Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Použití DS webové rozhraní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Použití DS webové rozhraní."— Transkript prezentace:

1 Použití DS webové rozhraní

2 Trocha legislativy Problematiku datových schránek (DS) řeší zákon 300/2008 Sb. v něm se můžeme mj. dočíst, že: Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k: doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra © eGON Centrum Holešov

3 Trocha legislativy To znamená, že DS slouží ke komunikaci občana s „orgány veřejné moci“ tzn. s ‚úřady‘. Mimo to mohou DS využívat i tzv. právnické osoby (organizace) k dodávání zpráv mezi sebou. Co DS odlišuje od podobných aplikací jako jsou např. y je to, že u DS, u nichž je velmi přísně hlídán vstup do dané DS, se má automaticky za to (se všemi právními důsledky), že daný úkon byl SKUTEČNĚ : proveden odesilatelem – ‚vlastníkem‘ DS, nebo že byl doručen vlastníku DS. © eGON Centrum Holešov

4 Trocha legislativy V zákoně se dále dozvíme, že:
Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky fyzické osoby. © eGON Centrum Holešov

5 Trocha legislativy Dále jsou v zákoně stanoveny náležitosti žádosti o zřízení DS a také údaje o DS ostatních osob a orgánů. Mimo DS fyzických osob existují také DS: podnikající fyzické osoby právnické osoby orgánu veřejné moci orgánů územních samosprávných celků © eGON Centrum Holešov

6 Trocha legislativy V § 8 jsou uvedeny osoby oprávněné ke vstupu do DS
K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro níž byla datová schránka zřízena. K přístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba, pro níž byla datová schránka zřízena. © eGON Centrum Holešov

7 Trocha legislativy V § 8 jsou uvedeny osoby oprávněné ke vstupu do DS
K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena. K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena. © eGON Centrum Holešov

8 Trocha legislativy Všechny osoby oprávněné ze zákona k přístupu do DS se považují za tzv OPRÁVNĚNÉ osoby Zákonem je rovněž stanoveno, že rozsah přístupu těchto osob zahrnuje i přístup k dokumentům určeným do vlastních rukou adresáta. Do DS mohou podle uvážení oprávněných osob přistupovat také osoby, kterým to oprávněná osoba umožní. Ty se pak nazývají POVĚŘENÉ osoby. © eGON Centrum Holešov

9 Trocha legislativy V zákoně o pověřených osobách čteme :
K přístupu do datové schránky je dále oprávněna pověřená osoba, kterou je u datové schránky fyzické osoby a datové schránky podnikající fyzické osoby fyzická osoba pověřená osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jí stanoveném, u datové schránky právnické osoby fyzická osoba pověřená statutárním orgánem právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jimi stanoveném, u datové schránky orgánu veřejné moci fyzická osoba určená vedoucím orgánu veřejné moci, pro který byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jím stanoveném. © eGON Centrum Holešov

10 Trocha legislativy Pověřené osoby mohou - rozhodne-li tak oprávněná osoba - přistupovat i k dokumentům, které jsou určeny do vlastních rukou adresáta (tedy majitele‘ DS). Následně je zmiňována zvláštní osoba ADMINISTRÁTOR Osoby uvedené v odstavcích 1 až 4 (oprávněné osoby – pozn. aut.) mohou určit, že úkony, které jsou jim podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k pověřeným osobám a k ministerstvu, může činit fyzická osoba k tomu určená (dále jen „administrátor“). © eGON Centrum Holešov

11 Trocha legislativy Administrátor tedy – zvláště u větších organizací – může ve vztahu k DS činit úkony ve vztahu k ministerstvu (např. dojde-li ke změně statutárních orgánů) nebo může (za oprávněnou osobu) určovat další pověřené osoby, tedy osoby, které mohou vstupovat do DS (např. dojde-li ke změně na podatelně atp.). Administrátor má tedy ‚šetřit čas‘ řídícím pracovníkům organizace v rutinních úkonech souvisejících s provozem DS. © eGON Centrum Holešov

12 Trocha legislativy DS schránka se smí používat pouze tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost systému DS a hrozí-li nebezpečí zneužití DS je třeba o tom neprodleně informovat ministerstvo. © eGON Centrum Holešov

13 Trocha legislativy Do DS se vstupuje prostřednictvím přístupových údajů. V § 9 čteme : Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. © eGON Centrum Holešov

14 Trocha legislativy Do DS lze vstoupit také prostřednictvím elektronických prostředků. Přístupové údaje do zřízené DS se zasílají bezodkladně po jejím zřízení Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4 oprávněné osoby – pozn. aut.), nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám. © eGON Centrum Holešov

15 Trocha legislativy DS lze také :
znepřístupnit, zrušit nebo zneplatnit přístupové údaje k ní. Prostředí v němž DS fungují se nazývá INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK (ISDS). ISDS je informačním systémem veřejné správy, který obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích. © eGON Centrum Holešov

16 Trocha legislativy Zvláště závažná jsou ustanovení zákona o doručení.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. © eGON Centrum Holešov

17 Trocha legislativy Zvláště závažná jsou ustanovení zákona o doručení.
Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení. © eGON Centrum Holešov

18 Trocha legislativy Zvláště závažná jsou ustanovení zákona o doručení.
Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem žádat o určení neúčinnosti doručení. Doručení dokumentu podle odstavce 3 nebo 4 má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. © eGON Centrum Holešov

19 Trocha legislativy Zvláště závažná jsou ustanovení zákona o doručení.
Úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 (oprávněná osoba – pozn.aut.) nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. © eGON Centrum Holešov

20 Trocha legislativy Pro pořádek ještě zmiňme ustanovení o správních deliktech. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že užije datovou schránku k šíření nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení, (pokuta do 10 tis. Kč u FO, 10 mil Kč u ostat - pozn. aut) počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. (pokuta do 20 tis. Kč u FO, 20 mil Kč u ostat - pozn. aut) © eGON Centrum Holešov

21 Trocha legislativy POZNÁMKA
Zákon také řeší konverzi dokumentů, která s provozem DS sice souvisí, ale není předmětem tohoto kurzu. © eGON Centrum Holešov

22 Test I/1 Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena je:
Oprávněná osoba Pověřená osoba Administrátor © eGON Centrum Holešov

23 Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky
§ 8 Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky (1) K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. (2) K přístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. (3) K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena. (4) K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena.

24 Test I/2 DS s zřizuje ze zákona : Fyzické osobě Orgánu veřejné moci
Podnikající fyzické osobě © eGON Centrum Holešov

25 Datová schránka orgánu veřejné moci
§ 6 (1) Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezplatně orgánu veřejné moci, a to bezodkladně po jeho vzniku a v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence.

26 Jak dovnitř Fyzické osobě a podnikající fyzické osobě zřizuje ministerstvo DS na žádost, kterou je třeba podat na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, do tří pracovních dnů ode dne podání žádosti. © eGON Centrum Holešov

27 Náležitosti žádosti o zřízení DS FYZICKÉ OSOBY

28 Náležitosti žádosti o zřízení DS PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY
Údaje o podnikání jsou ověřovány v živnostenském rejstříku (ŽR). Není-li žadatel veden v ŽR je nutné doložit oprávnění k podnikání v listinné podobě. Žádost se pak posuzuje ve správním řízení MV.

29 Jak začít Pokud jste dostali podklady pro přihlášení ke své nové DS – poštou nebo em - přihlašovací jméno a přístupové heslo - tyto údaje pečlivě uschovejte, abyste zabránili jejich zneužití! Než s datovou schránkou začnete pracovat doopravdy, bude rozumné se s ní seznámit – nanečisto. Prostřednictvím zkušební datové schránky se s ní naučit pracovat – a pak teprve začít pracovat se svou vlastní „ostrou“ datovou schránkou. © eGON Centrum Holešov

30 Než začnete Používané aplikace nenutí k ukládání identifikačních a autentizačních údajů. Pracuje se však s tzv. cookies – ty jsou generovány náhodně a nenesou v sobě žádné identifikační a autentizační údaje. Přesto je třeba důrazně doporučit, aby byly pro práci s datovými schránkami použity jen takové prohlížeče, které poskytují plnou ochranu cookies. Kompletní ochranu cookies (pro čtení i zápis) poskytují tyto prohlížeče: Microsoft Internet Explorer 7.0 a vyšší Mozilla Firefox a vyšší Camino © eGON Centrum Holešov

31 Zkušební prostředí K tomu, abyste se před použitím „ostré schránky“ seznámili s tím, jak schránka funguje a jak se ovládá můžete využít : online nápovědu, zkušební prostředí a telefonickou informační linku. © eGON Centrum Holešov

32 Zkušební prostředí Zkušební prostředí umožňuje budoucímu uživateli, aby si vyzkoušel práci s datovou schránkou nanečisto. Ve zkušebním prostředí si může vyzkoušet všechny funkce datových schránek. Může sestavit zkušební zásilku a odeslat ji, obdržet odpověď, osvojit si práci s přílohami a vyzkoušet nastavení prostředí. Zkušební prostředí má samozřejmě svá omezení. Hlavní je to, že sestavenou datovou zprávu nelze fyzicky odeslat skutečnému adresátovi, ale jen do schránky ve zkušebním prostředí. © eGON Centrum Holešov

33 Zkušební prostředí Z bezpečnostních důvodů je zkušební prostředí vytvořeno na samostatných webových stránkách na adrese : Otevře se přihlašovací dialog do zkušebního prostředí. © eGON Centrum Holešov

34 Protože vstupujete do prostředí datových schránek poprvé a žádné přihlašovací údaje dosud nemáte, klepněte v přihlašovacím dialogu na odkaz Jste zde poprvé? Otevře se stránka se souhrnem důležitých informací.

35 Zkušební prostředí Prvním krokem je instalace doplňku nutného pro práci s formuláři do počítače. Vyberte si odpovídající tlačítko. Na zobrazené stránce klepněte na odkaz pro instalaci doplňku. Postupujte podle zobrazených pokynů. © eGON Centrum Holešov

36 Zkušební prostředí Po úspěšné instalaci doplňku se zobrazí následující formulář. Stiskneme OK © eGON Centrum Holešov

37 Zkušební prostředí V okně Žádost o zřízení datové schránky otevřeném odkazem Jste tu poprvé klepněte pod tlačítky pro instalaci doplňku k zobrazení formulářů na odkaz Formulář žádosti o zřízení zkušební datové schránky. © eGON Centrum Holešov

38 V otevřeném formuláři nejprve klepněte myší na pole Kliknutím vyberte typ subjektu.
Otevře se volič s nabídkou položek Fyzické osoby Podnikající fyzické osoby Právnické osoby. Zvolte položku odpovídající charakteru vaší schránky.

39 Zkušební prostředí Otevře se formulář, jehož vstupní pole odpovídají předchozí volbě. © eGON Centrum Holešov

40

41 Zkušební prostředí Vyplňte požadované údaje.
Některé údaje jsou povinné a jiné nikoliv. Vodítkem vám bude nápověda v panelu Práce s dokumentem. Pokud do pole klepnete myší a příslušná položka je povinná, je v panelu vypsáno Hodnota je povinná. © eGON Centrum Holešov

42 Zkušební prostředí Kdybyste i tak některou povinnou hodnotu neuvedli, podbarví se při požadavku na odeslání formuláře příslušné pole červeně a vypíše se chybová zpráva. © eGON Centrum Holešov

43 Zkušební prostředí Formulář se žádostí odešlete klepnutím na tlačítko Odeslat žádost o zřízení zkušební datové schránky. © eGON Centrum Holešov

44 Přijetí žádosti je vám oznámeno v okně s tím, že podrobné informace obdržíte mailem na zadanou adresu.

45 Zkušební prostředí Vyčkejte, až vám na zadanou adresu přijde poštovní zásilka, ve které najdete přístupové údaje ke schránce: Adresu, na které zkušební prostředí pracuje – Jméno, pod kterým se ke zkušební schránce přihlásíte. Přístupové heslo k této schránce. ID (identifikační označení) schránky. © eGON Centrum Holešov

46 Stiskem tlačítka pro zadávání znaků se zobrazí pomocná klávesnice.
Do polí Uživatelské jméno a Heslo napište přihlašovací údaje poskytnuté v podkladech, které jste dostali poštou. Pak klepněte myší na tlačítko Přihlásit. Zobrazené okno uvidíte jen při aktivaci schránky – až se budete přihlašovat příště, již se nezobrazí. Do neaktivované schránky není možné přijímat žádné datové zprávy ani datové zprávy odesílat. Aktivace sama spočívá v nastavení určitých provozních parametrů.

47 Kliknutím myší se znak klávesy přenese přímo do pole Heslo: formuláře

48 Kliknutím myší na klávesu Lock a Shift se (Lock trvale, Shift na další znak) změní rozložení znaků
Kliknutím myší na klávesu Back se smaže poslední vložený znak.

49 Změna uživatelského hesla
Prvním úkolem bude změna vašeho uživatelského hesla. Heslo, které jste obdrželi elektronickou poštou, je vygenerované pro první přihlášení a na vás bude si ho změnit – nahradit svým vlastním heslem. Později budete u vaší skutečné datové schránky muset heslo periodicky měnit vždy nejpozději po 90 dnech. © eGON Centrum Holešov

50 Změna uživatelského hesla
Dialog pro změnu hesla se otevře automaticky po stisku tlačítka Přihlásit. Do pole Staré heslo zapište (nebo lépe zkopírujte) heslo, pod kterým jste se právě přihlásili. Do polí Nové heslo a Opakujte nové heslo zapište dvakrát heslo nové. Při sestavení nového hesla respektujte údaje vypsané v okně. © eGON Centrum Holešov

51 Dialog pro změnu hesla se otevře automaticky po stisku tlačítka Přihlásit.

52 Do pole Staré heslo napište dosud platné heslo – pod kterým jste se přihlásili.

53 Do polí Nové heslo a Opakujte nové heslo zapište dvakrát po sobě nové heslo, pod kterým se budete chtít přihlašovat od příště.

54 POZNÁMKA: Heslo pro přístup k datové schránce musí být :
nejméně osm znaků dlouhé, povolené znaky jsou malá a velká písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (! # $ % & ( ) * + , - . : = [ ] _ { | } ~). Pro větší bezpečnost doporučujeme vytvořit heslo skládající se z kombinace písmen, číslic a speciálních znaků. Pokud nezadáme heslo správně svítí na semaforu červená Jestliže si na poslední chvíli změnu hesla rozmyslíte, klepněte na tlačítko Zpět.

55 Proto při příštím přihlášení již použijte nové heslo.
Potvrzením stiskem tlačítka Změnit heslo se nové heslo stane aktivním, o čemž vás informuje zpráva Heslo bylo úspěšně změněno. Klepněte na tlačítko Zpět v okně zprávy. Pod výchozím heslem poslaným poštou se můžete přihlásit maximálně pětkrát-(viz červené upozornění v okně). Proto při příštím přihlášení již použijte nové heslo.

56 Práce ve zkušebním prostředí
Můžete si začít hned zkoušet, jak se se schránkou pracuje. Ve zkušebním prostředí můžete simulovaně odesílat a přijímat zprávy. Existuje totiž jeden cvičný adresát typu OVM (Orgán veřejné moci), kterému můžete posílat testovací zprávy, a on na ně automaticky odpovídá. Můžete si vyzkoušet celý proces od vyhledání adresáta přes vytvoření a odeslání datové zprávy po přijetí datové zprávy jako odpověď. © eGON Centrum Holešov

57 Práce ve zkušebním prostředí
Pozor – důležitá informace !!! Abyste si mohli vyzkoušet odeslání datové zprávy, potřebujete znát ID schránky, kam ji chcete poslat. To je v testovacím prostředí hjyaavk. Můžete tak kontaktovat schránku organizace Město Milotice, Kovářská 14/1, Milotice, CZ. Z této organizace se vám také vrátí simulovaná odpověď. © eGON Centrum Holešov

58 Test II/1 Před použitím „ostré datové schránky“ je možno se s jejím fungováním seznámit prostřednictvím: Software přístupného na webu České pošty a. s. Zkušebního prostředí Kurzu na webu České pošty a. s. © eGON Centrum Holešov

59 Test II/2 Zkušební prostředí je vytvořeno : Jako samostatný software
Na webu datových stránek Na samostatném webu © eGON Centrum Holešov

60 Pravidla bezpečnosti K datové schránce se přihlašujete jménem a heslem. Pro první přihlášení jste obdrželi určité heslo, které během prvního přihlášení musíte povinně změnit za vaše vlastní heslo. © eGON Centrum Holešov

61 Pravidla bezpečnosti Nikdy nepoužívejte hesla, která lze snadno uhodnout (jako jména, významová slova a podobně). Vaše heslo by mělo být nejméně 8 znaků (lépe 10 až 12 znaků) dlouhé a mělo by obsahovat kombinaci malých písmen, velkých písmen, číslic a speciálních znaků (jako otazník, vykřičník, čárka, pomlčka apod.). Pamatujte, co je snadno zapamatovatelné pro Vás, to je snadno uhodnutelné pro jiné. © eGON Centrum Holešov

62 Pravidla bezpečnosti Přihlašování jménem a heslem je pouze základní postup. Informační systém datových schránek podporuje rozšíření bezpečného přihlašování o komerční certifikát, který může být uložený na technickém prostředku. To je doporučené řešení, které poskytne vaší identitě dostatečnou ochranu. © eGON Centrum Holešov

63 Pravidla bezpečnosti Výsledná bezpečnost, jíž při užívání své datové schránky dosahujete, je dána také vaší obezřetností a chováním. Přistupujete-li do datové schránky a současně jste připojeni do systému výměny rychlých zpráv (jako například Skype, ICQ, či jiné), spolu s tím stahujete obsah z neprověřených stránek a podobně, pak se bezpečně nechováte. © eGON Centrum Holešov

64 Pravidla bezpečnosti Neinstalujte do svého prohlížeče doplňky, jejichž autor vám není znám a vy je nemůžete prověřit. Pokud přistupujete ke své datové schránce, ukončete všechny ostatní aplikace připojené k jiným internetovým serverům a zavřete všechna další okna v prohlížeči. © eGON Centrum Holešov

65 Pravidla bezpečnosti Nejlépe uděláte, pokud internetový prohlížeč zavřete, znovu ho spustíte a teprve poté se z něj ke schránce přihlásíte. Chovejte se ke své schránce se stejnou obezřetností, jako ke svým penězům na účtu vašeho internetového bankovnictví. Buďte opatrní! Nedělejte přihlašovací úkony bezmyšlenkovitě a nikdy je nečiňte na něčí pokyn. © eGON Centrum Holešov

66 Pravidla bezpečnosti Počítačovým světem se šíří stále nové červy, viry a trojské koně. Jejich účelem je infikovat váš počítač, zpřístupnit ho jiným osobám, ukrást a zneužít vaše citlivá osobní data. Proto je nezbytné, abyste měli instalován legální, kvalitní antivirový program a pravidelně ho aktualizovali. Ověřte si před přístupem do datové schránky, že antivirový systém je nejen spuštěn, ale že také má aktuální sadu virových definic. © eGON Centrum Holešov

67 Pravidla bezpečnosti Je-li paměťově rezidentní antivirová ochrana vašeho počítače v danou chvíli vypnuta, je okamžitá ochrana na stejné úrovni, jako byste antivirus vůbec nepoužívali. Není-li antivirus aktualizován, jste snadným terčem virového útoku. Některé z těchto útoků mohou být provedeny tak, aby vás přivedly na klamavý server, který byl postaven s cílem získat od vás vaše přístupové údaje. © eGON Centrum Holešov

68 Pravidla bezpečnosti Jedním z rizik, která byste při užívání své datové schránky měli mít na paměti, je riziko plynoucí z instalace vám neznámých aplikací, jejichž původ nebo skutečné funkce si nemůžete prověřit. Nezáleží na tom, jak jsou funkce těchto aplikací navenek popisovány a nakolik jsou přitažlivé, používejte je pouze tehdy, pokud jim můžete důvěřovat. © eGON Centrum Holešov

69 Pravidla bezpečnosti Mezi těmito aplikacemi se vyskytuje řada takových, jejichž účelem je zanést do vašeho počítače programy, s jejichž pomocí můžete být špehováni, kompromitováni, může být odcizena a následně zneužita vaše identita. © eGON Centrum Holešov

70 Pravidla bezpečnosti Používání pouze bezpečných a legálních aplikací je elementárním principem bezpečnosti vašeho počítače, bezpečnosti prostředí, ze kterého budete přistupovat i ke své datové schránce. © eGON Centrum Holešov

71 Pravidla bezpečnosti Nebezpečí útoku na vaše citlivá data spočívá nyní nejen v podvodných mailech (phishing), ale již i v komunikaci mobilním telefonem. Bližší informace o fenoménu jménem smishing a vishing jsou v závěru kurzu. © eGON Centrum Holešov

72 Test III/1 Datová schránka je zpřístupněna:
Dnem odeslání přístupových údajů Dnem následujícím po prvním přihlášení do datové schránky Nejpozději patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů © eGON Centrum Holešov

73 Zpřístupnění datové schránky
§ 10 (2) Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám.

74 Test III/2 Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky:
Poskytuje přístupové údaje do datové schránky na vyžádání Poskytuje přístupové údaje do datové schránky na vyžádání zřizovateli datové schránky nebo orgánům státní správy Je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. © eGON Centrum Holešov

75 Přístupové údaje § 9 (2) Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

76 Použití „ostré“ datové schránky
Používat „ostrou“ datovou schránku je možné kdykoliv – nejlépe ale tehdy, až bezpečně zvládnete práci se schránkou zkušební. © eGON Centrum Holešov

77 Použití datové schránky
Aktivace datové schránky Po schválení žádosti obdrží žadatel poštou podklady pro přihlášení: internetovou adresu, přihlašovací jméno, přístupové heslo Schránku je ale možno začít používat až se provede aktivace schránky. Aktivace bude vyžadována jen při prvním přístupu do schránky a po jejím provedení již nic podobného požadováno nebude. Po přihlášení na webovou adresu se zobrazí přihlašovací dialog do prostředí datových schránek. Pokud máte s přístupem ke schránce jakékoliv potíže, kontaktujte informační linku (INFOLINKA 270 005 200 v pravém horním rohu okénka). © eGON Centrum Holešov

78 Stiskem tlačítka pro zadávání znaků se zobrazí pomocná klávesnice.
Do polí Uživatelské jméno a Heslo napište přihlašovací údaje poskytnuté v podkladech, které jste dostali poštou. Pak klepněte myší na tlačítko Přihlásit. Zobrazené okno uvidíte jen při aktivaci schránky – až se budete přihlašovat příště, již se nezobrazí. Do neaktivované schránky není možné přijímat žádné datové zprávy ani datové zprávy odesílat. Aktivace sama spočívá v nastavení určitých provozních parametrů. © eGON Centrum Holešov

79 Kliknutím myší se znak klávesy přenese přímo do pole Heslo: formuláře
© eGON Centrum Holešov

80 Použití datové schránky
Kliknutím myší na klávesu Lock a Shift se (Lock trvale, Shift na další znak) změní rozložení znaků Kliknutím myší na klávesu Back se smaže poslední vložený znak. © eGON Centrum Holešov

81 Použití datové schránky
Přihlášení pomocí certifikátu K tomuto způsobu přihlášení je nutné mít v nastaveních programu řádně instalovaný osobní certifikát. Ten pak poslouží pro účinné zabezpečení vaší datové schránky. © eGON Centrum Holešov

82 Použití datové schránky
Po otevření okna webového prostředí datových stránek přejděte na kartu Certifikát. © eGON Centrum Holešov

83 Použití datové schránky
Následně se otevře dialog Zvolit digitální certifikát se seznamem certifikátů, které máte řádně instalované a k dispozici. Pokud máte certifikátů více, vyberte si ten, který budete chtít v souvislosti s datovými schránkami používat. Jinak dialog prostě odklepněte tlačítkem OK. © eGON Centrum Holešov

84 Práce s formuláři Různé žádosti o zřízení, změny či zrušení určitých prvků ISDS budete specifikovat prostřednictvím formulářů zobrazovaných v okně aplikace 602XML Filler. Některá pole formulářů jsou podbarvena žlutě, jiná nikoliv (mají barvu podkladového „papíru“). © eGON Centrum Holešov

85 Práce s formuláři Žlutá pole jsou editační – k zápisu údajů.
Údaje vypsané v bílých polích upravovat nejdou a zobrazují se jen pro informaci. © eGON Centrum Holešov

86 Práce s formuláři Vyplnění některých editačních polí je povinné, některá pole jsou nepovinná. O tom, zda je vyplnění pole povinné, vás informuje panel Práce s dokumentem zobrazený v okně vpravo. Když klepnete myší do povinného pole (bliká v něm pak kurzor), zobrazí se v panelu upozornění Hodnota je povinná. © eGON Centrum Holešov

87 Práce s formuláři Odeslání formuláře je podmíněno vyplněním všech povinných polí. Pokud přesto zapomenete některá povinná vstupní pole vyplnit, nebude možné po vyplnění formulář odeslat a příslušná pole se podbarví červeně. © eGON Centrum Holešov

88 Práce s formuláři Pokud je pole v pravé části doplněno tlačítkem se šipkou, pak se jedná o seznam předvolených hodnot. Klepněte na toto tlačítko. © eGON Centrum Holešov

89 Práce s formuláři Pole pro zadávání kalendářního data se skládá ze tří dílčích číselníků – pro dny, měsíce a roky. Pokud do pole vstoupíte tabulátorem, lze šipkou dolů otevřít interaktivní kalendář. Konkrétní hodnoty lze v číselníku nastavit pomocí tlačítek v pravé části pole nebo prostě zápisem z klávesnice. Mezi číselníky se můžete pohybovat klávesami se šipkou vpravo (vlevo) nebo klepnutím myší Aktuální číselník je zvýrazněn podbarvením © eGON Centrum Holešov

90 Práce s formuláři V pravé části okna s formulářem jsou ve výchozím stavu zobrazeny dva panely – Vlastnosti a Práce s formuláři. V panelu Vlastnosti se zobrazují údaje o dokumentu, ze kterého byl načten formulář a jeho zabezpečení (klepnutím na ikonku se symbolem elektronického podpisu se otevře dialog s výpisem vlastností dokumentu). Panel Práce s formulářem zobrazuje údaje o aktuálním pracovním poli formuláře. © eGON Centrum Holešov

91 Toto okno uvidíte jen při aktivaci schránky
Toto okno uvidíte jen při aktivaci schránky. Při dalším přihlášení se toto okno už nezobrazí. Do neaktivované datové schránky NELZE přijímat ani z ní odesílat žádné datové zprávy! Práce s formuláři Ještě před aktivací je možno si vyzkoušet práci se schránkou nanečisto, ve zkušebním prostředí. Schránka se aktivuje pro ostré použití kliknutím na tlačítko Aktivovat datovou schránku © eGON Centrum Holešov

92 Použití datové schránky
Nastavení datové schránky Datovou schránku je doporučeno aktivovat až v okamžiku, kdy si je uživatel jist, že se dostatečně seznámil se všemi právy a povinnostmi, které souvisí s jejím užíváním, dále až se orientuje v ovládání prostředí datové schránky a konečně, až jste nastaví všechny potřebné provozní parametry. Nastavení nutná před aktivací datové schránky: Doplnit povinné kontaktní údaje. Změnit heslo poskytnuté pro prvotní přihlášení za své vlastní přístupové heslo. Nastavení doporučená před aktivací datové schránky: Zaregistrovat vašeho administrátora. Určit další osoby pověřené manipulací s datovou schránkou. Nastavit ové adresy nebo čísla mobilního telefonu, na které budete chtít posílat určité provozní informace – například o doručení nových datových zpráv. © eGON Centrum Holešov

93 Použití datové schránky
K vlastnímu nastavení – aktivaci – datové schránky klepněte na velkoplošné tlačítko Nastavení. Použití datové schránky © eGON Centrum Holešov

94 Použití datové schránky
Okno pro nastavení webového prostředí pro odesílání datových zpráv otevřete buď: Klepnutím na tlačítko Nastavení v hlavním okně aplikace (Domů) nebo. Klepnutím na tlačítko Nastavení na nástrojové liště v ostatních oknech aplikace. © eGON Centrum Holešov

95 Použití datové schránky
Změna hesla Přístup ke každé datové schránce je vázán na uživatelské jméno a přístupové heslo. Toto heslo si můžete kdykoliv změnit podle vlastní potřeby. Postup je jednoduchý. 1. Otevřete okno Nastavení © eGON Centrum Holešov

96 2. V sekci Změna hesla klepněte na tlačítko Změnit heslo.
3. Otevře se dialog Změna hesla. © eGON Centrum Holešov

97 Použití datové schránky
3. Do pole Staré heslo napište dosud platné heslo – pod kterým jste se přihlásili. © eGON Centrum Holešov

98 Použití datové schránky
4. Do polí Nové heslo a Opakujte nové heslo zapište dvakrát po sobě nové heslo, pod kterým se budete chtít přihlašovat od příště. © eGON Centrum Holešov

99 Použití datové schránky
POZNÁMKA: Heslo pro přístup k datové schránce musí být : nejméně osm znaků dlouhé, povolené znaky jsou malá a velká písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (! # $ % & ( ) * + , - . : = [ ] _ { | } ~). Pro větší bezpečnost doporučujeme vytvořit heslo skládající se z kombinace písmen, číslic a speciálních znaků. Pokud nezadáme heslo správně svítí na semaforu červená Jestliže si na poslední chvíli změnu hesla rozmyslíte, klepněte na tlačítko Zpět. © eGON Centrum Holešov

100 Použití datové schránky
Zprávy mohou být doručeny do vaší datové schránky prakticky kdykoliv. Pokud si budete přát být o pohybu zpráv ve vaší schránce informováni, můžete si vyžádat: Zasílat informace o doručení zpráv do schránky na váš mobilní telefon ve formě SMS zpráv. Zasílat informace o doručení zpráv do schránky na váš mobilní telefon ve formě zásilek elektronické pošty ( ). Automatické zasílání informací vyžádáte a nastavíte v sekci Notifikace o nových zprávách okna Nastavení. © eGON Centrum Holešov

101 Použití datové schránky
Pokud má datová schránka více uživatelů, pak každý z nich má vlastní nastavení notifikací – každý si může sám nastavit SMS i notifikace. © eGON Centrum Holešov

102 Použití datové schránky
Avizování zpráv na mobilní telefon POZOR! – SMS notifikace jsou placená služba. Jsou zasílány jako placené SMS (MT Premium SMS). Za doručení každé notifikace Vám mobilní operátor naúčtuje částku 3 Kč. Číslo vašeho mobilního telefonu, na který budete chtít informace zasílat, zapište do pole Číslo pro zasílání SMS. Číslo můžete uvést ve tvaru nebo ve tvaru s mezinárodním předčíslím: © eGON Centrum Holešov

103 Za jaké situace vám má být SMS zpráva odeslána, můžete nastavit zaškrtnutím jednoho nebo několika políček pod telefonním číslem. Zde můžete vyžádat: Posílání SMS při příchodu jakékoliv nové zprávy. Posílání SMS při příchodu nové zprávy určené do vlastních rukou Posílat SMS v případě, že se nepodaří odeslat datovou zprávu. První tři volby fungují tak, že pokud nastane uvedená okolnost, bude vám zaslána jedna SMS za kalendářní den – i když okolnost nastane v tomto dni několikrát. Pomocí čtvrtého políčka vyžádáte avizovat pomocí SMS každou příchozí zprávu - bez ohledu na to, kolik zpráv tohoto typu vám již bylo během dne odesláno a za daný den dorazilo.

104 Použití datové schránky
Avizování zpráv elektronickou poštou Zasílání notifikací elektronickou poštou je zdarma. Nastavení požadavku na doručení Adresu, na kterou budete chtít informace zasílat, zapište do pole Adresa elektronické pošty. © eGON Centrum Holešov

105 Za jaké situace vám má být elektronická zpráva odeslána, můžete nastavit zaškrtnutím jednoho nebo několika políček pod elektronickou adresou. Zde můžete vyžádat: Posílání poštovní zásilky při příchodu jakékoliv nové zprávy. Posílání poštovní zásilky při příchodu nové zprávy určené do vlastních rukou. Posílat poštovní zásilku v případě, že se nepodaří odeslat datovou zprávu. V obou případech nastavení požadavků potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit změny. Adresa pro doručení zprávy

106 Použití datové schránky
Příklad zásilky s informací : © eGON Centrum Holešov

107 Použití datové schránky
Seznam uživatelů Seznamem uživatelů se zde rozumí výčet osob, které mají k dané schránce nějaké přístupové právo. Jde o to, aby například oprávněná osoba – řekněme pan Nenovák, mohl pověřit svou manželku, aby po dobu jeho nepřítomnosti kontaktovala občas schránku a kontrolovala její obsah. V sekci Seznam uživatelů je tedy uveden soupis všech uživatelů, majících ke schránce přístup a jsou zde vypsána jejich práva. Číst zprávy do vl. rukou ANO/NE Typ Oprávněná osoba Zobrazit seznam zpráv ANO/NE Číst zprávy ANO/NE Login Jméno Měnit nastavení schránky ANO/NE Psát zprávy ANO/NE Vyhledávat uživatele ANO/NE © eGON Centrum Holešov

108 Použití datové schránky
Nastavení na základě podané žádosti Upravovat schránku a přidávat další oprávněné osoby nelze přímo z webového prostředí pro kontakt se schránkou. Je zapotřebí vytvořit a odeslat žádost, a pak vyčkat na její vyřízení a zaslání odpovědí. Žádost sestavíte a podáte v sekci Nastavení na základě podané žádosti. © eGON Centrum Holešov

109 Použití datové schránky
1. Zde nejprve jedním z tlačítek vyberte, o co chcete žádat. Upravení datové schránky Přidání oprávněné osoby Upravení nebo smazání oprávněné osoby 2. Pomocí formuláře upravte požadované údaje. 3. Formulář odešlete ke zpracování Při stisku tlačítka Upravení datové schránky se vám zobrazí formulář, ve kterém vyplňte požadované údaje o své osobě. © eGON Centrum Holešov

110 Použití datové schránky
© eGON Centrum Holešov

111 Použití datové schránky
Stiskem tlačítka Upravit datovou schránku pozměněné údaje odešlete ke zpracování. Následně se vrátí informace, zda byla žádost úspěšně vyřízena. Akci ukončíte klepnutím na tlačítko Uzavřít žádost. © eGON Centrum Holešov

112 Použití datové schránky
Přidání oprávněné osoby Pokud požadujete přidat k datové schránce novou oprávněnou osobu, klepněte na tlačítko Přidání oprávněné osoby. Přidání oprávněné osoby © eGON Centrum Holešov

113 Poté ve formuláři Přidání oprávněné osoby vyplňte:
V sekci Nová oprávněná osoba vypište osobní data vkládané osoby. V sekci Adresa pobytu zadejte adresu, kde oprávněná osoba aktuálně bydlí. Pomocí voliče Typ oprávněné osoby vyberte, zda se má jednat o osobu pověřenou, osobu s primárním oprávněním nebo o osobu s právy administrátora.

114 Použití datové schránky
Při nastavení Pověřená osoba se dále zpřístupní sada zaškrtávacích políček, jejichž pomocí lze oprávněné osobě nastavit práva: Číst zprávy, které nejsou označeny do vlastních rukou. Číst všechny zprávy, tedy i ty, které jsou určeny do vlastních rukou jiné osoby. Vytvářet a odesílat datové zprávy. Prohlížet seznamy došlých i odeslaných zpráv a doručenek. Vyhledávat datové schránky podle neúplných údajů – pouze pro úředníky státní správy. © eGON Centrum Holešov

115 Použití datové schránky
Nakonec stiskněte tlačítko Přidat oprávněnou osobu. © eGON Centrum Holešov

116 Použití datové schránky
Požadavek se zašle k vyřízení. Pod formulářem se pak vypíší údaje o výsledku zpracování; pokud byla žádost úspěšně vyřízena, vypíše se informace o tom, že žadateli budou přihlašovací údaje ke schránce zaslány na uvedenou adresu. Tlačítkem Uzavřít žádost formulář uzavřete. © eGON Centrum Holešov

117 Upravení nebo smazání oprávněné osoby
Úprava údajů o oprávněné osobě nebo její smazání Pokud požadujete upravit údaje o některé z oprávněných osob mající přístup k této datové schránce nebo některou z oprávněných osob ze seznamu vymazat, klepněte na tlačítko Upravení nebo smazání oprávněné osoby. Upravení nebo smazání oprávněné osoby Údaje o oprávněných osobách jsou vypsány v sekcích pod sebou. Na závěr každé sekce s údaji o osobě je dvojice tlačítek, umožňující spustit požadovanou akci: Upravit oprávněnou osobu – údaje o osobě nad tlačítkem bude možné upravit, stejně tak jako její typ a případná oprávnění. Smazat oprávněnou osobu – osoba popsaná nad tlačítkem bude vyjmuta ze seznamu oprávněných osob.

118 Úprava údajů o oprávněné osobě
Stiskem tlačítka Upravit oprávněnou osobu se načtou údaje o osobě do formuláře v podobě, jakou měl formulář při založení této osoby. Můžete upravit a doplnit potřebné údaje, případně voličem Typ oprávněné osoby změnit druh oprávnění přístupu ke schránce. Upravené údaje uložíte stiskem tlačítka Upravit oprávněnou osobu. Smazání oprávněné osoby Stiskem tlačítka Smazat oprávněnou osobu se načtou údaje o osobě do formuláře, kde můžete posoudit, zda jde opravdu o osobu, kterou je třeba ze seznamu oprávněných osob vymazat. Pokud chcete osobu opravdu vymazat, stiskněte tlačítko Smazat oprávněnou osobu. V opačném případě klepněte na tlačítko Zavřít formulář a k vymazání nedojde.

119 Použití datové schránky
Přihlášení k datové schránce Webové prostředí pro práci s datovými schránkami lze zobrazit v prohlížeči webových stránek – například Microsoft Exploreru nebo Mozilla Firefoxu. Přihlásit se lze dvojím způsobem: první je přihlášení pomocí jména a hesla, jako třeba k elektronické poště. Kdo vyžaduje vyšší stupeň zabezpečení, přihlásí se pomocí svého certifikátu. Tím potom odpadne nebezpečí neautorizovaného přihlášení při ztrátě jména a hesla – bez certifikátu se přihlásit nelze. © eGON Centrum Holešov

120 Použití datové schránky
Přihlášení pomocí jména a hesla Po načtení webového prostředí pro přístup k datovým schránkám je možné se přihlásit pomocí uživatelského jména a přístupového hesla. Pro tento účel musí být v úvodním okně otevřená záložka Přihlášení. © eGON Centrum Holešov

121 Použití datové schránky
Jméno zapište do pole Uživatelské jméno Přístupové heslo napište do pole Heslo (zobrazuje se ve skryté formě). Pokud se stane a zapomenete své přístupové heslo, klepněte na odkaz Zapomenuté heslo. Na následně zobrazené stránce najdete pokyny, jak zapomenuté heslo získat zpět. 3. Klepněte na tlačítko Přihlásit. © eGON Centrum Holešov

122 Použití datové schránky
Přihlášení pomocí certifikátu K tomuto způsobu přihlášení je nutné mít řádně instalovaný osobní certifikát. Ten pak poslouží pro účinné zabezpečení vaší datové schránky. Po otevření okna webového prostředí datových stránek přejděte na kartu Certifikát. Následně se otevře dialog Zvolit digitální certifikát se seznamem certifikátů, které máte řádně instalované a k dispozici. © eGON Centrum Holešov

123 Použití datové schránky
Pokud máte certifikátů více, vyberte si ten, který budete chtít v souvislosti s datovými schránkami používat. Jinak dialog prostě odklepněte tlačítkem OK. © eGON Centrum Holešov

124 Po výběru certifikátu se již ke schránce běžným způsobem přihlásíte svým přístupovým jménem a heslem. Jakmile se s určitým přístupovým jménem a heslem přihlásíte jednou pomocí certifikátu, musíte se tak již přihlašovat vždy. Není tedy možné příště použít nižší stupeň zabezpečení a přihlašovat se na kartě Přihlášení.

125 Použití datové schránky
Prostředí aplikace pro práci s datovou schránkou © eGON Centrum Holešov

126 Úvodní (domácí) stránka
Při vstupu do prostředí datových stránek se zobrazí takzvaná domácí stránka. Nejprve se ukáže zpráva, zda máte od posledního přihlášení nějaké zprávy, které jsou považovány za doručené.

127 Indikační rámeček potvrďte klepnutím na odkaz OK
Indikační rámeček potvrďte klepnutím na odkaz OK. Tím se zpřístupní tlačítka pro volbu jednoho ze základních tematických okruhů pro práci s datovou schránkou. Doručené zprávy – otevře stránku, na které je zobrazen seznam doručených zpráv Odeslané zprávy – Na této stránce je zobrazen seznam vámi odeslaných zpráv. Nová zpráva – otevře okno pro vytvoření a odeslání nové datové zprávy. Nastavení – otevře okno pro upřesnění konfigurace prostředí pro práci se schránkami

128 Přechod mezi stránkami
Z každé stránky se na domácí stránku přesunete klepnutím na tlačítko Domů na nástrojové liště v horní části okna. Přechod mezi stránkami Na domácí stránce je již zmíněná čtveřice tlačítek, jejichž pomocí se dostanete na stránky se seznamy doručených a odeslaných zpráv, na stránku pro sestavení nové zprávy a na servisní stránku sloužící k nastavení parametrů této aplikace. Jakmile přejdete na některou ze stránek, zobrazí se v její horní části nástrojová lišta s tlačítky pro volbu stránek jiných pracovních okruhů.

129 Použití datové schránky
Nápověda Aplikace pro přístup k datovým schránkám je vybavena podrobným systémem nápovědy. Z domácí stránky jej otevřete klepnutím na záložku Nápověda. © eGON Centrum Holešov

130 Použití datové schránky
Z dalších oken nápovědu zobrazíte klepnutím na tlačítko Nápověda, které je na tlačítkovém nástrojovém panelu umístěno zcela vpravo © eGON Centrum Holešov

131 Systém nápovědy je rozčleněn po tématech do jednotlivých kapitol
Systém nápovědy je rozčleněn po tématech do jednotlivých kapitol. V levé sekci si vyberete téma, klepnete na příslušnou položku a v pravé sekci se zobrazí odpovídající text.

132 Doručené datové zprávy
Okno s doručenými zprávami otevřete: Klepnutím na tlačítko Doručené zprávy v hlavním okně aplikace (Home). Klepnutím na tlačítko Doručené na nástrojové liště v ostatních oknech aplikace.

133 Použití datové schránky
Pozor, je třeba si zapamatovat tyto důležité informace: Doručené zprávy se v seznamu uchovávají po 90 dnů ode dne doručení do datové schránky. Zpráva se považuje za doručenou okamžikem, kdy se uživatel přihlásí k datové schránce. Pokud se tak nestane, je zpráva považována za doručenou desátým dnem po dodání zprávy do datové schránky. © eGON Centrum Holešov

134 Seznam doručených zpráv
V okně Doručené je zobrazen seznam zpráv, doručených do vaší schránky. Zásilka dosud nepřečtená má ve sloupci Stav indikátor s podobou zavřené obálky s bublinovou nápovědou Nepřečtená zásilka. Přečtená zásilka má ve sloupci Stav indikátor s podobou otevřené obálky s bublinovou nápovědou Přečtená zásilka. V seznamu jsou rozlišeny zásilky přečtené a dosud nepřečtené: Ještě je potřeba rozlišit “do vlastních rukou” a obecnou zásilku. “Do vlastních rukou” má červený pruh.

135 Použití datové schránky
V pravém dolním rohu okna je navigační pomůcka, jejíž pomocí lze listovat stránkami seznamu zásilek. Zelená tlačítka se šipkou použijete k přechodu na předchozí nebo následující stránku; jinak můžete klepnout na určité číslo a přejít tak na stránku seznamu s tímto pořadovým číslem. © eGON Centrum Holešov

136 Použití datové schránky
Načtení zprávy Přečtenou i nepřečtenou zásilku otevřete k přečtení poklepáním na její položku v libovolném sloupci. Obsah zásilky se načte do okna Doručená datová zpráva. Vlastní obsah zprávy je interpretován v kolonkách okna v podobě, jak ji sestavil odesílatel. © eGON Centrum Holešov

137

138 Použití datové schránky
602XML Filler Pro otevírání obsahu zprávy ve formě formuláře se používá program 602XML Filler. Pokud jej nemáte nainstalovaný klasickým způsobem jako aplikaci, nainstaluje se nyní do vašeho Exploreru automaticky jako zásuvný modul (plugin). Vyčkejte nějakou dobu, dokud proces instalace neproběhne – jeho ukončení vám oznámí zpráva v rámečku. Klepněte na tlačítko OK a od té chvíle budete moci pracovat s formuláři požadovaným způsobem. Pokud používáte prohlížeč Mozilla Firefox, je postup instalace doplňku složitější a je popsán ve zvláštní příloze nápovědy. © eGON Centrum Holešov

139 Kontextová nabídka pro zpracování souboru tvořícího přílohu.
Příkazem Otevřít písemnost – pokud potvrdíte upozornění na nebezpečí počítačových virů – se soubor s písemností načte do odpovídající aplikace (Adobe Readeru) a v ní se zobrazí. Pod sekcemi Odesílatel, Příjemce a Obecné informace následuje sekce Přílohy, kde lze tlačítkem Možnosti otevřít kontextovou nabídku pro zpracování souboru tvořícího přílohu. Příkazem Uložit písemnost si můžete soubor z přílohy uložit na zvolený disk a do vybrané složky vašeho počítače Příkazem Zobrazit v datové zprávě se otevře v okně Doručená datová zpráva zvláštní sekce, ve které je prostřednictvím aplikace (Adobe Reader) písemnost zobrazena jako součást datové zprávy. Zobrazení ukončíte klepnutím na tlačítko s křížkem v pravém horním rohu sekce. Příkazem Vytisknout písemnost se písemnost z přílohy odešle k vytištění na tiskárnu, kterou máte v dané chvíli nastavenou jako výchozí. Kontextová nabídka pro zpracování souboru tvořícího přílohu.

140 Použití datové schránky
Komu má být zásilka doručena Pokud má být zásilka doručena (například v rámci nějakého úřadu) určité konkrétní osobě, je jméno této osoby vypsáno v poli K rukám a dále je zaškrtnuto políčko Do vl. rukou. Dále lze zakázat tzv. náhradní doručení zásilky. Náhradní doručení znamená, že po uběhnutí deseti dnů od vložení do schránky je zásilka automaticky považována za doručenou bez ohledu na to, zda ji adresát prohlédl nebo schránku alespoň kontaktoval. Pokud chcete náhradní doručení zakázat, zaškrtněte políčko Zakázat doručení fikcí. Tato možnost je k dispozici pouze pro Orgány státní moci. © eGON Centrum Holešov

141 Použití datové schránky
Odpověď na datovou zprávu Subjekt, jemuž byla doručena zpráva, může na tuto zprávu ihned zareagovat a poslat odesílajícímu subjektu svou odpověď. Požadavek na odpověď vytvoříte klepnutím na tlačítko Odpovědět na datovou zprávu v dolní části okna Doručená datová zpráva. © eGON Centrum Holešov

142 Použití datové schránky
Sestavení odpovědi Na to se otevře okno Nová datová zpráva. Některé jeho části jsou již předem vyplněné tak, aby bylo možné snadno a rychle poslat odpověď původnímu odesílateli. Pole Odesílatel je vyplněno vaší identifikací – tedy popisem toho, kdo odpovídá. Pole Příjemce obsahuje identifikaci toho, komu na zprávu odpovídáte – tedy jejímu původnímu odesílateli. V poli Věc je uveden výchozí text věci, se kterou vám byla zpráva doručena – je vhodné tento text nějak modifikovat, aby vystihoval charakter vaší odpovědi. Zaškrtnutím políčka Do vl. rukou lze vytvořit požadavek na doručení výhradně do vlastních rukou adresáta (zprávu nemůže převzít ten, kdo má od vás povoleno právo přístupu k vaší schránce). V sekci Přílohy můžete k zásilce připojit soubory jako přílohu. © eGON Centrum Holešov

143 Některé jeho části jsou již předem vyplněné tak, aby bylo možné snadno a rychle poslat odpověď původnímu odesílateli.

144 Pole Odesílatel je vyplněno vaší identifikací – tedy popisem toho, kdo odpovídá.
Pole Příjemce obsahuje identifikaci toho, komu na zprávu odpovídáte – tedy jejímu původnímu odesílateli. V poli Věc je uveden výchozí text věci, se kterou vám byla zpráva doručena – je vhodné tento text nějak modifikovat, aby vystihoval charakter vaší odpovědi. Zaškrtnutím políčka Do vl. rukou lze vytvořit požadavek na doručení výhradně do vlastních rukou adresáta (zprávu nemůže převzít ten, kdo má od vás povoleno právo přístupu k vaší schránce). V sekci Přílohy můžete k zásilce připojit soubory jako přílohu. Zásilku odešlete stejným způsobem, jako byste sami vytvářeli vlastní novou zásilku.

145 Použití datové schránky
Úspěšné odeslání odpovědi je oznámeno hlášením v okénku Informace o odeslání. Klepnutím na tlačítko Zavřít informační hlášení okénko zavřete. © eGON Centrum Holešov

146 Uložení rozpracované odpovědi
Pokud potřebujete práci na rozpracované odpovědi dočasně přerušit, můžete si odpověď uložit ve formě souboru na disk vašeho počítače: 1. Klepněte na tlačítko Uložit koncept datové zprávy na disk. 2. V dialogu Uložit jako pojmenujte soubor a vyberte disk a složku, kam jej budete chtít uložit. 3.Soubor se uloží ve formě formuláře ve formátu ZFO.

147 Použití datové schránky
Klepněte na tlačítko Zavřít datovou zprávu. Ukončení vytváření odpovědi bez odeslání V průběhu sestavení odpovědi si můžete uvědomit, že bude potřeba ještě dořešit nějaké záležitosti, odpovědi se dotýkající. Pak můžete práci na sestavení odpovědi ukončit a odpověď zatím neposílat. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte bezpečnostní dotaz v rámečku. © eGON Centrum Holešov

148 Použití datové schránky
Konverze datové zprávy do listinné podoby Komunikace přes datové schránky probíhá v plně elektronické a elektronicky zabezpečené formě, kde doručené materiály mají stejnou platnost, jako by šlo o materiály listinné – vyhotovené a doručené na papíře. Přesto je možné pro speciální případy datovou zprávu konvertovat z elektronické podoby do plnohodnotné podoby listinné. Vydání konvertované zprávy v listinné podobě zajistí kontaktní místa projektu Czech POINT. © eGON Centrum Holešov

149 Použití datové schránky
Postup je následující 1. Načtěte zprávu, kterou chcete konvertovat do listinné podoby. 2. V dolní části okna klepněte na tlačítko Odeslat ke konverzi do listinné podoby. © eGON Centrum Holešov

150 Použití datové schránky
3. Vyčkejte, až vám program 602XML Filler otevře okénko s lístkem s evidenčním číslem konverze do listinné podoby Tlačítkem Uložit jako si jej lze také uložit do souboru ve formátu HTML. Stiskem tlačítka Tisk si lístek vytiskněte (nebo si číslo někam poznamenejte). © eGON Centrum Holešov

151 Použití datové schránky
S evidenčním číslem se dostavte se na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. Tam vám bude na základě evidenčního čísla konverze a uhrazení poplatku vytištěna ověřená listinná forma vaší zprávy. TIP: Pokud nevíte, kde je ve vašem okolí kontaktní místo Czech POINT (bývá to obvykle na městských/obecních úřadech a na poštách), klepněte v okénku s evidenčním číslem na odkaz Seznam kontaktních míst. Otevře se stránka projektu Czech POINT, kde si můžete potřebné kontaktní místo vyhledat. © eGON Centrum Holešov

152 Použití datové schránky
Uložení datové zprávy na disk Datovou zprávu, kterou máte právě otevřenou, si můžete uložit na disk vašeho počítače ve formě formulářového souboru ve formátu ZFO. Postup je následující: 1. V dolní části okna s otevřenou zprávou klepněte na tlačítko Uložit datovou zprávu na disk. © eGON Centrum Holešov

153 Použití datové schránky
2. V dialogu Uložit jako soubor pojmenujte a vyberte disk a složku, kam jej budete chtít uložit. 3. Pokud na položku takového souboru poklepete myší, načte se uložení zpráva do okna programu 602XML Filler. Tisk zprávy nebo její obálky Otevřenou zprávu si můžete vytisknout – a to buď celou, včetně přílohy nebo jen její obálku © eGON Centrum Holešov

154 Použití datové schránky
K tisku máte k dispozici dvojici tlačítek v okně pro zobrazení zprávy: Tisk celé datové zprávy – vytiskne celou zprávu i s přílohou. Tisk obálky datové zprávy – vytiskne prakticky jen to, co vidíte v okně; tedy bez přílohy. © eGON Centrum Holešov

155 Použití datové schránky
Fyzicky tisk proběhne po potvrzení dotazu na tiskárně, která je nastavena jako výchozí. © eGON Centrum Holešov

156 Použití datové schránky
Zavření datové zprávy Zobrazení zprávy načtené do okna ukončíte klepnutím na tlačítko Zavřít datovou zprávu. Po potvrzení bezpečnostního dotazu klepnutím na tlačítko Ano se vrátíte do seznamu datových zpráv. © eGON Centrum Holešov

157 Použití datové schránky
Vytvoření a odeslání datové zprávy Okno pro vytvoření a odeslání nové zprávy otevřete: Klepnutím na tlačítko Nová zpráva v hlavním okně aplikace (Home). © eGON Centrum Holešov

158 Použití datové schránky
Klepnutím na tlačítko Nová zpráva na nástrojové liště v ostatních oknech aplikace. Výběr adresáta nebo skupiny adresátů Prvním úkonem, který je třeba provést, je volba adresáta nebo skupiny adresátů, jimž chcete svou datovou zprávu poslat. © eGON Centrum Holešov

159 Nejprve se otevře okno Výběr adresáta

160 Použití datové schránky
Jednoduché vyhledávání Princip práce při výběru adres je tento: 1.V horní sekci určete Typ schránky – pokud k tomu máte oprávnění. Jste-li fyzická osoba, nemáte přístup ke schránkám orgánů veřejné moci a výběr zde odpadá. 2. Další pole v této sekci slouží k sestavení dotazu na subjekt adresáta. Zapište do polí potřebné údaje – jeden či několik – a klepněte na tlačítko Vyhledat. Samozřejmě, že vyhledávací kritérium může být upřesněno i pomocí dalších polí. © eGON Centrum Holešov

161 Použití datové schránky
3. Ve sloupci Nalezeno vyberte zaškrtnutím políčka vlevo položku s adresátem, který odpovídá vašemu požadavku 4 .Klepněte na tlačítko Přidat mezi oběma sloupci. © eGON Centrum Holešov

162 Použití datové schránky
5. Adresát se zkopíruje do sloupce Poslat. 6. V případě omylu zaškrtněte políčko u adresáta ve sloupci Poslat a klepněte na tlačítko Odebrat. 7. Chcete-li poslat datovou zprávy více adresátům, opakujte výběr tak dlouho, dokud není sloupec Poslat naplněn všemi požadovanými adresami © eGON Centrum Holešov

163 Máte-li ve sloupci Nalezeno vypsáno více adres, můžete pomocí políček označit několik adres najednou a do sloupce Poslat je přenést jediným stiskem tlačítka Přidat Výběr adres ukončíte stiskem tlačítka Připravit zprávu v pravém dolním rohu okna.

164 Použití datové schránky
Rozšířené vyhledávání Pokud je potřeba dotaz na adresáta upřesnit, klepněte na odkaz Rozšířené vyhledávání. © eGON Centrum Holešov

165 Rozšířené vyhledávání
Polí pro sestavení dotazu je zde k dispozici větší množství, čímž lze vyhledání udělat jednoznačnějším.

166 Sestavení obálky zprávy
Po výběru adresátů lze stisknout tlačítko Připravit zprávu v pravé dolní části okna. Na to se otevře okno Nová datová zpráva.

167 Sestavení obálky zprávy
Po stisku tlačítka Připravit zprávu se otevře okno Nová datová zpráva. V něm jednak sestavíte obálku s adresnými a popisnými údaji a jednak připojíte přílohy tvořící vlastní obsah datové zprávy.

168 V sekci Odesílatel je v poli Název vypsána vaše identifikace jako odesílajícího subjektu. Údaj je needitovatelný a je převzat z vlastní definice datové schránky. V sekci Příjemce je uveden počet příjemců, jimž bude datová zpráva určena. Vybrané příjemce uvidíte v seznamu, který se otevře klepnutím do pole Název v této sekci. V sekci Obecné informace zapište do pole Věc identifikační řetězec datové zprávy. Tato položka je povinná a jejímu zápisu věnujte zvýšenou pozornost - podle ní by měl příjemce na první pohled poznat, proč mu zprávu posíláte. Následují položky pro specifikace zákona zmocňujícího vás k podání zprávy. Pokud jej neznáte, nic nevyplňujte. Stejně tak, pokud údaj neznáte, tak nevyplňujte následující čtveřici vstupních polí pro naše/vaše čísla jednací a spisové značky.

169 Použití datové schránky
Zaškrtnutím políčka Do vl. rukou vytvoříte požadavek, aby vaše zpráva byla doručena pouze do vlastních rukou příjemce. Osobu, jím má být vaše datová zpráva u příjemce doručena k rukám zapište do pole K rukám. Dále lze zakázat tzv. náhradní doručení zásilky. Náhradní doručení znamená, že po uběhnutí deseti dnů od vložení do schránky je zásilka automaticky považována za doručenou bez ohledu na to, zda ji adresát prohlédl nebo schránku alespoň kontaktoval. Pokud chcete náhradní doručení zakázat, zaškrtněte políčko Zakázat doručení fikcí. Tato možnost je k dispozici pouze pro Orgány státní moci. © eGON Centrum Holešov

170 Použití datové schránky
Přidávání souborů do přílohy Soubory lze do přílohy vkládat pouze jeden po druhém, každý pomocí samostatného vstupního pole. 1. Klepněte na tlačítko Možnosti. 2. Otevře se kontextová příkazová nabídka, ve které spusťte (v tuto chvíli jediný přístupný) příkaz Vložit písemnost. © eGON Centrum Holešov

171 Použití datové schránky
3. V dialogu Vložit soubor jako přílohu zvolte disk a složku a dále vyberte soubor, který chcete přidat do přílohy. 4. Klepnutím na tlačítko Otevřít soubor zařídíte do přílohy. 5. Chcete-li do přílohy zařadit další soubor(y), klepněte na tlačítko se symbolem “plus” a nápovědou Vložit další písemnost. 6. Tím se otevře volné pole pro vložení dalšího souboru. © eGON Centrum Holešov

172 Použití datové schránky
7. Pomocí tlačítka “mínus” lze příslušné pole odebrat – včetně případné specifikace souboru. 8. Odebrání pole je jištěno bezpečnostním dotazem. © eGON Centrum Holešov

173 Použití datové schránky
Úpravy sestavené přílohy U polí, do kterých jsou již vloženy specifikace souborů, se tlačítkem Možnosti otevře kontextová nabídka, ve které jsou funkční všechny tři příkazy. Pokud byste chtěli soubor specifikovaný v příslušném poli jen zaměnit za jiný, spusťte znovu příkaz Vložit písemnost a vyberte jiný soubor. Chcete-li pole zachovat a pouze ho vyprázdnit odebráním souboru, spusťte příkaz Smazat vloženou písemnost. © eGON Centrum Holešov

174 Použití datové schránky
Zobrazení souboru z přílohy Příkazem Zobrazit v datové zprávě zajistíte zobrazení obsahu příslušného souboru pro kontrolu ve zvláštní sekci pod obálkou zprávy. K zobrazení se použije odpovídající program v roli serveru (třeba Adobe Reader pro PDF soubory a podobně). Nad oknem se souborem zobrazeným v příslušném serveru se vytvoří zvláštní nástrojová lišta s tlačítky. V ní najdete tlačítka pro uložení, tisk, náhledové zobrazení před tiskem a podle potřeby i změnu měřítka zobrazení souboru. Je zde i tlačítko Zavřít panel, jehož stiskem tento režim zobrazení souboru ukončíte a vrátíte se do výchozího stavu zobrazení okna. © eGON Centrum Holešov

175 Obálka zprávy Nástrojová lišta Příloha Tlačítko Zavřít panel

176 Použití datové schránky
Uložení konceptu datové zprávy na disk Datovou zprávu, kterou máte právě otevřenou, si můžete ve formě konceptu uložit na disk vašeho počítače ve formě formulářového souboru ve formátu ZFO. Postup je následující: 1. V dolní části okna s otevřenou zprávou klepněte na tlačítko Uložit koncept datové zprávy na disk. © eGON Centrum Holešov

177 Použití datové schránky
2. V dialogu Uložit jako soubor pojmenujte a vyberte disk a složku, kam jej budete chtít ve formátu ZFO uložit. 3. Pokud na položku takového souboru poklepete myší, načte se uložený koncept zprávy k finalizaci a odeslání. Ukončení práce na datové zprávě bez jejího odeslání V průběhu sestavení datové zprávy si můžete uvědomit, že bude potřeba ještě dořešit nějaké záležitosti, zprávy se dotýkající. Pak můžete práci ukončit a zprávu zatím neposílat. 1. Klepněte na tlačítko Zavřít datovou zprávu. 2. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte bezpečnostní dotaz v rámečku. © eGON Centrum Holešov

178 Použití datové schránky
Odeslání sestavené datové zprávy Sestavenou datovou zprávu odešlete klepnutím na tlačítko Odeslat datovou zprávu. © eGON Centrum Holešov

179 Před vlastním odesláním se zpráva zkontroluje, zda je úplná
Před vlastním odesláním se zpráva zkontroluje, zda je úplná. Pokud ne, podbarví se pole, ve kterém je chyba (nebo není vyplněno) červeně. Zprávu nelze odeslat, dokud chybu neopravíte.

180 Použití datové schránky
Po odeslání datové zprávy se zobrazí okénko s informací o úspěšném odeslání. © eGON Centrum Holešov

181 Použití datové schránky
Odeslané zprávy Okno pro zobrazení seznamu odeslaných datových zpráv otevřete: Klepnutím na tlačítko Odeslané zprávy v hlavním okně aplikace (Home). Klepnutím na tlačítko Odeslané na nástrojové liště v ostatních oknech aplikace. © eGON Centrum Holešov

182 Použití datové schránky
Seznam odeslaných zpráv Seznam odeslaných zpráv obsahuje výčet všech zpráv, které jste odeslali. Vedle položek s informacemi o zásilkách jako takových jsou tu navíc po levé straně dva další sloupce – sloupec s dodejkou (Dodáno) a sloupec s doručenkou (Doručeno). © eGON Centrum Holešov

183 Použití datové schránky
Vpravo dole pod seznamem je navigační pomůcka, jejíž pomocí lze listovat stránkami seznamu, pokud máte zpráv větší množství. Klepnutím na šipku směřující doprava přejdete na následující stránku seznamu. Klepnutím na šipku směřující doleva přejdete na předchozí stránku seznamu. Klepnutím na číslo přejdete na stránku, která má v seznamu pořadí dané číslem. © eGON Centrum Holešov

184 Použití datové schránky
Zobrazení odeslané datové zprávy Okno Odeslaná datová zpráva Odeslanou datovou zprávu zobrazíte poklepáním na její položku v seznamu (objevuje se tu bublinová nápověda Detail zprávy) – mimo sloupce Dodáno a Doručeno. © eGON Centrum Holešov

185 Pole ve výpisu obálky datové zprávy jsou needitovatelná – lze je zobrazit pouze ke čtení.

186 Použití datové schránky
Manipulace se soubory z přílohy Klepnutím na tlačítko Možnosti u každého souboru v příloze se otevře kontextová nabídka, jejíž pomocí lze se soubory z přílohy manipulovat: Chcete-li si soubor prohlédnout v samostatném okně aplikace souboru dle typu registrované, spusťte příkaz Otevřít písemnost. Pokud budete chtít kopii souboru ze zprávy uložit na svém počítači, spusťte příkaz Uložit písemnost. Pak podle potřeby soubor pojmenujte a určete disk a složku, kam má být uložen. Další možnost, jak si soubor prohlédnout, je jeho zobrazení jeho obsahu přímo v datové zprávě. Příkazem Zobrazit v datové zprávě se soubor otevře pomocí registrované k jeho typu v samostatné sekci v rámci okna Odeslaná datová zpráva. Soubor si můžete také vytisknout – spuštěním příkazu Vytisknout písemnost se obsah souboru vytiskne na výchozí tiskárně. © eGON Centrum Holešov

187 Použití datové schránky
Manipulace s celou odeslanou zprávou Se zprávou načtenou do okna Odeslaná datová zpráva lze manipulovat podobně jako se zprávou doručenou. Uložení datové zprávy na disk Odeslanou datovou zprávu, kterou máte právě otevřenou, si můžete uložit na disk vašeho počítače ve formě formulářového souboru ve formátu ZFO. Postup je následující: 1. V dolní části okna s otevřenou odeslanou zprávou klepněte na tlačítko Uložit datovou zprávu na disk. © eGON Centrum Holešov

188 Použití datové schránky
Uložení datové zprávy na disk 2. V dialogu Uložit jako soubor pojmenujte a vyberte disk a složku, kam jej budete chtít uložit. 3. Pokud na položku takového souboru poklepete myší, načte se uložení zpráva do okna programu 602XML Filler. Odeslání zprávy ke konverzi do listinné podoby Tlačítkem Odeslat ke konverzi do listinné podoby můžete vyžádat konverzi zobrazené odeslané datové zprávy do listinné podoby © eGON Centrum Holešov

189 Použití datové schránky
Tisk zprávy nebo její obálky Otevřenou zprávu si můžete vytisknout – a to buď celou, včetně přílohy nebo jen její obálku. K tisku máte k dispozici dvojici tlačítek v okně pro zobrazení zprávy: Tisk celé datové zprávy – vytiskne celou zprávu i s přílohou (tedy obsahem všech souborů v příloze). Tisk obálky datové zprávy – vytiskne prakticky jen to, co vidíte v okně; tedy bez přílohy. © eGON Centrum Holešov

190 Použití datové schránky
Fyzicky tisk proběhne po potvrzení dotazu na tiskárně, která je nastavena jako výchozí. Zavření datové zprávy Zobrazení zprávy načtené do okna ukončíte klepnutím na tlačítko Zavřít datovou zprávu. © eGON Centrum Holešov

191 Použití datové schránky
Po potvrzení bezpečnostního dotazu klepnutím na tlačítko Ano se vrátíte do seznamu datových zpráv. © eGON Centrum Holešov

192 Použití datové schránky
Dodejky Dodejka v seznamu odeslaných zásilek Sloupec Dodáno v seznamu odeslaných zásilek udává, kdy byla vaše zpráva dodána do schránky adresáta. Ve sloupci je uvedeno datum, hodina, minuta a sekunda, kdy byla zpráva fyzicky vložena do příslušné schránky. © eGON Centrum Holešov

193 Použití datové schránky
Zobrazení dodejky Poklepáním na políčko ve sloupci Dodáno se zobrazí takzvaná Dodejka – otevře se nové okno, ve kterém je zobrazena obálka dodané zásilky © eGON Centrum Holešov

194 Zobrazené údaje jsou needitovatelné – pouze ke čtení.
Součástí dodejky nejsou informace o příloze ani soubory přílohu tvořící. V sekci Informace o dodání je uvedeno datum a čas vložení této vaší datové zprávy do schránky adresáta.

195 Použití datové schránky
Zpracování dodejky Pokud chcete prohlédnutou dodejku bez dalších požadavků uzavřít, klepněte na tlačítko Zavřít datovou zprávu v dolní části okna. Dále můžete: Tlačítkem Uložit datovou zprávu na disk vyžádat uložení dodejky do souboru ve formátu ZFO na disk a do složky dle vašeho výběru. Tlačítkem Tisk datové zprávy vytisknout obsah dodejky na výchozí tiskárně na papír. © eGON Centrum Holešov

196 Použití datové schránky
Doručenky Doručenky v seznamu odeslaných zpráv Sloupec Doručeno v seznamu odeslaných zpráv udává, kdy byla vaše datová zpráva doručena – tedy převzata adresátem. Ve sloupci je uvedeno datum, hodina, minuta a sekunda, kdy byla zpráva doručena. Připomeňme si, že za okamžik doručení se pokládá chvíle, kdy byla po dodání zprávy datová schránka uživatelem otevřena (přičemž uživatel nemusí ani fyzicky zprávu načíst). Pokud uživatel se schránkou delší dobu nepracuje, je zpráva pokládána za doručenou po deseti dnech od dodání. © eGON Centrum Holešov

197 Použití datové schránky
Zobrazení doručenky Poklepáním na políčko ve sloupci Doručeno se zobrazí takzvaná Doručenka – otevře se nové okno, ve kterém je zobrazena obálka dodané zásilky (zobrazené údaje jsou needitovatelné – pouze ke čtení). Navíc je zde sekce Informace o dodání a doručení, kde je uvedeno datum a čas vložení této datové zprávy do schránky, včetně data a času doručení. Součástí doručenky nejsou informace o příloze ani soubory přílohu tvořící. © eGON Centrum Holešov

198 V sekci Události může být vypsáno, zda byla zpráva doručena přihlášením příjemce nebo náhradním doručením (uplynul zadaný čas od dodání a příjemce se nepřihlásil)

199 Použití datové schránky
Zpracování doručenky Pokud chcete prohlédnutou doručenku bez dalších požadavků uzavřít, klepněte na tlačítko Zavřít datovou zprávu v dolní části okna. Dále můžete: Tlačítkem Uložit datovou zprávu na disk vyžádat uložení doručenky do souboru ve formátu ZFO na disk a do složky dle vašeho výběru. Tlačítkem Tisk datové zprávy vytisknout obsah doručenky na výchozí tiskárně na papír. © eGON Centrum Holešov

200 Použití datové schránky
Adresář Stránku pro práci s adresářem otevřete klepnutím na tlačítko Adresář na nástrojové liště. Funkce Adresáře je v této fázi projektu totožná s funkcí výběru adresátů při sestavování nové datové zprávy © eGON Centrum Holešov

201

202 Test IV/1 Datová zpráva je v datové schránce uložena:
Deset dní ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila oprávněná nebo pověřená osoba Devadesát dní ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila oprávněná nebo pověřená osoba Jeden rok ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila oprávněná nebo pověřená osoba © eGON Centrum Holešov

203 Doba uložení datové zprávy v datové schránce
§ 6 (1) Doba uložení datové zprávy v datové schránce činí 90 dnů ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu obsaženému v datové zprávě přístup.

204 Test IV/2 Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná nebo pověřená osoba je dokument dodaný do datové schránky považován za doručený: Deset dní ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán Třicet dní ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán Deset dní ode dne nabytí právní moci © eGON Centrum Holešov

205 Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky
§ 17 (4) Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty

206 Použití datové schránky
Texty notifikací Aktuální texty notifikací platné k datu Jednotlivé texty se mohou podle požadavků během doby modifikovat. Byla doručena datová zpráva Elektronická pošta ( ) Věc (Předmět, Subjekt): Datové schránky: Nová zpráva! Text dopisu: Do datové schránky [Název DS] dorazila nová datová zpráva. Její ID je [ID]. Česká Pošta © eGON Centrum Holešov

207 Použití datové schránky
Byla doručena datová zpráva SMS - ve variantě "SMS pro každou zprávu" Text zprávy je následující: Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] prisla nova zprava. SMS - ve variantě "denní sumarizace" Může být vypsána jedna ze tří zpráv: Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] za vcerejsek prisla nova zprava. Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] za vcerejsek prisly [X] nove zpravy. Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] za vcerejsek prislo [XX] novych zprav. © eGON Centrum Holešov

208 Použití datové schránky
Byla doručena datová zpráva určená do vlastních rukou Elektronická pošta ( ) Věc (Předmět, Subjekt): Datové schránky: Nová zpráva DO VLASTNÍCH RUKOU! Text dopisu: Do datové schránky [Název DS] dorazila nová datová zpráva DO VLASTNÍCH RUKOU. Její ID je [ID]. Česká Pošta © eGON Centrum Holešov

209 Použití datové schránky
Byla doručena datová zpráva určená do vlastních rukou SMS - ve variantě "SMS pro každou zprávu" Text zprávy je následující: Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] prisla nova zprava do vlastnich rukou. SMS - ve variantě "denní sumarizace" Může být vypsána jedna ze tří zpráv: Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] za vcerejsek prisla nova zprava do vlastnich rukou. Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] za vcerejsek prisly [X] nove zpravy do vlastnich rukou. Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] za vcerejsek prislo [XX] novych zprav do vlastnich rukou. © eGON Centrum Holešov

210 Použití datové schránky
Odchozí datová zpráva byla zrušena antivirem Elektronická pošta ( ) Věc (Předmět, Subjekt): Datové schránky: Zpráva nedoručena! Text dopisu: POZOR! Datová zpráva s číslem [Číslo], odeslaná ze schránky [Název DS], NEBYLA DORUČENA. Její obsah byl antivirovou kontrolou označen za nebezpečný a zpráva byla proto zničena. Česká Pošta © eGON Centrum Holešov

211 Použití datové schránky
Odchozí datová zpráva byla zrušena antivirem SMS Text zprávy SMS je v tomto případě: Datove schranky: Pozor! Datova zprava odeslana ze schranky [Název DS] NEBYLA DORUCENA, antivirovy system oznacil jeji obsah za zavadny. © eGON Centrum Holešov

212 Použití datové schránky
Odchozí zpráva se stala nedoručitelnou (kvůli znepřístupnění schránky) Elektronická pošta ( ) Věc (Předmět, Subjekt): Datové schránky: Zpráva nedoručena! Text dopisu: POZOR! Datová zpráva s číslem [Číslo], odeslaná ze schránky [Název DS], NEBYLA DORUČENA. Detailní informaci k tomuto stavu najdete ve své datové schránce. Česká Pošta © eGON Centrum Holešov

213 Použití datové schránky
Odchozí zpráva se stala nedoručitelnou (kvůli znepřístupnění schránky) SMS Text zprávy SMS je v tomto případě: Datove schranky: Pozor! Datova zprava odeslana ze schranky [Název DS] NEBYLA DORUCENA. Prihlaste se ke schrance a zkontrolujte si, co se presne stalo. © eGON Centrum Holešov

214 Test V/1 Datové schránky zřizuje a spravuje: Ministerstvo vnitra ČR
Česká pošta a. s. Úřad pro ochranu osobních údajů © eGON Centrum Holešov

215 Datová schránka § 2 (2) Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra

216 Test V/2 Dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby: Je nepřípustné Umožní Česká pošta a. s. na žádost Umožní Ministerstvo vnitra ČR na žádost © eGON Centrum Holešov

217 Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob
(1) Ministerstvo umožní na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby.

218 Doufám, že jste se díky tomuto kurzu seznámili s použitím DS a že už dále budete schopni ji bez větších problémů používat. K tomu Vám přeji hodně úspěchů. Autor


Stáhnout ppt "Použití DS webové rozhraní."

Podobné prezentace


Reklamy Google