Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ Řízení lidských zdrojů -3. Vznik pracovního poměru na základě a) pracovní smlouvy, dohody b) volbou c) jmenováním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ Řízení lidských zdrojů -3. Vznik pracovního poměru na základě a) pracovní smlouvy, dohody b) volbou c) jmenováním."— Transkript prezentace:

1 PŘIJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ Řízení lidských zdrojů -3

2 Vznik pracovního poměru na základě a) pracovní smlouvy, dohody b) volbou c) jmenováním

3 Pracovní smlouva Je uzavírána mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Podrobně upravuje jejich vztah. Zaměstnanec v pracovním poměru se podílí svou prací za mzdu, plat či odměnu za práci, podle pokynů zaměstnavatele na plnění úkolů. Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. Jde-li však o sjednání pracovního poměru na dobu kratší než jeden měsíc, je povinen tak učinit, jen jestliže o to zaměstnanec požádá.

4 Pracovní dohoda  Dohoda o provedení práce – může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, rozsah práce nesmí být vyšší než 300 hodin/ rok.  Uzavírá se písemně. V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení a musí se v ní sjednat doba, v níž má být pracovní úkol proveden, zavazujete se práci provedete sám.

5 Dohoda o provedení práce (DPP)  Pro práci, kterou vykonáváte maximálně 300 hodin u jednoho zaměstnavatele za kalendářní rok  Musí být uzavřena písemně a musí obsahovat: druh práce, kterou budete vykonávat; dobu, na kterou DPP uzavíráte nebo sjednání na dobu neurčitou; hodinovou odměnu, kterou za práci dostanete (odměna na hodinu nesmí být nižší než 48,10 Kč - minimální mzda v ČR pro rok 2012); horní výše hodinové odměny není omezena  Musíte dostat jeden originál DPP  Z vaší odměny odvádí zaměstnavatel srážkovou daň 15%, pokud vaše odměna přesáhne 5000,- ale nedosáhne 10 000,- Kč za měsíc, zaměstnavatel za vás neodvádí zdravotní pojištění ani sociální pojištění  Přesáhne-li vaše odměna 10 000,- Kč měsíčně, musí vás zaměstnavatel přihlásit k účasti na sociálním pojištění a veřejném zdravotním pojištění  Nemáte nárok na dovolenou, na příplatky přesčas, za noc ani za svátek, na přestávky v práci ani na odstupné  Máte nárok na náhradu škody, která vám vznikne při práci  Jste odpovědný za škodu, kterou při práci způsobíte zaměstnavateli  DPP končí když: splníte dohodnutý úkol;odpracujete počet hodin podle dohody; odpracujete 300 hodin pro 1 zaměstnavatele za kalendářní rok; písemnou dohodou se zaměstnavatelem o tom, že chcete DPP ukončit

6  Dohoda o pracovní činnosti -může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.  Je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná.  Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá na dobu určitou, popřípadě na dobu neurčitou.

7 Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)  Pro práci, kterou vykonáváte v celkovém měsíčním průměru maximálně 20 hodin týdně  DPČ musí být uzavřena písemně a musí obsahovat: druh práce, kterou budete vykonávat; pracovní dobu, ve které budete činnost vykonávat; dobu, na kterou dohodu uzavíráte (doba určitá nebo doba neurčitá); odměnu, kterou za práci dostanete  Od roku 2012 neplatíte zdravotní ani sociální pojištění z odměny do 2.499 Kč měsíčně, od 2.500 Kč už zdravotní a sociální pojištění platíte a odpracovaná doba se vám tak započítává na důchod  Vaše pracovní doba nesmí být delší než 12 hodin za den  Nemáte automaticky nárok na dovolenou, ale ve smlouvě to může být dohodnuto  Nemáte nárok na příplatky přesčas, za noc ani za svátek, na přestávky v práci ani na odstupné  V DPČ musíte mít uvedenou odměnu za měsíc nebo za 1 hodinu práce; minimální odměna na hodinu nesmí být nižší než 48,10 Kč (minimální mzda v ČR pro rok 2012)  Máte nárok na náhradu mzdy v nemoci a o svátcích za dny, které jsou pracovní, dále na náhradu škody, která vám vznikne při práci  Jste odpovědný za škodu, kterou při práci způsobíte zaměstnavateli  Nejčastěji je uzavřena na dobu určitou  DPČ končí když: zaměstnavatel nebo zaměstnanec ukončí DPČ písemně s výpovědní lhůtou 15 dní skončí sjednaná doba činnosti

8 Smlouva o dílo Co je Smlouva o dílo? Jak se liší od pracovní smlouvy?  Smlouvu o dílo upravuje Obchodní zákoník, ne Zákoník práce  Není to pracovní smlouva  Smlouvu o dílo můžete uzavřít jako běžný občan i jako OSVČ s živností či bez živnosti  Smlouvu o dílo uzavíráte pro výrobu či vytvoření věci, montáž, údržbu, opravu nebo úpravu věci  Je to smlouva mezi objednatelem (ten, kdo práci objednává) a zhotovitelem (ten, kdo ji udělá)  Smlouva o dílo musí být písemná (musí tam být: druh práce, termín dodání a cena nebo způsob určení ceny)  Jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ - živnostník, podnikatel bez živnosti, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně), platíte si sám zdravotní a sociální pojištění  Odměnu za dílo dostanete na základě vámi vystavené faktury s IČ (pokud nemáte živnostenský list, musíte si na finančním úřadě zařídit DIČ – daňové identifikační číslo, které uvedete ve faktuře) anebo pouze na základě sjednané ceny ve smlouvě  I když práci zadáte jiné osobě, podle smlouvy jste stále odpovědný za odvedení sjednané práce  Jako OSVČ na konci roku podáváte daňové přiznání a zaplatíte daň z příjmu, pokud váš příjem z výdělečné činnosti přesáhne 20 000Kč (živnostníci podávají daňové přiznání vždy)

9 Volbou se pracovní poměr zakládá v případech stanovených zvláštními předpisy, popřípadě stanovami nebo usnesením příslušných orgánů družstev nebo sdružení občanů podle zvláštního zákona.

10 Jmenováním  se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců, jmenovaných do funkce podle zvláštních předpisů nebo zaměstnavatelem.(složky státu, státní podnik, státní fond, příspěvková organizace,Policie České republiky, atd.)  Pracovní poměr založený volbou nebo jmenováním vzniká dnem, který byl stanoven k nástupu do funkce.

11 Druhy pracovních poměrů  A) Souběžné pracovní poměry - sjednal-li zaměstnanec dva a více pracovních poměrů vedle sebe, posuzují se práva a povinnosti z nich vyplývající samostatně.  B) Hlavní pracovní poměr – je to pracovní poměr sjednaný na stanovenou, neboli plnou pracovní dobu (§ 83a ZP).  C) Vedlejší pracovní poměr - lze sjednat pouze na kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu. Zaměstnavatel nesmí ve vedlejším pracovním poměru zaměstnávat mladistvé zaměstnance.  D) Vedlejší činnost - Vedlejší činností je činnost, kterou vykonává zaměstnanec u zaměstnavatele, u něhož je v pracovním poměru, mimo pracovní dobu stanovenou pro tento pracovní poměr.(Vedlejší činnost může být konána jen v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr)

12 Formální náležitosti přijímání pracovníků do pracovního poměru  1) Nejdůležitější formální náležitostí přijímání pracovníků je vypracování a pozdější podepsání pracovní smlouvy.  V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout:  A) druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, B) místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo), C) den nástupu do práce

13  Za další běžně se vyskytují součásti můžeme jmenovat, (nicméně nejsou nezbytné pro její vznik) Zákaz konkurence, odchodné, zkušební doba, úprava pracovní doby atd.  2) Další nezbytnou formální náležitostí přijímání pracovníků je seznámí nového pracovníka, s právy a povinnostmi vyplývající z pracovního poměru v organizaci a zodpovězení případných dotazů pracovníka.

14  3) Před podpisem pracovní smlouvy by měl nový pracovník absolvovat vstupní lékařskou prohlídku.  4) Po podpisu pracovní smlouvy – zařazení pracovníka do personální evidence (pořízení osobní karty, mzdového listu, evidenčního listu důchodového zabezpečení, vystavení podnikového průkazu apod.  5) Uvedení na pracoviště.  6) Bezprostřední nadřízený ústně seznámí pracovníka s jeho právy a povinnostmi s předpisy BOZP a s ostatními pracovníky dané org. jednotky

15  popř. s jeho nejbližšími spolupracovníky.  7) Nadřízený poskytne pracovníkovi informace o sociálně hygienických podmínkách práce.  8) Na závěr je pracovník zaveden na místo, kde bude svou práci vykonávat, je mu přiděleno a předáno nezbytné zařízení potřebně k výkonu práce a jsou mu přiděleny první pracovní úkoly.

16 Pracovněprávní souvislosti změny pracovního poměru a pracoviště  Sjednaný obsah pracovní smlouvy lze změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Byla-li pracovní smlouva uzavřena písemně, musí zaměstnavatel provést písemně i její změnu.  A) Převedení na jinou práci - zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,pozbyl–li zaměstnanec dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práce, nebo pro ohrožení nemocí z povolání, z důvodu těhotenství apod.

17  Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci – bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů, nesplňuje –li zaměstnanec požadavky na prac. místo, nebo poruší li zvláště hrubým způsobem prac. povi.  Zaměstnavatel může převést i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána:je-li to třeba k odvrácení živelné události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků apod. 

18  B) Přeložení - přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, lze pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje její provozní potřeba.  C) Pracovní cesta se souhlasem zaměstnance.  D) Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli. Nejdříve po uplynutí 6 měsíců od začátku prac. poměru.

19 Možné způsoby ukončení pracovního poměru  1) Dohodou - dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem, uzavírá se písemně.  2) Výpověď - pracovní poměr může rozvázat zaměstnavatel (z výslovně uvedených důvodů) i zaměstnanec (z jakéhokoli důvodu, nebo bez udání důvodu), musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Výpovědní doba je nejméně dvouměsíční – obecně platná pro výpověď ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, tříměsíční při tzv. organizační změnách a patnáctidenní ve vedlejším poměru.

20 Důvody k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a) Ruší-li se zaměstnavatel, nebo jeho část b) Přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část c) Pro nadbytečnost d) Nesmí-li zaměstnanec ze zdravotních důvodů konat dosavadní práci (úraz, nemoc z povolání-odstupné-12x prům. plat) e) Pozbytí dlouhodobé zdravotní způsobilosti f) Nesplňuje-li právní předpisy pro dané místo (povinnost informovat zaměstnance a požadovat nápravu v rámci 12 měsíců) g) Závažné porušení prac. povinností (povinnost informovat o možné výpovědi zaměstnance v uplynulých 6 měsících. h) Pro zvláště hrubé porušení jiné povinnosti zaměstnance.

21  3) Okamžitým zrušením – písemně,  Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen výjimečně, a to pouze tehdy, porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem, byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen více jak na rok.  Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže  a) podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku na jinou, pro něho vhodnou práci, b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti.

22  4) Zrušením ve zkušení době - jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.  5) Uplynutím sjednané doby.  6) Odejmutí povolení k pobytu či vyhoštěním u cizinců.  7) Smrtí zaměstnance.

23 Zákaz výpovědi Zaměstnancům v ochranné době • Dočasně uznán práce neschopným • Vojenské cvičení • Uvolněn pro výkon veřejné funkce • Těhotenství, čerpání mateřské dovolené • Při dočasné nezpůsobilosti k práci (práce v noci)

24 Formální povinnosti zaměstnavatele spojené s ukončením pracovního poměru zaměstnance  1) Pracovní volno k hledání nového zaměstnání.  2) Potvrzení o zaměstnání – zápočtový list a další písemnosti týkající se osobních údajů je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru.  3) Pracovní posudek – (veškeré informace týkající se hodnocení zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností) musí zaměstnavatel vydat do 15 dnů ode dne, kdy o to zaměstnance požádá, ne však dříve než 2 měsíce před skončení pracovního poměru

25  4) Odstupné – jednorázový příspěvek poskytovaný zaměstnanci jako forma odškodnění za ztrátu zaměstnání,  a) zákonné odstupné (minimální) – 1x prům. plat (doba kratší než 1rok); 2x prům. plat (doba 1-2 roky);  3x prům. plat (alespoň 2 roky)  b) smluvní odstupné (vyšší), Odstupné nenáleží zaměstnanci u něhož při organizačních změnách dochází k přechodu práv a povinností na jiného zaměstnavatele, nebo zaměstnanci který koná u zaměstnavatele práci ve vedlejším pracovním poměru.


Stáhnout ppt "PŘIJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ Řízení lidských zdrojů -3. Vznik pracovního poměru na základě a) pracovní smlouvy, dohody b) volbou c) jmenováním."

Podobné prezentace


Reklamy Google