Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejsme jen příjemci, ale i dárci!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejsme jen příjemci, ale i dárci!"— Transkript prezentace:

1 Nejsme jen příjemci, ale i dárci!
UŽIVATELÉ ÚSP PRO TPM KOCIÁNKA – VÝCHOVA PAVILONU C

2 Integrace osobnosti, sebepojetí, identita, seberealizace a problematika utváření osobnosti
Cíl projektu: Vidět sebe sama, ať už se jedná o člověka s postižením a nebo bez postižení, jako osobnost, která má potřebu se zapojit nějakým způsobem do společnosti a cítit se prospěšný. Utvářet a formovat pozitivní vztahy k lidem, ke vzdělání, práci, kultuře a přírodě. Zaujímat odpovědný přístup k sobě samému, vytvořit si ucelenou představu o možnostech vlastního rozvoje i o pomoci a podpoře tam, kde je potřeba.

3 Vychovatelé spolu s uživateli pracují na rozvoji
Kompetencí komunikativních umožňující uživatelům samostatně i ve skupinách pracovat na zadaném tématu, dává prostor k diskusi,organizuje besedy s odborníky. Kompetence sociální a personální vychovatel pozitivně hodnotí vzájemnou týmovou spolupráci, zdůrazňuje rovný přístup všech na řešení úkolů, oceňuje snahu, zručnost, podněcuje zájem žáků o problematiku zdraví a způsoby jeho ochrany vychovatel pomocí metod aktivního sociálního učení umožňuje žákům osvojit si dovednosti potřebné pro rozhodování z hlediska různých sociálních rolí Kompetence občanské vychovatel poskytuje dostatečné informace o nebezpečí, následcích sociálně nežádoucích jevů vychovatel vede žáky ke zdravému životnímu stylu Kompetence pracovní vychovatel vede žáky k tomu, že součástí zdravé práce je i kvalitní odpočinek vychovatel vede uživatele k přesvědčení, že zdraví a zdatnost člověka jsou důležité faktory při výběru povolání, vytváří příležitosti, aby uživatelé mohli prokázat, jak pečují o své tělesné, duševní a sociální zdraví.

4 Máme ještě dostatek sil, abychom potěšili druhé
„Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.“ Thomas Alva Edison

5 Jak jsme pomáhali Pomoc v cestě za alternativním školstvím Hance Teichmannové Navázání vztahu s domovem důchodců a jejich uživateli Pomáháme nejen lidem, ale i zvířatům Chceme přispět na dobrou věc

6 Pomoc v cestě za alternativním školstvím…
V první části našeho projektu bychom Vám chtěli ukázat, že život jedné kvadruspastické dívenky může být ovlivněn její motivací dokázat něco víc, než je člověku kolikrát nabídnuto. Hanka studuje Obchodní akademii a tato škola ji nenaplňuje a není v ní šťastná. Proto si vybrala školu, ve které by šťastná byla a ejhle podařilo se, i když jen formou zkoušky pro druhé, kteří si myslí, že to nejde.

7 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MĚSÍCI ÚNORU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V MĚSÍCI DUBNU.
Hančina cesta do Prahy DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MĚSÍCI ÚNORU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V MĚSÍCI DUBNU.

8 Poděkování Poděkování panu řediteli Mgr. Jiřímu Podluckému,
za pomoc ve splnění Hančina přání zkusit přijímací řízení na školu, kterou si sama vybrala. Pokus o změnu v jejím životě, která by ji mohla někam jinam nasměrovat a nebo alespoň otevřít oči, že to jde, že to není nemožné. Když jsem tento cíl s Hankou plánovala, myslela jsem si, že právě pan ředitel bude proti. Říkala jsem si: “ vždyť já mu kradu klienta a ještě chci, aby mě v tom podporoval a zaplatil to“. Jeho pomocná ruka měla daleko hodnotnější dopad, než byl samotný pokus o integraci. Dokázal v člověku najít to, co si myslel, že v sobě ani nemá. A to ať v Hance tak i ve mně samotné. Když jsem jela s Hankou do Prahy poprvé na Den otevřených dveří, nevěděla jsem, co to bude obnášet. Možná právě, že nedostatek informací tu sehrál pozitivní roli a hlavně to společné chtění dosáhnout určitého cíle, vzájemná podpora, síla, vytrvalost. Mrzelo nás, že to někdo nenatáčí, že se to prostě nedá vyjádřit slovy. Mnohdy v tom byla jen gesta, mimika, pohledy očí.

9 Citáty, které se k tomuto hodí
Anthony Robbins: „Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte.“ Hal Urban: „Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Naše volba - co si myslet a co dělat je to nejdůležitější.“ Ann Landersová: „Problémy jsou nevyhnutelnou součástí života. Očekávej je a až přijdou, drž hlavu zpříma, podívej se jim přímo do očí a řekni: "Jsem větší než vy, neporazíte mě."

10 Historie Waldorfských škol
První waldorfská škola byla založena r R. Steinerem ve Stuttgartu v Německu. Intenzivně se zabývala pohledem na dítě coby tělesnou, duševní a duchovní bytost. Waldorfská pedagogika se postupně rozšířila do nejrůznějších zemí světa. V současné době pracuje na základě této pedagogiky na tisíce pedagogických zařízení – nejen škol, ale i mateřských škol a léčebně pedagogických zařízení. V naší republice byla první waldorfská škola založena v Písku  roku  

11 Hančina povídka

12 Waldorfské lyceum Absolventi obdobného středoškolského studia v zahraničí jsou podle různých výzkumů a analýz nadprůměrně flexibilní, úspěšní ve vysokoškolském vzdělávání i v uplatnění na trhu práce. Nabízí celostní zaměřené vzdělávání. Vychází především z vývojových potřeb studenta a vytváří prostor pro utváření jeho individuality, ale také zodpovědnosti za utváření svého života i okolí. Z tohoto důvodu jsme tedy vybraly takový způsob studia. Vzdělávací model, s více než 80 letou praxí v zahraničí. Zájem o tento typ vzdělávání výrazně roste. Za posledních 10 let se počet waldorfských škol ve světě zvýšil o cca 40% s výraznou evropskou a mezinárodní dimenzí. Je součástí standardů obvyklých v Evropě. Jeho univerzální charakter učebního plánu nabízí rozsáhlé možnosti studentských a učitelských výměn a společných evropských projektů Poskytuje široký vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci, který otevírá žákům cestu k celoživotnímu učení a rozvoji celé osobnosti. Waldorfská pedagogika byla zatím v Praze realizována jen na úrovni základní školy.

13 Pojetí studia Vzdělávací systémy v Evropě i ve světě přecházejí na koncept celoživotního vzdělávání, pracovní flexibility a rekvalifikací. K tomu je potřeba poskytnout studentům široký vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci a celostní osobnostní rozvoj (viz např. zpráva komise UNESCO Vzdělávání pro 21.století - Učení je skryté bohatství). Právě takový program Waldorfské lyceum nabízí, navíc ověřený mnohaletými zkušenostmi obdobných škol v zahraničí. . Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti (holistické pojetí výchovy). Pojetí studia tedy vychází z potřeb osobnostního rozvoje, vyučované předměty nejsou cílem, ale prostředkem k celkovému rozvoji osobnosti mladého člověka. Vyučování se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, myšlenkovým zpracováváním poznatků a sebepoznáváním.

14 Samotná koncepce studia
Celkově je studium koncipováno tak, aby se student: učil poznávat - osvojil si nástroje pochopení světa, rozvinul vlastní „živé“ myšlení učil jednat - byl schopen tvořivým způsobem zasahovat do svého prostředí, měl vůli k zodpovědnosti učil žít společně - byl schopen komunikovat a spolupracovat s ostatními a podílet se tak na různých lidských činnostech učil být - dokázal utvářet vlastní osobnost, najít svou individuální cestu životem Program školy je založen na širokém všeobecně vzdělávacím základu, vedle obvyklých předmětů jsou jeho součástí i různé odborné a umělecké kurzy, praktika a jazykové výměnné pobyty. Účelem tzv. praktik (zeměměřičské, ekologické a sociální, 1-2 týdny v každém ročníku) je získání praktických zkušeností s reálnou prací a životem a rozvíjení sociálních dovedností. Studenti tak získají celostnější pohled na svět, uvědomí si lépe souvislosti, příčiny a důsledky některých jevů. Součástí programu jsou i základy odborného vzdělání podle zvolené specializace, které plní průpravnou funkci k předpokládanému vysokoškolskému nebo vyššímu odbornému studiu.

15 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ÚNOR 2009 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DUBEN 2009
epochové vyučování (8:00 do 9:50), následovala diskuze o naší škole a waldorfské pedagogice a možnost navštívit další vyučovací hodiny. Na podvečerní informační schůzce od 18:00 hodin se možnost dozvědět vše o studiu na škole a o přijímacím řízení. Přijímací řízení proběhlo Přijímací zkouška zahrnovala pouze ústní pohovor. Hanka s celkovým průměrem známek za obě pololetí 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku do průměru 1,69 (známky z českého jazyka a z matematiky nebyly horší než 3), nedělala přijímací testy z českého jazyka a z matematiky. Žák s celkovým průměrem známek 1,7 a vyšším museli dosáhnout minimálně 15 bodů v celkovém součtu testů z českého jazyka a z matematiky, aby splnil požadavky přijímacího řízení. Uchazeči byli přijímáni na základě výsledků ústního pohovoru. Přijímacího řízení se účastnilo 60 žáků z toho byla polovina přijata Hanka obdržela 17,3 body a přijetí na tuto školu ji uteklo o 7 míst.

16 Žáci prvního ročníku

17 Profesorka Vacková - biologie

18 Automatická rampa

19 Zasněžená Praha

20 Punčoška

21 Hančiny práce malované ústy

22 Pohled do nitra člověka

23 Hančin štětec nelenivěl…..

24 Každá barva v Hančiných obrazech vyjadřuje povahový rys každého z nás

25 Hančino další dílo

26 Hančin poslední obraz

27 Hanka s vychovatelkou

28 Rozvrh přijímacího řízení

29 ZA DVEŘMA JE VLK - zkouška

30 Závěrem…… Chtěli jsme ukázat všem lidem se zdravotním omezením, kteří si myslí, že nejde vyzkoušet všechno, že to lze. Přijeti sice nejsme, ale na první přijímací řízení podobného typu je to dobrý výsledek. Nikdo tam totiž nebyl zdravotně omezen a všichni přišli po svých, nejeli 150 km, byli dostatečně odpočati. Jsme rádi, že nepatříme mezi těch 17, kteří se o to ani nepokusili. Hlavní je vážit si sebe sama, do každého cíle dojet do konce, i když zrovna nebudete první. A my dojeli……… „Nikdy nelitujte toho, co jste kdy udělali, protože jste tomu věřili a v tu chvíli se vám to zdálo to nejlepší, co jste mohli udělat. Když máte volit, vždycky zvolíte to nejmenší zlo. Chce to jen sílu a odvahu za tím stát, žít s tím a nelitovat“.

31 Domov pro seniory Kociánka
V druhé části projektu jsme se zabývali tím, co můžeme udělat pro druhé lidi a jak je potěšit. Začali jsme navázáním spolupráce s Domovem pro seniory Kociánka.

32 Domov pro seniory Kociánka
NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE 32

33 Domov pro seniory Kociánka

34 Domov pro seniory Kociánka
Domov pro seniory Kociánka v Brně podporuje kvalitní a důstojný život seniorů ve stáří. Služba je poskytována odborně a bezpečně, vychází z individuálních potřeb uživatelů a podporuje je v zachovávání a rozvíjení soběstačnosti a nezávislosti.

35 Navázání vztahu s domovem důchodců
Pravidelné návštěvy a posezení s uživateli DD na Kociánce. Společné programy, trávení volno – časových aktivit. Společné akce v dílnách tvořivosti, koexistence s lidmi staršího věku vedoucí k obohacování zkušeností nás všech, kteří se od starších lidí chceme něco naučit a popovídat si, jak to tehdy bylo a jaké je to teď.

36 Domov pro seniory Kociánka a naše návštěva žen jménem Věra, s obrázky a cukrovím

37 Naši uživatelé se řadí ke gratulacím

38 Obrázek pro někoho, kdo na Vás myslí, je někdy více jako lék

39 Romanka a Adélka předávají dárky

40 Setkání ve společenské místnosti

41 Přejeme vše nejlepší

42 Tak zase příště…

43 Domov pro seniory Kociánka
„Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí.“ Talmud

44 Pomáháme nejen lidem V další části projektu jsem se zabývali tím, co přináší moderní doba a to nejen vymoženostmi pro lidskou společnost, ale také nebezpečím, které vytváří zvířatům, např. volně žijícím ptákům.

45 POMÁHÁME PTÁKŮM NAŠEHO PARKU
Pomoc nejen lidem POMÁHÁME PTÁKŮM NAŠEHO PARKU 45

46 Pomáháme nejen lidem, ale i našim parkovým opeřencům
Mezi nejčastější příčiny zranění ptáků patří nástrahy moderní architektury ve formě velkých prosklených ploch. Letícímu ptáku se v prosklené ploše zrcadlí krajina a narazí do ní velmi vysokou rychlostí (i desítky km/h). Způsobí si tak vážná poranění končící nezřídka smrtí. Tomu jsme chtěli předejít umístěním bezpečnostních siluet v chodbě místního koridoru a vytvořit tak pro ptáky letovou bariéru.

47 Vzory bezpečnostních siluet

48 Ivanka s Terezkou vytváří siluetu ptáka

49 Při práci…

50 Pomáháme nejen lidem

51 Výsledné siluety

52 Pomáháme nejen lidem „Nic nečiní člověka lidštějším, než láska ke zvířatům.“ Henry Fielding

53 Přispíváme na dobrou věc
NÁKUP HROCHA PRO TRUCK HELP 53

54 Chceme přispět na dobrou věc…..

55 Truck help Nákup tohoto hrocha pomohl dětem a rodinám, pozůstalým po obětech dopravních nehod řidičů profesionálů při výkonu povolání (nákladní a autobusová doprava).

56 Na úplný závěr… Chtěli jsme tímto projektem ukázat, že lidé s postižením nejsou jen pasivními příjemci podpory, ale také aktivními osobnostmi, které dovedou nejen jít za svými cíli, ale dovedou také potěšit ostatní. Máme již představu o dalších možnostech a věříme, že naše jednání bude přínosem jak pro nás, tak i pro ty, kteří pomoc potřebují… 56


Stáhnout ppt "Nejsme jen příjemci, ale i dárci!"

Podobné prezentace


Reklamy Google