Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni obce v roce 2011 Ing. Jiří Holub,  386 720 279,  Odbor kancelář hejtmana, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni obce v roce 2011 Ing. Jiří Holub,  386 720 279,  Odbor kancelář hejtmana, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni obce v roce 2011 Ing. Jiří Holub,  386 720 279,  holubj@kraj-jihocesky Odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení Ing. Jiří Holub,  386 720 279,  holubj@kraj-jihocesky Odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení PODROBNÉ INFORMACE JSOU UVEDENÉ V POMŮCCE PRO STAROSTY OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE MĚSTO PÍSEK, JIHOČESKÝ KRAJ © PODROBNÉ INFORMACE JSOU UVEDENÉ V POMŮCCE PRO STAROSTY OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE MĚSTO PÍSEK, JIHOČESKÝ KRAJ © Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností – duben – červen 2011

2 Motta: „Neštěstí nechodí po horách, ale po obcích.“ „Pozdě bycha honiti.“ „Kdo je připraven, není událostí zaskočen.“

3 3 EVROPSKÉ KATASTROFY (1989 – 2008) VĚTRNÉ BOUŘE 31 % VĚTRNÉ BOUŘE 31 % POVODNĚ VČETNĚ SESUVŮ PŮDY 39 % POVODNĚ VČETNĚ SESUVŮ PŮDY 39 %

4 4 ČETNOST KATASTROF V EU (1989 – 2008) ZA 20 LET BYLO NA SVĚTĚ REGISTROVÁNO 6 248 KATASTROFICKÝCH UDÁLOSTÍ, Z TOHO 658 V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE (EU-27) Povodně a pohyby vodních mas Bouře (větrné smrště) Sucho, extrémní teploty a rozsáhlé lesní požáry

5

6 OBCE VE SVÝCH ROZPOČTECH NA PŘÍSLUŠNÝ ROK VYČLEŇUJÍ:  OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ POTŘEBNÝ K ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE;  ÚČELOVOU REZERVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ;  ÚČELOVOU REZERVU NA ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ KRIZOVÝCH SITUACÍ. [§ 25 PÍSM. C) ZÁKONA Č. 240/2000 SB., KRIZOVÉM ŘÍZENÍ] FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ

7 ETAPY FINANČNÍHO ZABEZPEČENÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ •PREVENCE •PŘÍPRAVA •ŘEŠENÍ •OBNOVA

8 8 FINANCE NA PREVENCI, PŘÍPRAVU, ŘEŠENÍ A OBNOVU – JAK NA TO ? PREVENCEPŘÍPRAVA ŘEŠENÍ/ ODEZVA •OBNOVA ANALÝZY RIZIK, ZRANITELNOSTI, PLÁNOVÁNÍ A SCÉNÁŘE REAKCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI ÚPRAVY ÚZEMNÍCH PLÁNŮ, OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ – HLÁSNÁ A PŘEDPOVĚDNÍ SLUŽBA, ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ, VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY, DIGITÁLNÍ PLÁNY POVODŇOVÉ OCHRANY, ÚPRAVY KORYT, VÝSTAVBA POLDRŮ, VYBAVENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMI MOBILNÍMI A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY K ZÁSAHU, MODERNIZACE, OPRAVY, REKONSTRUKCE POŽÁRNÍCH ZBROJNIC A ZAJIŠTĚNÍ AKCESCHOPNOSTI JEDNOTEK PO K ZÁSAHU, ŠTÁBNÍ A PRAKTICKÉ NÁCVIKY, CVIČENÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA, ŠKOLENÍ, NÁHRADY ZA ZÁSAH, ZA ÚČAST NA ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ, FINANCE NA PŘÍMÉ ŠKODY – EVAKUACE, NOUZOVÉ PŘEŽITÍ, HUMANITÁRNÍ POMOC, LIKVIDACE NÁSLEDKŮ, OBNOVA INFRASTRUKTURY SLOUŽÍCÍ K ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ V ÚZEMÍ

9 Prevence 1.  úpravy územních a regulačních plánů;  omezování rizika povodní – hlásná a předpovědní služba, záplavová území, výstražné systémy, digitální plány povodňové ochrany, úpravy koryt, výstavba poldrů;  vybavení odpovídajícími mobilními a věcnými prostředky k zásahu;  modernizace, opravy, rekonstrukce požárních zbrojnic;  zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí k zásahu;  štábní a praktické nácviky, cvičení, odborná příprava, školení apod.;

10 Prevence 2.  rozpočet obce (vlastní zdroje - vyčleněné prostředky, účelová rezerva, peněžní fond, rozpočtová opatření);  pojištění majetku obce,  možnost získávání prostředků od: –Ministerstvo zemědělství (oblast vodovodů a kanalizací, rybníky, prevence před povodněmi); –Ministerstvo životního prostředí (oper. program 1.3 omezování rizika povodní); –Ministerstvo vnitra (reprodukce požární techniky, účelová neinvestiční dotace [akceschopnost, odborná způsobilost, zásah mimo obec], rozvoj koncových prvků varování); –Ministerstvo pro místní rozvoj (ROP Jihozápad); –Jihočeský kraj (program rozvoje JčK, investiční a neinvestiční grant a příspěvek).

11 Příprava  činnost orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany související s výstavbou a přípravou personálu zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity, přípravě obyvatelstva;  pořízení, výstavba, provoz, údržba a oprava prvků jednotného systému varování a vyrozumění (informování);  činnost související s hospodařením se speciálním materiálem civilní ochrany, s krytovým fondem a ochrannými systémy dopravních staveb a dalšími ochrannými opatřeními;  evakuace obyvatelstva (smlouvy, dokumentace apod.) ;  náhradní a nouzové ubytováním (smlouvy, dokumentace apod.) ;  zásobování pitnou vodou, potravinami;  další nezbytné prostředky k přežití obyvatelstva;  zřízení fondů (např. povodňový, krizový).

12 Řešení 1. Obec použije všechny dostupné finanční zdroje!  vlastní zdroje (vyčleněné prostředky, účelová rezerva, peněžní fond,rozpočtová opatření),  pojištění majetku obce,  dary a příspěvky od jiných subjektů,  veřejné sbírky.

13 Řešení 2.  zřídit nebo aktivovat skupinu (krizový štáb, povodňová komise, rada obce apod.), která bude řešit krizovou situaci;  v prvním zápisu ze zasedání skupiny, zaznamenat kdo je pověřen provádět objednávání služeb, prací, pořizování nákupu potřebného materiálu pro řešení a odstraňování následků krizové situace;  zaznamenat kdo zapisuje, provádí kontrolu náležitostí účetních dokladů ve smyslu zákona o účetnictví a finanční kontrole ve veřejné správě, zaúčtuje, opatří likvidačním dokladem a proplatí faktury za úkony, které jsou popsány výše;  realizovat stanovená opatření podle charakteru a rozsahu krizové situace;  přijímat opatření na ochranu obyvatel – evakuace, zajištění  nouzového přežití obyvatelstva, (náhradní a nouzové ubytování, stravování), řešení potřeb postižených obyvatel;  spolupracovat s velitelem zásahu (budou požadavky i na fin.)

14 Řešení 3.  řešit dopady situace na infrastrukturu;  získávat zdroje potřebné k řešení krizové situace;  zajistit prostory a manipulační techniku pro příjem a uskladnění humanitární pomoci;  určit osoby pro příjem, evidenci a distribuci humanitární pomoci potřebným osobám;  řešit finanční zajištění výše citovaných opatření;  každou proplacenou fakturu, která byla prokazatelně vystavena na řešení krizové situace, vést odděleně v účetní evidenci např. dle jednotlivých akcí, včetně objednávky a bankovního výpisu o úhradě;  prostředky poskytnuté z dotace vést odděleně v účetní evidenci dle jednotlivých účelových znaků;  uchovávat doklady v souladu se zákonem o účetnictví.

15 Obnova  bez jakýchkoliv odkladů zahájit inventarizaci škod způsobených krizovou situací a v případě, že se jedná o živelní pohromu s vyhlášeným krizovým stavem: –reálně vyhodnotit škody na obecním majetku; –připravit si podklady do Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou; –spolupracovat s osobou, kterou za tím účelem pověřil Jihočeský kraj a umožnit ji vstupovat na pozemky a do objektů nacházejících se na území postiženém pohromou; –může se požádat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o poskytnutí státní pomoci po živelní nebo jiné pohromě ve formě dotace např.:  v oblasti bydlení,  na obnovu majetku ve vlastnictví obcí a krajů po živelní pohromě.

16 16 Obnova území – strategie obnovy

17 Závěrem  Na základě příslušného zákona má mít ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleněn objem finančních prostředků k zajištění přípravy na krizové situace a vyčleňuje účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků;  pro přípravu, řešení a odstraňování krizové situace použije všech možných dostupných zdrojů;  o činnosti skupiny a použití finančních prostředků vede záznam a pomocnou dokumentaci pro pozdější kontrolu;  o poskytnutí finanční pomoci žádá písemně na předepsaném formuláři Jihočeský kraj;  provede řádnou inventarizaci škod na majetku obce a všechny podklady předá pověřené osobě před ukončením vyhlášeného krizového stavu, která bude určena Jihočeským krajem (většinou z obce s pověřeným obecním úřadem);  o konání veřejné sbírky žádá písemně na předepsaném formuláři příslušný odbor Krajského úřadu Jihočeského kraje.

18 Ing. Jiří Holub,  386 720 279,  holubj@kraj-jihocesky Odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení Ing. Jiří Holub,  386 720 279,  holubj@kraj-jihocesky Odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností – duben – červen 2011 Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni Jihočeského kraje

19 19 BEZ VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU S VYHLÁŠENÝM KRIZOVÝM STAVEM PRVOTNÍ (PŘÍMÉ) NÁKLADY A NEZBYTNÁ OPATŘENÍ NEZBYTNOST NEZBYTNOST PROVEDENÝCH OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ DALŠÍCH ÚČINKŮ UDÁLOSTI NEBO PREVENCE PŘED ZHORŠENÍM JIŽ VZNIKLÉHO STAVU VĚROHODNOST VĚROHODNOST = DOKLADY O ZADÁNÍ PRACÍ, OBJEDNÁVKY MAT., PRACÍ, SLUŽEB, ŘÁDNÉ FAKTURACE, INDIVIDUÁLNÍ DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE = PÍSEMNÁ DOKUMENTACE FOTODOKUMENTACE FOTODOKUMENTACE DOPADŮ A STAVU PO PROVEDENÝCH OPATŘENÍCH POUŽITÍ FINANČNÍ REZERVY POUŽITÍ FINANČNÍ REZERVY NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ POZOR - NÁKLADY MUSÍ VZNIKNOUT A BÝT UHRAZENY AŽ PO VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU = PŘÍMÁ SOUVISLOST S ÚČINKY MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V DOBĚ VYHLÁŠENÉHO KRIZOVÉHO STAVU (VIZ. PŘÍLOHA Č. 5 POMŮCKY)

20 20 1. Písemná žádost příjemce o poskytnutí mimořádných prostředků musí obsahovat stručný popis průběhu události, její dopady a dále: a) přesný název, adresu, identifikační číslo příjemce, b) celkovou výši částky, která je požadována; částka bude obsahovat již realizované skutečné přímé investiční a neinvestiční finanční náklady (doložené přiloženými fakturami za provedené práce, služby apod. při zdolávání následků mimořádné situace), c) určení položek, na které budou mimořádné prostředky kraje dále použity, s návrhem pořadí důležitosti, d) vyjádření příjemce, že rozpočtované prostředky předurčené k řešení mimořádných situací již byly vyčerpány a prohlášení příjemce, že poskytnuté mimořádné prostředky nebudou použity k odstranění škod, které byly nebo budou hrazeny v plné výši z finančních prostředků plynoucích z uzavřených pojistných událostí, e) číslo účtu, kam by měly být mimořádné prostředky poukázány, f) podpis příjemce nebo jeho statutárního zástupce. 2. žádost může v přílohové části obsahovat další písemné nebo obrazové podklady dokumentující oprávněnost žádosti – dokumentující přímé škody. Individuální žádost o příspěvek - náležitosti PŘÍLOHA Č.4 POMŮCKY

21 21 Příloha usnesení vlády č. 675/2010 - článek 2 Použití finančních prostředků nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace Finanční prostředky jsou určené zejména na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace (nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup vody, paliv a energie a na opravy), například na nákup vysoušečů zdiva, odvlhčovačů, čerpadel, motorových pil a vyprošťovacího zařízení, zdravotnického materiálu a léků, desinfekčních prostředků, odvoz odpadů, revize elektroinstalace a posudky statika, nákup očkovacích vakcín, monitorování vody a půdy, rozbory pitné vody a obnovu dodávek pitné vody, elektřiny, plynu, nákup a opravy poničeného zařízení, stavební úpravy, demolice nebezpečných a život ohrožujících staticky narušených objektů, odstranění náplav, vyvrácených nebo rozlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů, odčerpání vody ze sklepů a skladů, odvlhčení a vysoušení objektů, stěhování, úklid veřejného prostranství,na provizorní přechody, odvoz naplavenin, ochranné pomůcky, nouzové ubytování a stravování apod.

22 22 PRVOTNÍ NÁKLADY PRÁCE, NÁKUPY, ČINNOSTI, SLUŽBY, KTERÉ JE NUTNO ZABEZPEČIT BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, PŘEDNOSTNĚ NA POMOC POSTIŽENÉMU OBYVATELSTVU

23 23 FOTODOKUMENTACE DOPADŮ A STAVU PO PROVEDENÝCH OPATŘENÍCH, NA KTERÁ BYLY VYNALOŽENY FINANČNÍ PROSTŘEDKY

24 24 Po schválení v zastupitelstvu kraje obdrží obec dotační dopis, který upravuje smluvní vztah mezi krajem a obcí a finanční prostředky jsou převedeny na účet obce

25 25 Po schválení v zastupitelstvu kraje obdrží obec dotační dopis, který upravuje vztah mezi krajem a obcí a finanční prostředky jsou převedeny na účet obce Součástí dotačního dopisu jsou podmínky pro užití a vyúčtování přijatých finančních prostředků

26 26 Děkuji za Vaši pozornost Dotazy ?


Stáhnout ppt "Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni obce v roce 2011 Ing. Jiří Holub,  386 720 279,  Odbor kancelář hejtmana, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google