Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme Vás na informačním semináři k výběrovému řízení na rok 2013 - dotační oblast SOCIÁLNÍ PÉČE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme Vás na informačním semináři k výběrovému řízení na rok 2013 - dotační oblast SOCIÁLNÍ PÉČE."— Transkript prezentace:

1 Vítáme Vás na informačním semináři k výběrovému řízení na rok dotační oblast SOCIÁLNÍ PÉČE

2 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Výběrové řízení pro poskytování účelových dotací v oblasti sociální péče na rok od 9.00 hod., zasedací místnost č. 306, Nová radnice Statutární město Ostrava odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit oddělení koncepce a rozvoje sociálních služeb

3 Program semináře 1) Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2013 Vyhlášené dotační oblasti Témata programů pro oblast sociální péče 2)Harmonogram VŘ 3)NOVÉ ZPŮSOBY PŘIHLAŠOVÁNÍ DO VŘ 4)Informace k vyúčtování dotací za r )Diskuse, konzultace

4 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2013 Zásady schváleny zastupitelstvem Platný 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 – 2014

5 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok Obecná část = Všeobecné podmínky společné pro všechny vyhlášené dotační oblasti vč. termínu uzávěrky a pokynů pro příjem PŘIHLÁŠEK do VŘ 2. Speciální část pro oblast sociální péče (kód SVŠ/SP) = Specifikace dalších podmínek pro danou oblast, kritéria hodnocení projektů, témata programů A) a B) v návaznosti na ZSS, 3. Komunitní plán

6 Přehled 9 vyhlášených dotačních oblastí na rok 2013 kódy tělovýchova a sport SVŠ/TV vrcholový sportSVŠ/VS handicapovaní vč. dětí a mládeže SVŠ/H volný čas SVŠ/VČ sociální péče SVŠ/SP školství SVŠ/ŠKOL prevence kriminalityKZ/PK protidrogová prevenceKZ/PP zdravotnictví KZ/ZDRAV NELZE PODÁVAT PŘIHLÁŠKY S TOTOŽNÝMI PROJEKTY DO RŮZNÝCH OBLASTÍ!!!

7 Zásady na rok 2013 – 1. Obecná část společná pro všechny vyhlášené dotační oblasti vymezuje závazné všeobecné podmínky VŘ upozorňuje na související legislativu, povinnosti vyplývající ze smlouvy pro příjemce obsahuje pokyny a kontakty pro přihlašování, seznamuje s průběhem VŘ

8 Zásady na rok 2013 – 1. Obecná část poskytnutí dotace bez právního nároku dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vyrovnání závazků vůči SMO vč. vyúčtování předchozí dotace forma dotace jednorázová nebo dle splátkového kalendáře uznatelnost nákladů povinnost vhodné prezentace SMO monitorování projektů ohlašovací povinnosti příjemce dotace – změny (např. identifikační údaje, kontakty, změny projektu atp.)

9 Zásady na rok 2013 TAXATIVNÍ VYMEZENÍ NEUZNATELNÝCH NÁKLADŮ pro oblast sociální péče SVŠ/SP (1. Obecná i 2. Speciální část zásad) výdaje investičního charakteru pohoštění – rauty, dary platby z jakéhokoliv právního důvodu jiným právnickým nebo fyzickým osobám, které se nepodílejí na přípravě a realizaci projektu leasingové splátky, úroky z úvěru a půjček a jakékoliv finanční závazky, které nevznikly ve spojitosti s projektem smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení, či jakékoliv jiné majetkové sankce … odpisy z majetku finanční příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (vč. stravenek)

10 Zásady na rok 2013 TAXATIVNÍ VYMEZENÍ NEUZNATELNÝCH NÁKLADŮ pro oblast sociální péče SVŠ/SP + 2. Speciální část zásad cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty náhrady jízdních výdajů při použití soukromého vozidla zaměstnanců náklady na realizaci sportovních, kulturních aj. akcí mimo území ČR vzájemný zápočet závazků a pohledávek náklady z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP) u zaměstnanců, u nichž jsou vyúčtovávány mzdové náklady

11 Zásady na rok 2013 TAXATIVNÍ VYMEZENÍ NEUZNATELNÝCH NÁKLADŮ pro oblast sociální péče SVŠ/SP + 2. Speciální část zásad limit na opravy bytů pro klienty max. 20 tis. Kč/byt. jednotka (např. podpora samostatného bydlení…) Ostatní limity ve 2. speciální části: pobytové akce pro občany se ZP pouze na území ČR - vazba na počet účastníků, počet dnů trvání akce, TB účastníků v Ostravě (23 obvodů) a na území širšího správního obvodu města (12 obcí): Čavisov – Dolní Lhota – Horní Lhota – Klimkovice – Olbramice – Stará Ves n. Ondřejnicí – Šenov – Václavovice – Velká Polom – Vratimov – Vřesina – Zbyslavice

12 Zásady na rok 2013 – 1. Obecná část UZÁVĚRKA PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK pátek (rozhodující je datum podání dle razítka pošty nebo podatelny magistrátu)

13 Zásady na rok 2013 – 2. Speciální část SVŠ/SP zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 3.KP na období 2011 – 2014 upřesnění okruhu oprávněných žadatelů možnost víceletých účelových dotací rekapitulace postupů pro přihlášení do VŘ kritéria hodnocení projektů doplnění taxativního výčtu neuznatelných nákladů a limitů témata podporovaných programů

14 Zásady na rok 2013 – 2. Speciální část SVŠ/SP Témata programů SVŠ/SP A) PROGRAMY NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dle Zákona o sociálních službách) 1.Služby odborného poradenství (§ 37, odst. 3) 2.Služby sociální péče (§§ 39–51) 3.Služby sociální prevence (§§ 54, 56–58, 60–67, 69–70) B) PROGRAMY NA PODPORU SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT 1.Podpora dobrovolnictví na území města Ostravy 2.Rekondiční pobyty pro osoby se ZP 3.Podpora celoroční činnosti svépomocných organizací 4.Aktivizační činnosti pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 5.Podpora rodinných vztahů formou mediace

15 Harmonogram VŘ na rok 2013 do monitorování probíhajících projektů, příprava VŘ, kontrola dat IS PorteX, konzultace… uzávěrka pro podání přihlášek do kontrola, administrace a hodnocení přihlášených projektů vč. hodnocení v PS KP do administrace, návrhy, zpracování podkladů pro komisi sociální RM do projednání návrhů dotací na r v komisi sociální RM do předložení návrhů dotací orgánům SMO 1 – 3/2013 kontrola vyúčtování dotací za 2012, postupné uzavírání smluv na r. 2013

16 Kritéria hodnocení projektů splnění formálních náležitostí pro podání přihlášky do VŘ výsledky předběžných veřejnosprávních kontrol dle zák. č. 320/2001 Sb. (efektivita, hospodárnost a účelnost rozpočtu) a kontrol z minulých období soulad s dotačními programy a potřebami výsledky monitorování projektů výsledky hodnocení pracovních skupin KP

17 Přihlášení do VŘ na rok 2013 SVŠ/SP Doporučenou zásilku v uzavřené obálce (nebo osobně doručenou na podatelnu) s tištěnou formou předepsaných dokumentů nesvázaných pevnou vazbou vč. CD zaslat na adresu: Magistrát města Ostravy Prokešovo nám Ostrava NA OBÁLCE UVÉST: název příslušné dotační oblasti a její kód OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE SVŠ/SP plné jméno (název) žadatele a adresa text „Neotvírat – žádost o dotaci“ Přihlášku opatřenou elektronickým podpisem lze zaslat také pomocí zpřístupněné datové schránky.

18 Důvody k vyřazení Přihlášky z hodnocení nedodržení termínu doručení neúplnost přihlášky, nedoložení předepsaných příloh nesprávné vyplnění přihlášky duplicita přihlášek v různých dotačních oblastech nesplnění ostatních podmínek dle Zásad nedodržení vyhlášené oblasti, programu

19 Výsledky dotačního VŘ na rok 2013 budou zveřejněny: na webových stránkách města do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva

20 Kontakty pro dotační výběrové řízení v oblasti sociální péče kód SVŠ/SP Mgr. Jana Müllerová tel (cíl. skupiny: SENIOŘI, OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM, DĚTI A RODINA, OBČANÉ OHROŽENÍ SOC. VYLOUČENÍM A SV) Bc. Vladana Skrbková tel (cíl. skupiny: OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEM. A PSYCHOSOC. OBTÍŽEMI, OBČ. SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM, OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚL. A KOMB. POSTIŽENÍM, OBČANÉ S CIVILIZAČNÍM ONEM., ROMSKÉ ETNIKUM, PREVENCE KRIMINALITY A PP)

21 pro vyúčtování dotací (odd. ekonomické pro agendu sociálních věcí) Ing. Daniela Štěrbová tel , Ing. Alena Blažejová tel , Další kontaktní osoby za SVŠ/SP

22 pro IS Portex (odd. koncepce a rozvoje sociálních služeb) Ing. Ivana Kolková Sehnalová tel , Mgr. Michal Mariánek tel , Další kontaktní osoby za SVŠ/SP

23 Děkujeme Vám za pozornost, přejeme zdar Vašim projektům!


Stáhnout ppt "Vítáme Vás na informačním semináři k výběrovému řízení na rok 2013 - dotační oblast SOCIÁLNÍ PÉČE."

Podobné prezentace


Reklamy Google