Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

vylučovACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "vylučovACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE"— Transkript prezentace:

1 vylučovACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [2]

2 Autor: Mgr. Věra Pavlátová Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie živočichů. Žák se věnuje vývoji (fylogenezi) základních orgánových soustav živočichů. Materiál obsahuje obrázky, odkazy, úkoly a aktivity. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák popíše evoluci a adaptaci jednotlivých orgánových soustav. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 2 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16−17 let, 6. třída = sexta / II. ročník KLIKNĚTE NA F 5

3 Co je to fylogeneze? Fylogenezí orgánových soustav budeme pozorovat, jak se tyto soustavy v živočišné říši postupně vyvíjely a zdokonalovaly. [1]

4 Otázky na začátek… Jaké znáte projevy života?
Vytvořte na tabuli myšlenkovou mapu tématu vylučování. Jaká je souvislost mezi cévní a vylučovací soustavou? Jaké znáte typy vylučovací soustavy? Co jsou to metanefridie a jak fungují? K jakým soustavám můžeme přiřadit kloaku jako jejich součást? Jaká znáte onemocnění vylučovací soustavy? Kolik litrů moči vytvoří člověk během 1 dne?

5 vylučování Vylučování je jedním z projevů života organismů − zajišťuje vylučování odpadních látek z těla. (Ú.: Při jakých procesech v těle tyto odpadní látky vznikají?) Vylučování je způsob, jak udržet homeostázu (co to je?), protože se díky němu kontroluje složení tělních tekutin. Velmi často se vylučování děje prostřednictvím moči. V následující prezentaci je nástin vývoje vylučovací soustavy živočichů.

6 Vylučování prvoků [3] U prvoků tuto funkci plní stažitelné (kontraktilní, osmoregulační) vakuoly − hromadí přebytečnou tekutinu, a poté ji jednorázově odvádí mimo buňku, regulují osmotický tlak. Ú.: Zařaďte do systému tohoto prvoka

7 Vylučování porifer a žahavců
Porifera, stejně jako žahavci vylučují celým povrchem těla. Jaké znáte zástupce žahavců? U Porifer jsou zbytky potravy a vody jsou vyvrženy osculem. (Co je to osculum?) Úkol: Jaké jsou tělní typy u Porifer? [4]

8 Vylučování ploštěnců [5] Objevují se protonefridie, tvoří je terminální buňka a vývodný kanálek ústící otvorem na povrch těla 2 základní typy: plaménkové buňky (v dutině kanálku chomáček brv) solenocyty (v dutině kanálku 1 až 2 bičíky) pomocí bičíků se vytváří podtlak − nasávání zplodin metabolismu z okolních tkání brvy v podobě plaménku kanálky plaménková buňka Z plaménkové buňky vybíhá kanálek, do kterého ústí svazek brv. Brvy svým kmitáním a podtlakem odčerpávají tekutinu z buňky. Z této tekutiny se v kanálcích resorbují důležité látky a zbytek se vyloučí ven z těla (voda, metabolity, …).

9 Protonefridie pásnic U pásnic se již vyskytuje primitivní cévní soustava. Protonefridie obalují stěny cév a odnímají tak z krve škodlivé zplodiny látkového metabolismu. Je to poprvé, kdy lze zaznamenat úzkou souvislost mezi vylučovací a cévní soustavou. [6]

10 Vylučování hlístic Renettové žlázy = postranní = laterální lišty − tvoří je jediná vakovitá buňka protažená ve vylučovací trubici, která může samostatně nebo po spojení s obdobnou vylučovací buňkou protější strany těla ústit vylučovacím pórem na povrch těla. U parazitických druhů hlístic se vyskytují jen v redukované podobě. [7] 1 – ústní otvor 2 – střevo 3 – řitní otvor 4, 9 – vylučovací systém = postranní lišty 5 – samčí pohlavní soustava 6, 7, 8 – provazcovitá nervová soustava

11 Vylučování kroužkovců
Metanefridie − mají tvar obrvené nálevky, kdy jednou stranou je metanefridie otevřena na povrch těla (otvorem zvaným nefroporus − č. 9), zatímco druhá strana (nefrostom − č. 10) ústí do coelomové dutiny. Stáčení do kliček zvětšuje povrch metanefridií. [8] [9] METANEFRIDIE

12 Vylučování KORÝŠů U korýšů se metanefridie zachovaly v modifikované formě jako pár tykadlových (antenálních) žláz (protože ústí při bázi tykadel) nebo pár čelistních (maxilárních) žláz (ústí při bázi 2. maxily). Také se jim říká kyčelní či koxální žlázy a vyskytují se i u některých pavoukovců. [10] Ú.: Vyjmenujte zástupce korýšů.

13 Vylučování hmyzu U pavoukovců, želvušek a některých zástupců hmyzu jsou vylučovacím systémem malphigické trubice = žlázy (č. 20). Jedním koncem zasahují do hemocoelu (= tělní dutina naplněná krvomízou), odkud odvádí živiny a soli a druhým koncem ústí do střeva, kam uvolňují odpadní látky. [11] [12]

14 Vylučování bezlebečných
Mají segmentárně uspořádané vylučovací orgány (cyrtopodocyty) značně podobné solenocytům či metanefridiím. Je jich až 90 párů. [13] Ú.: Jak se nazývá zástupce bezlebečných? Kde a jak žije?

15 Vylučování obratlovců
[14] Obratlovci vylučují ledvinami. Základní stavební a funkční jednotkou ledvin je nefron. Vedle osmoregulační funkce přebírají ledviny i funkci detoxikační a kontrolní (kontrola koncentrace solí v tělních tekutinách). Ú.: Popište stavbu nefronu.

16 Vývoj ledvin Ledviny mají 5 vývojových stupňů: holonefros(dělené ledviny, např. u larev mihulí), pronefros(částečně dělené,např. u dospělých mihulí), opistonefros (nečlánkované, u dospělců nižších obratlovců), mezonefros (embrya vyšších obratlovců, v dospělosti u samic zanikají, u samců se mění v chámovody) a metanefros (pravé ledviny s vlastními vývody u savců, plazů a ptáků). [17] Vývin ledvin u savců

17 Vylučování obratlovců − opistonefros
Opistonefros neboli prvoledviny se vyskytují u sliznatek, mihulí, paryb, ryb a obojživelníků. Parybám jako vývod slouží dva primární močovody, které jsou spojeny v močový sinus ústící za řitním otvorem. U ryb se většinou na koncích močovodů vytváří močový měchýř. Hlavní odpadní látkou je zde amoniak, bývá vylučován ledvinami i žábrami. U larválních stadií ryb a u obojživelníků se vyskytují primitivní ledviny pronefros.

18 anatomie ryby − úkol: ŘEŠENÍ [15]
Ú.: Která čísla z anatomie ryby se týkají vylučovací soustavy? ŘEŠENÍ 6 ledviny, 8 močovod,10 močový měchýř

19 Vylučování obojživelníků
párové ledviny  močovody  močový měchýř  močová trubice  kloaka Ledvinou dospělců je opistonefros s naskládanými nefrony, u červorů jsou uspořádány segmentárně. Vývodem je Wolffův vývod, který ústí do kloaky. Odpadním produktem je u larev amoniak, u dospělců močovina. Ú.: Jaký je vzorec amoniaku a močoviny? [16] Příčný řez embryem – Vznik Wolffova vývodu

20 Vylučování plazů párové pravé ledviny (metanefros)  močovody  kloaka (želvy mají močový měchýř) Odpadním produktem plazů je většinou kyselina močová, někdy jen v podobě bělavého povlaku, protože se v kloace vstřebá většina vody. [18]

21 Úkol: Které zvíře je na obrázku?
[19] Které zvíře je na obrázku? Pod jakým číslem se skrývá močový měchýř? Želva Číslo 20 ŘEŠENÍ

22 Vylučování ptáků [20] párové pravé ledviny (metanefros, třílaločnaté)  močovody  kloaka (pštrosi mají močový měchýř) Odpadním produktem ptáků je kyselina močová v podobě bělavého povlaku na trusu, protože se v kloace vstřebá většina vody. Poprvé se vytvořila ve VS Henleyova klička, v ledvinách je více glomerulů. Ú.: Vyjmenujte 5 zástupců ptáků a zařaďte je do řádů.

23 Vylučování savců párové ledviny  močovody  močový měchýř  močová trubice Odpadním produktem je močovina. Na vylučování se podílejí i potní žlázy. LEDVINY MOČOVODY [21] MOČOVÝ MĚCHÝŘ

24 Vylučování savců Popište stavbu ledviny.
Jaký je rozdíl mezi primární a definitivní močí? [22] Stavba ledviny: 1. Pyramidy 2. Odvádějící tepna 3. Renální tepna 4. Renální žíla 5. Branka 6. Pánvička 7. Močovod 8. Kalíšek 9. Vazivové pouzdro 10. Spodní pouzdro 11. Horní pouzdro 12. Přívodní žíla 13. Nefron 14. Kalíšek 15. Kalich 16. Papila 17. Sloupek STAVBA LEDVINY:

25 Spojte související pojmy:
PRVOCI PLOŠTĚNCI HLÍSTICE KROUŽKOVCI KORÝŠI HMYZ BEZLEBEČNÍ RYBY PTÁCI OPISTONEFROS MALPHIGICKÉ ŽLÁZY METANEFROS STAŽITELNÉ VAKUOLY CYRTOPODOCYTY PROTONEFRIDIE POSTRANNÍ LIŠTY KOXÁLNÍ ŽLÁZY METANEFRIDIE

26 KLIKNĚTE NA ukrytý POJEM A VYSVĚTLETE HO:
1 PROTONEFRIDIE NEFRON WOLFFŮV VÝVOD OPISTONEFROS METANEFRIDIE KOXÁLNÍ ŽLÁZY GLOMERULUS SOLENOCYT 2 3 4 5 6 8 7

27 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 17. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, ISBN EricDiesel. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Nevit Dilmen. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 2. HonzaXJ. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < g> 3. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 4. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 6. Uwe Gille. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < 7.

28 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 17. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < 8. Nike-a. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Hans Hillewaert. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Goldfinger820. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < PioM. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Hans Hillewaert.[cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Madhero88. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Uwe Gille. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <

29 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 17. 4. 2012 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi 8.00 a 23.00, DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Ashley Sawle. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < > 17. Robykurian. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Titimaster. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < Sunshineconnelly. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Piotr Michał Jaworski. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <


Stáhnout ppt "vylučovACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE"

Podobné prezentace


Reklamy Google