prováděnou hornickým způsobem pro zpřístupňování SDD nebo trvale opuštěných důlních děl, může dát souhlas ke vstupu do těchto děl, ale musí, v zájmu bezpečnosti a prevence škod vždy stanovit potřebná bezpečnostní opatření.

11 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Převod práv a povinností u SDD K převodu práv a povinností na nového provozovatele, MŽP požaduje předložit tyto dokumenty: oficiální písemnou žádost o převod práv a povinností k důlnímu dílu, evidenční list hlavního důlního díla (vydá na žádost ČGS - Geofond), mapové podklady včetně důlních map, pokud existují, údaje o žadateli a doklady o jeho oprávnění pro podnikání (provozování HČ), předpokládaný způsob využití důlního díla, výpis z katastru nemovitostí včetně zákresu do katastrální mapy, písemnou dohodu s vlastníkem pozemku o vstupu na pozemek v případě, že žadatel není sám vlastníkem pozemku, který je provozem (užíváním) důlního díla dotčen,

12 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Převod práv a povinností u SDD stanovisko obce, v jejímž obvodu se důlní dílo nachází, písemné prohlášení o převzetí všech závazků plynoucích z provozování předmětného DD, tj. likvidace eventuelních projevů důlní činnosti na povrch, zajištění odtoku důlních vod a zajištění vstupu do podzemí... Toto prohlášení musí podepsat oprávněná osoba nového provozovatele. Požadovat přenos práv a povinností je možný pouze k funkčně a fyzicky provázané části dolu jako celku. Není možné požadovat přenos práv a povinností části důlních děl nebo jednotlivých důlních děl, která mají přímý vliv na další části dolu. Převádět práva a povinností k SDD nelze v DP a CHLÚ na jiné subjekty, než ty pro, které byly DP nebo CHLÚ stanoveny.

13 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Občanský zákoník x SDD § 506 zákona č. 89/2012 (1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Výklad - Z podzemních útvarů osnova pomíjí úpravu speciálního právního režimu pro důlní díla a důlní stavby pod povrchem, a to jak vzhledem k tomu, že z hlediska soukromoprávního postačí i tu obecné vymezení, tak s přihlédnutím k zvláštní úpravě v horním zákoně jehož koncepci, nelze vzhledem k jeho veřejnoprávnímu rázu, předpisem soukromého práva měnit. Zvláště není řešena ani otázka tzv. starých důlních děl, tedy opuštěných důlních děl jakoby „bez vlastníka“. Otázku likvidace starých důlních děl a vypořádaní škod jimi vyvolaných řeší § 35 horního zákona.

14 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Zamyšlení na závěr V současné době jsou důlní díla a podzemí obecně otevřeným bojištěm mezi množstvím rozdílných zájmových skupin. Všichni proti všem x Nikdo nerespektuje nikoho x Každý si myslí, že může dělat, co chce. Pouze vzájemná spolupráce všech zúčastněných může být ku prospěch montánních památek.

15 Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, Email: petr.uldrych@mzp.cz, www.mzp.cz Děkuji Vám za pozornost Zdař Bůh


Stáhnout ppt "Vršovická 65, 110 10 Praha 10, Tel: 267 122 667,Fax: 267 126 667, STARÁ DŮLNÍ DÍLA V ČR legislativa Praha 2013Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google