Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními silami. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Téma přednášky: Individuální plánování s klientem v sociálních službách Přednášející: Bc. Veronika Langerová

3 Legislativní zakotvení IP Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů – §88. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni: • •písm. f) plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců Příloha č. 2 vyhlášky k zákonu o sociálních službách č. 505/2006 Sb. Standard č. 5: Individuální plánování průběhu sociální služby

4 Podle zákona o sociálních službách a standardů kvality v sociálních službách je povinností poskytovatele služby poskytovat služby podle individuálních potřeb, přání a schopností svých uživatelů, se kterými mají také služby plánovat.

5 Povinnosti vyplývající ze zákona • •mít vytvořenou metodiku • •plánovat společně s uživatelem průběh poskytované služby • •průběžně hodnotit naplňování stanovených osobních cílů • •průběžně hodnotit • •mít stanoveného klíčového pracovníka u jednotlivých klientů • •vést písemné záznamy o průběhu poskytované služby • •mít vytvořený funkční systém pro předávání potřebných informací mezi pracovníky

6 Význam IP pro uživatele • •vetší bezpečí – ví, na čem se domluvil s poskytovatelem, jak a kdy bude služba probíhat • •zná svá práva a povinnosti • •Zvyšuje jeho kompetence v oblasti rozhodování a přijímání zodpovědnosti za volby ve svém životě – není pasivním příjemcem sociální služby, ale je spoluodpovědný za dohodnutý průběh poskytované služby na základě dohodnutých osobních cílů

7 Význam IP pro poskytovatele • •větší bezpečí – ví, na čem se s uživatelem domluvil, má obranu proti požadavkům, které nejsou zahrnuty v plánu • •všichni zaměstnanci postupují stejným způsobem v souladu s IP, aniž by každý nový (nebo zastupující) zaměstnance teprve zjišťoval u uživatele, jakým způsobem chce služby poskytovat • •prostředkem pro stanovení kapacity služby • •Kontrolním mechanizmem k efektivnímu využívání služby a pracovní doby

8 Význam IP pro poskytovatele • •Prostředkem ke zvyšování kvality služby a změně v nabídce služeb, a to na základě zjišťovaných potřeb, přání uživatelů a jejich osobních cílů • •jedním z mechanizmů pro tvorbu rozvojových plánů organizace

9 Co je individuální plánování IP není v žádném případě: • •diagnostika (zdravotní, psychologická, sociální) • •hodnocení či posuzování uživatele • •popis problému nebo situace uživatele • •stanovení ošetřovatelských nebo zdravotnických postupů • •plánování individuálních služeb bez přítomnosti uživatele • •formální vyplňování „papírů“, protože se to po nás chce

10 Co je individuální plánování Individuálním plánováním je: • •dialog mezi uživatelem a pověřeným (klíčovým) pracovníkem o potřebách uživatele • •vyjednávání – „kontraktování“ o tom, jaké jsou potřeby uživatele a zda mu je organizace může pomoci naplnit

11 Co se od nás při plánování žádá? • •vést individuální rozhovory o potřebách a osobních cílech uživatele • •pravidelně s uživatelem plánovat, jak může sociální služba pomoci uživateli v naplňování jeho individuálních potřeb • •pravidelně s uživatelem hodnotit, jak se naplňování osobních cílů daří • •poskytovat sociální službu podle dohodnutých individuálních plánů • •mít metodiku pro IP a ta vychází z praxe poskytované sociální služby • •vést záznamy o plánování, vyhodnocování a naplňování osobních cílů uživatelů • •mít postupy pro předávání důležitých informací o poskytované službě mezi pracovníky

12 Co je důležité? • •IP podporuje běžný (anebo nejběžnější) způsob života uživatele • •vycházíme ze skutečných potřeb a osobních cílů uživatele • •vycházíme ze schopností a možností uživatele, a ne z popisu „problému“ • •plánujeme společně s uživatelem • •plány jsou pravidelně přehodnocovány, uživatel své osobní cíle může měnit • •plány jsou konkrétní, realizovatelné, vyhodnotitelné. Máme kritéria a termíny pro jejich hodnocení • •za plánování jsou zodpovědní konkrétní (klíčoví) pracovníci • •informace o poskytované službě si mezi sebou pracovníci sdělují

13 Lidské potřeby Potřebou se nerozumí pouze něco, co člověku chybí, ale hlavně to, k čemu skrze ni člověk směřuje. Pro určování potřeb uživatelů se můžeme inspirovat Maslowovou pyramidou lidských potřeb.

14 Maslowova pyramida potřeb

15 Co je osobní cíl? • •je součástí IP podpory uživatele • •něco, čeho by chtěl uživatel dosáhnout • •něco, co by uživatele podpořilo v jeho alespoň částečné soběstačnosti, v jeho pocitu potřebnosti a užitečnosti

16 Dobře formulovaný cíl je: • •realistický • •konkrétní • •významný pro uživatele • •dosažitelný • •vyhodnotitelný, měřitelný

17 Pravidla při tvorbě cílů: • •neptat se uživatele, jaký má osobní cíl • •ptejte se „lidsky“, nepoužívejte cizí slova • •zvažte, zda si budete dělat písemné poznámky • •vždy pouze za osobní účasti uživatele • •pouhým pozorováním klienta cíl nesestavíte • •pokud cíl stanovíte zcela sami bez ohledu na zvyklosti a potřeby uživatele, nebude to fungovat • •uživatel by neměl mít pocit, že je úkolován, cíl by měl plnit z vlastního přesvědčení • •žádný cíl je špatný cíl • •uvědomte si, že naplňování cíle budete nadále sledovat, hodnotit a hlavně měřit

18 Pravidla při tvorbě cílů: • •někdo bude mít cíl celoživotní, někdo ho může naplnit za měsíc • •člověk je individualita, žádné 2 cíle a podpora při jejich naplňování nebudou stejné • •není možné použít jeden vzor na všechny klienty • •zaměřit se na klady, úspěchy a dobré povahové vlastnosti uživatele, podpoříte tím jeho motivaci • •osobní cíl se někdy vytříbí až po delší práci s klientem, je třeba navázat důvěru Při dobré práci s uživatelem bude mít uživatel pocit, že mu někdo naslouchá, musíte však vztahy udržet v rámci profesionálního vztahu a nenechat se využívat.

19 Úloha klíčového pracovníka • •důvěrník uživatele • •„advokát“, který prosazuje zájem uživatele • •klíčový pracovník musí být někdo, komu klient důvěřuje a je mu sympatický • •klíčový pracovním by měl mít určité schopnosti, zejména schopnost vcítit se do situace uživatele • •neposkytovat okamžité odpovědi, pokud si nejste jisti • •neslibovat nereálné věci • •nebát se promluvit s rodinou uživatele • •nerozhodovat jednostranně, dbát na to, aby práce s jedním uživatelem neomezovala či nezvýhodňovala ostatní uživatele či další zaměstnance • •posilovat v klientovi vědomí možnosti rozhodnout se • •sledovat změny a pokroky, nebát se pochválit či kladně reagovat i na malé úspěchy

20 Náměty pro tvorbu IP IP sestavíme pomocí pozorování a popisu života jednotlivých klientů: • •jak se s ním dorozumíváme • •jak tráví den • •s kým se stýká • •jaké činnosti dělá během dne • •co umí a co mu dělá radost • •s čím má podle vás problém • •případně jak jste postupovali při jeho řešení • •má nějaké potřeby, které vyžadují péči odborníka (např. lékaře, psychologa, rehabilitačního pracovníka)

21 Náměty pro tvorbu IP V rozhovoru se klienta ptáme: • •co je pro něj v životě důležité • •co by do budoucna chtěl • •co by si na svém životě přál změnit • •s čím je spokojený a co by měnit nechtěl • •společně uvažujeme nad tím, jak je to reálné a jak mu k tomu můžeme pomoci

22 Typy individuálních cílů 1) 1)plynoucí ze základních činností dle zákona o sociálních službách   zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zvládání osobní hygieny nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zvládání chodu domácnosti… 2) 2)dle sebeobsluhy a soběstačnosti uživatele   oblasti sebeobsluhy (příprava stravy, koupání, sezení, stání, chůze po rovině, výběr oblečení…)   oblasti soběstačnosti (komunikace, nakládání s penězi, mytí nádobí, vaření, úklid, obsluha běžných domácích spotřebičů…)

23 Děkuji Vám za pozornost! Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti


Stáhnout ppt "Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními."

Podobné prezentace


Reklamy Google