Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ KE KAMPANÍM V ROCE 2011 A PROGRAMU MALÝCH GRANTŮ 3. února 2011, Městský úřad Vsetín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ KE KAMPANÍM V ROCE 2011 A PROGRAMU MALÝCH GRANTŮ 3. února 2011, Městský úřad Vsetín."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ KE KAMPANÍM V ROCE 2011 A PROGRAMU MALÝCH GRANTŮ 3. února 2011, Městský úřad Vsetín

2 OBSAH  Termíny a realizátoři kampaní v roce 2011  Ukázky kampaní  Podmínky programu malých grantů  Vyplnění žádosti

3 HLAVNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ  osvětové kampaně v minulých letech:  6 základních kampaní pod hlavičkou Zdravé město Den Země Den bez tabáku Dny bez úrazů Evropský týden mobility Dny zdraví Setkání NNO  další kampaně partnerských organizací Den rodin Den seniorů Den bez bariér(Je)den pro vás

4 ZÁKLADNÍ KAMPANĚ ZDRAVÉHO MĚSTA  Den Země 22. 4.  Světový den bez tabáku 31. 5.  Národní dny bez úrazů 1. – 14. 6.  Evropský týden mobility 16. – 22. 9. (Evropský den bez aut 22. 9.)  Dny zdraví 4. – 17. 10.  Setkání NNO26. 1.  Fórum s občany

5 ZÁKLADNÍ KAMPANĚ ZDRAVÉHO MĚSTA DEN ZEMĚ 22. 4. – HLAVNÍ PROGRAM V PARKU

6 ZÁKLADNÍ KAMPANĚ ZDRAVÉHO MĚSTA DEN ZEMĚ 22. 4. – DALŠÍ AKTIVITY

7 ZÁKLADNÍ KAMPANĚ ZDRAVÉHO MĚSTA SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU 31. 5.

8 ZÁKLADNÍ KAMPANĚ ZDRAVÉHO MĚSTA Evropský týden mobility, 16. 9. – 22. 9. Evropský den bez aut 22. 9.

9 SETKÁNÍ NNO S VEDENÍM MĚSTA  každoroční poděkování za činnost NNO  ocenění osobností neziskového sektoru, cena za dobrovolnictví, cena za firemní filantropii

10 FÓRUM S OBČANY  fórum s občany „10 TOP problémů v našem městě“ 6. 10. 2009

11 MÍSTNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ  Den rodin (Rodinné a mateřské centrum Vsetín) - KVĚTEN  (Je)Den pro Vás (Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením) - KVĚTEN  Den bariér v nás a kolem nás (ZŠ Integra, VKCI aj.) - ZÁŘÍ  Den seniorů (Charita Vsetín, Masarykova veřejná knihovna Vsetín) - ŘÍJEN  Česko proti chudobě (ZŠ Rokytnice, SPKP)

12 MÍSTNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ Den bariér v nás a kolem nás

13 MÍSTNÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ Den seniorů

14 DALŠÍ OSVĚTOVÉ KAMPANĚ Kampaň k rovným příležitostem žen a mužů

15 PLÁNOVACÍ SCHŮZKY  Příprava kampaní na principu partnerství více organizací  Sběr nápadů, podnětů ke kampani  Sdělení formy a rozsahu zapojení jednotlivých organizací  Dohoda o realizaci aktivit  Rozdělení úkolů a zodpovědnosti (dobrovolné)

16 PROJEKT „ZELENÁ SÍŤ“  partnerský projekt Lísky – občanského sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji  10 partnerů z řad NNO, příspěvkových organizací a veřejné správy z celého kraje  jedna z aktivit - pilotní vznik místního partnerství v EVVO ve Vsetíně

17 MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ V EVVO  cíl:  vytvoření funkčního partnerství a komunikační platformy v environmentální oblasti (obdoda pracovní skupiny)  rozvoj spolupráce v oblasti EVVO a udržitelného rozvoje  koordinace a rozšíření aktivit v oblasti EVVO  vytvoření návrhu koncepce EVVO pro veřejnou správu

18 MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ V EVVO  aktivity:  plánovací setkání – příprava akcí a kampaní (Den Země, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, vyhodnocování, příklady dobré praxe)  příprava, propagace a účast na veřejných projednáváních, kulatých stolech, fórech  projektová setkání (zpracování projektových záměrů, logických rámců atp.)  workshopy (zpracování návrhu koncepce EVVO)  semináře, exkurze

19 PLÁNOVACÍ SCHŮZKA KE DNI ZEMĚ

20 PLÁNOVACÍ SCHŮZKA K ETM A EDBA

21 OCENĚNÍ SPOLUPRÁCE S NNO  certifikát Národní sítě Zdravých měst za systémové aktivity – kampaně a plánování s veřejností  ceny Ministerstva vnitra za zapojování veřejnosti a NNO do rozhodovacích procesů

22 PROGRAM MALÝCH GRANTŮ - ÚVOD  V roce 2011 – devátý ročník  Zveřejněno:  na www.mestovsetin.cz odkaz Neziskový sektorwww.mestovsetin.cz  na www.spkp.cz odkaz grantové programywww.spkp.cz  Celková částka pro výzvu 300.000 Kč  2 kola:  1. kolo – uzávěrka 28. 2. 2011  2. kolo – uzávěrka 31. 5. 2011

23 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ  Občanské sdružení  Obecně prospěšná společnost  Církevní právnická osoba  Jiná nezisková nebo příspěvková organizace – posoudí hodnotitelská komise  Sídlo, pobočka či zařízení ve Vsetíně

24 PODPOROVANÉ PROJEKTY  Jednorázová akce pro veřejnost  Uzavřená série jednorázových akcí  Místo konání ve Vsetíně anebo musí být akce určena občanům Vsetína  Termín realizace – kalendářní rok 2011  Upřednostnění akcí zařazených do místní osvětové kampaně  Počet žádostí není omezen

25 VELIKOST PROJEKTŮ  Maximální výše dotace na 1 projekt je 10.000 Kč  Dotace může činit max. 70 % celkových nákladů projektu  Rozpočet uvedený v žádosti lze snížit max. o 35 % (snížení o více než 35 % je možné pouze se souhlasem rady města)

26 UZNATELNÉ NÁKLADY  Materiál (pouze materiál přímo související s danou akcí)  Služby (nájemné, doprava, propagace, ozvučení apod.)  Cestovné, jízdné  Na ostatní náklady nelze dotaci poskytnout, ale mohou být ve vlastní spoluúčasti žadatele

27 NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI  Předepsaný formulář žádosti  Povinné přílohy  zřizovací dokument  přidělení IČ  ustavení statutára  smlouva o zřízení účtu (nahrazující prohlášení)  prohlášení o bezdlužnosti  Žádosti v zalepené a popsané obálce  Odevzdání - kancelář SPKP či podatelna MěÚ

28 VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTI 1. kolo2. kolo Konečný termín odevzdání žádostí28. února31. května Otevření obálek, posouzení administrativního souladu (SPKP) březenčerven Posouzení předložených žádostí - zasedání hodnotitelské komise (Komise Agendy 21) březenčerven Projednání výsledků v Radě města Vsetín duben 12. 4. červenec 28.6./26.7.

29 ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI  Informace o žadateli  Informace o projektu  Termín a místo konání  Popis projektu  Komu je projekt určen  Rozpočet (náklady a příjmy)  Podepsání žádosti statutárem

30 PUBLICITA  Podmínka – zaslání pozvánky či plakátu s uvedením času a místa konání akce  Prezentace města Vsetín jako poskytovatele dotace  znak města či formulace, že je projekt finančně podpořen městem Vsetín  pozvánky, plakáty, tiskoviny, televize, rozhlas, internetové stránky, propagační předměty aj.

31 SMLOUVA A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE  Nový typ smlouvy – větší konkretizace účelu dotace a „indikátorů“  Vyúčtování – bude vysvětleno při podpisu smlouvy (lze očekávat změnu oproti minulým rokům)

32 … dotazy, připomínky, náměty … MGR. ONDŘEJ SLÁMA Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Svárov 1080 (budova MěÚ, 8.patro) 755 01 Vsetín Činnost společnosti podporují: T: 571 491 537 M: 739 685 377 E: ondrej.slama@spkp.cz


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ KE KAMPANÍM V ROCE 2011 A PROGRAMU MALÝCH GRANTŮ 3. února 2011, Městský úřad Vsetín."

Podobné prezentace


Reklamy Google