Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kamil STÁREK Pavel MILČÁK Jiří JOSIEK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kamil STÁREK Pavel MILČÁK Jiří JOSIEK"— Transkript prezentace:

1 Kamil STÁREK Pavel MILČÁK Jiří JOSIEK
INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ STROJNÍCH OBORŮ JAKO ODEZVA NA KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRŮMYSLU MODUL ENERGETIKA Kamil STÁREK Pavel MILČÁK Jiří JOSIEK

2 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic
RÁMCOVÁ SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI MEZI VÍTKOVICEMI a.s. A FAKULTOU STROJNÍ VŠB-TU ZE DNE oboustranné vzdělávání výzkum a vývoj VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

3 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Na Katedře energetiky působí v oboru „Stavba kotlů a tepelných zařízení“ pedagogové z Vítkovic Kamil STÁREK Stavba kotlů I Stavba kotlů II Pavel MILČÁK Přenos tepla a hmoty Termomechanika Teplo a elektřina z alternativních paliv Metodika konstruování Jiří JOSIEK Materiály a pevnostní dimenzování částí parních kotlů VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

4 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Aplikace aktuálních poznatků z praxe Výuka je zajišťována speciálním softwarovým vybavením Kotel 2.0 program slouží pro tepelné výpočty kotlů s fluidním, práškovým a roštovým ohništěm jakož i kotlů na odpadní teplo. V roce 2008 provedly VHM rozsáhlý upgrade programu, který se přizpůsobil požadavkům praxe i výuky. Thermoflow 18 program je zaměřen na výpočty parních, plynových a paroplynových oběhů včetně stanovení základních parametrů v uzlových bodech, seznamu hlavních komponent tvořících oběh a Cash Flow. EES Engineering Equation Solver – je základním nástrojem pro tepelné, bilanční a stechiometrické výpočty v energetice obsahující rozsáhlou databázi fyzikálních vlastností dostupných látek. Umožňuje parametrické programování, tvorbu výstupních diagramů, tvorbu vlastních výpočtových procedur. VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

5 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Pracovníci Vítkovic se podíleli na tvorbě učebních opor v rámci projektu CZ / /0414 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

6 METODIKA KONSTRUOVÁNÍ V OBORU
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Tvorba učebních opor PARNÍ KOTLE Kamila Ševelová kap. 1 Spalování fosilních paliv Kamil Stárek kap. 2 Účinnost kotle Kamil Stárek kap. 3 Tepelné bilance mlýna Ivo Berka kap. 4 Tepelné bilance kotle METODIKA KONSTRUOVÁNÍ V OBORU Jiří Josiek kap. 2 Pevnostní výpočty tlakových částí Pavel Milčák kap. 4 Spalování biomasy VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

7 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Poskytování témat Bc., Mgr. a Ph.D. prací
OBHÁJENÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE V ROCE 2006/2007 Zdeněk Havlíček Parovzduchový generátor o příkonu 40 MW pro spalování černého uhlí. Tomáš Pietrosz Návrh chlazené spalovací komory s práškovým ohništěm na spalování hnědého uhlí pro FES s příkonem pro blok 200 MW VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

8 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Poskytování témat Bc., Mgr. a Ph.D. prací
ZADANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE V ROCE 2007/2008 Jiří Bittner Kondenzační část kotle HRSG u Flexibilního energetického systému. Tomáš Dubovan Zdroj spalin pro demonstrační jednotku FES. Martin Kunčík Zvýšení teploty parovzduchové směsi před turbínou u FES přitápěním zemním plynem při spalování štěpky. Lukáš Riedl Návrh chlazení kondensátoru u FES s dodávkou páry u FES s příkonem cca 40 MW. Michal Šimkovič Předehřev spalovacího vzduchu pro FES s příkonem cca 40 MW. VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

9 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Zapojení studentů magisterského studia do adaptace výkresové dokumentace pro projekt KO ETU II do spolupráce bylo zapojeno celkem 6 studentů se zaměřením na stavbu kotlů a tepelných zařízení Vybrané názvy výkresů: oběžné kolo ventilátorového mlýna hnací hlava pásového podavače paliva stator ventilátorového mlýna kanály horkých recirkulovaných spalin VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

10 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Absolventi magisterského studia na Katedře energetiky v akademickém roce 2006/2007 pracující ve Vítkovicích Olga Procházková kompletace KO ETU II Kateřina Hubáčková kompletace KO ETU II Daniela Totová projekce, konstrukce Martin Čanda projekce, konstrukce Zdeněk Havlíček projekce, konstrukce Tomáš Pietrosz projekce, konstrukce Petr Beneš projekce, konstrukce Tomáš Nekoranec projekce, konstrukce Petr Kaplan uvádění do provozu VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

11 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Vítkovice nabízí svým zaměstnancům jednak vykonávat pedagogickou činnost na VŠB-TU, tak působit jako konzultanti při zpracování diplomových prací a zpracování oponentských posudků. Umožňují 1, 2 i 3 stupeň vysokoškolského studia a odborné stáže doktorandům z VŠB-TU Ostrava. Ivo Berka zaměstnanec VHM a.s. oddělení výzkumu a vývoje externí doktorand na Katedře energetiky téma disertační práce: Využití druhotných a obnovitelných zdrojů tepla prostřednictvím decentralizované kogenerace a trigenerace. Pavel Milčák dvouletá stáž ve VHM a.s. oddělení výzkumu a vývoje odborný asistent na Katedře energetiky téma disertační práce: Energetické využití kalů z čistíren odpadních vod. VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

12 Výuku zajišťuje Roland Meneghel v programu Solid Edge v.20
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Vítkovice vyhověly žádosti KE VŠB-TU umožnit studentům magisterského studia v oboru Stavba kotlů a tepelných zařízení absolvovat semestrální kurz 3D projektování energetických zařízení. Kurz je ukončen zpracováním 3D projektu zadaného energetického zařízení z praxe. Výuku zajišťuje Roland Meneghel v programu Solid Edge v.20 Grafické aplikace ve Vítkovicích: Solid Edge 20 PDMS Pro Engineer Autodesk Inventor AutoCAD VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

13 OBLAST VÝZKUMU A VÝVOJE
Zapojení odborníků z VŠB-TU Ostrava do řešení interních RVT úkolů vypisovaných Vítkovicemi 22/08 Posouzení možnosti využití FES cyklu s komerční plynovou turbínou TALBOT 23/08 Stanovení stupně vyhoření uhelných částic v čase jako údaje pro výpočet kotle 24/08 Studie vlivu aditiva a prostředí na účinnost suché metody aditivního odsiřování 32/08 Modelování fyzikálních dějů spalování uhelného prášku v ohništích velkých výkonů VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

14 OBLAST VÝZKUMU A VÝVOJE
Spolupráce Vítkovic a VŠB-TUO při řešení grantových úkolů vypisovaných MPO PROGRAM IMPULS (zahájení řešení 2007, ukončení 4/2010) Výzkum a vývoj separačního parogenerátoru PROGRAM TRVALÁ PROSPERITA Výzkum a vývoj flexibilního energetického systému jako nového energetického zdroje využívajícího primární energii tuhých paliv organického a anorganického původu jejich spalováním nebo odpadní energii z technologických procesů VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

15 OBLAST VÝZKUMU A VÝVOJE
Spoluúčast VŠB-TU při zpracování studií a expertních posudků Katedra energetiky VŠB-TU zpracování projektu garančního měření KO ETU II komplexní měření spalovacího procesu na EPR I jako vstupní a okrajové podmínky pro matematické modelování procesu CFD analýzami komplexní měření ventilátorových mlýnů na EPR II pro posouzení jejich využití stanovení parametrů odtahovaného plynu z pece EOP5 pro návrh řešení využití odpadního tepla pro výrobu technologické páry, vytápění a TUV VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic

16 VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava - Vítkovice, Czech Republic
DĚKUJI ZA POZORNOST VÍTKOVICE, Ruská 2887/101, , Ostrava - Vítkovice, Czech Republic


Stáhnout ppt "Kamil STÁREK Pavel MILČÁK Jiří JOSIEK"

Podobné prezentace


Reklamy Google