Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ředitelů škol a školských zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ředitelů škol a školských zařízení"— Transkript prezentace:

1 Porada ředitelů škol a školských zařízení
Březen 2010

2 Informace z nových právních předpisů v oblasti školství
Příprava novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Úprava pracovní doby Úprava přespočetných hodin

3 Navrhovaná úprava pracovní doby – MŠMT:
Pracovní doba pedagogických pracovníků (1) Pedagogičtí pracovníci vykonávají v pracovní době přímou pedagogickou činnost, práce související s přímou pedagogickou činností. (2) Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel. (3) Nejde-li o výkon přímé pedagogické činnosti, může zaměstnavatel dohodnout s pedagogickým pracovníkem jiné místo výkonu práce, než na pracovišti zaměstnavatele.

4 Navrhovaná úprava pracovní doby - poslanecký návrh:
(3) Jde-li o výkon jiné práce než podle odstavce 2, vykonává pedagogický pracovník sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, a na místě, které si sám určí. Náklady, které pedagogickému pracovníkovi vzniknou výlučně v souvislosti s výkonem práce na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele podle věty první, se nepovažují za náklady vzniklé v souvislosti s výkonem práce, a není-li dohodnuto jinak, hradí je pedagogický pracovník.

5 Navrhovaná úprava přespočetných hodin – MŠMT:
§ 23 (4) Přímou pedagogickou činností nad rozsah hodin stanovených ředitelem školy nebo zařízením sociálních služeb se považuje skutečně vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 pouze v případě, že pedagogický pracovník v daném týdnu splnil ředitelem stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti. U pedagogických pracovníků s kratší pracovní dobou je přímou pedagogickou činností nad stanovený rozsah přímá pedagogická činnost přesahující týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající stanovené týdenní pracovní době8b); těmto pedagogickým pracovníkům není možné konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah nařídit. 8b ) § 79 zákoníku práce.

6 Navrhovaná úprava přespočetných hodin – poslanecký návrh:
(4) Za přímou pedagogickou činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, nebo zařízením sociálních služeb se považuje vykonaná přímá pedagogická činnost podle odstavce 3 i v případě, že pedagogický pracovník nesplnil ředitelem stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti vyplývající z týdenního rozvrhu přímé pedagogické činnosti, protože v době, která se posuzuje jako výkon práce (§ 348 ZP – překážky v práci, dovolená, náhradní volno za práci přesčas, svátek), přímou pedagogickou činnost nevykonával, nebo místo výkonu přímé pedagogické činnosti vykonával práce související s přímou pedagogickou činností.

7 Připomínkované novely zákonů a prováděcích předpisů:
vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou nařízení vlády č. 684/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání tvorba nového nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

8 Školní stravování Školní stravování lze poskytovat dětem, žákům a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení (celodenní výchova, ubytování a stravování, zotavovací pobyty dětí a žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vyučování). V době ředitelem uděleného volna pro žáky, studenty nelze poskytovat školní stravování.

9 Závodní stravování V případech závodního stravování v příspěvkových organizací zřizovaných územním samosprávným celkem nelze aplikovat ustanovení § 236 odst. 3 písm. b) a c). Nelze tedy poskytovat zvýhodněné stravování zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené, po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.

10 Nedostatky z kontrolní činnosti zjišťované OKP
Opakované, přetrvávající závady Nedostatky ve funkci a účinnosti vnitřních kontrolních mechanismů Porušování zásad řádné správy a ochrany majetku předaného příspěvkové organizaci do užívání Nerespektování účetních zásad s důsledkem zpochybnění věrného zobrazení položek účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky Porušování rozpočtové a daňové kázně Nerespektování požadavků na zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nedodržování základního předpokladu hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků v souladu s cíli finanční kontroly Příspěvkové organizace nemají vytvořena kritéria měřitelnosti pro skutečnou ekonomickou spotřebu zdrojů k zajišťování určených cílů, požadavky sestavovaného rozpočtu nejsou doloženy objektivně zjištěnými skutečnostmi V některých příspěvkových organizacích dosud nebyl zaveden systém řízení rizik

11 Nedostatky z kontrolní činnosti zjišťované OKP
Nerespektování povinnosti zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém Nedostatečná účinnost přijatých nápravných opatření

12 Nedostatky z kontrolní činnosti zjišťované OKP
Porušování pravidel při správě majetku Organizace neprokázala provedení inventarizace v souladu s ustanovením § 29 a § 30 zákona o účetnictví Majetek nebyl oceněn ve správné výši a nebyl zařazen na majetkové účty v souladu s obsahovým vymezením položek rozvahy Nerespektování zásad a pokynů vydaných zřizovatelem při zpracování podkladů pro zpracování odpisového plánu Vyřazování majetku nebylo prováděno v souladu s pokyny vydanými zřizovatelem Nebyly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při zadávání veřejných zakázek

13 Nedostatky z kontrolní činnosti zjišťované OKP
Porušení účetních zásad ve vztahu k položkám účetní závěrky Rozpočet organizace nebyl sestaven v souladu se zásadou financování nárokových potřebných nákladů – důsledek absence měřitelných ukazatelů (kritéria H,Ú,E) Použití rezervního fondu na dokrytí ztráty v běžném účetním období bez průkazného účetního záznamu Rozdělení hospodářského výsledku za příslušný rok bylo schváleno v nesprávné výši Nebyla dodržována účetní zásada realizačního principu – okamžik uskutečnění účetního případu a zásada časové souvislosti nákladů a výnosů Organizace nedoložila kalkulaci nákladů souvisejících s výnosy doplňkové činnosti Nedodržení základních postupů při účtování o pohledávkách Z důvodu porušení právních předpisů a účetních metod vykazovány náklady vyšší (nespotřebované zásoby, stravování, odpisy DHM, projektová dokumentace) Ke dni účetní závěrky nebyly odděleně sledovány náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hlavní a doplňkovou činnost

14 Nedostatky z kontrolní činnosti zjišťované OKP
Porušení pravidel rozpočtové a daňové kázně Nebyly respektovány zákonné podmínky pro zjištění základu daně z příjmů právnických osob s rizikem dopadu na krácení daně a nesplnění povinnosti odvodu do státního rozpočtu Výsledek hospodaření předaný ke schválení zřizovateli neobsahoval věrohodné informace z důvodu chybně přiznané daňové povinnosti v nesprávné výši s důsledky zkreslení výše zdrojů financování (příděly do fondů) Neoprávněně vynaložené prostředky FKSP na účely nepovolené vyhláškou (na nákup knižních poukázek, na nákup jiných než vitamínových prostředků) Neoprávněné čerpání příspěvku na provoz na úhradu nákladů nesouvisejících s hlavní činností Neoprávněné použití vozidla ve prospěch třetí osoby Neprokázání využití veřejných prostředků na pořízení zásob Použití investičních prostředků na krytí provozních nákladů Poskytnutí příspěvku z FKSP na očkovací sérum, které nebylo rozpočtováni Neoprávněné čerpání příspěvku na provoz na úhradu projektové dokumentace Poskytnutí stravování zaměstnancům za sníženou úhradu v době, kdy zaměstnancům nevznikl na jídlo nárok Neoprávněné použití provozních prostředků na úhradu příspěvku na obědy zaměstnancům nad limit stanovený právním předpisem Neoprávněné čerpání vyššího příspěvku na stravování z FKSP

15 Financování soutěží Soutěže uveřejňované ve Věstníku MŠMT budou i nadále dotovány MŠMT a JMK. Dotace by měla pokrýt veškeré výdaje spojené s organizací soutěže nebo přehlídky zájmových činností. Úhrada výdajů bude probíhat v souladu s vyhláškou č. 55/2005 Sb. Jiné soutěže organizované jednotlivými školami, školským zařízeními budou také respektovat pravidla nastavená citovanou vyhláškou. Školy si nebudou účtovat režijní výdaje spojené s organizací soutěže, pokud prokazatelně nevznikají zvýšené výdaje (energie, úklid). Další výdaje budou účtovány jako „startovné“. Odměny účastníkům soutěží a přehlídek nelze poskytovat nad rámec vyhlášky č. 55/2005 Sb. Cestovní náklady žáků hradí organizátor nebo sponzor. Pokud je uhradí škola, školské zařízení vysílající žáky, tak je naúčtuje organizátorovi k proplacení.

16 Odměňování ředitelů škol a školských zařízení
§ 9 Studium k výkonu specializovaných činností (1) Studiem získává jeho absolvent další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností, kterými jsou: a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, b) tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol, c) prevence sociálně patologických jevů, d) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy, e) specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených. (2) Studium v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

17 Upozornění na nedostatky při plnění úkolů stanovených zřizovatelem
Termíny splnění úkolu jsou závazné a nejsou stanoveny s žádnou rezervou tolerance; Úkoly uložené jiným z odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje jsou přeposílány na školy a školská zařízení prostřednictvím odboru školství. Zde je nutno respektovat pokyny uvedené v úkolu, zejména komu splnění úkolu adresovat; Hlášení nepřítomnosti ředitele na pracovišti z důvodu pracovní cesty, volna na samostudium v délce 3 dny a více a veškeré dovolené na zotavenou je nutno oznamovat na odbor školství s uvedením osoby, která ředitele zastupuje, pokud tímto zastupujícím není zástupce statutárního orgánu Na odbor školství je nutno hlásit také prázdninový provoz školy Úřední elektronická pošta JMK, tedy i OŠ je

18 Financování „asistence“
řešení potřeby druhé osoby ve dne v  oddělení školní družiny, kde je zájmové vzdělávání poskytováno žákům se zdravotním postižením, ve skupině internátu a v rodinné skupině dětského domova

19 vychovatel + další pedagogický pracovník
1. Návrh řešení vychovatel + další pedagogický pracovník Tímto pedagogickým pracovníkem nemůže být asistent pedagoga, protože podle výše uvedeného ustanovení školského zákona lze tuto funkci zřídit pouze ve třídě školy. Dalším pedagogickým pracovníkem tedy musí být další vychovatel, tzn.: předpoklady pro výkon činnosti vychovatele podle zákona o pedagogických pracovnících přímá a nepřímá výchovná činnost 8 týdnů dovolené platové zařazení podle VYCHOVATEL katalogu prací, zpravidla 8. PT

20 vychovatel + nepedagogický zaměstnanec
2. Návrh řešení vychovatel + nepedagogický zaměstnanec Tímto nepedagogickým zaměstnancem může být např.: osobní asistent - zaměstnanec příspěvkové organizace; (škola je v souladu se zřizovací listinou poskytovatelem sociálních služeb) osobní asistent, který není zaměstnanec příspěvkové organizace – výslovně tak předpokládá ustanovení § 8 odst. 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb. jiný nepedagogický pracovník - zaměstnanec příspěvkové organizace; v tomto případě: např. „pomocný vychovatel“ – přes uvedení pojmu „vychovatel“ do názvu druhu práce se nejedná o pedagogického pracovníka – viz ustanovení § 2 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících) platové zařazení se řídí podle ustanovení § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., podle kterého pokud není některá práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

21 Zajištění péče v noci zajištění potřebné péče Vzdělávání X Dohled
ve skupině internátu a v rodinné skupině v dětském domově Vzdělávání X Dohled Vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci Dohled zajišťují pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci školského zařízení Ne každý kontakt pedagogického pracovníka s dítětem, žákem je vzděláváním

22 Zajištění péče v noci (DD, internát)
 1. vychovatel – využívat tu část pracovní doby, která nespočívá v přímé výchovné činnosti 2. nepedagogický zaměstnanec, kterým může být např.: bezpečnostní pracovník – platové zařazení BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK katalogu prací, 4. PT: „Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském nebo jiném zařízení ve večerních a nočních hodinách.“ pomocný vychovatel

23 Ideální řešení Neexistuje Vhodná je účast dvou zaměstnanců. Pedagogického a nepedagogického. Na nepedagogické zaměstnance se nevztahuje povinnost psychické způsobilosti (viz ustanovení § 18 zákona č. 109/2002 Sb.) - psychickou způsobilost může ředitel zařízení stanovit jako požadavek pro výkon práce.


Stáhnout ppt "Porada ředitelů škol a školských zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google