Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Stará Boleslav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Stará Boleslav"— Transkript prezentace:

1 ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Stará Boleslav
METODIKA POSTUPU TVORBY ZNALECKÝCH POSUDKŮ A ODBORNÝCH POSOUZENÍ ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Stará Boleslav

2 Znalecké posudky a odborná posouzení jako předmět činnosti ÚHÚL
Tvorba znaleckých posudků a odborných posouzení je jako jeden z předmětů činností definován Zřizovací listinou ÚHÚL Brandýs nad Labem (body 3, 15 a 22). Znalecké posudky (ZP) Odborná posouzení (OP) 15) Vyhotovování znaleckých posudků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu znaleckého oprávnění (oceňování pozemků, trvalých porostů a škod na lesních porostech, provoz a ekonomika lesní výroby) pro státní orgány a státní podniky, které mají právo hospodaření k lesům ve vlastnictví státu. 3) Poskytování informací o lesích a myslivosti Ministerstvu vnitra pro krajské a okresní úřady a pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností 22) Vyhotovování odborných posouzení jako podkladů pro kontrolní funkce zakladatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovování odborných posouzení pro státní podniky, které mají právo hospodaření k lesům ve vlastnictví státu.

3 Znalecké posudky a odborná posouzení jako předmět činnosti ÚHÚL
ÚHÚL je veden jako znalecký ústav v druhém oddílu Seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost ve 2 oborech: Lesní hospodářství Ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování pozemků, trvalých porostů a škod na lesních porostech, provoz a ekonomiku lesní výroby

4 Znalecké posudky a odborná posouzení jako předmět činnosti ÚHÚL
V polovině roku 2010 byla rozhodnutím ředitele ÚHÚL pověřena ve spolupráci s právním referátem ÚHÚL centrální správou ZP a OP pobočka Stará Boleslav Požadavky rozhodnutí vytvoření jednotného metodického postupu tvorby ZP a OP Centrální správa ZP a OP

5 Metodika tvorby ZP a OP Obsah
Zásady přijímání a evidence objednávek ZP a OP Zásady zpracování, formální a věcná úprava ZP a OP Zásady tvorby podkladů k fakturaci Finální úpravy a kontrola ZP, OP a podkladů k fakturaci Distribuce ZP objednateli Vedení Znaleckého deníku Zásada jednotnosti pracovních postupů - otevřené téma, snaha o postupné dopracování výčtu znaleckých úkonů a jednotného přístupu ÚHÚL k nim (např. otázka stanovení tržní ceny)

6 Přijímání a evidence objednávek ZP
Znalecké posudky Výčet oprávněných objednatelů: Státní orgány (soud, PČR, KrÚ, ORP, ČIŽP, …..) LČR (pouze ředitel OBK) VLS Objednávky přijímá ředitel ÚHÚL, náměstek HÚEL a ředitel pobočky Stará Boleslav Právní referát ÚHÚL ve spolupráci s pobočkou Stará Boleslav posoudí, zda obsah objednávky vyhovuje požadavkům na znalecký posudek dle zřizovací listiny ÚHÚL Brandýs nad Labem. Pokud vyhovuje, je elektronicky odeslána řediteli místně příslušné pobočky ke zpracování. Prodloužení lhůty zpracování - v případě soudu či PČR žádá právní referát ÚHÚL Odmítnutí objednávky - případné odmítnutí objednávky z výše uvedených důvodů rozhodne ředitel ÚHÚL (náměstek HÚEL) písemným vyrozuměním objednatele (prostřednictvím právníka ÚHÚL) Originály všech objednávek archivuje právní referát ÚHÚL. V elektronické podobě archivuje pobočka Stará Boleslav.

7 Přijímání a evidence objednávek OP
Odborná posouzení Výčet oprávněných objednatelů: Soudy, PČR Orgány státní správy lesů (v rámci standardní podpory orgánů SSL) LČR (pouze ředitel OBK) VLS Objednávky přijímá ředitel ÚHÚL, náměstek HÚEL a ředitel pobočky. Pochybnosti o tom, zda zadání posouzení odpovídá či neodpovídá pracovní náplni či kompetentnosti ÚHÚL v dané problematice jsou řešeny v součinnosti ředitele místně příslušné pobočky (náměstka HÚEL) a právního referátu ÚHÚL. Prodloužení lhůty zpracování - v případě soudu či PČR žádá právní referát ÚHÚL Odmítnutí objednávky - písemně - ředitel ÚHÚL (náměstek HÚEL) - v případě pověření soudu, PČR, LČR, VLS - ředitel místně příslušné pobočky - v ostatních případech Originál objednávky je archivován na místně příslušné pobočce V elektronické podobě archivuje také pobočka Stará Boleslav (nutno zaslat ještě před započetím prací)

8 Zásady zpracování ZP a OP na pobočce
Titulní strana ZP Číslo znaleckého posudku - čísla posudku přiděluje pověřený pracovník pobočky Stará Boleslav Objednatel - oficiální název objednatele (organizace, firma, příp. jméno, příjmení) s adresou Posudek vypracoval - uvede se jednotná formulace: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem jako ústav kvalifikovaný v oboru oceňování pozemků, trvalých porostů a škod na lesních porostech, provoz a ekonomika lesní výroby Je naprosto nezbytné zachovat a dodržovat tuto formulaci, neboť v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost je uveden ÚHÚL Brandýs nad Labem, nikoliv například pobočka Stará Boleslav, České Budějovice či jakákoliv další jiná; v praxi to znamená, že na titulní straně znaleckého posudku nesmí být vyznačen jiný zpracovatel než ÚHÚL Brandýs nad Labem. Datum přijetí objednávky - uvede se datum zapsání objednávky do spisové služby Datum posouzení - datum šetření, vyplní pobočka, která posudek vypracovala Datum odeslání - datum vyplní pobočka Stará Boleslav dle aktuálního data odeslání Počet stran - nutno odlišit počet stran posudku a počet stran příloh Počet vyhotovení - uvede se počet vyhotovení znaleckého posudku, který je součtem počtu vyhotovení požadovaných v objednávce objednatele a počtu vyhotovení, které vyžaduje ÚHÚL pro potřeby archivace z důvodu případné účasti u soudního sporu (1x archiv právního oddělení, 1x archiv pobočky, která posudek zpracovala)

9 Zásady zpracování ZP a OP na pobočce
Titulní strana OP Číslo odborného posouzení - číslo odborného posouzení je identické s číslem jednacím, které objednávce přidělí pracovník spisové služby. Toto číslo je lomeno rokem, ve kterém je odborné posouzení vypracováno Objednatel - uvede se oficiální název objednatele (organizace, firma, příp. jméno, příjmení) s adresou Posouzení vypracoval - uvede se adresa pobočky ÚHÚL, která posudek vypracovala, v odůvodněných případech lze uvést adresu ústředí ÚHÚL Datum přijetí objednávky - uvede se datum zapsání objednávky do spisové služby Datum posouzení - datum šetření, vyplní pobočka, která posudek vypracovala Datum odeslání - datum, kdy je odborné posouzení odesláno z pobočky Počet stran - nutno odlišit počet stran odborného posouzení a počet stran příloh Počet vyhotovení - uvede se počet vyhotovení odborného posouzení, který je součtem počtu vyhotovení požadovaných v objednávce objednatele a počtu vyhotovení, které vyžaduje ÚHÚL pro potřeby archivace z důvodu případné účasti u soudního sporu (zpravidla 1x archiv pobočky, která posouzení zpracovala)

10 Zásady zpracování ZP a OP na pobočce
Osnova ZP Formální úprava vnitřní částí znaleckého posudku a odborného posouzení není striktně daná, je závislá na konkrétních požadavcích objednatele, zpravidla obsahuje 4 základní body: ÚVOD NÁLEZ POSUDEK REKAPITULACE Datum vypracování Jméno zpracovatele + pobočka Razítko a Podpis - podepisuje ředitel ÚHÚL (případně osoba jím pověřená) Seznam příloh Znalecká doložka Přílohy + Podklady k Fakturaci VŠE ODESLAT ELEKTRONICKY DO STARÉ BOLESLAVI a PRÁVNÍMU REFERÁTU ÚHÚL (s dostatečnou časovou rezervou)

11 Zásady zpracování ZP a OP na pobočce
Osnova OP Formální úprava vnitřní částí znaleckého posudku a odborného posouzení není striktně daná, je závislá na konkrétních požadavcích objednatele, zpravidla obsahuje 4 základní body: ÚVOD NÁLEZ POSUDEK REKAPITULACE Datum vypracování Jméno zpracovatele + pobočka Razítko a Podpis - podepisuje ředitel pobočky Seznam příloh Znalecká doložka pouze u znaleckých posudků Přílohy + Podklady k Fakturaci VŠE ODESLAT ELEKTRONICKY DO STARÉ BOLESLAVI a případně PRÁVNÍMU REFERÁTU ÚHÚL (s dostatečnou časovou rezervou)

12 Finalizace ZP a OP ve Staré Boleslavi a Brandýse
pobočka Stará Boleslav Kontrola formální úpravy Kontrola jednotného postupu řešení zadaného úkolu. Kontrola podkladů k fakturaci právní referát ÚHÚL Kontrola formální úpravy - kontrola titulní strany (správný název objednatele, zpracovatele, spisové značky) Kontrola plnění dohodnutých lhůt Kontrola přítomnosti znalecké doložky Věcná správnost - vyžaduje-li to charakter ZP Tisk, podpis ředitele, odeslání posudku, předání podkladů k fakturaci do účtárny a zápis do Znaleckého deníku zařizuje pobočka Stará Boleslav

13 Finalizace ZP a OP ve Staré Boleslavi a Brandýse
Finalizace OP pobočka Stará Boleslav Kontrola formální úpravy Kontrola jednotného postupu řešení zadaného úkolu. Kontrola podkladů k fakturaci právní referát ÚHÚL – pouze v odůvodněných případech Kontrola formální úpravy - kontrola titulní strany (správný název objednatele, zpracovatele, spisové značky) Kontrola plnění dohodnutých lhůt Kontrola přítomnosti znalecké doložky Věcná správnost - vyžaduje-li to charakter OP Tisk (kroužková vazba), podpis ředitele pobočky, odeslání posouzení, předání podkladů k fakturaci do účtárny zařizuje zpracovatelská pobočka

14 Podklady k fakturaci Podklady pro ZP
Středisko - uvede se číslo (z číselníku středisek) pobočky (např. 201 007) Zakázka - uvede se odpovídající konto Adresa objednatele - uvede se přesná fakturační adresa objednatele včetně IČ a DIČ Číslo znaleckého posudku - čísla posudku přiděluje pověřený pracovník pobočky Stará Boleslav (číslo si lze vyžádat těsně před odesláním zpracovaného posudku od pověřeného pracovníka pobočky Stará Boleslav) Odborné práce - odprac. hodiny - uvede se přesný počet hodin (započítají se všichni účastníci šetření) strávený při práci na znaleckém posudku s rozdělením na venkovní a kancelářské dny. Poslední započatá hodina se započte jako celá. Uvede se finanční částka v Kč vypočítaná jako součin celkového počtu hodin a hodinové sazby za práci na znaleckém posudku. Jednotná hodinová sazba ÚHÚL je 350 Kč/hod. Cestovné - uvede se celkový počet ujetých kilometrů za účelem zpracování znaleckého posudku. Celková částka za cestovné se vypočítá podle Zákoníku práce a platné vyhlášky MPSV o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (od vyhl. č. 429/2011 Sb.) a to podle spotřeby konkrétního AUS, kterým je jízda provedena. Upozornění - vyhláška (resp. částka sazby základní náhrady) je každým rokem obměňována Ostatní náklady - uvedou se ostatní náklady - parkovné, nocležné, náklady na tisk a vazbu (doplní pověřený pracovník pobočky Stará Boleslav) a jiné hotové výdaje v Kč Poštovné - uvede se paušální částka 70 Kč Zpracovatel podkladů - uvede se jméno zpracovatele podkladů

15 Podklady k fakturaci Podklady pro OP
Středisko - uvede se číslo (z číselníku středisek) pobočky (např. 201 007) Zakázka - uvede se odpovídající konto Adresa objednatele - uvede se přesná fakturační adresa objednatele včetně IČ a DIČ Číslo odborného posouzení - číslo jednací Odborné práce - odprac. hodiny - uvede se přesný počet hodin (započítají se všichni účastníci šetření) strávený při práci na odborném posouzení s rozdělením na venkovní a kancelářské dny. Poslední započatá hodina se započte jako celá. Uvede se finanční částka v Kč vypočítaná jako součin celkového počtu hodin a hodinové sazby za práci na znaleckém posudku. Jednotná hodinová sazba ÚHÚL je 500 Kč/hod. Cestovné - uvede se celkový počet ujetých kilometrů za účelem zpracování znaleckého posudku. Celková částka za cestovné se vypočítá podle Zákoníku práce a platné vyhlášky MPSV o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (od vyhl. č. 429/2011 Sb.) a to podle spotřeby konkrétního AUS, kterým je jízda provedena. Upozornění - vyhláška (resp. částka sazby základní náhrady) je každým rokem obměňována Ostatní náklady - uvedou se ostatní náklady - parkovné, nocležné, náklady na tisk a vazbu (doplní pověřený pracovník pobočky Stará Boleslav) a jiné hotové výdaje v Kč Poštovné - uvede se paušální částka 70 Kč Zpracovatel podkladů - uvede se jméno zpracovatele podkladů

16 Znalecký deník ZP Zápis do Znaleckého deníku - pobočka Stará Boleslav
OP Zápis do seznamu odborných posouzení (připravuje se) Informace k problematice na

17 Prozatímní výčet častých znaleckých úkolů
Znalecký úkol Způsob řešení v ÚHÚL stanovení úřední ceny porostu metoda stanovení úřední hodnoty porostu stanovení ceny porostu v místě a čase obvyklé výnosová metoda (ocenění porostu metodou čisté současné hodnoty) stanovení úřední ceny pozemku metoda stanovení úřední hodnoty pozemku stanovení ceny pozemku v místě a čase obvyklé je doporučeno použít úřední hodnotu porostu zjištění vykácené dřevní hmoty porostu z pařezů dřevina SM: metoda Plzeň ostatní dřeviny: metoda převodních tabulek pro převod tlouštěk pařezů na tloušťku stromu ve výšce 1,3 metru nad zemí (Štěrba 1998)

18 Pověřené osoby Právní referát ÚHÚL: JUDr. Radoslav Staško
tel. 322 319 817 mob. 722 805 348 Pověřený pracovník pobočky Stará Boleslav: Ing. Leoš Macek tel. 326 911 858 mob. 725 326 367 Vedoucí oddělení TP na ústředí ÚHÚL - možnost tisku rozsáhlejších ZP a OP : Ing. Kamila Soprová tel mob. 602 124 777

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Stará Boleslav"

Podobné prezentace


Reklamy Google