Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2008."— Transkript prezentace:

1

2

3 Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2008

4 Základní informace o Zprávě
Vypracováním pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Od letošního roku poprvé Zpráva dle nové metodiky. Zpráva založena na 37 indikátorech vybraných dle stávající SPŽP. Zaměřena na aktuální stav a dynamiku od roku 2000, důraz na relevanci k politice. Nedílnou součástí předkládané Zprávy je i podrobné hodnocení každého indikátoru na

5 Vývoj klimatu Teplota vzduchu globálně i na území ČR stoupá, po roce 1997 bylo zaznamenáno dle WMO všech 10 nejteplejších let od roku 1850. Zvyšuje se četnost výskytu rizikových meteorologických jevů.

6 Emise skleníkových plynů
Emise skleníkových plynů v ČR celkově poklesly mezi roky 1990 a 2007 o 23 %. Hlavním problémem a příčinou nepříznivého vývoje po roce 2000 jsou rostoucí emise ze silniční dopravy. Měrné emise skleníkových plynů na obyvatele v ČR patří k nejvyšším v EU. Vývoj emisí a propadů skleníkových plynů v sektorovém členění Mt CO2 ekv, Zdroj: ČHMÚ Struktura produkce emisí skleníkových plynů dle metodiky UNFCCC, Zdroj: ČHMÚ

7 Ovzduší Výrazný meziroční pokles emisí do ovzduší.
Přesto v roce % obyvatel vystaveno nadlimitním koncentracím PM10 a 42 % obyvatel koncentracím přesahujícím hodnotu pro cílový imisní limit pro benzo(a)pyren. Vývoj emisí v ČR, [index, 2000 = 100] Zdroj: ČHMÚ *předběžná data Mapa OZKO ČR, 2008 Zdroj: ČHMÚ

8 Voda Jakost vody ve vodních tocích se postupně zlepšuje.
Pokrok v čištění odpadních vod dokládá především zvyšování počtu ČOV. V letech 2000–2007 došlo k poklesu ztrát pitné vody v potrubní síti z 25,2 % na 18,6 %. (V roce 2008 však zvýšení na 19,4 %.) Relativní vyjádření vypouštěného znečištění [index, 1993 = 100] Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. Počet čistíren podle stupně čistění odpadních vod Zdroj: ČSÚ

9 Biodiverzita Početnost populací běžných druhů ptáků a ptáků zemědělské krajiny nadále klesá. 37 % druhů živočichů a rostlin významných pro ES je hodnoceno ve stavu nedostatečném a 35 % ve stavu nepříznivém z hlediska ochrany. Vývoj indikátoru druhů ptáků v ČR [index, 1982 = 100] Zdroj: JPSP (ČSO/ORNIS) Stav druhů živočichů významných pro ES v ČR, Zdroj: AOPK

10 Lesy a krajina Podíl listnatých stromů na celkové ploše lesů velmi mírně, ale vytrvale stoupá. I přes zpomalení tempa nárůstu je míra defoliace v ČR stále velmi vysoká. Dochází k nárůstu zastavěných a ostatních ploch, krom toho i lesních pozemků, trvalých travních porostů a vodních ploch. Vývoj využití území v ČR [index 2000 = 100], Zdroj: ČÚZK Vývoj defoliace listnáčů (porosty do 59 let) v ČR, Zdroj: VÚLHM

11 Energetika Množství energie z OZE každoročně stoupá, v roce 2008 dosáhl podíl výroby elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny 5,17 %. V posledních pěti letech dosahuje meziroční pokles energetické náročnosti tvorby HDP více než 5 %, v roce 2008 se snížila o 6,4 %.

12 Průmysl Roste podíl odvětví vyrábějících technologicky náročnější výrobky s vyšší přidanou hodnotou a s nižší energetickou a emisní náročností. Prakticky všechna odvětví rovněž prošla technologickým inovačním vývojem. Přes pozitivní vývoj doposud přetrvává vyšší energetická a materiálová náročnost průmyslu.

13 Doprava Ve skladbě přepravních výkonů osobní a nákladní dopravy narůstá podíl silniční dopravy. Individuální automobilová doprava narostla v roce 2008 meziročně o 1,3 % Nákladní silniční doprava již zajišťuje téměř tři čtvrtiny celkových přepravních výkonů. Struktura produkce emisí skleníkových plynů dle metodiky UNFCCC, Zdroj: ČHMÚ Struktura vozového parku, Zdroj: CDV

14 Zemědělství Celková roční spotřeba minerálních hnojiv od roku 2000 zvýšila o 46 %. Celková roční aplikace přípravků na ochranu rostlin vzrostla od roku 2000 o 15 %. Zvyšuje se podíl ekologického zemědělství. Vývoj ekologického zemědělství v ČR, Zdroj: MZe

15 Materiálová spotřeba V letech 1995–2007 došlo k poměrně výraznému poklesu materiálové náročnosti HDP. Vysoká hodnota materiálové spotřeby v ČR je dána nejvyšších spotřebou fosilních paliv na osobu ze všech srovnávaných zemí. Mezinárodní srovnání domácí materiálové spotřeby, 2005 Zdroj: Eurostat Vývoj domácí materiálové spotřeby a jejích komponent v ČR Zdroj: COŽP UK, ČSÚ

16 Odpady Snížení celkové produkce odpadů v roce 2008 oproti roku 2002 představuje 14,1 %. V roce 2008 bylo 80 % všech komunálních odpadů odstraněno skládkováním. Množství vytříděných složek komunálního odpadu mezi roky 2003 a 2008 vzrostlo o 29 %. Struktura nakládání s komunálními odpady v ČR [t] Zdroj: CENIA Vývoj celkové produkce odpadů v ČR Zdroj: CENIA

17 Zdraví Počet obyvatel léčených pro alergie od roku 1995 narůstá.
V důsledku rostoucí intenzity silniční dopravy se hluk stává jedním z hlavních problémů životního prostředí. Počet pacientů léčených na alergická onemocnění Zdroj: SZÚ Obsah olova v krvi dospělých a dětí (8–10 let) v ČR Zdroj: SZÚ

18 Financování Rostoucí tendence celkových výdajů i veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v posledních 5 letech. Stagnace investic v posledních 5 letech na úrovni cca 20 mld. Kč. Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí v ČR dle typu zdroje Zdroj: MF Celkové výdaje na ochranu životního prostředí v ČR Zdroj: ČSÚ

19 Hlavní závěry Charakter problémů životního prostředí se postupně mění, hlavní potenciál zlepšování stavu a poklesu zátěží se přesouvá z oblasti výroby do oblasti spotřeby. Hlavními tématy pro nadcházející období by měly být energetické úspory v segmentu domácností a nevýrobního soukromého sektoru, pokračující změna energetického mixu pro výrobu energie a vytápění domácností a snižování vlivu silniční dopravy na životní prostředí. V období ekonomické krize a poklesu výkonu hospodářství v roce 2009 lze očekávat další snižování zátěží životního prostředí z hlavních ekonomických odvětví s výjimkou dopravy, kde zůstává situace nejistá. Rozhodující roli pro vývoj v dopravě bude mít skladba vozového parku a tedy i účinnost opatření k jeho obměně.

20 Děkuji za pozornost

21


Stáhnout ppt "Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google