Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klepněte pro vložení textu Církev římskokatolická Bellarmin: Církev je společnost všech věřících křesťanů, kteří - vyznávají tutéž křesťanskou víru - účastní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klepněte pro vložení textu Církev římskokatolická Bellarmin: Církev je společnost všech věřících křesťanů, kteří - vyznávají tutéž křesťanskou víru - účastní."— Transkript prezentace:

1 Klepněte pro vložení textu Církev římskokatolická Bellarmin: Církev je společnost všech věřících křesťanů, kteří - vyznávají tutéž křesťanskou víru - účastní se stejných svátostí - jsou sjednoceni pod vedením zákonných pastýřů v čele s římským biskupem

2 Pojem: „církev“ ► původně: řádně svolané shromáždění občanů nebo vojska SZ  shromáždění Izraele před Hospodinem NZ  shromáždění či obec vyznavačů Ježíše Krista ► 1. společenství lidí - místní (obec) i souhrnné (diecéze, svět) 2. místo shromáždění (kostel); místní církevní společenství ► Eglise (franc.), Kirche (něm.), Church (ang.), iglesia (šp.), chiesa (it.)  pro oba jeden výraz ► čeština:ad. 1.  církev ad. 2.  kostel

3 Zakladatelské činy Ježíše Krista 1. Povolání apoštolů (Lk 6,12-16) 2. Povolání a rozeslání dvaasedmdesáti učedníků (Lk 10,1) 3. Ustanovení Petra za pastýře církve (Mt 16,18-19; Lk 22,31-32; Jan 21,15-19) 4. Poslední večeře (Lk 22,19-20) 5. Rozeslání Dvanácti (Mt 28,19-20; Mk 16,15-18)

4 Povolání apoštolů Z mnoha učedníků vybral Ježíš při svém působení dvanáct mužů (paralela s dvanácti izraelskými kmeny): Šimon (později nazvaný Petr) Ondřej (jeho bratr) Jakub Zebedeův Jan (jeho bratr) FilipBartoloměj Matouš (celník) Tomáš Jakub Alfeův Šimon Horlivec Juda (Tadeáš) Jidáš Iškariotský

5 Ustanovení Petra za pastýře církve ► Ježíš ho zvláštním způsobem vyznamenává (přebývá u něj doma; scéna kráčení po moři; jako prvnímu z apoštolů se zjevuje po zmrtvýchvstání) ► v evangeliích je Petr vždy vyjmenováván první v pořadí ► tři přísliby primátu: I.Mt 16,17-19 II.Lk 22,31-32 III.Jan 21,15-19

6 Rozeslání Dvanácti ► Velký misijní příkaz: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,19-20) Trojí služba církve projevující se v hierarchické moci: ► jít ke všem = pastýřská služba církve ► učit = učitelská služba církve ► křtít = kněžská služba církve

7 Apoštolská posloupnost ► do služby povolává Bůh - duchovní záležitost, která se uskutečňuje skrze hmatatelný lidský život v konkrétním okamžiku, na konkrétním místě, s konkrétními lidmi ► projevuje se tedy ne demokraticky, ale hierarchicky po pečlivém výběru ► nástupci apoštolů jsou biskupové ► biskup = dohlížitel, představený, strážce; ten, který bdí nad starostmi církevní obce; nad rozvíjením života církevní obce; nad výkonem trojí služby v církvi (pastýřské, učitelské, kněžské) ► předává se VKLÁDÁNÍM RUKOU (ze starobylé tradice) - jen tam, kde je biskup je církev! (proti úletům, sektářství) - významný jednotící prvek - bez něj by to bylo popření Ježíšova učení obsaženého v Novém zákoně

8 Hierarchie církve Petr – jeho primát ApoštolovéPresbyteři (kolegium, rada starších) Diákonos (služebník, pomocník) PapežBiskupové (nástupci apoštolů) Kněží Jáhen (diákon)

9 ► Hierarchie = posvátná moc = služba (působící z moci svěcení); zvláštní působnost Ducha svatého (Jan 14,15-17) 1. Kněžská moc - hlásání Božího slova, udílení svátostí, modlitba, osobní příklad 2. Učitelská moc - věrně hlásat a vysvětlovat evangelium 3. Pastýřská moc - pečovat o místní i celou církev ve společenství s Petrovým nástupcem po vzoru Krista - dobrého Pastýře ► Trojí svěcení: jáhen - kněz - biskup (plnost služby) ► Ostatní služba je jen jmenování (už u něj žádné svěcení neprobíhá): biskup - arcibiskup biskup (vyjímečně i kněz) - kardinál - papež

10 Úplný titul papeže římský biskup zástupce (náměstek) Ježíše Krista nástupce sv. Petra (knížete apoštolů) hlava všeobecné církve primas Itálie arcibiskup a metropolita římské provincie suverén státu Vatikán služebník služebníků Božích

11 Volba papeže ► z řad kardinálů do 80 let věku ► slavnostní volba = konkláve (shromáždění kardinálů v Sixtínské kapli za zavřenými dveřmi bez jakékoli techniky pod přísahou mlčenlivosti – i od pomocného personálu) ► 3-4 volby za den (při nezvolení vychází černý kouř – při zvolení bílý = znamení pro svět) ► „Annutio vobis gaudium magnum – Habemus Papam“ - krátký pozdrav nového papeže - naposledy 13. 3. 2013 František ► kolegium kardinálů = nejbližší poradní sbor papeže

12 Víra církve – Vyznání víry ► 4 známky církve: 1.JEDNOTA 2.SVATOST 3.VŠEOBECNOST (KATOLICITA) 4.APOŠTOLSKOST … věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev… (z vyznání víry)

13 1. Jedna ► „Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.“ (Jan 17,11) ► velká touha po jednotě - II. vatikánský koncil (Jan XXIII.) ► starost o jednotu je vůlí Ježíše Krista (Jan 17kap.) ► aby ji zabezpečil – ustanovil Petra = má sjednocovat v jednotě s apoštoly (viz. Petrům primát) ► jednota víry, kultu, správy, společenství (Ef 4,5) ► Augustin: „V závažných věcech jednota, v pochybných svoboda, ve všech však láska.“ - na všech úrovních (i mezi sebou – škola, třída, biskup – kněz – lid)

14 2. Svatá ► bere ne od lidí, kteří ji tvoří - ale OD SVÉHO ZAKLADATELE JEŽÍŠE KRISTA! ► Současně se snaží přivést ke svatosti své členy - posvěcuje lid (svátosti) ► Svatosti dosáhli mnozí její členové (spojení – JEDNOTA – viditelné církve na zemi a neviditelné církve v nebi)

15 3. Všeobecná ► obecná = universální = katolická ► kat-holén-gén: po celé zemi ► pro celou zemi; pro všechny národy; pro všechen čas ► velký misijní příkaz

16 4. Apoštolská ► apoštolská posloupnost (viz. dřívější výklad) ► od počátku církve uznávána, žita a věřena ► sv. Pavel ve všech obcích ustanovoval starší ► „Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a uhelným kamenem sám Kristus Ježíš.“ (Ef 2,20)

17 Obrazy církve 1. Obraz těla 2. Obraz budovy 3. Obraz vinného kmenu 4. Obraz snoubence a snoubenky

18 Obraz těla ► Kristus = hlava ► Církev = tělo ► jednota církve, dynamika růstu do plnosti ► milost (nadpřirozené dary) proudí z hlavy do těla - Kristus propůjčuje církvi nadpřirozené dary = svatost ► 1Kor 12,12-30 „Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.“ ► Řím 12,3-5; Ef 5,23

19 Obraz budovy ► používá hodně sv. Pavel i Petr ve svých listech ► Ef 2,20-22 ► 1Petr 2,5 ► Kristus je základním kamenem církve a Petr má hrát v tomto domě církve konstitutivní roli = zastupuje Ježíše Krista zde na zemi

20 Obraz vinného kmene ► používá sám Kristus - Jan 15,1-8 ► podobá se k přirovnání k lidskému organismu ► tak jako tělo nemůže žít bez hlavy, tak zde má také kmen nezastupitelnou roli = z kmene totiž proudí život!

21 Obraz snoubenky ► Tématika velmi stará (Izaiáš, Ozeáš, Píseň písní) - Bůh = snoubenec; Izrael = snoubenka ► Mt 2,19 - lidé se nepostí, když mají mezi sebou ženicha - Kristus = ženich; apoštolové (církev) = nevěsta ► Ef 5,22-30 - vztah mezi mužem a ženou v manželství je přirovnán ke vztahu mezi Kristem církví = stěžejní text pro svátost manželství ► Manželství je odrazem (bere pramen svého života) z obrazu Krista a církve - ne naopak!


Stáhnout ppt "Klepněte pro vložení textu Církev římskokatolická Bellarmin: Církev je společnost všech věřících křesťanů, kteří - vyznávají tutéž křesťanskou víru - účastní."

Podobné prezentace


Reklamy Google