Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STARÁ DŮLNÍ DÍLA V ČR legislativa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STARÁ DŮLNÍ DÍLA V ČR legislativa"— Transkript prezentace:

1 STARÁ DŮLNÍ DÍLA V ČR legislativa
Praha Ing. Petr Uldrych

2 Důlní dílo - podzemní a povrchové prostory vytvořené hornickou činností za účelem vyhledávání, průzkumu a využití ložiska (vyhláška č. 22/1989 Sb.). DD průzkumná (štoly, šachtice, jámy a komíny), DD otvírková (jámy, štoly, překopy, slepé jámy,), DD přípravná (chodby, prorážky), DD sloužící k dobývání (poruby, stěny, komory, pilíře), DD při povrchovém dobývání (skrývkové a těžební řezy, lomové stěny) větrací, odvodňovací, těžební a záchranné vrty. Důlním dílem nejsou vyhledávací a průzkumné vrty, ani technologické stavby související s těžbou.

3 Kategorizace důlních děl
Provozované důlní dílo - důlní dílo mající svého provozovatele nebo vlastníka, který důlní dílo využívá k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem. Provozovatel nebo vlastník má všechna práva a povinnosti plynoucí z provozování tohoto důlního díla v souladu s platnými právními předpisy. Opuštěné důlní dílo - důlní dílo mající svého provozovatele nebo vlastníka, případně jejich právního nástupce, který důlní dílo trvale nebo dočasně nevyužívá. Provozovatel nebo vlastník, právní nástupce má všechna práva a povinnosti plynoucí z provozování tohoto důlního díla v souladu s platnými právními předpisy.

4 Kategorizace důlních děl
Staré důlní dílo - důlní dílo po těžbě výhradního ložiska, které je opuštěno a jehož provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám viz § 35 zákona č. 44/1988 Sb. MŽP není vlastníkem, majitelem ani správcem SDD!!! MŽP má povinnost SDD ohrožující zákonem chráněný zájem zabezpečit v rozsahu nezbytně nutném. Opuštěné průzkumné důlní dílo - důlní dílo realizované v rámci geologického průzkumu financovaného ze státního rozpočtu, které nebylo následně předáno k těžbě. Opuštěným průzkumným důlním dílem je i původně staré důlní dílo, které bylo v rámci geologického průzkumu financovaného ze státního rozpočtu znovu otevřeno. Stát vykonává správu těchto důlních děl prostřednictvím MŽP a udržuje je v bezpečném stavu.

5 Zabezpečování SDD a OPDD není hrazeno z „NAŠICH - VAŠICH“ daní !!!
Finance na SDD a OPDD Prostředky na SDD a OPDD jsou převáděny z výnosu z úhrad za vydobyté nerosty podle § 32a odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., (horní zákon), prostřednictvím OBÚ v souladu s usnesením vlády č. 69/2008. Toto usnesení zároveň ukládá MŽP použít finanční prostředky ve smyslu § 35 zákona č. 44/1988 Sb., (horní zákon). Důvodová zpráva k usnesení vlády č. 69/2008 dále podrobněji specifikuje využití finančních prostředků z výnosu z úhrad následovně: MŽP užije finanční prostředky na průzkum, zjišťování, zajišťování nebo likvidaci SDD a OPDD a jejich projevů a následků. Zabezpečování SDD a OPDD není hrazeno z „NAŠICH - VAŠICH“ daní !!!

6 Registr SDD a databáze HDD
Z pověření MŽP je ČGS útvarem Geofond veden registr starých důlních děl a databáze HDD. Databáze HDD zahrnuje: 2 123 SDD 1 731 OPDD 4 312 ODD (DIAMO cca 3500, PKÚ cca 550) 9337 DD v kategorii „Neurčeno“ tj. dosud neoznámená stará důlní díla

7 Podzemní objekty (§ 37 odst. 1 zákona č, 61/1988 Sb.)
Za podzemní objekty se považují podzemní prostory vytvořené ražením : a) tunely a štoly metra, b) ostatní tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m, c) kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet, d) jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské činnosti, e) stavby pro účely ochrany obyvatelstva, f) kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m, g) odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m, h) bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti nebo využívaná k podnikatelské činnosti.

8 Podzemní objekty (§ 37 odst. 1 zákona č, 61/1988 Sb.)
Vlastník PO nebo provozovatel je povinen ohlásit OBÚ existenci, zřízení, nabytí a likvidaci PO, změny v jeho rozsahu nebo využití, identifikační údaje podzemního objektu a změny těchto údajů. Vlastník PO nebo provozovatel je povinen udržovat PO v bezpečném stavu a provádět ve stanovených lhůtách prohlídky k ověřování bezpečného stavu PO prostřednictvím organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou stanici. Český báňský úřad stanovil vyhláškou č. 49/2008 Sb. a) lhůty pravidelných prohlídek PO a způsob ověřování jejich bezpečného stavu, b) rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence PO, c) podmínky k zajištění bezpečnosti provozu PO především z hlediska jejich větrání, včetně větrání za provozu nepřístupných objektů, a požadavků na cesty pro chůzi,

9 Vstup do důlních děl Stanovisko Českého báňského úřadu
Vstup do DD za účelem provádění jakékoliv činnosti nelze legalizovat pro neodbornou (amatérskou) činnost, a to zejména z důvodu ohrožení bezpečnosti osob do důlních děl vstupujících. Vstup do důlních děl je možný pouze za podmínek stanovených provozovatelem zpřístupněného důlního díla. Za neoprávněný vstup do důlního díla lze podle § 39, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích uložit pokutu ,- Kč. Přičemž za neoprávněný vstup je možné považovat i vstup do SDD a OPDD za účelem pozorování, sčítání a výzkum chiroptero fauny, montánní činnost apod.

10 Vstup do důlních děl Vstup do starých nebo opuštěných důlních děl upravuje vyhláška č. 26/1989 Sb., v § 29 odst. 1 Vstup do starých nebo opuštěných podzemních důlních děl a jiných podzemních prostor je možný jen na písemný příkaz, ve kterém organizace určí potřebná bezpečnostní opatření. Z dikce vyhlášky vyplývá předpoklad, že organizace ve smyslu § 3a zákona č. 61/1988 Sb., která má k opuštěnému důlnímu dílu vlastnické právo nebo má povolenou činnost prováděnou hornickým způsobem pro zpřístupňování SDD nebo trvale opuštěných důlních děl, může dát souhlas ke vstupu do těchto děl, ale musí, v zájmu bezpečnosti a prevence škod vždy stanovit potřebná bezpečnostní opatření.

11 Převod práv a povinností u SDD
K převodu práv a povinností na nového provozovatele, MŽP požaduje předložit tyto dokumenty: oficiální písemnou žádost o převod práv a povinností k důlnímu dílu, evidenční list hlavního důlního díla (vydá na žádost ČGS - Geofond), mapové podklady včetně důlních map, pokud existují, údaje o žadateli a doklady o jeho oprávnění pro podnikání (provozování HČ), předpokládaný způsob využití důlního díla, výpis z katastru nemovitostí včetně zákresu do katastrální mapy, písemnou dohodu s vlastníkem pozemku o vstupu na pozemek v případě, že žadatel není sám vlastníkem pozemku, který je provozem (užíváním) důlního díla dotčen,

12 Převod práv a povinností u SDD
stanovisko obce, v jejímž obvodu se důlní dílo nachází, písemné prohlášení o převzetí všech závazků plynoucích z provozování předmětného DD, tj. likvidace eventuelních projevů důlní činnosti na povrch, zajištění odtoku důlních vod a zajištění vstupu do podzemí... Toto prohlášení musí podepsat oprávněná osoba nového provozovatele. Požadovat přenos práv a povinností je možný pouze k funkčně a fyzicky provázané části dolu jako celku. Není možné požadovat přenos práv a povinností části důlních děl nebo jednotlivých důlních děl, která mají přímý vliv na další části dolu. Převádět práva a povinností k SDD nelze v DP a CHLÚ na jiné subjekty, než ty pro, které byly DP nebo CHLÚ stanoveny.

13 Občanský zákoník x SDD § 506 zákona č. 89/2012 (1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Výklad - Z podzemních útvarů osnova pomíjí úpravu speciálního právního režimu pro důlní díla a důlní stavby pod povrchem, a to jak vzhledem k tomu, že z hlediska soukromoprávního postačí i tu obecné vymezení, tak s přihlédnutím k zvláštní úpravě v horním zákoně jehož koncepci, nelze vzhledem k jeho veřejnoprávnímu rázu, předpisem soukromého práva měnit. Zvláště není řešena ani otázka tzv. starých důlních děl, tedy opuštěných důlních děl jakoby „bez vlastníka“. Otázku likvidace starých důlních děl a vypořádaní škod jimi vyvolaných řeší § 35 horního zákona.

14 Zamyšlení na závěr V současné době jsou důlní díla a podzemí obecně otevřeným bojištěm mezi množstvím rozdílných zájmových skupin. Všichni proti všem x Nikdo nerespektuje nikoho x Každý si myslí, že může dělat, co chce. Pouze vzájemná spolupráce všech zúčastněných může být ku prospěch montánních památek.

15 Děkuji Vám za pozornost
Zdař Bůh


Stáhnout ppt "STARÁ DŮLNÍ DÍLA V ČR legislativa"

Podobné prezentace


Reklamy Google