Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU Kamil STÁREK Pavel MILČÁK Jiří JOSIEK MODUL ENERGETIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU Kamil STÁREK Pavel MILČÁK Jiří JOSIEK MODUL ENERGETIKA."— Transkript prezentace:

1 INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU Kamil STÁREK Pavel MILČÁK Jiří JOSIEK MODUL ENERGETIKA

2 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic2 RÁMCOVÁ SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI MEZI VÍTKOVICEMI a.s. A FAKULTOU STROJNÍ VŠB-TU ZE DNE 1.10.2005 oboustrannévzdělávánívýzkum a vývoj

3 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic3 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Kamil STÁREKStavba kotlů I Stavba kotlů II Na Katedře energetiky působí v oboru „Stavba kotlů a tepelných zařízení“ pedagogové z Vítkovic Pavel MILČÁKPřenos tepla a hmoty Termomechanika Teplo a elektřina z alternativních paliv Metodika konstruování Jiří JOSIEKMateriály a pevnostní dimenzování částí parních kotlů

4 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic4 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Kotel 2.0program slouží pro tepelné výpočty kotlů s fluidním, práškovým a roštovým ohništěm jakož i kotlů na odpadní teplo. V roce 2008 provedly VHM rozsáhlý upgrade programu, který se přizpůsobil požadavkům praxe i výuky. Aplikace aktuálních poznatků z praxe Výuka je zajišťována speciálním softwarovým vybavením Thermoflow 18program je zaměřen na výpočty parních, plynových a paroplynových oběhů včetně stanovení základních parametrů v uzlových bodech, seznamu hlavních komponent tvořících oběh a Cash Flow. EESEngineering Equation Solver – je základním nástrojem pro tepelné, bilanční a stechiometrické výpočty v energetice obsahující rozsáhlou databázi fyzikálních vlastností dostupných látek. Umožňuje parametrické programování, tvorbu výstupních diagramů, tvorbu vlastních výpočtových procedur.

5 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic5 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Pracovníci Vítkovic se podíleli na tvorbě učebních opor v rámci projektu CZ.04.1.03/3.2.15.3/0414

6 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic6 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ PARNÍ KOTLE Tvorba učebních opor Kamila Ševelovákap. 1 Spalování fosilních paliv Kamil Stárekkap. 2 Účinnost kotle Kamil Stárek kap. 3 Tepelné bilance mlýna Ivo Berkakap. 4 Tepelné bilance kotle METODIKA KONSTRUOVÁNÍ V OBORU Jiří Josiekkap. 2 Pevnostní výpočty tlakových částí Pavel Milčák kap. 4 Spalování biomasy

7 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic7 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ OBHÁJENÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE V ROCE 2006/2007 Poskytování témat Bc., Mgr. a Ph.D. prací Zdeněk HavlíčekParovzduchový generátor o příkonu 40 MW pro spalování černého uhlí. Tomáš PietroszNávrh chlazené spalovací komory s práškovým ohništěm na spalování hnědého uhlí pro FES s příkonem pro blok 200 MW

8 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic8 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Poskytování témat Bc., Mgr. a Ph.D. prací ZADANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE V ROCE 2007/2008 Jiří Bittner Kondenzační část kotle HRSG u Flexibilního energetického systému. Tomáš DubovanZdroj spalin pro demonstrační jednotku FES. Martin KunčíkZvýšení teploty parovzduchové směsi před turbínou u FES přitápěním zemním plynem při spalování štěpky. Lukáš RiedlNávrh chlazení kondensátoru u FES s dodávkou páry u FES s příkonem cca 40 MW. Michal ŠimkovičPředehřev spalovacího vzduchu pro FES s příkonem cca 40 MW.

9 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic9 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Zapojení studentů magisterského studia do adaptace výkresové dokumentace pro projekt KO ETU II do spolupráce bylo zapojeno celkem 6 studentů se zaměřením na stavbu kotlů a tepelných zařízení Vybrané názvy výkresů: oběžné kolo ventilátorového mlýna hnací hlava pásového podavače paliva stator ventilátorového mlýna kanály horkých recirkulovaných spalin

10 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic10 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Absolventi magisterského studia na Katedře energetiky v akademickém roce 2006/2007 pracující ve Vítkovicích Olga Procházkovákompletace KO ETU II Kateřina Hubáčkovákompletace KO ETU II Daniela Totováprojekce, konstrukce Martin Čandaprojekce, konstrukce Zdeněk Havlíčekprojekce, konstrukce Tomáš Pietroszprojekce, konstrukce Petr Benešprojekce, konstrukce Tomáš Nekoranecprojekce, konstrukce Petr Kaplanuvádění do provozu

11 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic11 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Vítkovice nabízí svým zaměstnancům jednak vykonávat pedagogickou činnost na VŠB-TU, tak působit jako konzultanti při zpracování diplomových prací a zpracování oponentských posudků. Umožňují 1, 2 i 3 stupeň vysokoškolského studia a odborné stáže doktorandům z VŠB-TU Ostrava. Ivo Berka zaměstnanec VHM a.s. oddělení výzkumu a vývoje externí doktorand na Katedře energetiky téma disertační práce: Využití druhotných a obnovitelných zdrojů tepla prostřednictvím decentralizované kogenerace a trigenerace. Pavel Milčák dvouletá stáž ve VHM a.s. oddělení výzkumu a vývoje odborný asistent na Katedře energetiky téma disertační práce: Energetické využití kalů z čistíren odpadních vod.

12 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic12 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Vítkovice vyhověly žádosti KE VŠB-TU umožnit studentům magisterského studia v oboru Stavba kotlů a tepelných zařízení absolvovat semestrální kurz 3D projektování energetických zařízení. Kurz je ukončen zpracováním 3D projektu zadaného energetického zařízení z praxe. Grafické aplikace ve Vítkovicích:Solid Edge 20 PDMS Pro Engineer Autodesk Inventor AutoCAD Výuku zajišťuje Roland Meneghel v programu Solid Edge v.20

13 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic13 OBLAST VÝZKUMU A VÝVOJE Zapojení odborníků z VŠB-TU Ostrava do řešení interních RVT úkolů vypisovaných Vítkovicemi 22/08Posouzení možnosti využití FES cyklu s komerční plynovou turbínou TALBOT 23/08Stanovení stupně vyhoření uhelných částic v čase jako údaje pro výpočet kotle 24/08Studie vlivu aditiva a prostředí na účinnost suché metody aditivního odsiřování 32/08Modelování fyzikálních dějů spalování uhelného prášku v ohništích velkých výkonů

14 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic14 OBLAST VÝZKUMU A VÝVOJE Spolupráce Vítkovic a VŠB-TUO při řešení grantových úkolů vypisovaných MPO Výzkum a vývoj flexibilního energetického systému jako nového energetického zdroje využívajícího primární energii tuhých paliv organického a anorganického původu jejich spalováním nebo odpadní energii z technologických procesů PROGRAM IMPULS (zahájení řešení 2007, ukončení 4/2010) Výzkum a vývoj separačního parogenerátoru PROGRAM TRVALÁ PROSPERITA

15 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic15 OBLAST VÝZKUMU A VÝVOJE Spoluúčast VŠB-TU při zpracování studií a expertních posudků Katedra energetiky VŠB-TU zpracování projektu garančního měření KO ETU II komplexní měření spalovacího procesu na EPR I jako vstupní a okrajové podmínky pro matematické modelování procesu CFD analýzami komplexní měření ventilátorových mlýnů na EPR II pro posouzení jejich využití stanovení parametrů odtahovaného plynu z pece EOP5 pro návrh řešení využití odpadního tepla pro výrobu technologické páry, vytápění a TUV

16 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic16 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU Kamil STÁREK Pavel MILČÁK Jiří JOSIEK MODUL ENERGETIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google