Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Zem ě t ř esení na Haiti 2010 bylo katastrofické zem ě t ř esení o síle 7 stup ňů  Zem ě t ř esení prob ě hlo v 16:53:09 místního času v úterý 12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Zem ě t ř esení na Haiti 2010 bylo katastrofické zem ě t ř esení o síle 7 stup ňů  Zem ě t ř esení prob ě hlo v 16:53:09 místního času v úterý 12."— Transkript prezentace:

1

2  Zem ě t ř esení na Haiti 2010 bylo katastrofické zem ě t ř esení o síle 7 stup ňů  Zem ě t ř esení prob ě hlo v 16:53:09 místního času v úterý 12. ledna 2010.  Za dva týdny od zem ě t ř esení se povedlo ze sutin vyprostit 136 živých lidí. Odhad počtu ob ě tí kolísá mezi 150 a 300 tisíci, 112 tisíc z nich bylo nalezeno a poh ř beno. Zem ě t ř esení n ě jak na zdraví či majetku poznamenalo 3,5 milionu obyvatel, zhruba milion nemá st ř echu nad hlavou a dva miliony budou podle OSN minimáln ě rok závislé na potravinové pomoci.

3 Lisabon,Portugalsko  Nejznám ě jší zem ě t ř esení v Lisabonu vypuklo 1. listopadu 1755 v 9:40 ráno. Považuje se za jedno z nejničiv ě jších a nejvíce smrtících zem ě t ř esení v historii. Má na sv ě domí odhadem 60 000 ob ě tí, z nichž v ě tšina zahynula ve vlnách tsunami a za požár ů, které následovaly bezprost ř edn ě po zem ě t ř esení. Lisabon utrp ě l značné materiální i lidské ztráty.

4  Zem ě t ř esení, které Turecko 17. srpna 1999 m ě lo hodnotu 4,7.  I když nepat ř í mezi nejhorší ani nejv ě tší katastrofy zp ů sobilo značné škody.  Oficiální zprávy uvád ě jí 17 000ob ě tí, ale p ř edpokládá se, že o život p ř išlo až 35 000 osob.

5 Provincie Šan-si, Čína  Nejtragičt ě jší zem ě t ř esení v d ě jinách lidstva se odehrálo v čínské provincii Šan-si 23. ledna roku 1556. Postižená oblast spočívá na mohutných usazeninách spraše. Tehdejší obyvatelé si v tomto materiálu do svahu dokonce hloubily své p ř íbytky ve form ě jakýchsi um ě lých jeskyní. Osudného dne porušily ot ř esy o síle kolem osmi stup ňů Richterovy škály soudržnost sprašových vrstev a zp ů sobily mohutné sesuvy p ů dy, ve kterých zahynulo celkem asi 830 000 lidí, 60% populace celé oblasti.

6 Jižní Chile,1960  Asi nejv ě tší zaznamenané zem ě t ř esení v historické dob ě postihlo 22. kv ě tna 1960 oblast na jihu Chile.O síle 9,5. Zem ě t ř esení za sebou zanechalo na 2000 mrtvých, 3000 zran ě ných a 200 000 lidí bez st ř echy nad hlavou. Ot ř esy rovn ě ž generovaly velké tsunami, které postihlo celou tichomo ř skou oblast.

7 Kašmír, Pákistán 2005  Zatím poslední velká zem ě t ř esná katastrofa postihla pákistánskou část Kašmíru 8. ř íjna 2005. Ot ř esy dosahovaly velikosti M = 7,6. M ě síc po události hlásily oficiální zprávy 87 350 ob ě tí, i když n ě které odhady počítaly až se 100 000 mrtvých. Dalších 1360 lidí zahynulo na indickém území. Celá oblast je značné členitá hornatina, proto došlo k mnoha sesuv ů m, které znemožnily dopravu v postižených regionech. Bez st ř echy nad hlavou z ů stalo p ř es 3,3 milion ů obyvatel a následky byly ješt ě zhoršeny v d ů sledku nastávající zimy a p ř íchodu sn ě hových srážek. Hodnota škod byla vyčíslena na 5 miliard USD. Pomocnou ruku ob ě tem se ihned snažily poskytnout humanitární organizace a stejn ě jako p ř i katastrof ě tsunami 2004 byla vypsána celosv ě tová sbírka na obnovu postižených oblastí.

8 Kantó  Velké zem ě t ř esení v Kantó v roce 1923 bylo jedno z nejničiv ě jších zem ě t ř esení 20. století. V 11:58:44 dne 1. zá ř í 1923 zasáhlo region Kantó na východ ě japonského ostrova Honšú. Epicentrumse nacházelo asi 10 kilometr ů ve vnitrozemí od severního pob ř eží zálivu Sagami  Síla zem ě t ř esení je odhadována na 7,9 až 8,3 stupn ě Richterovy stupnice. R ů zné zdroje uvád ě jí dobu trvání zem ě t ř esení 4 až 10 minut. Tém ěř celá Jokohama a v ě tšina Tokia byly zničeny. T ě žké škody byly zp ů sobeny v prefekturách Čiba, Kanagawa a Šizuoka. Vlny vyvolaného cunami dosáhly výšky p ě ti až t ř inácti metr ů  Zem ě t ř esení si vyžádalo p ř es 100 000 ob ě tí. Smith uvádí 110 000, ale v ě tšina zdroj ů se shoduje na 140 000 mrtvých (i více).N ě kolik set až n ě kolik tisíc p ř evažn ě Korejc ů bylo zavražd ě no p ř i nepokojích po zem ě Oblast regionu Kantó v seismicky velmi aktivním Japonsku byla podobn ě silným zem ě t ř esením o síle 8,1 Richtera zasažena p ř edtím roku 1703 a další velké zem ě t ř esení o síle 7,2 stupn ě zasáhlo oblast Kantó o sedm let pozd ě ji v roce 1930.

9


Stáhnout ppt " Zem ě t ř esení na Haiti 2010 bylo katastrofické zem ě t ř esení o síle 7 stup ňů  Zem ě t ř esení prob ě hlo v 16:53:09 místního času v úterý 12."

Podobné prezentace


Reklamy Google