Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radiační ochrana na pracovištích s RTG generátory ionizujícího záření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radiační ochrana na pracovištích s RTG generátory ionizujícího záření"— Transkript prezentace:

1 Radiační ochrana na pracovištích s RTG generátory ionizujícího záření

2 Obsah Fyzikální principy radiační ochrany
Biofyzikální principy radiační ochrany Biologické principy radiační ochrany Legislativní principy radiační ochrany

3 Hlavní zdroje ozáření

4 FYZIKÁLNÍ PRINCIPY RADIAČNÍ OCHRANY

5 Systém jakosti Typová zkouška: Komplexní kontrola prověřující shodu ZIZ s ČSN a EN. Zkoušku provádí tzv. autorizované osoby – právnické osoby určené Státním Úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), na náklady žadatele (dodavatele zařízení – výrobce či dovozce) a její výsledek předkládá před prvním uvedením příslušného typu ZIZ na český trh SÚJB k Rozhodnutí o typovém schválení. Ověřování shody: Dovozce, či jiná osoba uvádějící ZIZ na český trh, je povinen zajistit ověření shody vlastností a parametrů každého jednotlivého ZIZ se schváleným typem a doložit ji zákazníkovi (držiteli povolení k nakládání s daným ZIZ ) v rozsahu stanoveném SÚJB v rozhodnutí o typovém schválení, v dokumentu s názvem Prohlášení o shodě. Přejímací zkouška: Komplexní kontrola zařízení před jeho převzetím a uvedením do provozu – je zároveň referenční zkouškou pro všechny následné kontroly. Zkoušku zpravidla zajišťují pracovníci Oddělení Lékařské Fyziky (OLF), může ji provádět pouze osoba, která je držitelem zvláštní odborné způsobilosti pro hodnocení ZIZ. Originály Protokolu o přejímací zkoušce jsou uloženy na OLF, kopie u příslušného zařízení a na SÚJB. Zkoušky dlouhodobé stability: 1x ročně, nebo po každé opravě s možným vlivem na radiační charakteristiky přístroje. Zkoušku zpravidla zajišťují pracovníci OLF. Zkoušku může provádět pouze osoba, která je držitelem zvláštní odborné způsobilosti pro hodnocení ZIZ. Originály Protokolů ZDS jsou uloženy na OLF, kopie u příslušného zařízení a na SÚJB. Zkoušky provozní stálosti: V předepsaných pravidelných časových intervalech (nejčastěji je to den, týden, měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok) provádějí radiologičtí asistenti a pracovníci OLF. Protokoly ZPS jsou uloženy na OLF a v centrální databázi evidence zdravotnické techniky.

6 Dozimetrická kontrola CT

7 Dozimetrická kontrola dlouhodobé stability, neinvazivní měření napětí a expozičního času

8 Interakce fotonů s látkou
Raileighův rozptyl r Z2/E2 Fotoefekt f Z4/E3 Comptonův efekt c Z/E Augerův efekt a 1/E3 Tvorba párů p Z2E Fotojaderné reakce = µr + µf + µc + µp µr

9 Výpočet stínění Intenzita záření uvnitř materiálu stínění klesá s hloubkou průniku do materiálu úměrně pravděpodobnosti interakce záření s částicemi materiálu stínění. Tedy: Integrací této rovnice a následným odlogaritmováním postupně dospějeme k řešení:

10 Vzrůstový faktor B Za úzký svazek považujeme takový, ze kterého jsou všechny interagující fotony odstraněny a nemohou tedy dopadnout na detektor. V případě širokého svazku tomu tak není – rozptýlené fotony dopadají do detektoru a zvyšují jeho odezvu. Vzrůstový faktor B vyjadřuje podíl záření dopadajícího na detektor v geometrii širokého a úzkého svazku:

11 Polotloušťka (d1/2) Tloušťka materiálu (stínění, filtrace), který v geometrii úzkého svazku sníží intenzitu prošlého záření na polovinu vzhledem k intenzitě dopadajícího záření, tj. Odkud logaritmováním plyne

12 BIOFYZIKÁLNÍ PRINCIPY RADIAČNÍ OCHRANY

13 Spektrum RTG záření

14 Ionizační stopa primární částice - kernel + -elektrony

15 Kerma a dávka Jednotkou je Gy
Kinetická energie nabitých částic uvolněných nenabitými částicemi v elementu hmoty, podělená hmotností tohoto elementu Energie odnesená brzdným zářením

16 Hloubkové dávkové křivky od fotonů různých energií
Konverzní účinnost pro elektrony

17 Radiační zátěž ošetřujícího personálu unikající a rozptýlené záření
Primární neužitečné záření Unikající záření Rozptýlené záření

18 Fyzikální principy radiační ochrany
Opatření redukující individuální zevní ozáření z daného zdroje vychází ze čtyř principů nazývaných ochrana regulací emise zdroje ochrana vzdáleností ochrana časem ochrana stíněním a jejich vzájemné kombinace, neboť platí vztah: První činitel označuje tzv. příkon fluence částic (závisí na emisi zdroje a na vzdálenosti). Druhý činitel umožňuje provést ochranu časem a konečně třetí činitel na pravé straně vyjadřuje stínění materiálem tloušťky d, s lineárním součinitelem zeslabení µ.

19 Opatření a postupy vedoucí ke snížení radiační zátěže na pracovišti
využívání ochranných prostředků (štíty, zástěny, závěsy, zástěry, límce, brýle, rukavice) omezení provozu na nejnutnější dobu důsledné vycloňování na oblast zájmu využívání možnosti volby přídavné filtrace dodržování maximální vzdálenosti pacient - lékař využívání pulsní skiaskopie minimální využívání režimu vysokého rozlišení (např. pouze pro záznam) maximální vzdálenost ohnisko-pacient minimální využívání režimu zvětšení při skiaskopování s vodorovnou osou svazku musí stát vyšetřující lékař vždy na straně detektoru obrazu při skiaskopování se svislou osou svazku musí být rentgenka vždy pod pacientem.

20 Radiační ochrana pacientů
Pečlivá volba velikosti pole RTG záření (maximální vyclonění) Správná volba napětí a filtrace (snížení dávky na kůži) Maximální omezení počtu vyšetření (zdůvodnění) a opakovaných vyšetření, např. opakování snímku: chyby v nastavení pole (práce fyziků, biomediků a laborantů) podexponování (standardy správných radiologických postupů) pohyby pacienta (děti) Maximalizovat vzdálenost ohnisko – kůže (mobilní RTG d  30 cm, stacionární RTG d  45 cm) Diagnostické referenční úrovně - národní DRÚ viz vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb, místní DRÚ viz standardní operační postupy (SOP) Informovaný souhlas s provedením radiologického vyšetření gravidní pacientky Zaznamenávání údajů o expozici ke zpětnému odhadu radiační zátěže Čím menší zátěž pacienta, tím menší zátěž personálu a naopak

21 Radiační ochrana pacientů
Využívání všech dostupných prostředků pro stínění orgánů pacienta mimo oblast klinického zájmu (např. v zubní ordinaci zástěra a límec pro intraorální snímkování - ochrana štítné žlázy, ochrana trupu před rozptýleným zářením z hlavy)

22 Vstupní povrchová kerma Ke, dopadová kerma Ki, tkáňová (orgánová) dávka DT Jednotkou je Gy
B je koefeicient zpětného rozptylu C je konverzní koeficient

23 Jednodušší způsob: plošná kerma Jednotkou je Gy.m2
Veličina nezávislá na vzdálenosti, kterou dokážou automaticky měřit všechna moderní RTG zařízení (tzv. KAP-metrem). Pro zpětný výpočet pacientských dávek jsou radiologičtí asistenti povini zaznamenávat hodnotu plošné kermy z každé expozice d1 d2 d3 1 2 3 Změří KAP-metr instalovaný přímo v kolimátoru RTG zařízení Stanovíme ze snímku v NISu

24 KAP-metr Vůči záření X velmi transparentní IK (aby neovlivnila dopadovou kermu na pacienta). Měří součin kermy a ozářené plochy - Kerma Area Product. Umístěna uvnitř kolimátoru, v blízkosti výstupního okénka rentgenky (neovlivněna zpětným rozptylem z pacienta, měří přímo součin dopadové kermy a plochy).

25 Hodnocení zátěže pacientů
Dotaz pacienta Odhad dávky na plod Porovnání zátěže vyšetření na dvou různých modalitách Ověřování diagnostických referenčních úrovní (DRÚ)

26 HODNOCENÍ ZÁTĚŽE PACIENTŮ Záznamy údajů o expozici
Záznamy: provozní deník, PACS, dokumentace pacienta (hmotnost, výška) Skiagrafie: CR systém: kV, mAs, (PKA), projekce, velikost pole (PACS, obr. Dokumentace), vzdálenost onisko-receptor obrazu – podle typu vyšetření – popsané standardem DR systém: Dicom protokol – atributy Skiaskopie (klasická i digitální): kV, mA, t, (PKA).

27 HODNOCENÍ ZÁTĚŽE PACIENTŮ Záznamy údajů o expozici
Angiografie dolních končetin Angiografie Skiaskopie: kV, mA, min Záznam: počet sekvencí, f/s, kV, mA Celková hodnota PAK Tisknout a archivovat Exam protokol/Report Study Patient Position: HFS Jun-07 xxxxx 1 DSA FIXED PANEV s 3F/s 30-Jun-07 12:26:27 A 75kV 273mA ms 300CL small 0.2Cu 48cm µGym2 50.0mGy 0LAO 0CRA 42F 2 DSA FIXED PDK s 2F/s 30-Jun-07 12:27:48 A 64kV 399mA ms 600CL small 0.1Cu 48cm µGym2 43.1mGy 0LAO 0CRA 24F 3 DSA FIXED PDK s 2F/s 30-Jun-07 12:28:52 A 61kV 301mA ms 600CL small 0.3Cu 48cm µGym2 12.2mGy 0LAO 2CAU 43F 4 DSA FIXED PDK s 2F/s 30-Jun-07 12:31:28 A 61kV 274mA ms ****** small 0.3Cu 48cm µGym2 8.6mGy 0LAO 2CAU 48F ***Accumulated exposure data*** Jun-07 18:33:18 Phys: TBD Exposures: Fluoro: 1.8min Total: µGym2 132mGy A Fluoro: min µGym˛ mGy Total: µGym2 132mGy B Fluoro: min µGym˛ mGy Total: µGym2 0.0mGy

28 HODNOCENÍ ZÁTĚŽE PACIENTŮ Skiagrafie – vstupní povrchová kerma
Příklad: vyšetření břicho AP, 81 kV, 32 mAs vzdálenost ohnisko – receptor obrazu 115 cm, vzdálenost ohnisko podpěra (stůl) 107 cm ZDS Protokol bod 81 kV, 10 mAs, 1,25 mGy, ohnisko-detektor 80 cm, měřeno na fantomu 20 cm H2O, filtrace 3,4 mm Al Odhad vstupní povrchové kermy Předpoklad vzdálenost ohnisko – pacient 87cm (tloušťka 20 cm) Kp = Ke * (Qi/Qm) * (r2m/r2i) = 3.38 mGy (DRÚ – 10 mGy) kde Kp ….. vstupní povrchová kerma ve vzduchu, v místě vstupu do pacienta Ke …...vstupní povrchová kerma změřená při ZDS na fantomu pro napětí použité při daném vyšetření Qm ….proudové množství ZDS Qp…...proudové množství použité při daném vyšetření pacienta rm….. vzdálenost ohnisko – ZDS rp……vzdálenost ohnisko – pacient při daném vyšetření

29 Stanovení tkáňových a orgánových dávek
Matematický model lidského těla Adam a Eva (ICRP 75)

30 Voxel Fantomy Získávány pomocí CT či MRI
Dnes existují v rozličné věkové, výškové i hmotnostní škále. Moderní výpočetní systémy pro stanovení tkáňových a orgánových dávek využívají těchto fantomů pro matematické modelování metodami Monte Carlo. Standardními výpočetními systémy tohoto druhu jsou např. programy PCXMC, EfDose, CalDose, nebo IMPACT.

31 HODNOCENÍ ZÁTĚŽE PACIENTŮ Skiagrafie – efektivní dávka

32 Biologické principy radiační ochrany

33 Radiační váhové faktory
Druh a energetický rozsah záření wR Fotony všech energií 1 Elektrony a miony všech energií Neutrony s energií < 10 keV 5 10 keV až 100 keV 10 100 keV až 2 MeV 20 2 MeV až 20 MeV > 20 MeV Protony (s výjimkou odražených), energie 2 MeV Částice , štěpné fragmenty, těžká jádra

34 Tkáňové váhové faktory
Tkáň nebo orgán wT (ICRP 60) wT (ICRP 103) Gonády 0, ,08 Červená kostní dřeň 0,12 Tlusté střevo Plíce Žaludek Močový měchýř 0, ,04 Mléčná žláza 0, ,12 Játra Jícen Štítná žláza Kůže 0,01 Povrch kostí Mozek Ostatní orgány a tkáně

35 Ekvivalentní a efektivní dávka Jednotkou je 1 Sv

36 Typické efektivní dávky z různých druhů vyšetření
Třída Druh vyšetření Typický rozsah efektivních dávek [mSv] Odpovídající doba pobytu v přírodním pozadí [dny] MRI, sono I Snímek končetin, hrudníku, hrudní páteře, hlavy, kyčle, pánve 0,01 - 1 II Intravenózní urografie, vyšetření bederní páteře, CT hlavy a krku, Snímek břicha, vyšetření žaludku, střevní pasáž, polykací akt, mamografické vyšetření 1 - 5 III CT hrudníku, CT břicha, CT pánve 5-10 IV Intervence prováděné pod přímou skiaskopickou kontrolou, např. angiografické intervence CA, PTCA (BP, PCI, apod.), Digitální subtrakční angiografie (DSA), srdeční elektrofyziologie a kardiostimulace 10 1000

37 Dávkový ekvivalent LET[kev/µm] QLET 10 1 10 - 100 0,32 LET – 2,2 100

38 Osobní dávkový ekvivalent
Hp 0,07 – frakce celkové dávky, vztažená na tkáně uložené v hloubce 0,07 mm udává radiační zátěž na dermis Hp 10 – frakce celkové dávky, vztažená na tkáně uložené v hloubce 10 mm udává radiační zátěž na orgány a tkáně uložené hlouběji pod povrchem těla Hp 3 – frakce celkové dávky, vztažená na tkáně uložené v hloubce 3 mm udává radiační zátěž na oční čočku

39 Biologické účinky ionizujícího záření
Přímé účinky: okamžité poškození buněk způsobené přímým působením stopy ionizující částice kernel -elektrony Nepřímé účinky: následná poškození buněk způsobená chemickým působením radiačně indukovaných volných radikálů

40 Biologické účinky ionizujícího záření
Deterministické – projeví se pouze je-li dosaženo dávkového prahu (cca. stovky mGy pro jednorázové celotělové ozáření) a to v relativně krátké době po ozáření. Souvisí s radiačním poškozením funkce klinicky významného množství buněk těla (nemoc z ozáření) Hormetické – stimulující účinky malých dávek záření mohou vyvolat tzv. adaptivní odpověď organismu v podobě dočasného zmírnění specifických zdravotních potíží, jako je např. artritida, astma, pooperační bolesti aj. (radioaktivní lázně, radonové jeskyně). Stochastické – pravděpodobnostní, bezprahové a kumulativní (účinek vzrůstá s dávkou lineárně až kvadraticky, genetická poškození se s časem kumulují) Projevy: postupné genetické mutace přenosné i na příští generace, vznik nádorových onemocnění. Letální dávka LDmin – smrt jediného jedince LD50/t – smrt 50% jedinců za čas t LD100/t – smrt 100% jedinců za čas t ÚČINKY HORMETICKÉ

41 Koeficienty rizika Pravděpodobnost indukce maligního
Pravděpodobnost indukce maligního nádoru [10-2 Sv-1] Souhrnná zdravotní újma [10-2 Sv-1] Tkáň nebo orgán obyvatelé pracovníci močový měchýř 0,30 0,24 0,29 kostní dřeň 0,50 0,40 1,04 0,83 kostní povrch 0,05 0,04 0,07 0,06 mléčná žláza 0,20 0,16 0,36 tlusté střevo 0,85 0,68 1,03 0,82 játra 0,15 0,12 0,13 plíce 0,80 0,64 jícen 0,19 vaječník 0,10 0,08 kůže 0,02 0,03 žaludek 1,10 0,88 1,00 štítná žláza ostatní tkáně 0,59 0,47 tkáně a orgány celkem 5,00 4,00 5,92 4,74

42 Dědičné důsledky ozáření rodičů
Genové mutace Chromosomální aberace Koeficient rizika dědičných poruch pro pracovníky: 0,810-2 Sv-1 Koefeicient rizika dědičných poruch pro obyvatele: 1,3310-2 Sv-1

43 Účinky záření na vývoj lidského zárodku a plodu
Při ozáření zárodku či plodu dávkou nižší než 20 mSv neexistuje významnější riziko pro další nepříznivý vývoj dítěte. Dávka 20 – 50 mSv již vyžaduje patřičnou pozornost s využitím spolupráce se složkami SÚJB popř. SÚRO pro maximální upřesnění jejího odhadu, nepředstavuje však ještě bezpodmínečné poškození. U dávek 50 – 100 mSv lze již předpokládat vliv ozáření na další vývoj plodu. Také celkové riziko gravidity se tím přibližně zdvojnásobí ve srovnání s přirozenými riziky těhotenství.

44 Zkreslené představy o riziku RTG záření
Mohou vést k neúměrným obavám před možným rizikem, a někdy až k požadavku umělého přerušení těhotenství i v situaci, která ve skutečnosti nepředstavuje pro plod významné riziko. Je třeba vysvětlit rodičům, že u konvenční skiagrafie je dávka na uterus vždy nižší než 10 mSv, což v řadě zemí světa koresponduje s roční dávkou od přírodního pozadí a nepředstavuje tedy zvýšené riziko. Ani u kontrastních vyšetření a CT vyšetření v oblasti břicha a pánve nebývá dávka na uterus obvykle vyšší než 50 mSv a nepředstavuje tedy ještě významné riziko. Ve snaze uchránit plod je odloženo RDG vyšetření těhotné ženy s následkem pozdní diagnózy závažného onemocnění, které může ohrozit i samotný plod. Je třeba vždy zvážit, je-li vyšetření při použití ionizujícího záření nutné a jediné možné pro správné stanovení diagnózy a pakliže ano, zda jej nelze odložit až na období po porodu, bez rizika poškození pacientky či plodu. Je-li RDG vyšetření nutné, musí být pacientka řádně poučena o rizicích a podepisuje informovaný souhlas. Vyšetření je poté nutno realizovat dle takového protokolu, který minimalizuje dávku na plod. Tuto dávku je třeba spočítat ve spolupráci s radiologickým fyzikem a uvést ji do popisu vyšetření. U těhotných pracovnic na RDG odděleních může jejich přeložení narušit chod oddělení, popř. vést k jejich diskriminaci. Je potřeba upravit práci ženy tak, aby plod po zbytek těhotenství neobdržel dávku převyšující obecný limit pro obyvatele, tj. 1 mSv, není ale nutné ženě zcela zabránit v práci se zdroji IZ, pokud sama dbá na svoji zvýšenou ochranu. Osobní dozimetry měří povrchovou dávku. Pokud pracovnice důsledně využívá všech ochranných prostředků, jež jsou jí k dispozici, bývá dávka na plod cca. 100x nižší, než údaj dozimetru.

45 Účinky vyšších dávek záření (nad 50 mGy) na vývoj lidského zárodku a plodu
Období preimplantace a blastogeneze (do 3. týdne) – platí pravidlo „vše nebo nic“ – ozářená zygota či blastocysta buď přežije bez vlivu na další vývoj zárodku, nebo uhyne jako celek Období embryogeneze (od 3. týdne do 8. týdne) – kromě rizika uhynutí zárodku hrozí též zpomalení jeho vývoje či některých jeho částí (mikrocefalie, mikroftalmie, …) a různé deformity jako např. rozštěpy patra aj. Ranně fetální období (od 8. týdne do konce 2. trimestru) – ohroženo je především vyzrávání centrálního nervového systému. Hrozí trvalá mentální retardace (koeficient rizika 410-1 Sv-1) Pozdně fetální období (3. trimestr) – dominuje riziko indukce malignit u dítěte, které se projeví do 10 let věku. Riziko indukce fatální malignity se odhaduje na 1,1210-1 Sv-1 po celé prenatální období.

46 Legislativní principy radiační ochrany

47 Legislativní principy radiační ochrany
Zdůvodnění – §7 zákona č. 18/1997 Sb.: Lékařské ozáření se smí uskutečnit pouze tehdy, je-li odůvodněno přínosem vyvažujícím rizika, která ozářením vznikají nebo mohou vzniknout Optimalizace – princip ALARA (As Low As Reasonably Achievable) ozáření tak nízké jak je rozumně dosažitelné při uvážení všech hospodářských a společenských hledisek. Ukazatele: pacient – radiologické standardy pracovník i obyvatel – cost-benefit analýza pracovník – směrné hodnoty Limitace – závazné kvantitativní ukazatele jejichž překročení je nepřípustné (pro obyvatelstvo, pro pracovníky, pro učně a studenty) Zabezpečení zdroje – zamezení možnosti neoprávněného používání zdroje nepovolanou osobou, jeho poškození, či odcizení. Rentgenové přístroje nesmí být např. volně zaparkované na chodbách, kde se pohybují pacienti a další nepovolané osoby.

48 Radiologické standardy
Při radiodiagnostickém vyšetření nutné správné použití zobrazovací metody tak, aby dávky ve tkáních byly co nejnižší, aniž by se tím omezilo získání nezbytných radiodiagnostických informací. Pro každý standardní typ vyšetření spojený s lékařským ozářením existují tzv. národní radiologické standardy (viz věstník MZ 9/2011 a zákon 373/2011 Sb.), s nimiž se zároveň pojí tzv. národní diagnostické referenční úrovně (NDRÚ). Každé pracoviště má ze zákona zároveň povinnost vypracovat a pravidelně aktualizovat tzv. místní radiologické standardy (charakteristické pro konkrétní pracoviště) v koordinaci s národními radiologickými standardy pro dané typy vyšetření, jež se na daném pracovišti provádějí. Jejich dodržování jednotlivými radiologickými pracovišti je posuzováno klinickým auditem. Součástí místních radiologických standardů musí být též způsob stanovení a hodnocení dávek pacientů a tzv. místní diagnostické referenční úrovně (MDRÚ) pro každý typ prováděného vyšetření. Místní diagnostické referenční úrovně stanovuje lékařský fyzik na základě statistického rozboru pacientských dávek obdržených z každého typu vyšetření, prováděného na dostatečně velikých kohortách vyšetřených pacientů.

49 Místní radiologické standardy
Kromě MDRÚ je zejména potřeba, aby každý místní radiologický standard obsahoval: Seznam přístrojů na daném oddělení a ke každému z nich přesný popis vyšetření, která se na něm provádějí. Ke každému vyšetření je nutno dále uvést přesný postup snímkování (přednastavené hodnoty kV, ms, mAs, ... , použití AEC/AERC/ABC, ... , použité předvolby, vykrytí, velikosti polí (clony, zoomy), přípravu před operací a po operaci, indikace a kontraindikace, ...). Toto je třeba rozepsat zvlášť pro děti (pokud je dané zařízení určeno ke snímkování dětí), zvlášť pro dospělé a to jak pro štíhlého pacienta, tak pro silného pacienta pokud se liší. Dále je třeba uvést standardní polohu pacienta pro daný typ vyšetření, způsob vykrytí, použití Pb deky, apod. Rovněž je důležité popsat, kterak si lékař ověřuje případnou graviditu pacientky před vyšetřením. Nezbytný je rozpis klinické zodpovědnosti za jednotlivá vyšetření (Indikující odborník (lékař), aplikující odborník (lékař, radiologický asistent)). Za další je nutno popsat veškerou dokumentaci spojenou s vyšetřením pacienta - vyhotovením žádanky k RTG vyšetření počínaje, přes informovaný souhlas s vyšetřením (užší specifikace - gravidní a negravidní pac., pac. v bezvědomí, apod.) a zápisem parametrů vyšetření do provozního deníku konče. Dále se popíše způsob odeslání dat do PACSu a kdo je za něj odpovědný. Také je nutno popsat způsob a dobu zálohování dat na CD či jiných médiích kdo ji provádí a kdo za ni odpovídá. V neposlední řadě je třeba v dokumentu ošetřit statut doprovázející osoby (podpisy, archivace, ...)

50 Cost – benefit analýza Vážení nákladů spojených s radiační ochranou
a přínosu spojeného s investicí těchto nákladů Za tímto účelem byla objektivní zdravotní újma spojená s ozářením jednotlivce z řad obyvatelstva přepočtena na peníze a vyčíslena na: 2,5 milionu Kč/Sv pro dávky převyšující 3/10 limitu 1 milion Kč/Sv pro dávky mezi 3/10 a 1/10 limitu 0,5 milionu Kč/Sv pro dávky menší než 1/10 limitu Radiační ochrana na pracovišti se ZIZ je považována za optimalizovanou tehdy, jestliže by investice spojené s jakýmkoli dalším zásahem na odvrácení dávek převážily nad benefitem, z těchto investic plynoucím.

51 Systém limitů Pro pracovníky Pro obyvatele Pro studenty
(tzv. Obecný limit) (16 – 18 let) Celé tělo (E): mSv / rok 1 mSv / rok 6 mSv / rok 100 mSv / 5 let 5 mSv / 5 let 30 mSv / 5 let oční čočka : mSv / rok 15 mSv / rok 50 mSv / rok Kůže: mSv / rok 50 mSv / rok 150 mSv / rok ruce po předloktí, nohy po kotníky: 500 mSv / rok mSv / rok 150 mSv / rok

52 Směrné hodnoty pro referenční úrovně ozáření (platí pro radiační pracovníky)
Referenční úrovně, při jejichž překročení je třeba údaj zaznamenávat a evidovat, se označují jako záznamové úrovně. Záznamové úrovně oddělují hodnoty zasluhující pozornost od hodnot bezvýznamných. Záznamové úrovně se zpravidla stanovují jako odpovídající 1/10 limitů a metody monitorování se volí tak, aby nejmenší detekovatelná hodnota měřené veličiny radiační ochrany byla menší než takto stanovená záznamová úroveň. Referenční úrovně, jejichž překročení je podnětem k následnému šetření o příčinách a možných důsledcích zjištěného výkyvu sledované veličiny radiační ochrany, se označují jako vyšetřovací úrovně. Vyšetřovací úrovně se zpravidla stanovují jako odpovídající 3/10 limitů ozáření. Referenční úrovně, jejichž překročení je podnětem k zahájení nebo zavedení opatření ke změně zjištěného výkyvu sledované veličiny radiační ochrany, se označují jako zásahové úrovně. U zásahových úrovní vymezených v programu monitorování se uvádí také přesně, o jaký zásah se jedná a jakým postupem se o něm rozhoduje.

53 Sledované a kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření
Sledované pásmo se vymezuje všude tam, kde se očekává, že efektivní dávka by mohla být vyšší než mSv/rok nebo ekvivalentní dávka by mohla být vyšší než 1/10 limitu ozáření pro oční čočku, kůži a končetiny Kontrolované pásmo se vymezuje všude tam, kde by efektivní dávka mohla být vyšší než 6 mSv/rok nebo kde by ekvivalentní dávka mohla být vyšší než 3/10 limitu ozáření pro oční čočku, kůži a končetiny, nebo v pracovním místě, kde příkon dávkového ekvivalentu z ozáření bude v průměru za rok při běžném provozu zdroje záření vyšší než 2,5 Sv/h

54 Vymezení kontrolovaného pásma
Dokumenty: Vymezení kontrolovaného (popř. sledovaného) pásma Důkaz optimalizace radiační ochrany na pracovišti se ZIZ

55 Kategorie radiačních pracovníků
Pracovníci kategorie A – pracovníci, kteří smějí pracovat v kontrolovaném pásmu. Pracovníci kategorie A jsou monitorováni pomocí radiofotoluminiscenční (OSL) osobní dozimetrie (perioda odečtu 1 měsíc) popř. pomocí elektronické osobní dozimetrie (odečet dávky okamžitě po odchodu z pracoviště). Dozimetry se nosí na tzv. referenčním místě, tj. na levé straně hrudníku, vně ochranné zástěry. Pravidelné preventivní lékařské prohlídky pracovníků kategorie A. Dělí se na vstupní, periodické (perioda 1 rok), mimořádné (náhlá změna zdravotního stavu, překročení limitů ozáření), výstupní. Může je provádět pouze tzv. oprávněný lékař. Ostatní radiační pracovníci náleží do kategorie B a smějí pracovat pouze ve sledovaném pásmu. Do kontrolovaného pásma mohou vstoupit (stejně, jako neradiační pracovníci – např. úklidová služba) pouze pokud provozovatel zajistí, že jejich ozáření nepřekročí obecné limity. 0,1 mikro Gy – 10 mGy Čtecí doba 26 s Tisíce stupňů šedi Použitelnost min Složení: 5 mikrometrů silná vrstva krystalů BaFX (X=Cl, Br, I) dopovaného divalentním Eu2+ na polyesterovém podlkadu. Po ozáření vunitá trivalentní Eu3+ (díra) a vodivostní elektron Rozlišovací schopnost – 40 pxl/mm 16-bitový výstup Čtecí paprsek – He-Ne laser 640 nm Luminiscence probíhá na 400 nm. 55

56 Mimořádné události Radiační nehody – události, které mohou mít za následek nepřípustné ozáření osob (nejčastější příčinou bývá ztráta kontroly nad zdrojem IZ). Zpravidla jsou omezeny pouze na prostory se zdrojem IZ. Možný počet zasažených osob se nejčastěji pohybuje v rozmezí 1 až 10. V případě generátorů IZ lze jednoduše přerušit napájení bezpečnostním vypínačem (emergency off), popř. vytažením přístroje ze zásuvky Dále postupovat podle standardního operačního postupu (SOP) pro mimořádnou událost Provést šetření a záznam Radiační havárie – události většího rozsahu, které vyžadují opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí před účinky ozáření. Počet zasažených osob se může pohybovat v řádu desítek až stovek. Zpravidla souvisí s únikem radionuklidů do životního prostředí a nehrozí tedy na pracovištích vybavených pouze generátory IZ. Postupovat dle Vnitřního havarijního plánu

57 Dokumentace v radiodiagnostice
Organizační směrnice: Program zabezpečení jakosti: Odpovědnosti za radiační ochranu, Povinnosti, práva a kvalifikační požadavky na radiační pracovníky, Technická dokumentace a manuály, Prohlášení o shodě a typové schválení jednotlivých zdrojů, Registrační karty jednotlivých zdrojů, Rozhodnutí SÚJB o povolení k provozu jednotlivých zdrojů, Seznam ZIZ na pracovišti, Záznamy o pravidelných servisních prohlídkách, Provozní pokyny, Provozní deníky, Protokoly o zkouškách (PZ, ZDS, ZPS), Záznamy o opravách a údržbě, Záznamy o vstupu osob do KP, Záznamy o opakování expozic, Informovaný souhlas pacienta, Záznamy o poučení osob pomáhajících, Seznam radiačních pracovníků, Záznamy o vstupním školení pracovníků kategorie A, Záznamy o pravidelném ročním proškolení a přezkoušení pracovníků kategorie A, Posudek o zdravotní způsobilosti radiačních pracovníků, Záznamy o pravidelných lékařských prohlídkách pracovníků kategorie A, Způsob vyřazení zdroje a pracoviště se zdrojem, Protokoly o auditech). Program monitorování: Důkazy optimalizace, Vymezení sledovaných a kontrolovaných pásem, Program monitorování pracovníků kategorie A, Radiační průkazy externích pracovníků, Záznamy o přešetření nadexpozic pracovníků kategorie A. Vnitřní havarijní plán: Mimořádné události, Radiologické události Standardní operační postupy Mimořádné události při provozu jednotlivých zdrojů Místní radiologické standardy Místní diagnostické referenční úrovně Metodiky provádění QC, popř. QA na jednotlivých zdrojích Příručky jakosti Hodnocení vlastností zdrojů IZ Zabezpečování jakosti při RDG vyšetřeních

58 Radiologický asistent
Provádí expozici pacientů pouze pod odpovědností lékaře. Musí být zaškolen pro daný typ přístroje a činnosti. Musí být seznámen s legislativou související s činností a obsahem dokumentů majících vztah k radiační ochraně (zákon č. 18/1997 Sb., vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb, Organizační směrnice (Program zabezpečování jakosti, Program monitorování, Vnitřní havarijní plán). Pravidelně se podrobuje ověřování znalostí a způsobilosti k nakládání se ZIZ a to před začátkem práce a dále jednou ročně. Používá správnou zobrazovací metodu tak, aby dávky v tkáních byly co nejnižší při zachování nezbytných diagnostických informací. Denně, před zahájením klinického provozu, provádí vizuální a mechanickou kontrolu funkčnosti a nepoškozenosti všech prvků zařízení a kalibraci zařízení. Je povinen důsledně využívat všech ochranných pomůcek a prostředků pro radiační ochranu pracovníků, osob podstupujících lékařské ozáření i osob dobrovolně o ně pečujících. Dále je povinen zajistit, aby během provozu generátoru IZ byly v KP přítomny pouze osoby, jejichž přítomnost je nezbytně nutná. Zaznamenává do provozního deníku údaje o vyšetření, jako jsou expoziční parametry a jména lékařů přítomných v KP během činnosti ZIZ. Nosí filmový dozimetr na levé straně hrudníku vně ochranné zástěry. Při jakémkoli podezření na chybnou funkci zařízení nebo mimořádné události (neukončená expozice, požár) okamžitě zařízení vypne a dále postupuje dle dokumentu Vnitřní havarijní plán.

59 Pracovník pověřený soustavným dohledem nad dodržováním pažadavků radiační ochrany
Podřízenost: Je z hlediska radiační ochrany a bezpečnosti práce s ionizujícím zářením přímo podřízen statutárnímu zástupci, tj. řediteli nemocnice. V otázkách radiační ochrany a bezpečnosti jsou všichni pracovníci bez výjimky podřízeni pracovníku pověřenému soustavným dohledem nad dodržováním požadavků radiační ochrany na oddělení. Pravomoci: okamžitě odvolat zaměstnance z jeho pracovní činnosti při hrubém porušení základních pravidel nebo nařízení týkajících se radiační ochrany a bezpečnosti prácese zdroji ionizujícího záření, bez předchozího souhlasu vedoucího pracoviště, až do úplného vyřešení přestupku. Při zjištění závažných nedostatků během pravidelných zkoušek provozní stálosti, nebo dlouhodobé stability, které by mohly ohrozit pacienty nebo obsluhující personál, má právo zastavit okamžitě práce na těchto zdrojích, bez předchozího souhlasu vedoucího pracoviště. Při zjištění závažných nedostatků na zdrojích v průběhu léčby, které by mohly vést k nadměrnému nebo nereprodukovatelnému ozáření pacientů, má právo okamžitě zastavit práci na těchto zdrojích, až do odstranění závad. O této skutečnosti informuje vedoucího pracoviště a vedoucího OLF. Upozornit zaměstnance na porušení zásad správné práce se zdroji ionizujícího záření a při opakování navrhnout vedoucímu pracoviště zaměstnance k uplatňování odpovědnosti dle platných předpisů. Doporučit okamžité přeřazení zaměstnance na jiné pracoviště, pokud by byl ohrožen jeho zdravotní stav v případě setrvání v prostředí s ionizujícím zářením (např. těhotné pracovnice, nebo pracovník s překročenými limity ozáření). Zakázat činnosti či metody léčby, jež by vedly k nadměrnému ozáření pacientů nebo personálu.


Stáhnout ppt "Radiační ochrana na pracovištích s RTG generátory ionizujícího záření"

Podobné prezentace


Reklamy Google