Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme Vás na informačním semináři k výběrovému řízení na rok 2012 - dotační oblast SOCIÁLNÍ PÉČE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme Vás na informačním semináři k výběrovému řízení na rok 2012 - dotační oblast SOCIÁLNÍ PÉČE."— Transkript prezentace:

1 Vítáme Vás na informačním semináři k výběrovému řízení na rok 2012 - dotační oblast SOCIÁLNÍ PÉČE

2 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Výběrové řízení pro poskytování účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2012 4.10.2011 od 9.00 hod., zasedací místnost č. 306, Nová radnice Statutární město Ostrava odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit oddělení koncepce a rozvoje sociálních služeb www.ostrava.cz

3 Program semináře 1) Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2012 •Vyhlášené dotační oblasti •Témata programů pro oblast sociální péče 2)Harmonogram VŘ 3)Způsob přihlašování do VŘ 4)Diskuse, konzultace

4 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2012 •Zásady schváleny zastupitelstvem 14.9.2011 www.ostrava.cz •Platný 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 – 2014 www.kpostrava.cz

5 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2012 1. Obecná část = Všeobecné podmínky společné pro všechny vyhlášené dotační oblasti vč. termínu uzávěrky a pokynů pro příjem PŘIHLÁŠEK do VŘ 2. Speciální část pro oblast sociální péče (kód SVŠ/SP) = Specifikace dalších podmínek pro danou oblast, kritéria hodnocení projektů, témata programů A) a B) v návaznosti na ZSS, 3. Komunitní plán

6 Přehled 9 vyhlášených dotačních oblastí na rok 2012 kódy •tělovýchova a sport SVŠ/TV •vrcholový sportSVŠ/VS •handicapovaní vč. dětí a mládeže SVŠ/H •volný čas SVŠ/VČ •sociální péče SVŠ/SP •školství SVŠ/ŠKOL •prevence kriminalityKZ/PK •protidrogová prevenceKZ/PP •zdravotnictví KZ/ZDRAV NELZE PODÁVAT PŘIHLÁŠKY S TOTOŽNÝMI PROJEKTY DO RŮZNÝCH OBLASTÍ!!!

7 Zásady na rok 2012 – 1. Obecná část •společná pro všechny vyhlášené dotační oblasti •vymezuje závazné všeobecné podmínky VŘ •upozorňuje na související legislativu, povinnosti vyplývající ze smlouvy pro příjemce •obsahuje pokyny a kontakty pro přihlašování, seznamuje s průběhem VŘ

8 Zásady na rok 2012 – 1. Obecná část •poskytnutí dotace bez právního nároku •dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole •vyrovnání závazků vůči SMO vč. vyúčtování předchozí dotace •forma dotace jednorázová nebo dle splátkového kalendáře •uznatelnost nákladů •povinnost vhodné prezentace SMO •monitorování projektů •ohlašovací povinnosti příjemce dotace – změny (např. identifikační údaje, kontakty, změny projektu atp.)

9 Zásady na rok 2012 TAXATIVNÍ VYMEZENÍ NEUZNATELNÝCH NÁKLADŮ pro oblast sociální péče SVŠ/SP (1. Obecná i 2. Speciální část zásad) •výdaje investičního charakteru •pohoštění – rauty, dary •platby z jakéhokoliv právního důvodu jiným právnickým nebo fyzickým osobám, které se nepodílejí na přípravě a realizaci projektu •leasingové splátky, úroky z úvěru a půjček a jakékoliv finanční závazky, které nevznikly ve spojitosti s projektem •smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení, či jakékoliv jiné majetkové sankce … •odpisy z majetku •finanční příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců (vč. stravenek)

10 Zásady na rok 2012 TAXATIVNÍ VYMEZENÍ NEUZNATELNÝCH NÁKLADŮ pro oblast sociální péče SVŠ/SP + 2. Speciální část zásad •cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty •náhrady jízdních výdajů při použití soukromého vozidla zaměstnanců Ostatní limity ve 2. speciální části: •pobytové akce pro občany se ZP - počet účastníků, počet dnů trvání akce, trvalé bydliště účastníků v Ostravě •limit na opravy bytů pro klienty max. 20 tis. Kč/byt. jednotku (např. podpora samostatného bydlení…)

11 Zásady na rok 2012 – 1. Obecná část •UZÁVĚRKA PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK pátek 4.11.2011 (rozhodující je datum podání dle razítka pošty nebo podatelny magistrátu)

12 Zásady na rok 2012 – 2. Speciální část SVŠ/SP •zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění •3.KP na období 2011 – 2014 •upřesnění okruhu oprávněných žadatelů •možnost víceletých účelových dotací •rekapitulace postupu pro přihlášení do VŘ •kritéria hodnocení projektů •doplnění taxativního výčtu neuznatelných nákladů a limitů •témata podporovaných programů

13 Zásady na rok 2012 – 2. Speciální část SVŠ/SP Témata programů SVŠ/SP A) PROGRAMY NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dle Zákona o sociálních službách) 1.Služby odborného poradenství (§ 37, odst. 3) 2.Služby sociální péče (§§ 39–51) 3.Služby sociální prevence (§§ 54, 56–58, 60–67, 69–70) B) PROGRAMY NA PODPORU SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT 1.Podpora dobrovolnictví na území města Ostravy 2.Rekondiční pobyty pro osoby se ZP 3.Podpora celoroční činnosti svépomocných organizací 4.Aktivizační činnosti pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 5.Podpora rodinných vztahů formou mediace

14 Harmonogram VŘ •do 31.10.2011 monitorování probíhajících projektů, příprava VŘ, kontrola dat v eSRP, konzultace… •4.11.2011 uzávěrka pro podání přihlášek •do 2.12.2011 kontrola, administrace a hodnocení přihlášených projektů vč. hodnocení v PS KP •do 8.12.2011 administrace, návrhy, zpracování podkladů pro komisi sociální RM •do 14.12.2011 projednání návrhů dotací na r. 2012 v komisi sociální RM •do 31.1.2012 předložení návrhů dotací orgánům SMO •1 – 3/2012 kontrola vyúčtování dotací za 2011, postupné uzavírání smluv na r. 2012

15 Kritéria hodnocení projektů •splnění formálních náležitostí pro podání přihlášky do VŘ •výsledky předběžných veřejnosprávních kontrol dle zák. č. 320/2001 Sb. (efektivita, hospodárnost a účelnost rozpočtu) •soulad s dotačními programy a potřebami •výsledky monitorování projektů •výsledky veřejnosprávních kontrol •výsledky hodnocení pracovních skupin KP

16 Přihlašování do VŘ na rok 2012 Pro práci s elektronickým formulářem je nutné: •funkční připojení k internetu •instalace programu „602xml filler“ Vyplnění Přihlášky •rozpracovanou Přihlášku lze kdykoliv uložit na disk pro případ dalšího doplňování i tisk (formát „*.fo) bez časového omezení, pro čtení a uložení na CD lze exportovat do formátu „*.pdf) •Přílohy k přihlášce (Rozpočet, Personální zajištění, Finanční zdroje) se po vyplnění připojí/vloží přímo do Přihlášky •po dokončení, kontrole všech položek a připojení elektronických Příloh odeslat Přihlášku on-line do systému SMO

17 Přihlašování do VŘ na rok 2012 Doporučený postup: • Přihlášku i Přílohy uložit na disk •zpracovat Přílohy •vyplnit Přihlášku, připojit zpracované přílohy, vytisknout konečné exempláře Přihlášky a Příloh, podepsat statutárním zástupcem •doplnit o další předepsané přílohy vč. CD pro fyzické odeslání, odeslat elektronickou verzi on-line

18 Rekapitulace podkladů pro přihlášení do VŘ na rok 2012 SVŠ/SP Název dokumentu (aktuální, platný ke dni přihlášení do VŘ) Forma doručení Elektronicky on-line EvAgend Písemně v tištěné verzi (nesvázané pev. vazbou) Na CD (fyzické doručení s tištěnou verzí) 1. Přihláška - elektronický formulář (originál) ANO ANO (*.pdf) 2. Povinné přilohy k přihlášce: Rozpočet (originál) Personální zajištění (originál) Finanční zdroje (originál) ANO ANO (*.xls) 3. Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (originál) NEANONE 4. Doklady o právní subjektivitě (kopie) NEANONE 5. Další speciální přílohy (kopie): - Registrace k poskytování soc. služeb nebo žádost o vydání - Žádost o dotaci ze SR pro r. 2012 - Doklad právního důvodu pro užívání prostor k projektu - Sdělení o úhradách, Ceník služeb NEANONE

19 Přihlášení do VŘ na rok 2012 SVŠ/SP Doporučenou zásilku v uzavřené obálce (nebo osobně doručenou na podatelnu) s tištěnou formou předepsaných dokumentů nesvázaných pevnou vazbou vč. CD zaslat na adresu: Magistrát města Ostravy Prokešovo nám. 8 729 30 Ostrava NA OBÁLCE UVÉST: •název příslušné dotační oblasti a její kód OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE SVŠ/SP •plné jméno (název) žadatele a adresa •text „Neotvírat – žádost o dotaci“ Přihlášku opatřenou elektronickým podpisem lze zaslat také pomocí zpřístupněné datové schránky.

20 Důvody k vyřazení Přihlášky z hodnocení •nedodržení termínu doručení •neúplnost přihlášky, nedoložení předepsaných příloh •nesprávné vyplnění přihlášky •duplicita přihlášek v různých dotačních oblastech •nesplnění ostatních podmínek dle Zásad •nedodržení vyhlášené oblasti, programu

21 Výsledky dotačního VŘ na rok 2012 budou zveřejněny: •na webových stránkách města www.ostrava.cz do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva www.ostrava.cz

22 Kontakty pro dotační výběrové řízení v oblasti sociální péče kód SVŠ/SP Mgr. Jana Müllerová tel. 599 444 699 jmullerova@ostrava.cz jmullerova@ostrava.cz (cíl. skupiny: SENIOŘI, OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM, DĚTI A RODINA, OBČANÉ OHROŽENÍ SOC. VYLOUČENÍM A SV) Bc. Vladana Skrbková tel. 599 444 704 vskrbkova@ostrava.cz vskrbkova@ostrava.cz (cíl. skupiny: OBČANÉ S DUŠEVNÍM ONEM. A PSYCHOSOC. OBTÍŽEMI, OBČ. SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM, OBČANÉ S MENTÁLNÍM, TĚL. A KOMB. POSTIŽENÍM, OBČANÉ S CIVILIZAČNÍM ONEM., ROMSKÉ ETNIKUM, PREVENCE KRIMINALITY A PP)

23 pro vyúčtování dotací (odd. ekonomické pro agendu sociálních věcí) Ing. Daniela Štěrbová tel. 599 444 610, dsterbova@ostrava.cz dsterbova@ostrava.cz Ing. Alena Blažejová tel. 599 444 720, ablazejova@ostrava.cz ablazejova@ostrava.cz pro aplikaci eSRP (odd. koncepce a rozvoje sociálních služeb) Ing. Ivana Kolková Sehnalová tel. 599 444 703, ikolkova@ostrava.cz ikolkova@ostrava.cz Další kontaktní osoby za SVŠ/SP

24 Děkujeme Vám za pozornost a spolupráci 


Stáhnout ppt "Vítáme Vás na informačním semináři k výběrovému řízení na rok 2012 - dotační oblast SOCIÁLNÍ PÉČE."

Podobné prezentace


Reklamy Google