Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o univerzitních nemocnicích a univerzitní vojenské nemocnici Z. Mrozek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o univerzitních nemocnicích a univerzitní vojenské nemocnici Z. Mrozek."— Transkript prezentace:

1 Zákon o univerzitních nemocnicích a univerzitní vojenské nemocnici Z. Mrozek

2 Zákon o zdravotních službách • Zásadní rozdíl mezi zákonem o zdravotních službách a zákonem o péči o zdraví lidu spočívá v úpravě postavení pacienta. Pacient se stává rovnocenným účastníkem procesu poskytování zdravotních služeb, důraz je kladen na jeho práva a individuální potřeby. Důvodová zpráva zákona o ZS

3 Přínos reformních právních norem?? • Zákon o zdravotních službách – právní nejistota lékaře i pacienta (informované souhlasy), nárůst administrativy (léčebný plán, povinné akreditace lůžk. zařízení) • Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb – personální devastace lůžkových zařízení ( 1 sestra / 40 pacientů, 1 lékař/ 60 – 250 pacientů v pohotovostní službě) • Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb – garantuje 30 praktických lékařů/ČR ( nyní přes 5.000 )

4 Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče • 1.1. Standard: zavedení programu zvyšování kvality a bezpečí • Cílem standardu je uplatnění zásad a činností vedoucích ke zvyšování kvality a bezpečí jako nedílné součásti systému řízení lůžkové zdravotní péče. • 1.1.1. Ukazatele kvality a bezpečí pro splnění standardu • Standard je splněn, jestliže • je zaveden program zvyšování kvality a bezpečí pro celé zdravotnické zařízení a tento program je pravidelně aktualizován, • b) jsou určeny osoby odpovědné za plnění programu zvyšování kvality a bezpečí, • c) zásady a činnosti vedoucí ke zvyšování kvality a bezpečí jsou zahrnuty v provozních postupech zavedených do praxe, které jsou nejméně jednou ročně aktualizovány, a • d) osoby podílející se na poskytování lůžkové zdravotní péče jsou aktivně zapojeny do programu zvyšování kvality a bezpečí.

5 Statut univerzitní nemocnice • UN - právnická osoba veřejného práva • Zřizována i rušena zákonem • Rejstřík univerzitních nemocnic

6 Orgány univerzitní nemocnice • Ředitel – Výběrové řízení vyhlášené správní radou – Ukončené VŠ vzdělání v magisterském stud programu – Pětileté funkční období – Nesmí podnikat nebo provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost a nesmí být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, pokud k tomu nemá písemný souhlas správní rady

7 Orgány univerzitní nemocnice • Správní rada – 9 členů – 4 jmenuje ministr, 4 rektor, 1 volí zastupitelstvo kraje – Max. 2 členové mohou být zaměstnanci UN – Pětileté funkční období – Nesmí podnikat – Schvaluje rozpočet – Schvaluje smlouvy s plněním nad 30 mil, prominutí dluhu nad 100.000, převody movitých věcí nad 10 mil, převody nemovitostí – Zodpovídají za škody způsobené UN v plné výši společné a nerozdílně

8 Orgány univerzitní nemocnice • Dozorčí rada – 5 členů – 2 jmenuje ministr, 2 rektor, 1 zaměstnanci UN – Pětileté funkční období – Volba zaměstnanci přímá, či voliteli – Členové nesmí podnikat – Plná zodpovědnost za škodu

9 Orgány univerzitní nemocnice • Akademická rada – Poradní orgán – Jmenuje ředitel a děkan LF – Vydává stanoviska ke koncepci, ke statutu, k návrhu výroční zprávy, k návrhu smlouvy o spolupráci – Vyjadřuje se k otázkám výuky, vědecké, výzkumné činnosti a specializačního vzdělávání

10 Spolupráce s VŠ • Smlouva o spolupráci • Přednostu jmenuje a odvolává ředitel po dohodě s děkanem na základě výběrového řízení na dobu max. 5 let

11 Důvodová zpráva • Otevření možnosti stát se univerzitní nemocnicí i jiným poskytovatelům zdravotních služeb • Odstranění nedostatků v pracovněprávních vztazích u zaměstnanců, kteří mají uzavřený pracovní poměr jak s fakultní nemocnicí, tak s vysokou školou • Méně rigidní nakládání s majetkem univerzitní nemocnice • Manažerské řízení univerzitní nemocnice a plná odpovědnost řídících pracovníků • Umožní lepší motivaci zaměstnanců univerzitní nemocnice prostřednictvím aplikace ustanovení zákoníku práce o mzdě (opuštění platových tarifů)

12 Výhody • Zakotvení UN v zákoně • Povinnost uzavřít smlouvu o spolupráci s VŠ – není však ošetřena situace, pokud k uzavření smlouvy nedojde

13 Nevýhody • Nedochází k odpolitizování řízení UN – většina správní rady je jmenována polit. orgány • Stát se vzdává posledního zbytku sítě ZZ, kterou ještě spravuje – bezpečnostní riziko • Není odstraněna dualita v zaměstnávaní vyučujících lékařů • Budou zrušeny platové tabulky, snížen nárok dovolené - možná personální destabilizace UN • Co bude další krok, pokud se tento model neosvědčí?

14 ČLK odmítá navrhovanou verzi zákona o univerzitních nemocnicích vzhledem k rizikům destabilizace doposud fungujícího systému, který nevyvažují pozitiva tohoto zákona, která se pohybují spíše na spekulativní úrovni. Doporučuje obnovit diskuzi o věcném záměru daného zákona a jeho potřebnosti.

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zákon o univerzitních nemocnicích a univerzitní vojenské nemocnici Z. Mrozek."

Podobné prezentace


Reklamy Google