Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2A Mgr. Jan Dolejš25. 4. 2014. Obsah hodiny  Textový editor  Základní typografická pravidla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2A Mgr. Jan Dolejš25. 4. 2014. Obsah hodiny  Textový editor  Základní typografická pravidla."— Transkript prezentace:

1 2A Mgr. Jan Dolejš25. 4. 2014

2 Obsah hodiny  Textový editor  Základní typografická pravidla

3 Základy typografie

4 Typografie  Obor, který se zabývá písmem, jeho správným použitím a sazbou  Snadná orientace  Dobrá čitelnost  Estetické působení „Typografie je hudbou textu...“

5 Písmo  Znak, písmeno – základ dokumentu  Názvy písem (podle tvůrců, produktu,...)  Bodoni, Garamond, Times, American Typewriter  Znaková sada  Některé neobsahují všechny znaky  Místo jim neznámých znaků používají substituci!

6 Znaková sada  Malá písmena  Velká písmena  Číslice (12345678910), zlomky (½¼)  Diakritická, interpunkční znaménka a závorky  (‚.,;“„”!¡?¿-/–[—]}{…‘’«›‹»·+ )  Matematická znaménka  Značky (™#®° ′ © ″ $%*+=€†‡‰¢£×)  Různé další znaky  Piktogramy (emotikony  ), ideogramy

7 Patkové a bezpatkové písmo http://www.gngcreative.com/newsletters/images/serif-sansserif.jpg

8 Klasifikace písem  Klasická písma  Vychází z ručně psaných písem (psalo se perem s hrotem ve tvaru klínku). Písma mají vždy patky (serify) Times New Roman, Baskerville  Moderní písma  Vycházejí ze vzorů používaných v 18. století, jemnější papír, lepší tiskařská technika, opouští se ručně psaná podoba  Tato nová písma mají tenčí vodorovné serify Bodoni, Modern, Century

9 Klasifikace písem  Egyptienky  Vznikla s objevem reklamy, moderní písmo nevyhovovalo, nebylo možné ho přečíst na dálku  Bylo potřeba ztučnit celý tvar písmene Rockwell  Bezpatkové písmo  Dlouho se tato změna neujala až počátkem dvacátého století, písma dostala přívlastek groteskní Arial, Calibri, Franklin

10 Klasifikace písem  Skripty  Dojem ručně psaného písma.  Skripty, které působí zdobeným dojmem by nikdy neměly být používány pro dlouhý blok textu Script, Palace script, Brush Script  Dekorativní písmo Jockerman, Curlz, Parchement

11 Rodina písma 11  Písma vycházející ze stejného výtvarného základu  Písma se liší silou, šířkou a sklonem  Používání jedné písmové rodiny zajišťuje jednotný vzhled sazby

12 Řezy písma  Řez písma je kresebná varianta základního typu písma  Těchto kresebných variant se používá pro vyznačování slova nebo i delšího textu  Je to např. tučné písmo nebo kurziva

13 Velikost písma  Verzálky – velká písmena  Minusky – malá písmena  Kapitálky – písmena ve tvaru verzálek zmenšená na velikost minusek

14 Šířka písmen

15 Font  Písmo uložené jako data na počítači  Soubor s popisem tvaru písmen určitého typu písma  Fonty lze dokoupit  Při přenosu dokumentu na jiný počítač  Nemusím mít k dispozici stejné fonty  Přikládání fontu k dokumentu

16 Dělení fontů Bitmapové fonty Vektorové fonty  Tvar písmene je určen body v matici  Nelze zvětšovat nebo zmenšovat beze ztráty kvality  Datový tvar pro každou velikost  Hardwarově závislé (tiskárny)  Tvar písmene je popsán matematicky popisem obrysových křivek  Bez problémů měním velikost, směr (transformace)  TrueType, Adobe Postscript

17 Bitmapové vs vektorové fonty

18 Základy typografie – pravidla psaní textů

19 Základní pojmy  Slovo  Skupina znaků oddělená od okolních znaků mezerou  Odstavec  Základní stavební kámen  Každý blok textu, ukončený znakem konec odstavce  Vkládá se klávesou (Enter)  Zobrazuje se jako speciální znak

20 Nastavení v odstavcích  Odstavcová zarážka  Posunutí prvního řádku v odstavci  Mezery mezi odstavci (proklad)

21 Nastavení v odstavcích  Řádkový proklad  Mezera mezi řádky  Nastavuje se vzhledem k velikosti písma  Zarovnání odstavce

22 Způsoby zarovnání odstavce  Vlevo  Krátké odstavce, sazba v úzkých sloupcích  Neproporcionální písmo  Do bloku  Nejčastější případ – dokumenty na A4  Vpravo  Speciální tiskoviny  Na střed  Plakáty, pozvánky, text v tabulce

23 Způsoby zarovnání odstavce

24

25 Smíšená sazba  Je sazba složená z různých rodin, řezů a stupňů písma v dokumentu  Používá se, je-li nutné část textu vizuálně odlišit od zbytku Příklady použití smíšené sazby Nadpisy Zvýrazněný text (kurzíva, tučné, …) Poznámky pod čarou Popisy obrázků Text v tabulkách

26 Smíšená sazba  Velikost použitého písma  Pro dokumenty formátu A4 sázíme základní text písmem 11 nebo 12 bodů  Pro formát A5 používáme velikost 10 bodů  V jednom dokumentu nepoužíváme více než tři druhy písma a pokud možno taková, která se k sobě hodí  Čím delší text, tím čitelnější písmo je nutno používat

27 Rozvržení stránky (layout)  Představuje grafický plán uspořádání textu na stránce Příklad obvyklého rozvržení stránky dokument A4 Okraje: 2,0 až 2,5 cm (vlevo, vpravo, nahoře, dole) Záhlaví obsahuje informace: název dokumentu, autor Zápatí: číslo stránky zarovnáno na střed (předpokládá se oboustranný tisk) Lze přidat oddělení záhlaví (zápatí) od běžného textu například vodorovnou linkou

28 Základní typografická pravidla

29 Proč se učit typografická pravidla?  Většina dokumentů je vytvářena v elektronické podobě  Je důležité se vyvarovat zbytečných chyb  Jsou součástí kvalitního psaného projevu  Většina pravidel je jednoduchá a logická

30 Mezery Mezislovní mezera – píše se stiskem mezerníku. Mezi slovy smí být právě jedna mezislovní mezera Mezislovní mezeru nepoužíváme k formátování textu Zarovnávání textu pod sebe (používáme tabulátory) Pro odsazení prvního řádku odstavce Zarovnání textu v tabulkách apod.

31 Pozor na vícenásobné mezery

32 Mezislovní nezlomitelná mezera  Používá se mezi takovými slovy a spojeními, mezi nimiž nesmí nikdy nastat konec řádku  Jak napsat?  Vkládá se klávesovou zkratkou CTRL + SHIFT + mezerník Příklady použití Iniciála s příjmenímJ. S. Bach, J. K. Tyl Číslo s jednotkou ve zkratce8 kg, 220 W, 30 °C, 10 % Části čísla s více číslicemi258 453 412; 0,248 785 Jednoznakové spojky a předložkya, i, o, u, v, s, z, k

33 Interpunkční znaménka (.,:;!?)  Těsně za slovo bez mezery, za ním mezera Další pravidla pro psaní interpunkčních znamének za větou je vždy pouze jediná tečka a to i v případě, že končí zkratkou Soutěž sponzoruje firma PSHS s.r.o. Následuje-li více interpunkčních znamének za sebou, mezera se píše až za poslední Ustí n. L., Děčín Je-li použití čárky nevhodné pro oddělení položek seznamu, použijeme středník -1; 1,52; 2 000;

34 Výpustek (…)  Představuje tři tečky nahrazující nevyslovený nebo vypuštěný text, popř. neúplný výčet  Jak napsat? …levý ALT + 0133  Sází se před slovo s mezerou, za slovo bez mezery, u neúplného výčtu za čárkou s mezerou Příklady Zaslechl jen „… velká exploze, vše bylo zničeno…“ Doplňte sousední státy: Německo, Rakousko, …

35 Spojovník (-)  Není to pomlčka (–)  Na klávesnici se nachází vedle pravého SHIFTu.  Píše se vždy bez okolních mezer Použití spojovníku Rozdělení slov na konci řádku Spojení dvou částí složeného slovaanglicko-český, bude-li, propan-butan, e-mail Kde se naopak spojovník nepoužívá U spojek neboli, zdali, pakli, jestli, …

36 Pomlčka (–)  Jak napsat?  Samostatná klávesa pro pomlčku neexistuje  Lze použít klávesovou zkratku levý ALT + 0150  V češtině vystupuje pomlčka ve dvou rolích  Větná pomlčka nahrazuje interpunkční znaménko v souvětí. Píše se s okolními mezerami  Rozsahová pomlčka má stejný význam jako slova „až“ „až do“, „versus“. Píše se bez okolních mezer

37 Pomlčka (–) Větná pomlčka (s mezerami) Do těchto kráterů nezasvítí slunce – je v nich trvalý stín. Vzácné plyny – Ne, Kr, Xe – se uplatní při výrobě výbojek. Mnoho psů – zajícova smrt Rozsahová pomlčka (bez mezer) na 5–8 týdnů, 3–5 minut, 20–30 °C linka Praha–Londýn, vzdálenost Země–Měsíc derby Sparta–Slavia

38 Uvozovky („“)  České uvozovky  Na začátku dole devítky „  Na konci nahoře šestky “  Přiléhají těsně k textu, bez mezer Kombinace uvozovek s interpunkcí „Celá věta je v uvozovkách.“ Část věty je v „uvozovkách“. PŘÍMÁ ŘEČ: „Bez komentáře,“ poznamenal.

39 Uvozovky („“)  Dejte si pozor na to, jaké uvozovky píšete…

40 Závorky () [] {}  V běžném textu jsou mezery vně závorek, uvnitř závorek se mezery nepíší nikdy  Jak napsat? Kulaté ()SHIFT + (, ) Hranaté []pravý ALT + F, G Složené {}pravý ALT + B, N

41 Procento (%), stupeň (°)  Jak napsat? %SHIFT + % °SHIFT + klávesa „tilda“ (~) S mezerou (nedělitelnou) Hmota obsahuje 8 % vody. Naklonil se o 15 ° doleva. Bez mezery Z investice měl 8% zisk. Nejraději mám 12° pivo. (ve významu dvou slov: osm procent, patnáct stupňů) (ve významu slova: osmiprocentní, dvanáctistupňový)

42 Znak et (&, ampersand)  Používá se jako spojka „a“  Například u firemního označení Otec & syn  Je obklopen nezlomitelnými mezerami  Jak napsat? &Pravý ALT + C  Typograficky znak vznikl jako slitek písmen „e“ a „t“ tvořících latinské slovo „et“ neboli spojku „a“

43 Paragraf (§)  Používá se v právnických textech, zásadně jen s číslem  Odděluje se nezlomitelnou mezerou  Na začátku věty se nahrazuje slovem  Více čísel, ale značka jen jednou Příklady § 12, 13 a 18 Odsuzuje se podle § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 4/1998 Sb.

44 Lomítko (/)  Podle normy vždy bez mezer, ale dle doporučení ÚJČ (Ústav pro jazyk český) Bez mezer Složené fyzikální jednotky60 km/h, 10 m/s Rozsahškolní rok 2007/08 Jednoslovné variantyVážená paní/slečno S mezerami Víceslovné variantyVážená paní / Vážený pane Pro přehlednost1500 kW / 220/380 V Jednoslovné variantyVážená paní/slečno

45 Další znaky  Hash (#)  Nahrazuje slovo „číslo“  Píšeme před číslem a s mezerou  Jak napsat? #Pravý ALT + X  * narození, † úmrtí  Před datum a s mezerou  Jak napsat? † Levý ALT + 0134 Příklady výrobek # 147

46 Zkratky  Zkratka se nepíše na začátku věty Typy zkratek Zkratky z více slovs. r. o., v. r. Ustálená slovní spojení do jedné zkratkytj., atd., čp. Iniciálové zkratkyOSN, UK, USA Zkratky tvořené ze začátku a koncepí, fa, cca Právní forma společnosti za názvem, oddělené čárkami Firma FiTa, a. s., bude zrušena. Právní forma společnosti před názvem bez čárky Mezi známé firmy patří a. s. FiTa.

47 Zkratky  Zkratka se nepíše na začátku věty  Sloveso viz není zkratka!  Viz je rozkazovací způsob slovesa „vidět“  1. osoba množného čísla = vizme  2. osoba jednotného čísla = viz  2. osoba množného čísla = vizte Příklady použití slovesa viz … viz kapitola „Minulý čas průběhový“. … viz mé předešlé komentáře. … viz str. 28.

48 Tituly  Platnou podobu určuje vysokoškolský zákon  Před jménem (neoddělují se čárkou)  RNDr., MUDr., PaedDr., Ing., Mgr., Bc., …  Za jménem (oddělují se čárkami z obou stran)  Ph.D., CSc., DrSc., dr. h. c., Dis, Příklady Novým učitelem informatiky se stal Mgr. Jan Dolejš. Přednášku vyslovil RNDr. Jan Novák, CSc., a vyjádřil …

49 Datum  Při dvojciferném zápisu měsíců a dnů je datum psáno bez mezer (včetně nevýznamných nul)  V ostatních případech je den od měsíce oddělen nezlomitelnou mezerou a měsíc od roku mezerou  V dopisech za místem odeslání (které píšeme v 1. pádě) nepíšeme čárku Příklady 25. 4. 2014 (nebo lze i měsíc slovy: 25. dubna 2014) 25.04.2014, 07.01.201525.4.2014, 7.1.2015 Praha 25. dubna 2014

50 Čas (kolik je hodin)  Obecně se zapisuje jako HH.MM:SS, kde:  HH = jedno- nebo dvojciferné číslo označující hodiny a nezačínající nulou  MM = dvojciferné číslo označující minuty  SS = dvojciferné číslo označující sekundy. Sekundy nejsou povinné, pokud je situace nevyžaduje Příklady Sraz na autobusové zastávce bude v 7.20 h Poslední vlak jede v 18.05 Začalo to přesně ve 21.45:27

51 Čas (doba trvání, časový interval)  Způsob zápisu je podobný: HH.MM:SS,DD  DD = desetinná část sekundy (je-li nutná)  Pokud to situace nevyžaduje, lze vypustit také HH nebo naopak SS (HH.MM nebo MM:SS) Příklady Doběhl v čase 2:45,32 Maratonský rekord je 2.03:59 6.10 = šest hodin a deset minut 6:10 = šest minut a deset sekund

52 Čísla  Věta nezačíná číslem ani datem  Jednodušší čísla slovně  neplatí pro letopočty a čísla se značkou  Čísla rozdělovat do skupin po třech číslicích  Znaménko před číslem bez mezery  U zlomků je za celou částí mezera, zlomek vcelku

53 Čísla Příklady Jednodušší čísla slovněCílem proběhlo čtyřicet závodníků Letopočty a čísla se značkou15 cm, v roce 2014, úhel 75 ° Rozdělení čísla do skupin1 123,456 7, 2 100 Znaménka před číslem+27 478, -2 578 621 Zlomky3 2/3 částí, 2 ½ kg

54 Sloupce čísel  Stejný počet desetinných míst  Zarovnání na desetinnou čárku  Využijeme zarovnání vpravo  Římská čísla zarovnáváme vlevo Příklad 1 257 214,24 10 587,00 578 257,95 1 578,79 25,77

55 Značky  Způsob zápisu značek popisuje samostatná norma ČSN ISO 80000 1  Fyzikální veličiny se zapisují kurzívou  Násobky jednotek (kilo-k, mili-m) se sází před symbolem bez mezery (např. kHz, kWh)  K přiřazení hodnoty fyzikální veličině se používají různé znaky (např. =, ≈), které jsou odděleny z obou stran mezerou

56 Míry  Měřítko a poměr  Rozměry Příklady dvojtečka bez mezer1:100, 5:7, 1:100 000 Příklady Jednotka ke každému rozměru120 cm x 100 cm x 30 cm 100 °C ± 2 °C Rozměry v závorce a jednotka za ní(120 x 100 x 30) cm (100 ± 2) °C

57 Cizojazyčné texty  Aneb zapomeňte na vše, co jsme právě probrali…   Jazyk textu určuje typografická pravidla  peněžní částky se zapisují podle pravidel jazyka  Zápis interpunkce většinou shodný  Obvykle bývají rozdíly v zápise čísel

58 Cvičení  Kde má být první uvozovka: dole, nebo nahoře?  Dole, např. „slovo“.  Je tento zápis dobře? 24.12.2009  Ne, za číslem a tečkou musí být mezera: 24. 12. 2009.  Má být před otazníkem na konci věty mezera?  Ne, otazník, vykřičník ad. = hned za slovo.  Co znamená slovo „viz“?  Rozkazovací způsob slovesa vidět, tedy bez tečky.

59 Cvičení  Píše se za „třemi tečkami“ ještě závěrečná tečka?  Ne  Co je na tomto zápisu špatně: česko – anglický slovník?  Špatně je použita pomlčka, správně má být spojovník, tedy bez mezer mezi slovy: česko-anglický slovník.  Jak zformátuji slova, která chci zdůraznit?  Např. použitím tučného písma nebo kurzivou.  Ne tučnou kurzivou, ne podtržením.

60 DISKUSE

61 Odkud jsem čerpal   http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografick% C3%A9_rady http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografick% C3%A9_rady  http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova/aplsoft/cviceni. html http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova/aplsoft/cviceni. html  http://www.gymkrom.cz/web/ict/materialy/typo- pravidla.pdf http://www.gymkrom.cz/web/ict/materialy/typo- pravidla.pdf  http://www.mojecestina.cz/article/2011090701-viz- nebo-viz http://www.mojecestina.cz/article/2011090701-viz- nebo-viz


Stáhnout ppt "2A Mgr. Jan Dolejš25. 4. 2014. Obsah hodiny  Textový editor  Základní typografická pravidla."

Podobné prezentace


Reklamy Google