Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informační zdroje pro zubní lékařství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informační zdroje pro zubní lékařství"— Transkript prezentace:

1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství
10-LBF/ZUB21 Programové vybavení ordinace zubního lékaře Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého v Olomouci Poslední aktualizace LS 2014 Web: Knihovna - Vzdělávání Tento kurz obsahuje komentované ukázky multizdrojového vyhledávání stomatologických informací v prostředí internetu. Student si vyzkouší různé zdroje pro získání informací na téma „Rizika a prevence vzniku zubního kazu u školních dětí“. Kurz se skládá se ze 3 modulů: 1. Vyhledávací stroje: „search engines“ 2. Bibliografická lékařská databáze MEDLINE/PubMed 3. Znalostní databáze DYNAMED a UPTODATE. Každý modul je proložen jednoduchými úkoly, na nichž si student ověří své schopnosti aplikovat poznatky v praxi.

2 Vyhledávání stomatologických informací na Internetu
Seminář a cvičení Internet je vhodný nástroj, který nám umožní práci s různými typy informačních zdrojů pro stomatologii a zubní lékařství. Během vyhledávání zjistíme, že některé zdroje jsou volně přístupné, jiné závisí na předplatném, licenci, resp. jednorázovém poplatku. K nejběžnějšími a nejoblíbenějším nástrojům patří vyhledávací stroje (angl. „search engines“).

3 Obsah Modul 1 Modul 2 Internetové vyhledávače (search engines)
Oborové bibliografické a znalostní databáze Bibliografické Medline/PubMed BMČ – Bibliographia Medica Čechoslovaca Znalostní Dynamed Uptodate

4 Výzkumná otázka 1 Formulace
Jaká jsou rizika a možnosti prevence vzniku zubního kazu u školních dětí? Pro specifikaci dotazu využijte možnosti vyhledávání v názvu dokumentu. Maximální stáří dokumentu 10 let. Vyhledávací stroje jsou vhodným odrazovým můstkem při vyhledávání a získávání odborných informací před vstupem do profesionálních databází. Během vyhledávání si ověříme, případně upřesníme terminologii, a jsme schopni odhadnout výsledný objem informací k dané výzkumné otázce. Aktuální výzkumná otázka si klade za cíl objasnit rizika a možnosti prevence vzniku zubního kazu u školních dětí.

5 Výzkumná otázka 1 Terminologie
ČESKY Zubní kaz Karies Caries Prevence Preventivní Profylaxe Profylaktický Riziko, rizika Dítě, děti, pediatrický… ANGLICKY (Dental) caries Dental/tooth/teeth decay Dental/tooth/teeth cavity(-ies) Prevent(ion) Preventive Prophylaxis Prophylactic Risk(s) Child(ren), pediatric, ….. Před vlastním vyhledáváním se doporučuje shromáždit terminologii (klíčová slova) v příslušných jazycích, nejčastěji v češtině a angličtině, která je komunikačním jazykem v medicíně a zdravotnictví.

6 Vyhledávací stroje (search engines) Definice
Internetový vyhledávač. Wikipedia [online][cit ]. Dostupné na World Wide Web: < Služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky s požadovanou informací. Uživatel zadává do rozhraní vyhledávače klíčová slova, která charakterizují hledanou informaci, a vyhledávač obratem na základě své databáze vypisuje seznam odkazů na stránky s hledanými informacemi. text, obrázky nebo jiné typy multimediálních informací. Databáze je udržována převážně automaticky. Cílem vyhledávačů je poskytnout uživateli při odpovědi na dotaz co nejrelevantnější informace, a proto různými způsoby hodnotí důležitost webových stránek (např. PageRank). O fungování vyhledávacích strojů (VS) existuje relativně málo literatury z důvodu konkurence mezi jednotlivými firmami, které je provozují. Základním procesem, na němž jsou všechny VS založeny, je získávání dokumentů z prostředí internetu. Všechny získané dokumenty jsou uloženy na sdílené paměťové médium. Kvalita a dobré fungování VS závisí na objemu získaných dokumentů a jejich úplnosti. Získávání dokumentů se děje tak, že tvůrci VS nejprve nastaví úvodní dokument. VS si uloží jeho kopii a zaznamená všechny v něm obsažené hypertextové odkazy (URL = Uniform Resource Locator). Tyto odkazy pak použije pro získání dalších dokumentů. Proces se opakuje až do splnění podmínky zadané tvůrci. Teoreticky tak lze získat všechny dokumenty, které se na webu nacházejí a jsou prolinkovány na jiné dokumenty. K nejrozšířenějším vyhledávacím strojům patří: Google < Scholar Google < Yahoo < Ask < Bing < Scirus <

7 Baker L. Comparison of the top three search engines: Bing, Yahoo, Google? Search Engine Journal Oct 11, 2011.

8 Internetové vyhledávače Search Engines
Google < Vyzkoušíme si vyhledat odpověď na výzkumnou otázku v prostředí vyhledávacího stroje Google.

9 Google Zadání 1 : dotaz v češtině : navigace
< Pokročilé vyhledávání (přes Nastavení) Všechna tato slova zubní kaz děti Kterékoliv z těchto slov prevence profylaxe riziko Jazyk česky Výskyt výrazů kdekoliv na stránce Ze základní adresy přejdeme do režimu „Rozšířené vyhledávání“ a budeme zadávat termíny v českém jazyce. Využijeme možností kombinovat termíny mezi sebou (příkazový řádek „se všemi slovy“), anebo zadat terminologické varianty (příkazový řádek „alepoň jedno ze slov“). Jazyk dokumentu upravíme na češtinu.

10 Google Zadání 2 : dotaz v angličtině : navigace
< Pokročilé vyhledávání (přes Nastavení) Všechna tato slova dental caries children Kterékoliv z těchto slov prevention prophylaxis risk Jazyk angličtina Výskyt výrazů (a) Kdekoli na stránce (b) V názvu stránky Ve druhém pokusu zadáme dotaz v angličtině, opět pomocí kombinace klíčových slov (příkazový řádek „se všemi slovy“), specifikací variant (příkazový řádek „alespoň jedno ze slov) a zpřesníme volbou „výskyt v názvu stránky“. Tím zajistíme, že získané dokumenty budou mít zadaná klíčová slova a jejich kombinace v názvu stránky.

11 Google Zadání 3 : kvantitativní a kvalitativní analýza
Kde se zobrazují vaše klíčová slova v angličtině - srovnání (a) Kdekoliv - ??? záznamů (b) V názvu stránky – ??? záznamů Zařazení do kategorií: Webové stránky Informační portály zdravotnických zařízení Pacientské portály E-knihy (atlasy, manuály, lékařská repetitoria) Odborné časopisy (obsahy s abstrakty, články) Doporučené postupy Odkazy na databáze Populárně-vzdělávací časopisy, noviny Další Ověřujeme Autorství jsou uvedena jména autorů resp. organizace, která garantuje obsah webové stránky? Aktuálnost je uvedeno datum zveřejnění dokumentu? Je uvedeno datum poslední aktualizace webové stránky? Design studie v případě klinického výzkumu Vaším úkolem je provést analýzu vyhledaných dokumentů. Prohlédněte si podrobně prvních 50 záznamů a zařaďte je do uvedených kategorií. Pokud nebude dokument odpovídat žádné z kategorií, specifikujte novou. Při analýze dokumentů ověřte autorství a aktuálnost.

12 Postoj EU ke kvalitě zdravotnických www stránek
eEurope 2002: Quality Criteria for Health Related Websites < Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění, příp. zdroje financování; Autorství obsahu včetně citací použitých informačních zdrojů; Ochrana pacientských dat; Aktualizace obsahu; Zajištění validity a spolehlivosti informací; Technické podmínky přístupu k informacím s ohledem na cílovou skupinu. Na počátku nového milénia byl vyhlášen v Evropské unii program eEurope Více informací naleznete na webové stránce: V rámci této iniciativy vzniklo doporučení, které se týká kvality webových stránek se zdravotnickým obsahem. Tento dokument zasluhuje pozornosti, protože je výzvou jak pro tvůrce webových stránek, tak pro jejich čtenáře. Webové stránky se mezi sebou odlišují nejen výtvarně, ale také kvalitativně. Uživatelé z řad zdravotnických profesionálů musejí podrobně zkoumat zejména autorské údaje a stáří zveřejněného dokumentu. Velký význam má identifikace cílové skupiny, pro kterou jsou informace určeny.

13 Google Zadání 4 : citování webových stránek
Úprava citací se řídí platnými normami. ČSN ISO 690, akutalizace 2011 < Kapitola – Elektronické informační zdroje Struktura citace: Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky [online]. Datum publikování. Datum poslední aktualizace [citováno dne …]<URL adresa stránky> Příklad: DAVIS, John. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize [cit ]. Dostupné z < Pokud budete chtít informace z vyhledaných dokumentů použít při tvorbě vlastního dokumentu, jste povinni tento zdroj uvést (tzv. citovat). Formální úprava citací se řídí platnými normami, např. ISO Prostudujte si modelový příklad citování webové stránky.

14 Google Zadání 5 : anatomie citace článku z časopisu
Jochen W. L. Cals, Marjolein J. C. Schot, Sanne A. M. de Jong, Geert-Jan Dinant, and Rogier M. Hopstaken Point-of-Care C-Reactive Protein Testing and Antibiotic Prescribing for Respiratory Tract Infections: A Randomized Controlled Trial Ann Fam Med : ; doi: /afm.1090 K diskuzi: 8 = označení svazku časopisu DOI = digital object identifier Randomized controlled trial ?

15 Pyramida (hierarchie) vědeckého důkazu
Systematické přehledy, meta-analýza Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Pacienti jsou rozděleni náhodně skupina intervenční skupina kontrolní Intervence po určitou dobu (zpravidla léčba 2 způsoby) Srovnání intervencí, vyhodnocení účinku. Kazuistiky, série kazuistik Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicíně a zdravotnictví zahrnuje kromě výsledků primárního (většinou klinického) výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu). Odborné posudky, konzultace Laboratorní výzkum

16 Internetové vyhledávače hlubokého webu Deep Web Search Engines
Google Scholar Vyhledává jen časopisecké články < Tvůrci a provozovatelé vyhledávacích strojů (search engines) byli na přelomu tisíciletí konfrontováni s nezbytností nabízet informace odborné veřejnosti včetně medicíny a zdravotnictví. Z tohoto důvodu se začaly vyvíjet nástroje na vyhledávání v tzv. hlubokém webu (deep web). Více informací např. na: < Vyzkoušíme si vyhledat odpovědi na zadanou výzkumnou otázku v prostředí vyhledávacího stroje hlubokého webu Scholar Google a pokusíme se definovat rozdíly mezi klasickým Googlem a Scholar Googlem.

17 Google Scholar Zadání 6 : dotaz v angličtině : navigace
< Rozšířené vyhledávání Se všemi slovy dental caries children Alespoň s jedním slovem prevention prophylaxis risk Jazyk angličtina Kde se vyskytnou slova v názvu článku Datum Po otevření URL adresy zvolíme rozšířené vyhledávání, jazyk angličtinu a podle navigační tabulky vyplníme jednotlivá pole vyhledávacího okna. Nezapomeneme upřesnit výskyt hledaných termínů v názvu článku a retrospektivu posledních 10 let.

18 Scholar Google Zadání 7 : výsledky a získání vyhledaných dokumentů
Proveďte analýzu prvních 10 vyhledaných výsledků. Všimněte si, že všechny patří do kategorie Odborné časopisy – články. Sledujte tyto parametry: Název časopisu Rok vydání Dostupnost plného textu článku Volně přístupný (free, open access) Na základě předplatného (subscription, membership), institucionální licence, jednorázového poplatku (pay-per-view) Zdarma do úrovně citace+abstrakt Typologii článku Přehledový článek (review) Původní práce (original paper) - většinou klinické studie Randomizovaný kontrolovaný pokus Úkol: najít článek v plném znění a poslat jeho citaci na adresu: Proveďte analýzu vyhledaných dokumentů. Všimněte si, že všechny spadají do kategorie časopiseckých článků, nezískáme zde odkazy na webové stránky. Při práci s odkazy zjistíme velmi brzy, že můžeme získat přístup ke 2 úrovním dokumentu: bibliografický záznam s abstraktem, plný text. Vzhledem k tomu, že časopisecké články patří do kategorie placených služeb, setkáte se často s tím, že vám přístup do plného textu dokumentu bude odepřen. Záleží na zaplaceném předplatném, případně licencích k elektronickým informačním zdrojům. Časopisecké články však vyžadují další kategorizaci podle tzv. designu publikované studie. Pokud není tento údaj součástí názvu dokumentu, zjistíme jej většinou v části „Materiál a metodika“ (angl. „Materials, methods“). Toto hodnocení má velký význam pro tzv. validitu publikovaných informací a platí paradigma pyramidy (hierachie) vědeckého důkazu. Kvalita dokumentů se zvyšuje směrem od základny pyramidy k jejímu vrcholu. Grafické znázornění je na dalším snímku.

19 Scholar Google Zadání 8 : citování článků z časopisů
Úprava citací se řídí platnými normami. ČSN ISO 690, aktualizace 2011 Praktické příklady Struktura citace: Autorství. Název článku. Název časopisu. Rok, ročník, číslo svazku, stránky. Příklady: VAN DER VET, P. E. – MARS, NJ. I. Condocet query engine: an engine for coordinated index terms. Journal of the American society for information science, 1999, vol. 42, no. 6, s. 485–492. SMEJKAL, V. Proč nový zákon?. CHIP: magazín informačních technologií, 1999, roč. 9, č. 11, s. 54–55. Jednotlivé odborné časopisy stanovují své požadavky na úpravu citací v instrukcích pro autory. Vzhledem k tomu, že v prostředí vyhledávacího stroje Scholar Goole nacházíme odkazy na časopisecké články, je důležité, abychom dokázali tento typ literatury správně citovat ve svých publikacích a vyhnuli se tak riziku plagiátorství. V České republice platí norma ISO 690 a 690-2; z ní je ukázka, jak správně citovat české a zahraniční časopisecké články. Je třeba podotknout, že z této citační normy vycházejí odborné čaopisy a vytvářejí si své vlastní citační styly. Příklad uvádí odkaz na webovou stránku odborného periodika „Česká stomatologie“, která v sekci Instrukce pro autory uvádí svůj vlastní citační styl.

20 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 8
Uveďte základní rozdíl mezi vyhledávacími stroji Google a Google Scholar. V následující části se můžete pokusit splnit kontrolní otázky a úkoly. Odpovědi a řešení jsou vždy na další obrazovce. E-konzultace na adrese: První otázka se týká rozdílu mezi výsledky, které získáte vyhledáváním pomocí Googlu a Scholar Googlu.

21 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 8 : odpověď
Google Scholar vyhledá pouze články z časopisů, zatímco Google shromáždí webové stránky s informacemi různého zaměření a kvality. Klávesa ENTER zobrazí odpověď.

22 Výzkumná otázka 2 Kontext
Council of European Dentists Rada evropských zubních lékařů zastupuje ca. 300 tis. zubních lékařů Rozhodnutí 2007 „Profil zubního lékaře budoucnosti“ Souvislost mezi orálním a obecným zdravím Důkazy o vztahu mezi onemocněním parodontu a : Srdečními/kardiovaskulárními chorobami, mrtvicí, cukrovkou, respiračními nemocemi. Komplexní zubní péče založená na důkazu samostatně i v úzké spolupráci s ostatními zdravotnickými profesemi. 22 CED Resolution on the profile of the dentist of the future. November 2007.

23 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9 : výzkumná otázka 2, Google
Použijte Google a zodpovězte tuto výzkumnou otázku: Ověření zahraničních zkušeností za poslední rok o vztahu mezi orálním zdravím a výskytem kardiovaskulárních nemocí. Klíčová slova v angličtině: Oral health Cardiovascular Heart Stroke Atherosclerosis - Pokročilé vyhledávání Výskyt: v názvu stránky Datum: minulý rok V rámci tohoto úkolu si můžete vyzkoušet vyhledání informací o nové výzkumné otázce, nejprve v prostředí vyhledávacího stroje Google. Terminologii v angličtině máte k dispozici, nyní půjde jen o to, jak správně vepsat jednotlivá klíčová slova. Řešení je na další obrazovce.

24 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9 : Google, řešení
Zde je ukázka zadání klíčových slov a úpravy parametrů pro vyhledání informací k výzkumné otázce.

25 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9.1. : jak citovat webové dokumenty?
Otevřete vyhledanou webovou stránku Např. < Připravte citaci podle normy ISO 690, aktualizace 2011 < Upozornění: webové stránky NELZE citovat pouze s uvedením internetové adresy. V tomto okamžiku si můžete vyzkoušet práci s vyhledanou webovou stránkou. Po otevření se pokuste zpracovat její citaci podle normy ISO Řešení je na další obrazovce.

26 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9.1 : řešení
HENDRICK, Bill. Brushing teeth may keep away heart disease. [online]. c , poslední revize [cit ]. Dostupné z < Dokument na webu < bychom podle normy ISO citovali takto.

27 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9 : výzkumná otázka 2, Scholar Google
Použijte vyhledávací stroj Scholar Google a zodpovězte tutéž výzkumnou otázku: Ověření zahraničních zkušeností za poslední rok o vztahu mezi orálním zdravím a výskytem kardiovaskulárních nemocí. Klíčová slova v angličtině: Oral health Cardiovascular Heart Stroke Atherosclerosis - Rozšířené vyhledávání Výskyt: v názvu článku Datum: Pro vyhledání časopiseckých článků k téže výzkumné otázce použijte vyhledávací stroj Scholar Google. Modelové zadání je na další obrazovce.

28 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9 : Scholar Google, řešení
Toto je zadání klíčových slov do vyhledávací masky Scholar Google. Nezapomeňte na volbu doplňkových parametrů (v názvu článku, časové údaje).

29 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9.2 : jak citovat časopisecké články?
Prohlédněte si údaje o časopiseckém článku, který jste vyhledali pomocí Scholar Google. Připravte citaci podle normy ISO 690.

30 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9.2 : řešení
TOUGER-DECKER, R. Diet, cardiovascular disease and oral health. Promoting health and reducing risk. J Am Dent Assoc 2010, vol. 141, no. 2, s Zpracování citace časopiseckého článku podle normy ISO 690.

31 Modul 1 Shrnutí poznatků
Formulace výzkumných otázek, příprava odborné terminologie Internetový vyhledávač Google : pokročilé vyhledávání, zadání klíčových slov Analýza vyhledaných dokumentů a jejich typologie Citování webových stránek podle normy ISO 690, aktualizace 2011 Internetový vyhledávač Google Scholar : rozšířené vyhledávání, zadání klíčových slov Analýza vyhledaných dokumentů – časopisecké články Citování časopiseckých článků podle normy ISO 690 Doporučení Evropské komise k hodnocení kvality webových stránek se zdravotnickým obsahem. V tomto modulu jsme vyhledávali informace ke 2 výzkumným otázkám, a to v českém a anglickém jazyce. Použili jsme vyhledávací stroje Google a Scholar Google, v obou případech v režimu rozšířeného vyhledávání. Vyhledané dokumenty jsme zařadili do jednotlivých kategorií a časopisecké články třídili podle designu studií. Seznámili jsme se s normou na úpravu bibliografických citací ISO 690 a V souladu s tímto standardem jsme připravili modelová řešení u 2 dokumentů (webová stránky a časopisecký článek).

32 Vyhledávání stomatologických informací na Internetu
Modul 2 Oborové bibliografické a znalostní databáze Internet je vhodný nástroj, který nám umožní práci s různými typy informačních zdrojů pro stomatologii a zubní lékařství. Během vyhledávání zjistíme, že některé zdroje jsou volně přístupné, jiné závisí na předplatném, licenci, resp. jednorázovém poplatku. K nejběžnějšími a nejoblíbenějším nástrojům patří vyhledávací stroje (angl. „search engines“).

33 Výběr databází pro praktické ukázky
Bibliografické: Bibliografie, řecky „βιβλιογραφία“ - bibliographia, doslovně "psaní knihy„ je v dnešním pojetí tvorba databází o dokumentech za účelem jejich evidence a zpětného vyhledání. MEDLINE/PubMed USA, mezinárodní pokrytí BMČ – Bibliographia Medica Čechoslovaca Články českých/slovenských autorů Znalostní/syntetické/faktografické: DynaMed UpToDate Patří ke světovým špičkám pro medicínu založenou na důkazu

34 MEDLINE/PubMed Definice (1)
Název portálu: PubMed (Public Medline) Odkaz: Producent: National Center for Biotechnology Information (NCBI) a National Library of Medicine (NLM) - USA Kategorie: Volně dostupná bibliografická databáze, která zveřejňuje citace a abstrakta časopiseckých článků v návaznosti na plné texty článků, pokud jsou k dispozici v elektronické podobě. Obory: Medicína, zubní lékařství, ošetřovatelství, veterinární medicína, zdravotnictví, preklinické obory.

35 MEDLINE/PubMed Definice (2)
Informačním základem portálu PubMed je bibliografická databáze MEDLINE®, která zpracovává (indexuje) více než 5500 mezinárodních časopisů ve 39 jazycích. Pro obor zubní lékařství je indexováno 90 titulů. Současný objem citací : 23 milionů záznamů Retro: dosud Kromě bibliografické citace má uživatel k dispozici abstrakt článku, doplněný předmětovými hesly MeSH (Medical Subject Headings) a hypertextové odkazy na plný text článku (služba LinkOut) v závislosti na nakladatelských licencích. Vyhledávání je uživatelsky přívětivé jednoduchý i pokročilý způsob (Advanced Search) Booleovské operátory pro kombinaci termínů (OR; AND;NOT) Zpřesňující filtry, např. výskyt hledaných termínů v jednotlivých polích záznamu (název, abstrakt,všechna pole) věkové kategorie typologie hledaných článků (review, klinické studie…) aj.

36 Výzkumná otázka Terminologie
ČESKY Zubní kaz Karies Caries Prevence Preventivní Profylaxe Profylaktický Riziko, rizika Dítě, děti, pediatrický… ANGLICKY (Dental) caries Dental/tooth/teeth decay Dental/tooth/teeth cavity(-ies) Prevent(ion) Preventive Prophylaxis Prophylactic Risk(s) Child(ren), pediatric, ….. Před vlastním vyhledáváním se doporučuje shromáždit terminologii (klíčová slova) v příslušných jazycích, nejčastěji v češtině a angličtině, která je komunikačním jazykem v medicíně a zdravotnictví. 36 36

37 Formulace dotazu Booleovské operátory
G.Boole AND (a) Dokumenty obsahují všechny hledané terminy dental caries AND prevention OR (a/nebo) Dokumenty obsahují jeden (nebo všechny) hledané termíny. prevention OR prophylaxis OR risk NOT (ne) Vylučuje daný termín dental caries NOT nutrition

38 MEDLINE/PubMed Jednoduché vyhledávání
dental caries prevention children

39 MEDLINE/PubMed Jednoduché vyhledávání : navigace
Search PubMed : dental caries prevention children Search

40 MEDLINE/PubMed Výsledky Filtry
Před 1 rokem (jaro 2013)

41 MEDLINE/PubMed Pokročilé vyhledávání /Advanced
41

42 PubMed Advanced Search Builder : nástroje Výskyt termínů v polích, Booleovské operátory
42

43 PubMed Advanced Search Builder Vyhledávací postup
All Fields Title dental caries Termíny v názvu OR tooth decay Add to history All Fields Title/Abstract prevention Termíny v názvu/abstraktu OR prophylaxis OR risk History #1 dental caries[Title] OR tooth decay [Title] #2 ((prevention[Title/Abstract]) OR prophylaxis[Title/Abstract]) OR risk[Title/Abstract] #1 AND #2 Search #3 Filters: Ages --- Child Search #4 Filters: Published in the last 10 years Search 43

44 PubMed Advanced Search Builder Práce se záznamy
Seznam citací podle data vydání časopisu Citace + abstrakt Typologie článků – Publication types Doplňkové deskriptory – MeSH Terms (Medical Subject Headings) Chemické látky – Substances Navigace na plné texty – LinkOut – more resources Články s podobným obsahem – Related citations Uložit jako soubor – Send to -- File Poslat, např. do knihovny k vyřízení – Send to – Vyplnit pole Additional text, např. uvést svůj kontakt. Jinak je zpráva anonymní. Vytvořit seznam vybraných citací – Send to – Clipboard Úkol: Odeslat 1 záznam na adresu: Do pole „Additional text“ napsat svůj kontakt. 44

45 BMČ – Bibliographia Medica Čechoslovaca Definice
Producent: Národní lékařská knihovna Praha URL: Charakteristika: Od roku 1947 zachycuje veškeré odborné písemnictví vydávané na území České republiky a práce českých autorů vydané v zahraničí. Do roku 1996 byla její součástí i lékařská literatura vycházející na Slovensku. Rozsah: ca. 250 tisíc záznamů Součást medicínské virtuální knihovny MEDVIK Vyhledávání je uživatelsky přívětivé ? - nápověda jednoduchý i pokročilý způsob BMČ-články Booleovské operátory pro kombinaci termínů (OR; AND;NOT) * pro vyhledání odvozených slov Zpřesňující filtry výskyt hledaných termínů v jednotlivých polích záznamu (název, abstrakt, kdekoliv…..) rok vydání od-do 45

46 BMČ-články Pokročilé hledání - postup
Zadáte-li více klíčových slov současně, jsou automaticky spojena operátorem AND. Lze použít i operátory OR a NOT, ty je však potřeba do dotazu zapsat. Řádek 1: zub* kaz* Název Řádek 2: preven* OR profyla* OR rizik* Kdekoliv Řádek 3: dět* OR pediatri* OR dítě* Kdekoliv Kombinovat: AND Vyhledat Výsledky zobrazit 46

47 BMČ-články Pokročilé hledání – záznam o článku
47

48 BMČ-články Pokročilé hledání – navigace na plný text
Vox pediatriae, 2006, roč. 6(č. 9), s 48

49 Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství Digitální archiv
49

50 Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství Digitální archiv 2005 -
50

51 Výběr databází pro praktické ukázky
Bibliografické: Bibliografie, řecky „βιβλιογραφία“ - bibliographia, doslovně "psaní knihy„ je v dnešním pojetí studium dokumentů za účelem jejich evidence a zpětného vyhledání. MEDLINE/PubMed USA, mezinárodní pokrytí BMČ – Bibliographuia Medica Čechoslovaca Články českých/slovenských autorů Znalostní/faktografické: Dynamed Uptodate Patří ke světovým špičkám pro medicínu založenou na důkazu 51

52 Výzkumná otázka 2 Terminologie
Česky Orální zdraví Parodont Onemocnění parodontu Parodontitida, parodontitis Dásně Gingivitida, gingivitis /////////////////////////// Kardiovaskulární riziko Onemocnění srdce Mozková mrtvice Anglicky Oral health Periodont Periodontal disease Periodontitis Gingiva, gums, gingivitis /////////////////////////// Cardiovascular risk (Coronary) heart diseases Stroke 52

53 Výsledek Počítačová síť LF UP v Olomouci
Navigace a funkce Počítačová síť LF UP v Olomouci + vzdálený přístup (VPN nebo heslo) Vyhledávání: jednotlivá klíčová slova Search periodontitis cardiovascular/coronary/heart Výsledek Strukturovaný synoptický dokument na základě analýzy a hodnocení publikovaných studií + citace + plné texty Vyhledávání klíčových slov uvnitř dokumentu Search within text Značky kvality „Levels of evidence“ – úrovně důkazu Seznamy použité literatury : References including reviews and guidelines 53

54 Vyhledávání: jednotlivá klíčová slova Search
Navigace a funkce V síti LF UP v Olomouci V síti FN Olomouc Vyhledávání: jednotlivá klíčová slova Search periodontitis cardiovascular/coronary/heart Přehledy založené na důkazu (tj. aktuálních literárních pramenech po jejich kritické interpretaci) Téměř zpracovaných specifických otázek 14 lékařských oborů stran (text, grafika, prolinkování na abstrakta MEDLINu) literárních citací Léková databáze Aktualizace 4x ročně 54

55 Modul 2 Shrnutí poznatků
1. Seznámili jsme se s 2 lékařskými bibliografickými databázemi (MEDLINE – mezinárodní; BMČ - česká), kde jsme vyhledávali shodné téma: „Prevence zubního kazu u školních dětí“. 2. Využívali jsme dostupné nástroje pro přesnou formulaci vyhledávacího postupu (výskyt termínů v různých částech záznamu, Booleovské operátory, znak * pro pravostranné rozšíření, filtry pro věkové kategorie, typ dokumentu a jeho stáří). 3. Navigací jsme postupovali od základní citace přes abstrakt, deskriptory obsahu až k pokusu získat plný text dokumentu. 55

56 Modul 2 Shrnutí poznatků
Znalostní databáze jsme použili k vyhledání obecnější výzkumné otázky, která se týkala vztahu mezi orálním zdravím a kardiovaskulárními riziky. DynaMed je databáze synoptická; stručné poznatky z vyhledané literatury; odkazy na články a doporučené postupy/PubMed, plnotextové portály. UpToDate je databáze syntetická; logicky strukturovaný souvislý text; grafika, odkazy na použitou literaturu/ PubMed. 56


Stáhnout ppt "Základní informační zdroje pro zubní lékařství"

Podobné prezentace


Reklamy Google