Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky."— Transkript prezentace:

1 1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. jarmila.potomkova@upol.cz Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého v Olomouci Poslední aktualizace LS 2014 Web: http://www.lf.upol.cz --- Knihovna - Vzdělávání 10-LBF/ZUB21 Programové vybavení ordinace zubního lékaře

2 2 Vyhledávání stomatologických informací na Internetu Seminář a cvičení

3 Obsah Modul 1 Internetové vyhledávače (search engines) Modul 2 Oborové bibliografické a znalostní databáze Bibliografické Medline/PubMed BMČ – Bibliographia Medica Čechoslovaca Znalostní Dynamed Uptodate 3

4 Výzkumná otázka 1 Formulace Jaká jsou rizika a možnosti prevence vzniku zubního kazu u školních dětí? Pro specifikaci dotazu využijte možnosti vyhledávání v názvu dokumentu. Maximální stáří dokumentu 10 let. 4

5 5 Výzkumná otázka 1 Terminologie  ČESKY Zubní kaz Karies Caries Prevence Preventivní Profylaxe Profylaktický Riziko, rizika --------------------------- Dítě, děti, pediatrický…  ANGLICKY (Dental) caries Dental/tooth/teeth decay Dental/tooth/teeth cavity(-ies) Prevent(ion) Preventive Prophylaxis Prophylactic Risk(s) --------------------------- Child(ren), pediatric, …..

6 Vyhledávací stroje (search engines) Definice Internetový vyhledávač. Wikipedia [online][cit. 28.1.2012]. Dostupné na World Wide Web:  Služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky s požadovanou informací.  Uživatel zadává do rozhraní vyhledávače klíčová slova, která charakterizují hledanou informaci, a vyhledávač obratem na základě své databáze vypisuje seznam odkazů na stránky s hleda n ými informacemi. text, obrázky nebo jiné typy multimediálních informací.  Databáze je udržována převážně automaticky.  Cílem vyhledávačů je poskytnout uživateli při odpovědi na dotaz co nejrelevantnější informace, a proto různými způsoby hodnotí důležitost webových stránek (např. PageRank). 6

7 Baker L. Comparison of the top three search engines: Bing, Yahoo, Google? Search Engine Journal Oct 11, 2011. 7 http://www.google.com http://www.yahoo.com http://www.bing.com

8 Internetové vyhledávače Search Engines Google 8

9 9 Google Zadání 1 : dotaz v češtině : navigace  Pokročilé vyhledávání (přes Nastavení) V še chna tato slova zubní kaz děti Kterékoliv z těchto slov prevence profylaxe riziko Jazyk česky Výskyt výrazů kdekoliv na stránce

10 10 Google Zadání 2 : dotaz v angličtině : navigace  Pokročilé vyhledávání (přes Nastavení) V še chna tato slova dental caries children Kterékoliv z těchto slov prevention prophylaxis risk Jazyk angličtina Výskyt výrazů (a) Kdekoli na stránce (b) V názvu stránky

11 11 Google Zadání 3 : kvantitativní a kvalitativní analýza Kde se zobrazují vaše klíčová slova v angličtině - srovnání (a) Kdekoliv - ??? záznamů (b) V názvu stránky – ??? záznamů  Zařazení do kategorií: Webové stránky Informační portály zdravotnických zařízení Pacientské portály E-knihy (atlasy, manuály, lékařská repetitoria) Odborné časopisy (obsahy s abstrakty, články) Doporučené postupy Odkazy na databáze Populárně-vzdělávací časopisy, noviny Další  Ověřujeme Autorství  jsou uvedena jména autorů resp. organizace, která garantuje obsah web ové stránky ? Aktuálnost  je uvedeno datum zveřejnění dokumentu? Je uvedeno datum poslední aktualizace webové stránky? Design studie v případě klinického výzkumu

12 12 Postoj EU ke kvalitě zdravotnických www stránek eEurope 2002: Quality Criteria for Health Related Websites  Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění, příp. zdroje financování;  Autorství obsahu včetně citací použitých informačních zdrojů;  Ochrana pacientských dat;  Aktualizace obsahu;  Zajištění validity a spolehlivosti informací;  Technické podmínky přístupu k informacím s ohledem na cílovou skupinu.

13 13 Google Zadání 4 : citování webových stránek Úprava citací se řídí platnými normami. ČSN ISO 690, akutalizace 2011  Kapitola 3.11.1 – Elektronické informační zdroje Struktura citace: Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky [online]. Datum publikování. Datum poslední aktualizace [citováno dne …] Příklad: DAVIS, John. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize 20.1.1998 [cit.1999-12-05]. Dostupné z

14 Google Zadání 5 : anatomie citace článku z časopisu Jochen W. L. Cals, Marjolein J. C. Schot, Sanne A. M. de Jong, Geert-Jan Dinant, and Rogier M. Hopstaken Point-of-Care C-Reactive Protein Testing and Antibiotic Prescribing for Respiratory Tract Infections: A Randomized Controlled Trial Ann Fam Med 2010 8:124-133; doi:10.1370/afm.1090 K diskuzi:  8 = označení svazku časopisu  DOI = digital object identifier  Randomized controlled trial ? http://www.wikiskripta.eu 14

15 Pyramida (hierarchie) vědeckého důkazu 15 Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky, série kazuistik Laboratorní výzkum Odborné posudky, konzultace Systematické přehledy, meta-analýza Pacienti jsou rozděleni náhodně skupina intervenční skupina kontrolní Intervence po určitou dobu (zpravidla léčba 2 způsoby) Srovnání intervencí, vyhodnocení účinku.

16 Internetové vyhledávače hlubokého webu Deep Web Search Engines Google Scholar Vyhledává jen časopisecké články 16

17 17 Google Scholar Zadání 6 : dotaz v angličtině : navigace  Rozšířené vyhledávání Se všemi slovy dental caries children Alespoň s jedn ím slovem prevention prophylaxis risk Jazyk angličtina Kde se vyskytnou slova v názvu článku Datum 2004-2014

18 18 Scholar Google Zadání 7 : výsledky a získání vyhledaných dokumentů  Prove ďte analýzu prvních 10 vyhledaných výsledků.  Všimněte si, že všechny patří do kategorie Odborné časopisy – články.  Sleduj te tyto parametry: Název časopisu Rok vydání Dostupnost plného textu článku  Volně přístupný (free, open access)  Na základě předplatného (subscription, membership), institucionální licence, jednorázového poplatku (pay-per-view)  Zdarma do úrovně citace+abstrakt Typologii článku  Přehledový článek (review)  Původní práce (original paper) - většinou klinické studie  Randomizovaný kontrolovaný pokus Úkol: najít článek v plném znění a poslat jeho citaci na adresu: jarmila.potomkova@upol.cz

19 19 Scholar Google Zadání 8 : citování článků z časopisů Úprava citací se řídí platnými normami. ČSN ISO 690, aktualizace 2011  http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf  Praktické příklady Struktura citace: Autorství. Název článku. Název časopisu. Rok, ročník, číslo svazku, stránky. Příklady:  VAN DER VET, P. E. – MARS, NJ. I. Condocet query engine: an engine for coordinated index terms. Journal of the American society for information science, 1999, vol. 42, no. 6, s. 485–492.  SMEJKAL, V. Proč nový zákon?. CHIP: magazín informačních technologií, 1999, roč. 9, č. 11, s. 54–55. Jednotlivé odborné časopisy stanovují své požadavky na úpravu citací v instrukcích pro autory.

20 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 8 Uveďte základní rozdíl mezi vyhledávacími stroji Google a Google Scholar. 20

21 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 8 : odpověď  Google Scholar vyhledá pouze články z časopisů, zatímco  Google shromáždí webové stránky s informacemi různého zaměření a kvality. 21

22 22 Výzkumná otázka 2 Kontext Council of European Dentists Rada evropských zubních lékařů zastupuje ca. 300 tis. zubních lékařů http://www.eudental.eu/  Rozhodnutí 2007 „Profil zubního lékaře budoucnosti“ Souvislost mezi orálním a obecným zdravím Důkazy o vztahu mezi onemocněním parodontu a :  Srdečními/kardiovaskulárními chorobami, mrtvicí, cukrovkou, respiračními nemocemi. Komplexní zubní péče založená na důkazu samostatně i v úzké spolupráci s ostatními zdravotnickými profesemi. CED Resolution on the profile of the dentist of the future. November 2007.

23 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9 : výzkumná otázka 2, Google Použijte Google a zodpovězte tuto výzkumnou otázku: Ověření zahraničních zkušeností za poslední rok o vztahu mezi orální m zdraví m a výskyt em kardiovaskulárních nemocí. Klíčová slova v angličtině:  Oral health  Cardiovascular  Heart  Stroke  Atherosclerosis -  Pokročilé vyhledávání  Výskyt: v názvu stránky  Datum: minulý rok 23

24 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9 : Google, řešení 24

25 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9.1. : jak citovat webové dokumenty?  Otevřete vyhledanou webovou stránku Např.  Připravte citaci podle normy ISO 690, aktualizace 2011 < http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf Upozornění: webové stránky NELZE citovat pouze s uvedením internetové adresy. 25

26 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9.1 : řešení HENDRICK, Bill. Brushing teeth may keep away heart disease. [online]. c1996- 2011, poslední revize 27.5.2010 [cit. 2011-12-02]. Dostupné z 26

27 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9 : výzkumná otázka 2, Scholar Google Použijte vyhledávací stroj Scholar Google a zodpovězte tutéž výzkumnou otázku: Ověření zahraničních zkušeností za poslední rok o v ztahu mezi orální m zdraví m a výskytem kardiovaskulárních nemocí. Klíčová slova v angličtině:  Oral health  Cardiovascular  Heart  Stroke  Atherosclerosis -  Rozšířené vyhledávání  Výskyt: v názvu článku  Datum: 2010-201 3 27

28 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9 : Scholar Google, řešení 28

29 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9.2 : jak citovat časopisecké články? 29

30 Kontrolní otázky a úkoly Zadání 9.2 : řešení TOUGER-DECKER, R. Diet, cardiovascular disease and oral health. Promoting health and reducing risk. J Am Dent Assoc 2010, vol. 141, no. 2, s. 167-170. 30

31 Modul 1 Shrnutí poznatků 1. Formulace výzkumných otázek, příprava odborné terminologie 2. Internetový vyhledávač Google : pokročilé vyhledávání, zadání klíčových slov 1. Analýza vyhledaných dokumentů a jejich typologie 2. Citování webových stránek podle normy ISO 690, aktualizace 2011 3. Internetový vyhledávač Google Scholar : rozšířené vyhledávání, zadání klíčových slov 1. Analýza vyhledaných dokumentů – časopisecké články 2. Citování časopiseckých článků podle normy ISO 690 4. Doporučení Evropské komise k hodnocení kvality webových stránek se zdravotnickým obsahem. 31

32 32 Vyhledávání stomatologických informací na Internetu Modul 2 Oborové bibliografické a znalostní databáze

33 Výběr databází pro praktické ukázky Bibliografické: Bibliografie, řecky „βιβλιογραφία“ - bibliographia, doslovně "psaní knihy„ je v dnešním pojetí tvorba databází o dokumentech za účelem jejich evidence a zpětného vyhledání.  MEDLINE/PubMed USA, mezinárodní pokrytí  BMČ – Bibliographia Medica Čechoslovaca Články českých/slovenských autorů Znalostní/syntetické/faktografické:  DynaMed  UpToDate Patří ke světovým špičkám pro medicínu založenou na důkazu 33

34 34 MEDLINE/PubMed Definice (1)  Název portálu: PubMed (Public M edline )  Odkaz: http://pubmed.gov  Producent: National Center for Biotechnology Information (NCBI) a National Library of Medicine (NLM) - USA  Kategorie: Volně dostupná bibliografická databáze, která zveřejňuje citace a abstrakta časopiseckých článků v návaznosti na plné texty článků, pokud jsou k dispozici v elektronické podobě.  Obory: Medicína, zubní lékařství, ošetřovatelství, veterinární medicína, zdravotnictví, preklinické obory.

35 35 MEDLINE/PubMed Definice (2) Informačním základem portálu PubMed je bibliografická databáze MEDLINE®, která zpracovává (indexuje) více než 5500 mezinárodních časopisů ve 39 jazycích. MEDLINE  Pro obor zubní lékařství je indexováno 90 titulů.  Současný objem citací : 23 milionů záznamů  Retro: 1946 - dosud  Kromě bibliografické citace má uživatel k dispozici abstrakt článku, doplněný předmětovými hesly MeSH (Medical Subject Headings) a hypertextové odkazy na plný text článku (služba LinkOut) v závislosti na nakladatelských licencích. Vyhledávání je uživatelsky přívětivé  jednoduchý i pokročilý způsob (Advanced Search)  Booleovské operátory pro kombinaci termínů (OR; AND;NOT)  Zpřesňující filtry, např.  výskyt hledaných termínů v jednotlivých polích záznamu (název, abstrakt,všechna pole)  věkové kategorie  typologi e hledaných článků (review, klinické studie…)  aj.

36 36 Výzkumná otázka Terminologie  ČESKY Zubní kaz Karies Caries Prevence Preventivní Profylaxe Profylaktický Riziko, rizika --------------------------- Dítě, děti, pediatrický…  ANGLICKY (Dental) caries Dental/tooth/teeth decay Dental/tooth/teeth cavity(-ies) Prevent(ion) Preventive Prophylaxis Prophylactic Risk(s) --------------------------- Child(ren), pediatric, …..

37 Formulace dotazu Booleovské operátory AND (a) Dokumenty obsahují všechny hledané terminy AND preven tion dental caries AND preven tion OR (a/nebo) Dokumenty obsahují jeden (nebo všechny) hledané termíny. OR preven tion OR pro phylaxis OR ri sk NOT (ne) Vylučuje daný termín NOT dental caries NOT nutrition 37 G.Boole 1815-1864

38 38 MEDLINE/PubMed Jednoduché vyhledávání dental caries prevention children

39 MEDLINE/PubMed Jednoduché vyhledávání : navigace 39 http://pubmed.gov Search PubMed : dental caries prevention children Searc h

40 MEDLINE/PubMed Výsledky Filtry 40 Před 1 rokem (jaro 2013)

41 MEDLINE/PubMed Pokročilé vyhledávání /Advanced 41 http://pubmed.gov

42 PubMed Advanced Search Builder : nástroje Výskyt termínů v polích, Booleovské operátory 42

43 All Fields Title dental caries Termíny v názvu OR tooth decay Add to history All Fields Title/Abstract prevention Termíny v názvu/abstraktu OR prophylaxis OR risk Add to history History #1 dental caries[Title] OR tooth decay [Title] #2 ((prevention[Title/Abstract]) OR prophylaxis[Title/Abstract]) OR risk[Title/Abstract] #1 AND #2 Search #3 Filters: Ages --- Child 6-12 Search #4 Filters: Published in the last 10 years Search 43 PubMed Advanced Search Builder Vyhledávací postup

44 PubMed Advanced Search Builder Práce se záznamy  Seznam citací podle data vydání časopisu  Citace + abstrakt Typologie článků – Publication types Doplňkové deskriptory – MeSH Terms (Medical Subject Headings) Chemické látky – Substances Navigace na plné texty – LinkOut – more resources Články s podobným obsahem – Related citations Uložit jako soubor – Send to -- File Poslat, např. do knihovny k vyřízení – Send to – Email  Vyplnit pole Additional text, např. uvést svůj kontakt. Jinak je zpráva anonymní. Vytvořit seznam vybraných citací – Send to – Clipboard Úkol:  Odeslat 1 záznam na adresu: jarmila.potomkova@upol.cz  Do pole „Additional text“ napsat svůj kontakt. 44

45 45 BMČ – Bibliographia Medica Čechoslovaca Definice Producent: Národní lékařská knihovna Praha URL: http://www.medvik.cz/bmc/ Charakteristika:  Od roku 1947 zachycuje veškeré odborné písemnictví vydávané na území České republiky a práce českých autorů vydané v zahraničí.  Do roku 1996 byla její součástí i lékařská literatura vycházející na Slovensku.  Rozsah: ca. 250 tisíc záznamů  Součást medicínské virtuální knihovny MEDVIK Vyhledávání je uživatelsky přívětivé  ? - nápověda  jednoduchý i pokročilý způsob BMČ-články  Booleovské operátory pro kombinaci termínů (OR; AND;NOT)  * pro vyhledání odvozených slov  Zpřesňující filtry  výskyt hledaných termínů v jednotlivých polích záznamu (název, abstrakt, kdekoliv…..)  rok vydání od-do

46 BMČ-články Pokročilé hledání - postup http://www.medvik.cz/bmc/  Zadáte-li více klíčových slov současně, jsou automaticky spojena operátorem AND.  Lze použít i operátory OR a NOT, ty je však potřeba do dotazu zapsat. Řádek 1: zub* kaz* Název Řádek 2: preven* OR profyla* OR rizik* Kdekoliv Řádek 3: dět* OR pediatri* OR dítě* Kdekoliv Kombinovat: AND Vyhledat Výsledky --- zobrazit 46

47 BMČ-články Pokročilé hledání – záznam o článku 47

48 BMČ-články Pokročilé hledání – navigace na plný text 48 Vox pediatriae, 2006, roč. 6(č. 9), s. 45-46.

49 Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství Digitální archiv 49

50 Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství Digitální archiv 2005 - 50

51 Výběr databází pro praktické ukázky Bibliografické: Bibliografie, řecky „βιβλιογραφία“ - bibliographia, doslovně "psaní knihy„ je v dnešním pojetí studium dokumentů za účelem jejich evidence a zpětného vyhledání.  MEDLINE/PubMed USA, mezinárodní pokrytí  BMČ – Bibliographuia Medica Čechoslovaca Články českých/slovenských autorů Znalostní/faktografické:  Dynamed  Uptodate Patří ke světovým špičkám pro medicínu založenou na důkazu 51

52 52 Výzkumná otázka 2 Terminologie  Česky Orální zdraví Parodont Onemocnění parodontu Parodontitida, parodontitis Dásně Gingivitida, gingivitis /////////////////////////// Kardiovaskulární riziko Onemocnění srdce Mozková mrtvice  Anglicky Oral health Periodont Periodontal disease Periodontitis Gingiva, gums, gingivitis /////////////////////////// Cardiovascular risk (Coronary) heart diseases Stroke

53 Navigace a funkce  Počítačová síť LF UP v Olomouci http://search.epnet.com + vzdálený přístup (VPN nebo heslo)  Vyhledávání: jednotlivá klíčová slova Search periodontitis cardiovascular/coronary/heart  Výsledek  Strukturovaný synoptický dokument na základě analýzy a hodnocení publikovaných studií + citace + plné texty  Vyhledávání klíčových slov uvnitř dokumentu Search within text  Značky kvality  „Levels of evidence“ – úrovně důkazu  Seznamy použité literatury : References including reviews and guidelines 53

54 Navigace a funkce http://www.uptodate.com/online V síti LF UP v Olomouci V síti FN Olomouc  Vyhledávání: jednotlivá klíčová slova Search periodontitis cardiovascular/coronary/heart  Přehledy založené na důkazu (tj. aktuálních literárních pramenech po jejich kritické interpretaci) Téměř 8 000 zpracovaných specifických otázek 14 lékařských oborů 80 000 stran (text, grafika, prolinkování na abstrakta MEDLINu) 260 000 literárních citací Léková databáze Aktualizace 4x ročně 54

55 55 Modul 2 Shrnutí poznatků 1. Seznámili jsme se s 2 lékařskými bibliografickými databázemi (MEDLINE – mezinárodní; BMČ - česká), kde jsme vyhledávali shodné téma: „Prevence zubního kazu u školních dětí“. 2. Využívali jsme dostupné nástroje pro přesnou formulaci vyhledávacího postupu (výskyt termínů v různých částech záznamu, Booleovské operátory, znak * pro pravostranné rozšíření, filtry pro věkové kategorie, typ dokumentu a jeho stáří). 3. Navigací jsme postupovali od základní citace přes abstrakt, deskriptory obsahu až k pokusu získat plný text dokumentu.

56 Modul 2 Shrnutí poznatků Znalostní databáze jsme použili k vyhledání obecnější výzkumné otázky, která se týkala vztahu mezi orálním zdravím a kardiovaskulárními riziky.  DynaMed je databáze synoptická; stručné poznatky z vyhledané literatury; odkazy na články a doporučené postupy/PubMed, plnotextové portály.  UpToDate je databáze syntetická; logicky strukturovaný souvislý text; grafika, odkazy na použitou literaturu/ PubMed. 56


Stáhnout ppt "1 Základní informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky."

Podobné prezentace


Reklamy Google