Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Použití DS webové rozhraní Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Použití DS webové rozhraní Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi-"— Transkript prezentace:

1

2 Použití DS webové rozhraní

3 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 2 Trocha legislativy Problematiku datových schránek (DS) řeší zákon 300/2008 Sb. v něm se můžeme mj. dočíst, že: Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k:   doručování orgány veřejné moci,   provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,   dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra

4 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 3 Trocha legislativy To znamená, že DS slouží ke komunikaci občana s „orgány veřejné moci“ tzn. s ‚úřady‘. Mimo to mohou DS využívat i tzv. právnické osoby (organizace) k dodávání zpráv mezi sebou. Co DS odlišuje od podobných aplikací jako jsou např. e-maily je to, že u DS, u nichž je velmi přísně hlídán vstup do dané DS, se má automaticky za to (se všemi právními důsledky), že daný úkon byl SKUTEČNĚ :  proveden odesilatelem – ‚vlastníkem‘ DS, nebo že byl  doručen vlastníku DS.

5 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 4 Trocha legislativy V zákoně se dále dozvíme, že: Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky fyzické osoby.

6 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 5 Trocha legislativy Dále jsou v zákoně stanoveny náležitosti žádosti o zřízení DS a také údaje o DS ostatních osob a orgánů. Mimo DS fyzických osob existují také DS:  podnikající fyzické osoby  právnické osoby  orgánu veřejné moci  orgánů územních samosprávných celků

7 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 6 Trocha legislativy V § 8 jsou uvedeny osoby oprávněné ke vstupu do DS   K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro níž byla datová schránka zřízena.   K přístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba, pro níž byla datová schránka zřízena.

8 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 7 Trocha legislativy V § 8 jsou uvedeny osoby oprávněné ke vstupu do DS   K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena.   K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena.

9 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 8 Trocha legislativy Všechny osoby oprávněné ze zákona k přístupu do DS se považují za tzv  OPRÁVNĚNÉ osoby Zákonem je rovněž stanoveno, že rozsah přístupu těchto osob zahrnuje i přístup k dokumentům určeným do vlastních rukou adresáta. Do DS mohou podle uvážení oprávněných osob přistupovat také osoby, kterým to oprávněná osoba umožní. Ty se pak nazývají  POVĚŘENÉ osoby.

10 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 9 Trocha legislativy V zákoně o pověřených osobách čteme : K přístupu do datové schránky je dále oprávněna pověřená osoba, kterou je   u datové schránky fyzické osoby a datové schránky podnikající fyzické osoby fyzická osoba pověřená osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jí stanoveném,   u datové schránky právnické osoby fyzická osoba pověřená statutárním orgánem právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jimi stanoveném,   u datové schránky orgánu veřejné moci fyzická osoba určená vedoucím orgánu veřejné moci, pro který byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jím stanoveném.

11 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 10 Trocha legislativy Pověřené osoby mohou - rozhodne-li tak oprávněná osoba - přistupovat i k dokumentům, které jsou určeny do vlastních rukou adresáta (tedy majitele‘ DS). Následně je zmiňována zvláštní osoba ADMINISTRÁTOR Osoby uvedené v odstavcích 1 až 4 (oprávněné osoby – pozn. aut.) mohou určit, že úkony, které jsou jim podle tohoto zákona vyhrazeny ve vztahu k pověřeným osobám a k ministerstvu, může činit fyzická osoba k tomu určená (dále jen „administrátor“).

12 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 11 Trocha legislativy Administrátor tedy – zvláště u větších organizací – může ve vztahu k DS činit úkony ve vztahu k ministerstvu (např. dojde-li ke změně statutárních orgánů) nebo může (za oprávněnou osobu) určovat další pověřené osoby, tedy osoby, které mohou vstupovat do DS (např. dojde-li ke změně na podatelně atp.). Administrátor má tedy ‚šetřit čas‘ řídícím pracovníkům organizace v rutinních úkonech souvisejících s provozem DS.

13 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 12 Trocha legislativy DS schránka se smí používat pouze tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost systému DS a hrozí-li nebezpečí zneužití DS je třeba o tom neprodleně informovat ministerstvo.

14 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 13 Trocha legislativy Do DS se vstupuje prostřednictvím přístupových údajů. V § 9 čteme : Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

15 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 14 Trocha legislativy Do DS lze vstoupit také prostřednictvím elektronických prostředků. Přístupové údaje do zřízené DS se zasílají bezodkladně po jejím zřízení Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4 oprávněné osoby – pozn. aut.), nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám.

16 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 15 Trocha legislativy DS lze také :  znepřístupnit,  zrušit nebo  zneplatnit přístupové údaje k ní. Prostředí v němž DS fungují se nazývá INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK (ISDS). ISDS je informačním systémem veřejné správy, který obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích.

17 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 16 Trocha legislativy Zvláště závažná jsou ustanovení zákona o doručení. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

18 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 17 Trocha legislativy Zvláště závažná jsou ustanovení zákona o doručení. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.

19 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 18 Trocha legislativy Zvláště závažná jsou ustanovení zákona o doručení. Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem žádat o určení neúčinnosti doručení. Doručení dokumentu podle odstavce 3 nebo 4 má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

20 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 19 Trocha legislativy Zvláště závažná jsou ustanovení zákona o doručení. Úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 (oprávněná osoba – pozn.aut.) nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.

21 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 20 Trocha legislativy Pro pořádek ještě zmiňme ustanovení o správních deliktech. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že užije datovou schránku k šíření   nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení, (pokuta do 10 tis. Kč u FO, 10 mil Kč u ostat - pozn. aut)   počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. (pokuta do 20 tis. Kč u FO, 20 mil Kč u ostat - pozn. aut)

22 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 21 Trocha legislativy POZNÁMKA Zákon také řeší konverzi dokumentů, která s provozem DS sice souvisí, ale není předmětem tohoto kurzu.

23 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 22 Test I/1 Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena je: a) Oprávněná osoba Oprávněná osoba Oprávněná osoba b) Pověřená osoba Pověřená osoba Pověřená osoba c) Administrátor Administrátor

24 Osoby oprávněné § 8 Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky (1) K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. (2) K přístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. (3) K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena. (4) K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena.

25 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 24 Test I/2 DS s zřizuje ze zákona : a) Fyzické osobě Fyzické osobě Fyzické osobě b) Orgánu veřejné moci Orgánu veřejné moci Orgánu veřejné moci c) Podnikající fyzické osobě Podnikající fyzické osobě Podnikající fyzické osobě

26 Datová schránka orgánu veřejné moci § 6 (1) Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezplatně orgánu veřejné moci, a to bezodkladně po jeho vzniku a v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence.

27 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 26 Jak dovnitř Fyzické osobě a podnikající fyzické osobě zřizuje ministerstvo DS na žádost, kterou je třeba podat na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, do tří pracovních dnů ode dne podání žádosti.

28 Náležitosti žádosti o zřízení DS FYZICKÉ OSOBY

29 Náležitosti žádosti o zřízení DS PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY Údaje o podnikání jsou ověřovány v živnostenském rejstříku (ŽR). Není-li žadatel veden v ŽR je nutné doložit oprávnění k podnikání v listinné podobě. Žádost se pak posuzuje ve správním řízení MV. Údaje o podnikání jsou ověřovány v živnostenském rejstříku (ŽR). Není-li žadatel veden v ŽR je nutné doložit oprávnění k podnikání v listinné podobě. Žádost se pak posuzuje ve správním řízení MV.

30 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 29 Jak začít  Pokud jste dostali podklady pro přihlášení ke své nové DS – poštou nebo e-mailem - přihlašovací jméno a přístupové heslo - tyto údaje pečlivě uschovejte, abyste zabránili jejich zneužití!  Než s datovou schránkou začnete pracovat doopravdy, bude rozumné se s ní seznámit – nanečisto. Prostřednictvím zkušební datové schránky se s ní naučit pracovat – a pak teprve začít pracovat se svou vlastní „ostrou“ datovou schránkou.

31 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 30 Než začnete Používané aplikace nenutí k ukládání identifikačních a autentizačních údajů. Pracuje se však s tzv. cookies – ty jsou generovány náhodně a nenesou v sobě žádné identifikační a autentizační údaje. Přesto je třeba důrazně doporučit, aby byly pro práci s datovými schránkami použity jen takové prohlížeče, které poskytují plnou ochranu cookies. Kompletní ochranu cookies (pro čtení i zápis) poskytují tyto prohlížeče:  Microsoft Internet Explorer 7.0 a vyšší  Mozilla Firefox 2.0.0.5 a vyšší  Camino 1.5.4.

32 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 31 Zkušební prostředí K tomu, abyste se před použitím „ostré schránky“ seznámili s tím, jak schránka funguje a jak se ovládá můžete využít :  online nápovědu,  zkušební prostředí a  telefonickou informační linku.

33 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 32 Zkušební prostředí Zkušební prostředí umožňuje budoucímu uživateli, aby si vyzkoušel práci s datovou schránkou nanečisto. Ve zkušebním prostředí si může vyzkoušet všechny funkce datových schránek. Může sestavit zkušební zásilku a odeslat ji, obdržet odpověď, osvojit si práci s přílohami a vyzkoušet nastavení prostředí. Zkušební prostředí má samozřejmě svá omezení. Hlavní je to, že sestavenou datovou zprávu nelze fyzicky odeslat skutečnému adresátovi, ale jen do schránky ve zkušebním prostředí.

34 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 33 Zkušební prostředí Z bezpečnostních důvodů je zkušební prostředí vytvořeno na samostatných webových stránkách na adrese : http://www.czebox.cz Otevře se přihlašovací dialog do zkušebního prostředí.

35 Protože vstupujete do prostředí datových schránek poprvé a žádné přihlašovací údaje dosud nemáte, klepněte v přihlašovacím dialogu na odkaz Jste zde poprvé? Otevře se stránka se souhrnem důležitých informací.

36 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 35 Zkušební prostředí Prvním krokem je instalace doplňku nutného pro práci s formuláři do počítače. Vyberte si odpovídající tlačítko. Na zobrazené stránce klepněte na odkaz pro instalaci doplňku. Postupujte podle zobrazených pokynů.

37 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 36 Zkušební prostředí Po úspěšné instalaci doplňku se zobrazí následující formulář. Stiskneme OK

38 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 37 Zkušební prostředí V okně Žádost o zřízení datové schránky otevřeném odkazem Jste tu poprvé klepněte pod tlačítky pro instalaci doplňku k zobrazení formulářů na odkaz Formulář žádosti o zřízení zkušební datové schránky.

39 V otevřeném formuláři nejprve klepněte myší na pole Kliknutím vyberte typ subjektu. Otevře se volič s nabídkou položek • Fyzické osoby • Podnikající fyzické osoby • Právnické osoby. Zvolte položku odpovídající charakteru vaší schránky.

40 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 39 Zkušební prostředí Otevře se formulář, jehož vstupní pole odpovídají předchozí volbě.

41

42 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 41 Zkušební prostředí Vyplňte požadované údaje. Některé údaje jsou povinné a jiné nikoliv. Vodítkem vám bude nápověda v panelu Práce s dokumentem. Pokud do pole klepnete myší a příslušná položka je povinná, je v panelu vypsáno Hodnota je povinná.

43 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 42 Zkušební prostředí  Kdybyste i tak některou povinnou hodnotu neuvedli, podbarví se při požadavku na odeslání formuláře příslušné pole červeně a vypíše se chybová zpráva.

44 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 43 Zkušební prostředí Formulář se žádostí odešlete klepnutím na tlačítko Odeslat žádost o zřízení zkušební datové schránky.

45 Přijetí žádosti je vám oznámeno v okně s tím, že podrobné informace obdržíte mailem na zadanou adresu.

46 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 45 Zkušební prostředí Vyčkejte, až vám na zadanou adresu přijde poštovní zásilka, ve které najdete přístupové údaje ke schránce:  Adresu, na které zkušební prostředí pracuje – http://www.czebox.cz. http://www.czebox.cz  Jméno, pod kterým se ke zkušební schránce přihlásíte.  Přístupové heslo k této schránce.  ID (identifikační označení) schránky.

47 Do polí Uživatelské jméno a Heslo napište přihlašovací údaje poskytnuté v podkladech, které jste dostali poštou. Pak klepněte myší na tlačítko Přihlásit.  Zobrazené okno uvidíte jen při aktivaci schránky – až se budete přihlašovat příště, již se nezobrazí.  Do neaktivované schránky není možné přijímat žádné datové zprávy ani datové zprávy odesílat.  Aktivace sama spočívá v nastavení určitých provozních parametrů. Stiskem tlačítka pro zadávání znaků se zobrazí pomocná klávesnice.

48 Kliknutím myší se znak klávesy přenese přímo do pole Heslo: formuláře

49 Kliknutím myší na klávesu Lock a Shift se (Lock trvale, Shift na další znak) změní rozložení znaků Kliknutím myší na klávesu Back se smaže poslední vložený znak.

50 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 49 Změna uživatelského hesla Prvním úkolem bude změna vašeho uživatelského hesla. Heslo, které jste obdrželi elektronickou poštou, je vygenerované pro první přihlášení a na vás bude si ho změnit – nahradit svým vlastním heslem. Později budete u vaší skutečné datové schránky muset heslo periodicky měnit vždy nejpozději po 90 dnech.

51 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 50 Změna uživatelského hesla Dialog pro změnu hesla se otevře automaticky po stisku tlačítka Přihlásit. Do pole Staré heslo zapište (nebo lépe zkopírujte) heslo, pod kterým jste se právě přihlásili. Do polí Nové heslo a Opakujte nové heslo zapište dvakrát heslo nové. Při sestavení nového hesla respektujte údaje vypsané v okně.

52 Dialog pro změnu hesla se otevře automaticky po stisku tlačítka Přihlásit.

53 Do pole napište dosud platné heslo – pod kterým jste se přihlásili. Do pole Staré heslo napište dosud platné heslo – pod kterým jste se přihlásili.

54 Do polí Nové heslo a Opakujte nové heslo zapište dvakrát po sobě nové heslo, pod kterým se budete chtít přihlašovat od příště.

55 POZNÁMKA: Heslo pro přístup k datové schránce musí být : Heslo pro přístup k datové schránce musí být :  nejméně osm znaků dlouhé,  povolené znaky jsou malá a velká písmena (a-z, A-Z), číslice  (0-9) a speciální znaky (! # $ % & ( ) * +, -. : = ? @ [ ] _ { | } ~). Pro větší bezpečnost doporučujeme vytvořit heslo skládající se z kombinace písmen, číslic a speciálních znaků. Pro větší bezpečnost doporučujeme vytvořit heslo skládající se z kombinace písmen, číslic a speciálních znaků. Pokud nezadáme heslo správně svítí na semaforu červená Jestliže si na poslední chvíli změnu hesla rozmyslíte, klepněte na tlačítko Zpět.

56 Potvrzením stiskem tlačítka Změnit heslo se nové heslo stane aktivním, o čemž vás informuje zpráva Heslo bylo úspěšně změněno. Klepněte na tlačítko Zpět v okně zprávy. Pod výchozím heslem poslaným poštou se můžete přihlásit maximálně pětkrát-(viz červené upozornění v okně). Proto při příštím přihlášení již použijte nové heslo. Pod výchozím heslem poslaným poštou se můžete přihlásit maximálně pětkrát-(viz červené upozornění v okně). Proto při příštím přihlášení již použijte nové heslo.

57 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 56 Práce ve zkušebním prostředí Můžete si začít hned zkoušet, jak se se schránkou pracuje. Ve zkušebním prostředí můžete simulovaně odesílat a přijímat zprávy. Existuje totiž jeden cvičný adresát typu OVM (Orgán veřejné moci), kterému můžete posílat testovací zprávy, a on na ně automaticky odpovídá. Můžete si vyzkoušet celý proces od vyhledání adresáta přes vytvoření a odeslání datové zprávy po přijetí datové zprávy jako odpověď.

58 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 57 Práce ve zkušebním prostředí Pozor – důležitá informace !!! Abyste si mohli vyzkoušet odeslání datové zprávy, potřebujete znát ID schránky, kam ji chcete poslat. To je v testovacím prostředí hjyaavk. Můžete tak kontaktovat schránku organizace Město Milotice, Kovářská 14/1, 37612 Milotice, CZ. Z této organizace se vám také vrátí simulovaná odpověď.

59 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 58 Test II/1 Před použitím „ostré datové schránky“ je možno se s jejím fungováním seznámit prostřednictvím: a) Software přístupného na webu České pošty a. s. Software přístupného na webu České pošty a. s. Software přístupného na webu České pošty a. s. b) Zkušebního prostředí Zkušebního prostředí Zkušebního prostředí c) Kurzu na webu České pošty a. s. Kurzu na webu České pošty a. s. Kurzu na webu České pošty a. s.

60 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 59 Test II/2 Zkušební prostředí je vytvořeno : a) Jako samostatný software Jako samostatný software Jako samostatný software b) Na webu datových stránek Na webu datových stránek Na webu datových stránek c) Na samostatném webu Na samostatném webu Na samostatném webu

61 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 60 Pravidla bezpečnosti K datové schránce se přihlašujete jménem a heslem. Pro první přihlášení jste obdrželi určité heslo, které během prvního přihlášení musíte povinně změnit za vaše vlastní heslo.

62 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 61 Pravidla bezpečnosti Nikdy nepoužívejte hesla, která lze snadno uhodnout (jako jména, významová slova a podobně). Vaše heslo by mělo být nejméně 8 znaků (lépe 10 až 12 znaků) dlouhé a mělo by obsahovat kombinaci malých písmen, velkých písmen, číslic a speciálních znaků (jako otazník, vykřičník, čárka, pomlčka apod.). Pamatujte, co je snadno zapamatovatelné pro Vás, to je snadno uhodnutelné pro jiné.

63 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 62 Pravidla bezpečnosti Přihlašování jménem a heslem je pouze základní postup. Informační systém datových schránek podporuje rozšíření bezpečného přihlašování o komerční certifikát, který může být uložený na technickém prostředku. To je doporučené řešení, které poskytne vaší identitě dostatečnou ochranu.

64 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 63 Pravidla bezpečnosti Výsledná bezpečnost, jíž při užívání své datové schránky dosahujete, je dána také vaší obezřetností a chováním. Přistupujete-li do datové schránky a současně jste připojeni do systému výměny rychlých zpráv (jako například Skype, ICQ, či jiné), spolu s tím stahujete obsah z neprověřených stránek a podobně, pak se bezpečně nechováte.

65 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 64 Pravidla bezpečnosti Neinstalujte do svého prohlížeče doplňky, jejichž autor vám není znám a vy je nemůžete prověřit. Pokud přistupujete ke své datové schránce, ukončete všechny ostatní aplikace připojené k jiným internetovým serverům a zavřete všechna další okna v prohlížeči.

66 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 65 Pravidla bezpečnosti Nejlépe uděláte, pokud internetový prohlížeč zavřete, znovu ho spustíte a teprve poté se z něj ke schránce přihlásíte. Chovejte se ke své schránce se stejnou obezřetností, jako ke svým penězům na účtu vašeho internetového bankovnictví. Buďte opatrní! Nedělejte přihlašovací úkony bezmyšlenkovitě a nikdy je nečiňte na něčí pokyn.

67 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 66 Pravidla bezpečnosti Počítačovým světem se šíří stále nové červy, viry a trojské koně. Jejich účelem je infikovat váš počítač, zpřístupnit ho jiným osobám, ukrást a zneužít vaše citlivá osobní data. Proto je nezbytné, abyste měli instalován legální, kvalitní antivirový program a pravidelně ho aktualizovali. Ověřte si před přístupem do datové schránky, že antivirový systém je nejen spuštěn, ale že také má aktuální sadu virových definic.

68 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 67 Pravidla bezpečnosti Je-li paměťově rezidentní antivirová ochrana vašeho počítače v danou chvíli vypnuta, je okamžitá ochrana na stejné úrovni, jako byste antivirus vůbec nepoužívali. Není-li antivirus aktualizován, jste snadným terčem virového útoku. Některé z těchto útoků mohou být provedeny tak, aby vás přivedly na klamavý server, který byl postaven s cílem získat od vás vaše přístupové údaje.

69 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 68 Pravidla bezpečnosti Jedním z rizik, která byste při užívání své datové schránky měli mít na paměti, je riziko plynoucí z instalace vám neznámých aplikací, jejichž původ nebo skutečné funkce si nemůžete prověřit. Nezáleží na tom, jak jsou funkce těchto aplikací navenek popisovány a nakolik jsou přitažlivé, používejte je pouze tehdy, pokud jim můžete důvěřovat.

70 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 69 Pravidla bezpečnosti Mezi těmito aplikacemi se vyskytuje řada takových, jejichž účelem je zanést do vašeho počítače programy, s jejichž pomocí můžete být  špehováni,  kompromitováni,  může být odcizena a následně  zneužita vaše identita.

71 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 70 Pravidla bezpečnosti Používání pouze bezpečných a legálních aplikací je elementárním principem bezpečnosti vašeho počítače, bezpečnosti prostředí, ze kterého budete přistupovat i ke své datové schránce.

72 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 71 Pravidla bezpečnosti Nebezpečí útoku na vaše citlivá data spočívá nyní nejen v podvodných mailech (phishing), ale již i v komunikaci mobilním telefonem. Bližší informace o fenoménu jménem smishing a vishing jsou v závěru kurzu.

73 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 72 Test III/1 Datová schránka je zpřístupněna: a) Dnem odeslání přístupových údajů Dnem odeslání přístupových údajů Dnem odeslání přístupových údajů b) Dnem následujícím po prvním přihlášení do datové schránky Dnem následujícím po prvním přihlášení do datové schránky Dnem následujícím po prvním přihlášení do datové schránky c) Nejpozději patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů Nejpozději patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů Nejpozději patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů

74 Zpřístupnění datové schránky § 10 (2) Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám.

75 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 74 Test III/2 Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky: a) Poskytuje přístupové údaje do datové schránky na vyžádání Poskytuje přístupové údaje do datové schránky na vyžádání Poskytuje přístupové údaje do datové schránky na vyžádání b) Poskytuje přístupové údaje do datové schránky na vyžádání zřizovateli datové schránky nebo orgánům státní správy Poskytuje přístupové údaje do datové schránky na vyžádání zřizovateli datové schránky nebo orgánům státní správy Poskytuje přístupové údaje do datové schránky na vyžádání zřizovateli datové schránky nebo orgánům státní správy c) Je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

76 Přístupové údaje § 9 (2) Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

77 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 76 Použití „ostré“ datové schránky Používat „ostrou“ datovou schránku je možné kdykoliv – nejlépe ale tehdy, až bezpečně zvládnete práci se schránkou zkušební.

78 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 77 Použití datové schránky Aktivace datové schránky Po schválení žádosti obdrží žadatel poštou podklady pro přihlášení:  internetovou adresu,  přihlašovací jméno,  přístupové heslo Schránku je ale možno začít používat až se provede aktivace schránky. Aktivace bude vyžadována jen při prvním přístupu do schránky a po jejím provedení již nic podobného požadováno nebude. Po přihlášení na webovou adresu http://www.mojedatovaschranka.cz se zobrazí přihlašovací dialog do prostředí datových schránek. http://www.mojedatovaschranka.cz Pokud máte s přístupem ke schránce jakékoliv potíže, kontaktujte informační linku (INFOLINKA 270 005 200 v pravém horním rohu okénka).

79 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 78 Do polí Uživatelské jméno a Heslo napište přihlašovací údaje poskytnuté v podkladech, které jste dostali poštou. Pak klepněte myší na tlačítko Přihlásit.  Zobrazené okno uvidíte jen při aktivaci schránky – až se budete přihlašovat příště, již se nezobrazí.  Do neaktivované schránky není možné přijímat žádné datové zprávy ani datové zprávy odesílat.  Aktivace sama spočívá v nastavení určitých provozních parametrů. Do polí Uživatelské jméno a Heslo napište přihlašovací údaje poskytnuté v podkladech, které jste dostali poštou. Pak klepněte myší na tlačítko Přihlásit.  Zobrazené okno uvidíte jen při aktivaci schránky – až se budete přihlašovat příště, již se nezobrazí.  Do neaktivované schránky není možné přijímat žádné datové zprávy ani datové zprávy odesílat.  Aktivace sama spočívá v nastavení určitých provozních parametrů. Stiskem tlačítka pro zadávání znaků se zobrazí pomocná klávesnice.

80 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 79 Kliknutím myší se znak klávesy přenese přímo do pole Heslo: formuláře

81 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 80 Použití datové schránky Kliknutím myší na klávesu Lock a Shift se (Lock trvale, Shift na další znak) změní rozložení znaků Kliknutím myší na klávesu Back se smaže poslední vložený znak.

82 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 81 Použití datové schránky Přihlášení pomocí certifikátu K tomuto způsobu přihlášení je nutné mít v nastaveních programu řádně instalovaný osobní certifikát. Ten pak poslouží pro účinné zabezpečení vaší datové schránky.

83 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 82 Použití datové schránky Po otevření okna webového prostředí datových stránek přejděte na kartu Certifikát.

84 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 83 Použití datové schránky Následně se otevře dialog Zvolit digitální certifikát se seznamem certifikátů, které máte řádně instalované a k dispozici. Pokud máte certifikátů více, vyberte si ten, který budete chtít v souvislosti s datovými schránkami používat. Jinak dialog prostě odklepněte tlačítkem OK.

85 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 84 Práce s formuláři Různé žádosti o zřízení, změny či zrušení určitých prvků ISDS budete specifikovat prostřednictvím formulářů zobrazovaných v okně aplikace 602XML Filler. Některá pole formulářů jsou podbarvena žlutě, jiná nikoliv (mají barvu podkladového „papíru“).

86 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 85 Práce s formuláři Žlutá pole jsou editační – k zápisu údajů. Údaje vypsané v bílých polích upravovat nejdou a zobrazují se jen pro informaci.

87 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 86 Práce s formuláři Vyplnění některých editačních polí je povinné, některá pole jsou nepovinná. O tom, zda je vyplnění pole povinné, vás informuje panel Práce s dokumentem zobrazený v okně vpravo. Když klepnete myší do povinného pole (bliká v něm pak kurzor), zobrazí se v panelu upozornění Hodnota je povinná.

88 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 87 Práce s formuláři Odeslání formuláře je podmíněno vyplněním všech povinných polí. Pokud přesto zapomenete některá povinná vstupní pole vyplnit, nebude možné po vyplnění formulář odeslat a příslušná pole se podbarví červeně.

89 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 88 Práce s formuláři Pokud je pole v pravé části doplněno tlačítkem se šipkou, pak se jedná o seznam předvolených hodnot. Klepněte na toto tlačítko.

90 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 89 Práce s formuláři Pole pro zadávání kalendářního data se skládá ze tří dílčích číselníků – pro dny, měsíce a roky. Pokud do pole vstoupíte tabulátorem, lze šipkou dolů otevřít interaktivní kalendář. Aktuální číselník je zvýrazněn podbarvením Mezi číselníky se můžete pohybovat klávesami se šipkou vpravo (vlevo) nebo klepnutím myší Konkrétní hodnoty lze v číselníku nastavit pomocí tlačítek v pravé části pole nebo prostě zápisem z klávesnice.

91 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 90 Práce s formuláři V pravé části okna s formulářem jsou ve výchozím stavu zobrazeny dva panely – Vlastnosti a Práce s formuláři. V panelu Vlastnosti se zobrazují údaje o dokumentu, ze kterého byl načten formulář a jeho zabezpečení (klepnutím na ikonku se symbolem elektronického podpisu se otevře dialog s výpisem vlastností dokumentu). Panel Práce s formulářem zobrazuje údaje o aktuálním pracovním poli formuláře.

92 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 91 Práce s formuláři Toto okno uvidíte jen při aktivaci schránky. Při dalším přihlášení se toto okno už nezobrazí. Ještě před aktivací je možno si vyzkoušet práci se schránkou nanečisto, ve zkušebním prostředí. Do neaktivované datové schránky NELZE přijímat ani z ní odesílat žádné datové zprávy! Schránka se aktivuje pro ostré použití kliknutím na tlačítko Aktivovat datovou schránku

93 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 92 Použití datové schránky Nastavení datové schránky Datovou schránku je doporučeno aktivovat až v okamžiku, kdy si je uživatel jist, že se dostatečně seznámil se všemi právy a povinnostmi, které souvisí s jejím užíváním, dále až se orientuje v ovládání prostředí datové schránky a konečně, až jste nastaví všechny potřebné provozní parametry. Nastavení nutná před aktivací datové schránky:  Doplnit povinné kontaktní údaje.  Změnit heslo poskytnuté pro prvotní přihlášení za své vlastní přístupové heslo. Nastavení doporučená před aktivací datové schránky:  Zaregistrovat vašeho administrátora.  Určit další osoby pověřené manipulací s datovou schránkou.  Nastavit e-mailové adresy nebo čísla mobilního telefonu, na které budete chtít posílat určité provozní informace – například o doručení nových datových zpráv.

94 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 93 Použití datové schránky K vlastnímu nastavení – aktivaci – datové schránky klepněte na velkoplošné tlačítko Nastavení.

95 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 94 Použití datové schránky Okno pro nastavení webového prostředí pro odesílání datových zpráv otevřete buď:  Klepnutím na tlačítko Nastavení v hlavním okně aplikace (Domů) nebo.  Klepnutím na tlačítko Nastavení na nástrojové liště v ostatních oknech aplikace.

96 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 95 Použití datové schránky Změna hesla Přístup ke každé datové schránce je vázán na uživatelské jméno a přístupové heslo. Toto heslo si můžete kdykoliv změnit podle vlastní potřeby. Postup je jednoduchý. 1. Otevřete okno Nastavení

97 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 96 2. V sekci Změna hesla klepněte na tlačítko Změnit heslo. 3. Otevře se dialog Změna hesla.

98 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 97 Použití datové schránky 3. Do pole Staré heslo napište dosud platné heslo – pod kterým jste se přihlásili.

99 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 98 Použití datové schránky 4. Do polí Nové heslo a Opakujte nové heslo zapište dvakrát po sobě nové heslo, pod kterým se budete chtít přihlašovat od příště.

100 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 99 Použití datové schránky POZNÁMKA: Heslo pro přístup k datové schránce musí být :  nejméně osm znaků dlouhé,  povolené znaky jsou malá a velká písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (! # $ % & ( ) * +, -. : = ? @ [ ] _ { | } ~).  Pro větší bezpečnost doporučujeme vytvořit heslo skládající se z kombinace písmen, číslic a speciálních znaků. Jestliže si na poslední chvíli změnu hesla rozmyslíte, klepněte na tlačítko Zpět. Pokud nezadáme heslo správně svítí na semaforu červená

101 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 100 Použití datové schránky Zprávy mohou být doručeny do vaší datové schránky prakticky kdykoliv. Pokud si budete přát být o pohybu zpráv ve vaší schránce informováni, můžete si vyžádat: •Zasílat informace o doručení zpráv do schránky na váš mobilní telefon ve formě SMS zpráv. •Zasílat informace o doručení zpráv do schránky na váš mobilní telefon ve formě zásilek elektronické pošty (e-mail). Automatické zasílání informací vyžádáte a nastavíte v sekci Notifikace o nových zprávách okna Nastavení.

102 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 101 Použití datové schránky Pokud má datová schránka více uživatelů, pak každý z nich má vlastní nastavení notifikací – každý si může sám nastavit SMS i e-mail notifikace.

103 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 102 Použití datové schránky Avizování zpráv na mobilní telefon POZOR! – SMS notifikace jsou placená služba. Jsou zasílány jako placené SMS (MT Premium SMS). Za doručení každé notifikace Vám mobilní operátor naúčtuje částku 3 Kč. Číslo vašeho mobilního telefonu, na který budete chtít informace zasílat, zapište do pole Číslo pro zasílání SMS. Číslo můžete uvést ve tvaru 603123456 nebo ve tvaru s mezinárodním předčíslím: +420602123456.

104 Za jaké situace vám má být SMS zpráva odeslána, můžete nastavit zaškrtnutím jednoho nebo několika políček pod telefonním číslem. Zde můžete vyžádat:  Posílání SMS při příchodu jakékoliv nové zprávy.  Posílání SMS při příchodu nové zprávy určené do vlastních rukou  Posílat SMS v případě, že se nepodaří odeslat datovou zprávu. První tři volby fungují tak, že pokud nastane uvedená okolnost, bude vám zaslána jedna SMS za kalendářní den – i když okolnost nastane v tomto dni několikrát. Pomocí čtvrtého políčka vyžádáte avizovat pomocí SMS každou příchozí zprávu - bez ohledu na to, kolik zpráv tohoto typu vám již bylo během dne odesláno a za daný den dorazilo.

105 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 104 Použití datové schránky Avizování zpráv elektronickou poštou  Zasílání notifikací elektronickou poštou je zdarma. Nastavení požadavku na doručení  Adresu, na kterou budete chtít informace zasílat, zapište do pole Adresa elektronické pošty.

106 Za jaké situace vám má být elektronická zpráva odeslána, můžete nastavit zaškrtnutím jednoho nebo několika políček pod elektronickou adresou. Zde můžete vyžádat:  Posílání poštovní zásilky při příchodu jakékoliv nové zprávy.  Posílání poštovní zásilky při příchodu nové zprávy určené do vlastních rukou.  Posílat poštovní zásilku v případě, že se nepodaří odeslat datovou zprávu. Uložit změny V obou případech nastavení požadavků potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit změny. Adresa pro doručení zprávy

107 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 106 Použití datové schránky Příklad zásilky s informací :

108 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 107 Použití datové schránky Seznam uživatelů Seznamem uživatelů se zde rozumí výčet osob, které mají k dané schránce nějaké přístupové právo. Jde o to, aby například oprávněná osoba – řekněme pan Nenovák, mohl pověřit svou manželku, aby po dobu jeho nepřítomnosti kontaktovala občas schránku a kontrolovala její obsah. V sekci Seznam uživatelů je tedy uveden soupis všech uživatelů, majících ke schránce přístup a jsou zde vypsána jejich práva. Login Jméno Typ Oprávněná osoba Zobrazit seznam zpráv ANO/NE Číst zprávy ANO/NE Číst zprávy do vl. rukou ANO/NE Psát zprávy ANO/NE Vyhledávat uživatele ANO/NE Měnit nastavení schránky ANO/NE

109 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 108 Použití datové schránky Nastavení na základě podané žádosti  Upravovat schránku a přidávat další oprávněné osoby nelze přímo z webového prostředí pro kontakt se schránkou. Je zapotřebí vytvořit a odeslat žádost, a pak vyčkat na její vyřízení a zaslání odpovědí.  Žádost sestavíte a podáte v sekci Nastavení na základě podané žádosti.

110 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 109 1. Zde nejprve jedním z tlačítek vyberte, o co chcete žádat. 2. Pomocí formuláře upravte požadované údaje. Upravení datové schránky Přidání oprávněné osoby Upravení nebo smazání oprávněné osoby 3. Formulář odešlete ke zpracování Při stisku tlačítka Upravení datové schránky se vám zobrazí formulář, ve kterém vyplňte požadované údaje o své osobě. Použití datové schránky

111 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 110 Použití datové schránky

112 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 111 Použití datové schránky Stiskem tlačítka Upravit datovou schránku pozměněné údaje odešlete ke zpracování. Následně se vrátí informace, zda byla žádost úspěšně vyřízena. Akci ukončíte klepnutím na tlačítko Uzavřít žádost.

113 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 112 Použití datové schránky Přidání oprávněné osoby  Pokud požadujete přidat k datové schránce novou oprávněnou osobu, klepněte na tlačítko Přidání oprávněné osoby. Přidání oprávněné osoby

114 Poté ve formuláři Přidání oprávněné osoby vyplňte:  V sekci Nová oprávněná osoba vypište osobní data vkládané osoby.  V sekci Adresa pobytu zadejte adresu, kde oprávněná osoba aktuálně bydlí.  Pomocí voliče Typ oprávněné osoby vyberte, zda se má jednat o osobu pověřenou, osobu s primárním oprávněním nebo o osobu s právy administrátora.

115 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 114 Použití datové schránky Při nastavení Pověřená osoba se dále zpřístupní sada zaškrtávacích políček, jejichž pomocí lze oprávněné osobě nastavit práva:  Číst zprávy, které nejsou označeny do vlastních rukou.  Číst všechny zprávy, tedy i ty, které jsou určeny do vlastních rukou jiné osoby.  Vytvářet a odesílat datové zprávy.  Prohlížet seznamy došlých i odeslaných zpráv a doručenek.  Vyhledávat datové schránky podle neúplných údajů – pouze pro úředníky státní správy.

116 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 115 Použití datové schránky Nakonec stiskněte tlačítko Přidat oprávněnou osobu.

117 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 116 Použití datové schránky Požadavek se zašle k vyřízení. Pod formulářem se pak vypíší údaje o výsledku zpracování; pokud byla žádost úspěšně vyřízena, vypíše se informace o tom, že žadateli budou přihlašovací údaje ke schránce zaslány na uvedenou adresu. Tlačítkem Uzavřít žádost formulář uzavřete.

118 Úprava údajů o oprávněné osobě nebo její smazání Pokud požadujete upravit údaje o některé z oprávněných osob mající přístup k této datové schránce nebo některou z oprávněných osob ze seznamu vymazat, klepněte na tlačítko Upravení nebo smazání oprávněné osoby. Údaje o oprávněných osobách jsou vypsány v sekcích pod sebou. Na závěr každé sekce s údaji o osobě je dvojice tlačítek, umožňující spustit požadovanou akci:  Upravit oprávněnou osobu – údaje o osobě nad tlačítkem bude možné upravit, stejně tak jako její typ a případná oprávnění.  Smazat oprávněnou osobu – osoba popsaná nad tlačítkem bude vyjmuta ze seznamu oprávněných osob. Upravení nebo smazání oprávněné osoby

119 Úprava údajů o oprávněné osobě Stiskem tlačítka Upravit oprávněnou osobu se načtou údaje o osobě do formuláře v podobě, jakou měl formulář při založení této osoby. Můžete upravit a doplnit potřebné údaje, případně voličem Typ oprávněné osoby změnit druh oprávnění přístupu ke schránce. Upravené údaje uložíte stiskem tlačítka Upravit oprávněnou osobu. Smazání oprávněné osoby Stiskem tlačítka Smazat oprávněnou osobu se načtou údaje o osobě do formuláře, kde můžete posoudit, zda jde opravdu o osobu, kterou je třeba ze seznamu oprávněných osob vymazat. Pokud chcete osobu opravdu vymazat, stiskněte tlačítko Smazat oprávněnou osobu. V opačném případě klepněte na tlačítko Zavřít formulář a k vymazání nedojde.

120 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 119 Použití datové schránky Přihlášení k datové schránce  Webové prostředí pro práci s datovými schránkami lze zobrazit v prohlížeči webových stránek – například Microsoft Exploreru nebo Mozilla Firefoxu.  Přihlásit se lze dvojím způsobem:  první je přihlášení pomocí jména a hesla, jako třeba k elektronické poště.  Kdo vyžaduje vyšší stupeň zabezpečení, přihlásí se pomocí svého certifikátu. Tím potom odpadne nebezpečí neautorizovaného přihlášení při ztrátě jména a hesla – bez certifikátu se přihlásit nelze.

121 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 120 Použití datové schránky Přihlášení pomocí jména a hesla Po načtení webového prostředí pro přístup k datovým schránkám je možné se přihlásit pomocí uživatelského jména a přístupového hesla. Pro tento účel musí být v úvodním okně otevřená záložka Přihlášení.

122 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 121 Použití datové schránky 3. Klepněte na tlačítko Přihlásit. Jméno zapište do pole Uživatelské jméno Přístupové heslo Přístupové heslo napište do pole Heslo (zobrazuje se ve skryté formě). Pokud se stane a zapomenete své přístupové heslo, klepněte na odkaz Zapomenuté heslo. Na následně zobrazené stránce najdete pokyny, jak zapomenuté heslo získat zpět.

123 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 122 Použití datové schránky Přihlášení pomocí certifikátu  K tomuto způsobu přihlášení je nutné mít řádně instalovaný osobní certifikát. Ten pak poslouží pro účinné zabezpečení vaší datové schránky.  Po otevření okna webového prostředí datových stránek přejděte na kartu Certifikát. Následně se otevře dialog Zvolit digitální certifikát se seznamem certifikátů, které máte řádně instalované a k dispozici.

124 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 123 Použití datové schránky Pokud máte certifikátů více, vyberte si ten, který budete chtít v souvislosti s datovými schránkami používat. Jinak dialog prostě odklepněte tlačítkem OK.

125 Po výběru certifikátu se již ke schránce běžným způsobem přihlásíte svým přístupovým jménem a heslem. certifikátuvždy Jakmile se s určitým přístupovým jménem a heslem přihlásíte jednou pomocí certifikátu, musíte se tak již přihlašovat vždy. Není tedy možné příště použít nižší stupeň zabezpečení a přihlašovat se na kartě Přihlášení.

126 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 125 Použití datové schránky Prostředí aplikace pro práci s datovou schránkou

127 Úvodní (domácí) stránka Při vstupu do prostředí datových stránek se zobrazí takzvaná domácí stránka. Nejprve se ukáže zpráva, zda máte od posledního přihlášení nějaké zprávy, které jsou považovány za doručené.

128 Indikační rámeček potvrďte klepnutím na odkaz OK. Tím se zpřístupní tlačítka pro volbu jednoho ze základních tematických okruhů pro práci s datovou schránkou. Doručené zprávy – otevře stránku, na které je zobrazen seznam doručených zpráv Nová zpráva – otevře okno pro vytvoření a odeslání nové datové zprávy. Odeslané zprávy – Na této stránce je zobrazen seznam vámi odeslaných zpráv. Nastavení – otevře okno pro upřesnění konfigurace prostředí pro práci se schránkami

129 Z každé stránky se na domácí stránku přesunete klepnutím na tlačítko Domů na nástrojové liště v horní části okna. Přechod mezi stránkami Na domácí stránce je již zmíněná čtveřice tlačítek, jejichž pomocí se dostanete na stránky se seznamy doručených a odeslaných zpráv, na stránku pro sestavení nové zprávy a na servisní stránku sloužící k nastavení parametrů této aplikace. Jakmile přejdete na některou ze stránek, zobrazí se v její horní části nástrojová lišta s tlačítky pro volbu stránek jiných pracovních okruhů.

130 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 129 Použití datové schránky Nápověda Aplikace pro přístup k datovým schránkám je vybavena podrobným systémem nápovědy. Z domácí stránky jej otevřete klepnutím na záložku Nápověda.

131 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 130 Použití datové schránky Z dalších oken nápovědu zobrazíte klepnutím na tlačítko Nápověda, které je na tlačítkovém nástrojovém panelu umístěno zcela vpravo

132 Systém nápovědy je rozčleněn po tématech do jednotlivých kapitol. V levé sekci si vyberete téma, klepnete na příslušnou položku a v pravé sekci se zobrazí odpovídající text.

133 Doručené datové zprávy Okno s doručenými zprávami otevřete:  Klepnutím na tlačítko Doručené zprávy v hlavním okně aplikace (Home).  Klepnutím na tlačítko Doručené na nástrojové liště v ostatních oknech aplikace.

134 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 133 Použití datové schránky Pozor, je třeba si zapamatovat tyto důležité informace:  Doručené zprávy se v seznamu uchovávají po 90 dnů ode dne doručení do datové schránky.  Zpráva se považuje za doručenou okamžikem, kdy se uživatel přihlásí k datové schránce.  Pokud se tak nestane, je zpráva považována za doručenou desátým dnem po dodání zprávy do datové schránky.

135 Seznam doručených zpráv V okně Doručené je zobrazen seznam zpráv, doručených do vaší schránky. Zásilka dosud nepřečtená má ve sloupci Stav indikátor s podobou zavřené obálky s bublinovou nápovědou Nepřečtená zásilka. V seznamu jsou rozlišeny zásilky přečtené a dosud nepřečtené: Přečtená zásilka má ve sloupci Stav indikátor s podobou otevřené obálky s bublinovou nápovědou Přečtená zásilka. Ještě je potřeba rozlišit “do vlastních rukou” a obecnou zásilku. “Do vlastních rukou” má červený pruh.

136 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 135 Použití datové schránky V pravém dolním rohu okna je navigační pomůcka, jejíž pomocí lze listovat stránkami seznamu zásilek. Zelená tlačítka se šipkou použijete k přechodu na předchozí nebo následující stránku; jinak můžete klepnout na určité číslo a přejít tak na stránku seznamu s tímto pořadovým číslem.

137 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 136 Použití datové schránky Načtení zprávy  Přečtenou i nepřečtenou zásilku otevřete k přečtení poklepáním na její položku v libovolném sloupci.  Obsah zásilky se načte do okna Doručená datová zpráva.  Vlastní obsah zprávy je interpretován v kolonkách okna v podobě, jak ji sestavil odesílatel.

138

139 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 138 Použití datové schránky 602XML Filler Pro otevírání obsahu zprávy ve formě formuláře se používá program 602XML Filler. Pokud jej nemáte nainstalovaný klasickým způsobem jako aplikaci, nainstaluje se nyní do vašeho Exploreru automaticky jako zásuvný modul (plugin). Vyčkejte nějakou dobu, dokud proces instalace neproběhne – jeho ukončení vám oznámí zpráva v rámečku. Klepněte na tlačítko OK a od té chvíle budete moci pracovat s formuláři požadovaným způsobem. složitější Pokud používáte prohlížeč Mozilla Firefox, je postup instalace doplňku složitější a je popsán ve zvláštní příloze nápovědy.

140 Pod sekcemi Odesílatel, Příjemce a Obecné informace následuje sekce Přílohy, kde lze tlačítkem Možnosti otevřít kontextovou nabídku pro zpracování souboru tvořícího přílohu. Kontextová nabídka pro zpracování souboru tvořícího přílohu. Příkazem Otevřít písemnost – pokud potvrdíte upozornění na nebezpečí počítačových virů – se soubor s písemností načte do odpovídající aplikace (Adobe Readeru) a v ní se zobrazí. Příkazem Uložit písemnost si můžete soubor z přílohy uložit na zvolený disk a do vybrané složky vašeho počítače Příkazem Zobrazit v datové zprávě se otevře v okně Doručená datová zpráva zvláštní sekce, ve které je prostřednictvím aplikace (Adobe Reader) písemnost zobrazena jako součást datové zprávy. Zobrazení ukončíte klepnutím na tlačítko s křížkem v pravém horním rohu sekce. Příkazem Vytisknout písemnost se písemnost z přílohy odešle k vytištění na tiskárnu, kterou máte v dané chvíli nastavenou jako výchozí.

141 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 140 Použití datové schránky Komu má být zásilka doručena  Pokud má být zásilka doručena (například v rámci nějakého úřadu) určité konkrétní osobě, je jméno této osoby vypsáno v poli K rukám a dále je zaškrtnuto políčko Do vl. rukou.  Dále lze zakázat tzv. náhradní doručení zásilky. Náhradní doručení znamená, že po uběhnutí deseti dnů od vložení do schránky je zásilka automaticky považována za doručenou bez ohledu na to, zda ji adresát prohlédl nebo schránku alespoň kontaktoval. Pokud chcete náhradní doručení zakázat, zaškrtněte políčko Zakázat doručení fikcí. Tato možnost je k dispozici pouze pro Orgány státní moci.

142 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 141 Použití datové schránky Odpověď na datovou zprávu Subjekt, jemuž byla doručena zpráva, může na tuto zprávu ihned zareagovat a poslat odesílajícímu subjektu svou odpověď. Požadavek na odpověď vytvoříte klepnutím na tlačítko Odpovědět na datovou zprávu v dolní části okna Doručená datová zpráva.

143 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 142 Použití datové schránky Sestavení odpovědi  Na to se otevře okno Nová datová zpráva. Některé jeho části jsou již předem vyplněné tak, aby bylo možné snadno a rychle poslat odpověď původnímu odesílateli.  Pole Odesílatel je vyplněno vaší identifikací – tedy popisem toho, kdo odpovídá.  Pole Příjemce obsahuje identifikaci toho, komu na zprávu odpovídáte – tedy jejímu původnímu odesílateli.  V poli Věc je uveden výchozí text věci, se kterou vám byla zpráva doručena – je vhodné tento text nějak modifikovat, aby vystihoval charakter vaší odpovědi.  Zaškrtnutím políčka Do vl. rukou lze vytvořit požadavek na doručení výhradně do vlastních rukou adresáta (zprávu nemůže převzít ten, kdo má od vás povoleno právo přístupu k vaší schránce).  V sekci Přílohy můžete k zásilce připojit soubory jako přílohu.

144 Některé jeho části jsou již předem vyplněné tak, aby bylo možné snadno a rychle poslat odpověď původnímu odesílateli.

145  Pole Odesílatel je vyplněno vaší identifikací – tedy popisem toho, kdo odpovídá.  Pole Příjemce obsahuje identifikaci toho, komu na zprávu odpovídáte – tedy jejímu původnímu odesílateli.  V poli Věc je uveden výchozí text věci, se kterou vám byla zpráva doručena – je vhodné tento text nějak modifikovat, aby vystihoval charakter vaší odpovědi.  Zaškrtnutím políčka Do vl. rukou lze vytvořit požadavek na doručení výhradně do vlastních rukou adresáta (zprávu nemůže převzít ten, kdo má od vás povoleno právo přístupu k vaší schránce).  Pole Odesílatel je vyplněno vaší identifikací – tedy popisem toho, kdo odpovídá.  Pole Příjemce obsahuje identifikaci toho, komu na zprávu odpovídáte – tedy jejímu původnímu odesílateli.  V poli Věc je uveden výchozí text věci, se kterou vám byla zpráva doručena – je vhodné tento text nějak modifikovat, aby vystihoval charakter vaší odpovědi.  Zaškrtnutím políčka Do vl. rukou lze vytvořit požadavek na doručení výhradně do vlastních rukou adresáta (zprávu nemůže převzít ten, kdo má od vás povoleno právo přístupu k vaší schránce). V sekci Přílohy můžete k zásilce připojit soubory jako přílohu. Zásilku odešlete stejným způsobem, jako byste sami vytvářeli vlastní novou zásilku.

146 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 145 Použití datové schránky Úspěšné odeslání odpovědi je oznámeno hlášením v okénku Informace o odeslání. Klepnutím na tlačítko Zavřít informační hlášení okénko zavřete.

147 Uložení rozpracované odpovědi Pokud potřebujete práci na rozpracované odpovědi dočasně přerušit, můžete si odpověď uložit ve formě souboru na disk vašeho počítače: 1. Klepněte na tlačítko Uložit koncept datové zprávy na disk. 2. V dialogu Uložit jako pojmenujte soubor a vyberte disk a složku, kam jej budete chtít uložit. 3.Soubor se uloží ve formě formuláře veformátu ZFO. Uložení rozpracované odpovědi Pokud potřebujete práci na rozpracované odpovědi dočasně přerušit, můžete si odpověď uložit ve formě souboru na disk vašeho počítače: 1. Klepněte na tlačítko Uložit koncept datové zprávy na disk. 2. V dialogu Uložit jako pojmenujte soubor a vyberte disk a složku, kam jej budete chtít uložit. 3.Soubor se uloží ve formě formuláře veformátu ZFO.

148 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 147 Použití datové schránky Ukončení vytváření odpovědi bez odeslání V průběhu sestavení odpovědi si můžete uvědomit, že bude potřeba ještě dořešit nějaké záležitosti, odpovědi se dotýkající. Pak můžete práci na sestavení odpovědi ukončit a odpověď zatím neposílat. Klepněte na tlačítko Zavřít datovou zprávu. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte bezpečnostní dotaz v rámečku.

149 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 148 Použití datové schránky Konverze datové zprávy do listinné podoby  Komunikace přes datové schránky probíhá v plně elektronické a elektronicky zabezpečené formě, kde doručené materiály mají stejnou platnost, jako by šlo o materiály listinné – vyhotovené a doručené na papíře.  Přesto je možné pro speciální případy datovou zprávu konvertovat z elektronické podoby do plnohodnotné podoby listinné. Vydání konvertované zprávy v listinné podobě zajistí kontaktní místa projektu Czech POINT.

150 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 149 Použití datové schránky Postup je následující 1. Načtěte zprávu, kterou chcete konvertovat do listinné podoby. 2. V dolní části okna klepněte na tlačítko Odeslat ke konverzi do listinné podoby.

151 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 150 Použití datové schránky 3. Vyčkejte, až vám program 602XML Filler otevře okénko s lístkem s evidenčním číslem konverze do listinné podoby Stiskem tlačítka Tisk si lístek vytiskněte (nebo si číslo někam poznamenejte). Tlačítkem Uložit jako si jej lze také uložit do souboru ve formátu HTML.

152 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 151 Použití datové schránky S evidenčním číslem se dostavte se na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT. Tam vám bude na základě evidenčního čísla konverze a uhrazení poplatku vytištěna ověřená listinná forma vaší zprávy. TIP: Pokud nevíte, kde je ve vašem okolí kontaktní místo Czech POINT (bývá to obvykle na městských/obecních úřadech a na poštách), klepněte v okénku s evidenčním číslem na odkaz Seznam kontaktních míst. Otevře se stránka projektu Czech POINT, kde si můžete potřebné kontaktní místo vyhledat.

153 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 152 Použití datové schránky Uložení datové zprávy na disk Datovou zprávu, kterou máte právě otevřenou, si můžete uložit na disk vašeho počítače ve formě formulářového souboru ve formátu ZFO. Postup je následující: 1. V dolní části okna s otevřenou zprávou klepněte na tlačítko Uložit datovou zprávu na disk.

154 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 153 Použití datové schránky 2.V dialogu Uložit jako soubor pojmenujte a vyberte disk a složku, kam jej budete chtít uložit. 3.Pokud na položku takového souboru poklepete myší, načte se uložení zpráva do okna programu 602XML Filler. Tisk zprávy nebo její obálky Otevřenou zprávu si můžete vytisknout – a to buď celou, včetně přílohy nebo jen její obálku

155 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 154 Použití datové schránky K tisku máte k dispozici dvojici tlačítek v okně pro zobrazení zprávy:  Tisk celé datové zprávy – vytiskne celou zprávu i s přílohou.  Tisk obálky datové zprávy – vytiskne prakticky jen to, co vidíte v okně; tedy bez přílohy.

156 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 155 Použití datové schránky Fyzicky tisk proběhne po potvrzení dotazu na tiskárně, která je nastavena jako výchozí.

157 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 156 Použití datové schránky Zavření datové zprávy Zobrazení zprávy načtené do okna ukončíte klepnutím na tlačítko Zavřít datovou zprávu. Po potvrzení bezpečnostního dotazu klepnutím na tlačítko Ano se vrátíte do seznamu datových zpráv.

158 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 157 Použití datové schránky Vytvoření a odeslání datové zprávy Okno pro vytvoření a odeslání nové zprávy otevřete:  Klepnutím na tlačítko Nová zpráva v hlavním okně aplikace (Home).

159 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 158 Použití datové schránky Klepnutím na tlačítko Nová zpráva na nástrojové liště v ostatních oknech aplikace. Výběr adresáta nebo skupiny adresátů Prvním úkonem, který je třeba provést, je volba adresáta nebo skupiny adresátů, jimž chcete svou datovou zprávu poslat.

160 Nejprve se otevře okno Výběr adresáta

161 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 160 Použití datové schránky Jednoduché vyhledávání Princip práce při výběru adres je tento: 1.V horní sekci určete Typ schránky – pokud k tomu máte oprávnění. Jste-li fyzická osoba, nemáte přístup ke schránkám orgánů veřejné moci a výběr zde odpadá. 2. Další pole v této sekci slouží k sestavení dotazu na subjekt adresáta. Zapište do polí potřebné údaje – jeden či několik – a klepněte na tlačítko Vyhledat. Samozřejmě, že vyhledávací kritérium může být upřesněno i pomocí dalších polí.

162 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 161 Použití datové schránky 3. Ve sloupci Nalezeno vyberte zaškrtnutím políčka vlevo položku s adresátem, který odpovídá vašemu požadavku 4.Klepněte na tlačítko Přidat mezi oběma sloupci.

163 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 162 Použití datové schránky 5. Adresát se zkopíruje do sloupce Poslat. 6. V případě omylu zaškrtněte políčko u adresáta ve sloupci Poslat a klepněte na tlačítko Odebrat. 7. Chcete-li poslat datovou zprávy více adresátům, opakujte výběr tak dlouho, dokud není sloupec Poslat naplněn všemi požadovanými adresami

164 Máte-li ve sloupci Nalezeno vypsáno více adres, můžete pomocí políček označit několik adres najednou a do sloupce Poslat je přenést jediným stiskem tlačítka Přidat Výběr adres ukončíte stiskem tlačítka Připravit zprávu v pravém dolním rohu okna.

165 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 164 Použití datové schránky Rozšířené vyhledávání Pokud je potřeba dotaz na adresáta upřesnit, klepněte na odkaz Rozšířené vyhledávání.

166 Rozšířené vyhledávání Polí pro sestavení dotazu je zde k dispozici větší množství, čímž lze vyhledání udělat jednoznačnějším.

167 Sestavení obálky zprávy Po výběru adresátů lze stisknout tlačítko Připravit zprávu v pravé dolní části okna. Na to se otevře okno Nová datová zpráva.

168 Sestavení obálky zprávy Po stisku tlačítka Připravit zprávu se otevře okno Nová datová zpráva. V něm jednak sestavíte obálku s adresnými a popisnými údaji a jednak připojíte přílohy tvořící vlastní obsah datové zprávy.

169 V sekci Odesílatel je v poli Název vypsána vaše identifikace jako odesílajícího subjektu. Údaj je needitovatelný a je převzat z vlastní definice datové schránky. V sekci Příjemce je uveden počet příjemců, jimž bude datová zpráva určena. Vybrané příjemce uvidíte v seznamu, který se otevře klepnutím do pole Název v této sekci. V sekci Obecné informace zapište do pole Věc identifikační řetězec datové zprávy. Tato položka je povinná a jejímu zápisu věnujte zvýšenou pozornost - podle ní by měl příjemce na první pohled poznat, proč mu zprávu posíláte. Následují položky pro specifikace zákona zmocňujícího vás k podání zprávy. Pokud jej neznáte, nic nevyplňujte. Stejně tak, pokud údaj neznáte, tak nevyplňujte následující čtveřici vstupních polí pro naše/vaše čísla jednací a spisové značky. Následují položky pro specifikace zákona zmocňujícího vás k podání zprávy. Pokud jej neznáte, nic nevyplňujte. Stejně tak, pokud údaj neznáte, tak nevyplňujte následující čtveřici vstupních polí pro naše/vaše čísla jednací a spisové značky.

170 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 169 Použití datové schránky Zaškrtnutím políčka Do vl. rukou vytvoříte požadavek, aby vaše zpráva byla doručena pouze do vlastních rukou příjemce. Osobu, jím má být vaše datová zpráva u příjemce doručena k rukám zapište do pole K rukám. Dále lze zakázat tzv. náhradní doručení zásilky. Náhradní doručení znamená, že po uběhnutí deseti dnů od vložení do schránky je zásilka automaticky považována za doručenou bez ohledu na to, zda ji adresát prohlédl nebo schránku alespoň kontaktoval. Pokud chcete náhradní doručení zakázat, zaškrtněte políčko Zakázat doručení fikcí. Tato možnost je k dispozici pouze pro Orgány státní moci.

171 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 170 Použití datové schránky Přidávání souborů do přílohy Soubory lze do přílohy vkládat pouze jeden po druhém, každý pomocí samostatného vstupního pole. 1. Klepněte na tlačítko Možnosti. 2. Otevře se kontextová příkazová nabídka, ve které spusťte (v tuto chvíli jediný přístupný) příkaz Vložit písemnost.

172 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 171 Použití datové schránky 3. V dialogu Vložit soubor jako přílohu zvolte disk a složku a dále vyberte soubor, který chcete přidat do přílohy. 4. Klepnutím na tlačítko Otevřít soubor zařídíte do přílohy. 5. Chcete-li do přílohy zařadit další soubor(y), klepněte na tlačítko se symbolem “plus” a nápovědou Vložit další písemnost. 6. Tím se otevře volné pole pro vložení dalšího souboru.

173 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 172 Použití datové schránky 7. Pomocí tlačítka “mínus” lze příslušné pole odebrat – včetně případné specifikace souboru. 8. Odebrání pole je jištěno bezpečnostním dotazem.

174 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 173 Použití datové schránky Úpravy sestavené přílohy U polí, do kterých jsou již vloženy specifikace souborů, se tlačítkem Možnosti otevře kontextová nabídka, ve které jsou funkční všechny tři příkazy.  Pokud byste chtěli soubor specifikovaný v příslušném poli jen zaměnit za jiný, spusťte znovu příkaz Vložit písemnost a vyberte jiný soubor.  Chcete-li pole zachovat a pouze ho vyprázdnit odebráním souboru, spusťte příkaz Smazat vloženou písemnost.

175 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 174 Použití datové schránky Zobrazení souboru z přílohy  Příkazem Zobrazit v datové zprávě zajistíte zobrazení obsahu příslušného souboru pro kontrolu ve zvláštní sekci pod obálkou zprávy. K zobrazení se použije odpovídající program v roli serveru (třeba Adobe Reader pro PDF soubory a podobně).  Nad oknem se souborem zobrazeným v příslušném serveru se vytvoří zvláštní nástrojová lišta s tlačítky. V ní najdete tlačítka pro uložení, tisk, náhledové zobrazení před tiskem a podle potřeby i změnu měřítka zobrazení souboru. Je zde i tlačítko Zavřít panel, jehož stiskem tento režim zobrazení souboru ukončíte a vrátíte se do výchozího stavu zobrazení okna.

176 Obálka zprávy Příloha Nástrojová lišta Tlačítko Zavřít panel

177 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 176 Použití datové schránky Uložení konceptu datové zprávy na disk Datovou zprávu, kterou máte právě otevřenou, si můžete ve formě konceptu uložit na disk vašeho počítače ve formě formulářového souboru ve formátu ZFO. Postup je následující: 1. V dolní části okna s otevřenou zprávou klepněte na tlačítko Uložit koncept datové zprávy na disk.

178 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 177 Použití datové schránky 2. V dialogu Uložit jako soubor pojmenujte a vyberte disk a složku, kam jej budete chtít ve formátu ZFO uložit. 3. Pokud na položku takového souboru poklepete myší, načte se uložený koncept zprávy k finalizaci a odeslání. Ukončení práce na datové zprávě bez jejího odeslání V průběhu sestavení datové zprávy si můžete uvědomit, že bude potřeba ještě dořešit nějaké záležitosti, zprávy se dotýkající. Pak můžete práci ukončit a zprávu zatím neposílat. 1. Klepněte na tlačítko Zavřít datovou zprávu. 2. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte bezpečnostní dotaz v rámečku.

179 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 178 Použití datové schránky Odeslání sestavené datové zprávy Sestavenou datovou zprávu odešlete klepnutím na tlačítko Odeslat datovou zprávu.

180 Před vlastním odesláním se zpráva zkontroluje, zda je úplná. Pokud ne, podbarví se pole, ve kterém je chyba (nebo není vyplněno) červeně. Zprávu nelze odeslat, dokud chybu neopravíte.

181 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 180 Použití datové schránky Po odeslání datové zprávy se zobrazí okénko s informací o úspěšném odeslání.

182 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 181 Použití datové schránky Odeslané zprávy Okno pro zobrazení seznamu odeslaných datových zpráv otevřete:  Klepnutím na tlačítko Odeslané zprávy v hlavním okně aplikace (Home).  Klepnutím na tlačítko Odeslané na nástrojové liště v ostatních oknech aplikace.

183 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 182 Použití datové schránky Seznam odeslaných zpráv Seznam odeslaných zpráv obsahuje výčet všech zpráv, které jste odeslali. Vedle položek s informacemi o zásilkách jako takových jsou tu navíc po levé straně dva další sloupce – sloupec s dodejkou (Dodáno) a sloupec s doručenkou (Doručeno).

184 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 183 Použití datové schránky Vpravo dole pod seznamem je navigační pomůcka, jejíž pomocí lze listovat stránkami seznamu, pokud máte zpráv větší množství.  Klepnutím na šipku směřující doprava přejdete na následující stránku seznamu.  Klepnutím na šipku směřující doleva přejdete na předchozí stránku seznamu.  Klepnutím na číslo přejdete na stránku, která má v seznamu pořadí dané číslem.

185 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 184 Použití datové schránky Zobrazení odeslané datové zprávy Okno Odeslaná datová zpráva Odeslanou datovou zprávu zobrazíte poklepáním na její položku v seznamu (objevuje se tu bublinová nápověda Detail zprávy) – mimo sloupce Dodáno a Doručeno.

186 Pole ve výpisu obálky datové zprávy jsou needitovatelná – lze je zobrazit pouze ke čtení.

187 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 186 Použití datové schránky Manipulace se soubory z přílohy Klepnutím na tlačítko Možnosti u každého souboru v příloze se otevře kontextová nabídka, jejíž pomocí lze se soubory z přílohy manipulovat:  Chcete-li si soubor prohlédnout v samostatném okně aplikace souboru dle typu registrované, spusťte příkaz Otevřít písemnost.  Pokud budete chtít kopii souboru ze zprávy uložit na svém počítači, spusťte příkaz Uložit písemnost. Pak podle potřeby soubor pojmenujte a určete disk a složku, kam má být uložen.  Další možnost, jak si soubor prohlédnout, je jeho zobrazení jeho obsahu přímo v datové zprávě. Příkazem Zobrazit v datové zprávě se soubor otevře pomocí registrované k jeho typu v samostatné sekci v rámci okna Odeslaná datová zpráva.  Soubor si můžete také vytisknout – spuštěním příkazu Vytisknout písemnost se obsah souboru vytiskne na výchozí tiskárně.

188 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 187 Použití datové schránky Manipulace s celou odeslanou zprávou Se zprávou načtenou do okna Odeslaná datová zpráva lze manipulovat podobně jako se zprávou doručenou. Uložení datové zprávy na disk Odeslanou datovou zprávu, kterou máte právě otevřenou, si můžete uložit na disk vašeho počítače ve formě formulářového souboru ve formátu ZFO. Postup je následující: 1.V dolní části okna s otevřenou odeslanou zprávou klepněte na tlačítko Uložit datovou zprávu na disk.

189 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 188 Použití datové schránky Uložení datové zprávy na disk 2.V dialogu Uložit jako soubor pojmenujte a vyberte disk a složku, kam jej budete chtít uložit. 3.Pokud na položku takového souboru poklepete myší, načte se uložení zpráva do okna programu 602XML Filler. Odeslání zprávy ke konverzi do listinné podoby Tlačítkem Odeslat ke konverzi do listinné podoby můžete vyžádat konverzi zobrazené odeslané datové zprávy do listinné podoby

190 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 189 Použití datové schránky Tisk zprávy nebo její obálky Otevřenou zprávu si můžete vytisknout – a to buď celou, včetně přílohy nebo jen její obálku. K tisku máte k dispozici dvojici tlačítek v okně pro zobrazení zprávy:  Tisk celé datové zprávy – vytiskne celou zprávu i s přílohou (tedy obsahem všech souborů v příloze).  Tisk obálky datové zprávy – vytiskne prakticky jen to, co vidíte v okně; tedy bez přílohy.

191 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 190 Použití datové schránky Fyzicky tisk proběhne po potvrzení dotazu na tiskárně, která je nastavena jako výchozí. Zavření datové zprávy Zobrazení zprávy načtené do okna ukončíte klepnutím na tlačítko Zavřít datovou zprávu.

192 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 191 Použití datové schránky Po potvrzení bezpečnostního dotazu klepnutím na tlačítko Ano se vrátíte do seznamu datových zpráv.

193 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 192 Použití datové schránky Dodejky Dodejka v seznamu odeslaných zásilek Sloupec Dodáno v seznamu odeslaných zásilek udává, kdy byla vaše zpráva dodána do schránky adresáta. Ve sloupci je uvedeno datum, hodina, minuta a sekunda, kdy byla zpráva fyzicky vložena do příslušné schránky.

194 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 193 Použití datové schránky Zobrazení dodejky Poklepáním na políčko ve sloupci Dodáno se zobrazí takzvaná Dodejka – otevře se nové okno, ve kterém je zobrazena obálka dodané zásilky

195 Zobrazené údaje jsou needitovatelné – pouze ke čtení. V sekci Informace o dodání je uvedeno datum a čas vložení této vaší datové zprávy do schránky adresáta. Součástí dodejky nejsou informace o příloze ani soubory přílohu tvořící.

196 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 195 Použití datové schránky Zpracování dodejky Pokud chcete prohlédnutou dodejku bez dalších požadavků uzavřít, klepněte na tlačítko Zavřít datovou zprávu v dolní části okna. Dále můžete:  Tlačítkem Uložit datovou zprávu na disk vyžádat uložení dodejky do souboru ve formátu ZFO na disk a do složky dle vašeho výběru.  Tlačítkem Tisk datové zprávy vytisknout obsah dodejky na výchozí tiskárně na papír.

197 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 196 Použití datové schránky Doručenky Doručenky v seznamu odeslaných zpráv Sloupec Doručeno v seznamu odeslaných zpráv udává, kdy byla vaše datová zpráva doručena – tedy převzata adresátem. Ve sloupci je uvedeno datum, hodina, minuta a sekunda, kdy byla zpráva doručena. Připomeňme si, že za okamžik doručení se pokládá chvíle, kdy byla po dodání zprávy datová schránka uživatelem otevřena (přičemž uživatel nemusí ani fyzicky zprávu načíst). Pokud uživatel se schránkou delší dobu nepracuje, je zpráva pokládána za doručenou po deseti dnech od dodání.

198 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 197 Použití datové schránky Zobrazení doručenky Poklepáním na políčko ve sloupci Doručeno se zobrazí takzvaná Doručenka – otevře se nové okno, ve kterém je zobrazena obálka dodané zásilky (zobrazené údaje jsou needitovatelné – pouze ke čtení). Navíc je zde sekce Informace o dodání a doručení, kde je uvedeno datum a čas vložení této datové zprávy do schránky, včetně data a času doručení. Součástí doručenky nejsou informace o příloze ani soubory přílohu tvořící.

199 V sekci Události může být vypsáno, zda byla zpráva doručena přihlášením příjemce nebo náhradním doručením (uplynul zadaný čas od dodání a příjemce se nepřihlásil)

200 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 199 Použití datové schránky Zpracování doručenky Pokud chcete prohlédnutou doručenku bez dalších požadavků uzavřít, klepněte na tlačítko Zavřít datovou zprávu v dolní části okna. Dále můžete:  Tlačítkem Uložit datovou zprávu na disk vyžádat uložení doručenky do souboru ve formátu ZFO na disk a do složky dle vašeho výběru.  Tlačítkem Tisk datové zprávy vytisknout obsah doručenky na výchozí tiskárně na papír.

201 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 200 Použití datové schránky Adresář Stránku pro práci s adresářem otevřete klepnutím na tlačítko Adresář na nástrojové liště. Funkce Adresáře je v této fázi projektu totožná s funkcí výběru adresátů při sestavování nové datové zprávy

202

203 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 202 Test IV/1 Datová zpráva je v datové schránce uložena: a) Deset dní ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila oprávněná nebo pověřená osoba Deset dní ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila oprávněná nebo pověřená osoba Deset dní ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila oprávněná nebo pověřená osoba b) Devadesát dní ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila oprávněná nebo pověřená osoba Devadesát dní ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila oprávněná nebo pověřená osoba Devadesát dní ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila oprávněná nebo pověřená osoba c) Jeden rok ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila oprávněná nebo pověřená osoba Jeden rok ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila oprávněná nebo pověřená osoba Jeden rok ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila oprávněná nebo pověřená osoba

204 Doba uložení datové zprávy v datové schránce § 6 (1) Doba uložení datové zprávy v datové schránce činí 90 dnů ode dne, kdy se do této datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu obsaženému v datové zprávě přístup.

205 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 204 Test IV/2 Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná nebo pověřená osoba je dokument dodaný do datové schránky považován za doručený: a) Deset dní ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán Deset dní ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán Deset dní ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán b) Třicet dní ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán Třicet dní ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán Třicet dní ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán c) Deset dní ode dne nabytí právní moci Deset dní ode dne nabytí právní moci Deset dní ode dne nabytí právní moci

206 Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky § 17 (4) Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty

207 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 206 Použití datové schránky Texty notifikací Aktuální texty notifikací platné k datu 26.5.2009. Jednotlivé texty se mohou podle požadavků během doby modifikovat. Byla doručena datová zpráva Elektronická pošta (e-mail) Věc (Předmět, Subjekt): Datové schránky: Nová zpráva! Text dopisu: Do datové schránky [Název DS] dorazila nová datová zpráva. Její ID je [ID]. Česká Pošta

208 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 207 Použití datové schránky Byla doručena datová zpráva SMS - ve variantě "SMS pro každou zprávu" Text zprávy je následující: Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] prisla nova zprava. SMS - ve variantě "denní sumarizace" Může být vypsána jedna ze tří zpráv: Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] za vcerejsek prisla nova zprava. Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] za vcerejsek prisly [X] nove zpravy. Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] za vcerejsek prislo [XX] novych zprav.

209 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 208 Použití datové schránky Byla doručena datová zpráva určená do vlastních rukou Elektronická pošta (e-mail) Věc (Předmět, Subjekt): Datové schránky: Nová zpráva DO VLASTNÍCH RUKOU! Text dopisu: Do datové schránky [Název DS] dorazila nová datová zpráva DO VLASTNÍCH RUKOU. Její ID je [ID]. Česká Pošta

210 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 209 Použití datové schránky Byla doručena datová zpráva určená do vlastních rukou SMS - ve variantě "SMS pro každou zprávu" Text zprávy je následující: Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] prisla nova zprava do vlastnich rukou. SMS - ve variantě "denní sumarizace" Může být vypsána jedna ze tří zpráv: Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] za vcerejsek prisla nova zprava do vlastnich rukou. Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] za vcerejsek prisly [X] nove zpravy do vlastnich rukou. Datove schranky: Do datove schranky [Název DS] za vcerejsek prislo [XX] novych zprav do vlastnich rukou.

211 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 210 Použití datové schránky Odchozí datová zpráva byla zrušena antivirem Elektronická pošta (e-mail) Věc (Předmět, Subjekt): Datové schránky: Zpráva nedoručena! Text dopisu: POZOR! Datová zpráva s číslem [Číslo], odeslaná ze schránky [Název DS], NEBYLA DORUČENA. Její obsah byl antivirovou kontrolou označen za nebezpečný a zpráva byla proto zničena. Česká Pošta

212 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 211 Použití datové schránky Odchozí datová zpráva byla zrušena antivirem SMS Text zprávy SMS je v tomto případě: Datove schranky: Pozor! Datova zprava odeslana ze schranky [Název DS] NEBYLA DORUCENA, antivirovy system oznacil jeji obsah za zavadny.

213 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 212 Použití datové schránky Odchozí zpráva se stala nedoručitelnou (kvůli znepřístupnění schránky) Elektronická pošta (e-mail) Věc (Předmět, Subjekt): Datové schránky: Zpráva nedoručena! Text dopisu: POZOR! Datová zpráva s číslem [Číslo], odeslaná ze schránky [Název DS], NEBYLA DORUČENA. Detailní informaci k tomuto stavu najdete ve své datové schránce. Česká Pošta

214 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 213 Použití datové schránky Odchozí zpráva se stala nedoručitelnou (kvůli znepřístupnění schránky) SMS Text zprávy SMS je v tomto případě: Datove schranky: Pozor! Datova zprava odeslana ze schranky [Název DS] NEBYLA DORUCENA. Prihlaste se ke schrance a zkontrolujte si, co se presne stalo.

215 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 214 Test V/1 Datové schránky zřizuje a spravuje: a) Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR b) Česká pošta a. s. Česká pošta a. s. Česká pošta a. s. c) Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů

216 Datová schránka § 2 (2) Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra

217 Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi- kace © eGON Centrum Holešov 216 Test V/2 Dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby: a) Je nepřípustné Je nepřípustné Je nepřípustné b) Umožní Česká pošta a. s. na žádost Umožní Česká pošta a. s. na žádost Umožní Česká pošta a. s. na žádost c) Umožní Ministerstvo vnitra ČR na žádost Umožní Ministerstvo vnitra ČR na žádost Umožní Ministerstvo vnitra ČR na žádost

218 Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob § 18a (1) Ministerstvo umožní na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby.

219 Doufám, že jste se díky tomuto kurzu seznámili s použitím DS a že už dále budete schopni ji bez větších problémů používat. K tomu Vám přeji hodně úspěchů. Autor


Stáhnout ppt "Použití DS webové rozhraní Legislativa Jak dovnitř Jak začít Zkušební prostředí Bezpe- čnost Formulá- ře Nastavení DS Přihlášení k DS Použití DS Notifi-"

Podobné prezentace


Reklamy Google