Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © Povodí Vltavy, s.p. © Krajský úřad Středočeského kraje © Český úřad zeměměřičský a katastrální Rozpracováno pro obce ve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © Povodí Vltavy, s.p. © Krajský úřad Středočeského kraje © Český úřad zeměměřičský a katastrální Rozpracováno pro obce ve."— Transkript prezentace:

1 © Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © Povodí Vltavy, s.p. © Krajský úřad Středočeského kraje © Český úřad zeměměřičský a katastrální Rozpracováno pro obce ve správní působnosti ORP Slaný 1

2 Povodňový plán České republiky je základním dokumentem pro ústřední řízení povodňové ochrany v České republice. Obsahuje podrobné roz- dělení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni ústředních orgánů státní správy a organizací s celorepublikovou nebo významnou regionální působností. Povodňový plán ČR je zpracován Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP) na základě ustanovení § 71 písm. d) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách. Vychází ze současné platné právní úpravy, stanovené vodním zákonem a souvisejícími předpisy. Povodňový plán ČR podléhá každo- ročnímu přezkoumání (nejpozději do 31. března) a na základě výsledku může být případně upraven nebo doplněn. Přezkoumání se spolu s datem a podpisem předsedy Ústřední povodňové komise zaznamená v jednom archivním výtisku Povodňového plánu ČR. Přezkoumání a úprava Povodňového plánu ČR se provádí také po vyhodnocení velké povodně, dále při změně uspořádání orgánů veřejné správy, změně legislativních předpisů nebo jiných okolnostech vyžadujících jeho změnu.vodním zákonem a souvisejícími předpisy 2

3 Vodní tokObec Poznámka Vranský potok Vraný Vranský potok protéká i přes Chržín (obec viz Bakovský potok) * Jarpice Šlapanice Kmetiněves Hospozín Černuc Zlonický potok Hořešovice Klobuky-KokovicePřítoky do Zlon.potoku v obci potoky: Skalský a Žerotinský Klobuky Zlonice-Lisovice Zlonice Černuc – Nabdín, Bratkovice Velvary Bakovský potok Pozdeň Plchov Neprobylice Královice Dřínov Beřovice Hobšovice Sazená Chržín * Červený potok Malíkovice Řisuty Studeněves Slaný Žižice Knovízský potok Jemníky Podlešín Zvoleněves Kamenný Most Neuměřice Knovíz Ostatní obce: 1)Bilichov 2)Drnek 3)Hořešovičky 4)Hrdlív 5)Jedomělice 6)Kutrovice 7)Kvílice 8)Ledce 9)Libovice 10)Líský 11)Loucká 12)Páleč 13)Poštovice 14)Přelíc 15)Smečno 16)Stradonice 17)Třebíz 18)Tuřany 19)Uhy 20)Vrbičany 21)Zíchovec 22)Želenice Celkem: 30 dotčených obcí (včetně Města Slaný); 22 ostatních obcí 3

4 Aplikace digitálního povodňového plánu je neprodejná. Jakékoliv další šíření je možné pouze se souhlasem Krajského úřadu Středočeského kraje OBSAHUJE NEVEŘEJNÁ DATA JEN PRO ÚŘEDNÍ POTŘEBU Upravovat data je možné pouze po přihlášení se přiděleným heslem. Každý přihlášený účastník (kraj, ORP, obec) může upravovat pouze údaje ve své působností. Vstupní hesla pro jednotlivé obce stanovil KÚ Stč. kraje a přidělí je obcím Město Slaný (ORP). Digitální povodňový plán je možné využívat dvěma způsoby: 1) Přes internet: http://www.wmap.cz/pk12/ (pouze tady je možné upravovat data – vstup do „editoru dat PK“) http://www.wmap.cz/pk12/ 2) Z dodaného DVD (KÚ Stč. kraje – poslední aplikace z července 2007) – zde je možno data využívat, ale ne upravovat Digitální povodňový plán je možné využívat dvěma způsoby: 1) Přes internet: http://www.wmap.cz/pk12/ (pouze tady je možné upravovat data – vstup do „editoru dat PK“) http://www.wmap.cz/pk12/ 2) Z dodaného DVD (KÚ Stč. kraje – poslední aplikace z července 2007) – zde je možno data využívat, ale ne upravovat 4

5 Otevřít internetovou stránku: www.wmap.cz/pk12/www.wmap.cz/pk12/ Po otevření stránky (aby bylo možné editovat data), kliknout myší na „Přihlášení“ 5

6 Prohlížet veřejně přístupné údaje, je možné i bez přihlášení. Upravovat (editovat) údaje a prohlížet neveřejné údaje je možné pouze po přihlášení se do systému: Poznámka: Příslušné „Uživatelské jméno“ a „Heslo“ obdrží jednotlivé obce od Odboru pro životní prostředí MěÚ Slaný Po vyplnění „Uživatelského jména“ a „Hesla“, kliknout myší na tlačítko „Přihlásit“ 6

7 Po přihlášení je možné změnit zadané heslo. Pro tento případ je vhodné si nové heslo někam zapsat a pečlivě uložit. Změna není nutná, ale je možná. Kliknout myší na tlačítko „Změnit heslo“ 7

8 Nejdříve zapíšeme „původní heslo“ (kterým jsme se na stránky přihlásili). Do další kolonky vepíšeme „nové heslo“ (zvolené) a ověříme jej. Po vyplnění všech tří kolonek, kliknout myší na tlačítko „Změnit heslo“ Po potvrzení hesla se automaticky vrátíme na předchozí stránku 8

9 Přes ikonu „stránka“ je možné prohlížet: „ Seznam členů povodňové komise Stč. kraje“ Možnost editace – pro úroveň kraje (základní informace o PK Stč. kraje“) Pro editaci kliknutím na „+“ před Středočes- kým krajem, rozevřít nabídku plánů ORP v působnosti Stč. kraje

10 Kliknutím na „Slaný“ se otevře nabídka obcí v působ- ností ORP Slaný 10

11 11 Pro editaci dat, otevřeme příslušný do- kument obce. Částečně jsou aktualizovány údaje „dotčených obcí“ (30 obcí) seznam podle slotu č.2. Aktualizaci pouze zák- ladních údajů provedli pracovníci MěÚ Slaný podle „Plánu vyrozumění“ (dne: 18.1.2007)

12 12 Přes „Seznam PK“ návrat o krok zpět (slot č.10)Přes „Ev.list PK“ znázornění základních údajů PK obce„Pracovní skupiny PK“ – většina obcí bude mít 1 pracovní skupinu (více mohou mít např.: Zlonice, Černuc, Klobuky – pro místní části). Doplnit údaje – viz následující slot č.13. „Seznam členů PK“ – doplnit údaje – viz slot č.14. „Editovat zákl.údaje PK“ – doplnit údaje – viz slot č.15. „Smazat PK“ – tento příkaz používat zcela výjimečně – viz slot č.15.

13 13 Po vyplnění obou okének, kliknout myší na tlačítko „Uložit změny“ Vyplnit „Název“ pracovní skupiny PK – např.: „Pracovní skupina obce“, nebo: „Pracovní skupina místní části Miletice“ apod. Vyplnit „Pořadí“ pracovní skupiny PK – např.: „1“ …. „3“ …. Po „uložení změn“ je možné přejít přes odkaz „Seznam členů PK“ k upřesnění údajů členů PK – slot č. 14

14 14 Po vyplnění obou okének, kliknout myší na tlačítko „Uložit změny“ Vyplnit základní údaje členů PK: „Příjmení“, „Jméno“, „Titul“ Přes „rozbalítko“ vybrat odpovídající název funkce člena PK. Výpis ze zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon): § 78 - Povodňové orgány obcí (1) Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodně-mi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. (2) Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. Pokud byly najmenovány pracovní skupiny (slot 12), vybrat příslušné číslo skupiny pro člena PK Po „uložení změn“ je možné přejít přes odkaz „Editovat zákl.údaje PK“ k upřesnění údajů PK obce – slot č. 15

15 15 Vyplnit základní údaje PK obce: „souřadnice x, y lze získat z mapových podkladů dig. pov. plánu – viz prezentace 2, slot č. 7“ Orientační mapka Po vyplnění údajů, kliknout myší na tlačítko „Upravit záznam“ – změní se tím i datum aktualizace Připojit dokumenty – není povinné (záleží na obci) Pro smazání PK, přejít přes odkaz

16 16 Po kliknutí myší na tlačítko „Smazat záznam“, budou vymazány všechny údaje o obci Před ukončením prací v programu je nutné se vždy odhlásit – kliknutím na tlačítko „Odhlášení “

17 MěÚ Slaný: a) Odbor pro životní prostředí: - vedoucí: Ing. Helenu Mohylovou,  312 511210 - referent vodoprávního řízení: Pavlína Kebrlová, DiS.,  312 511215 b) Krizové řízení města: - referent: Ing. Ľudovít Šikorský,  312 511127 - referent: Bc. Zdeněk Šuhaj,  312 511303 17


Stáhnout ppt "© Hydrosoft Veleslavín s.r.o. © Povodí Vltavy, s.p. © Krajský úřad Středočeského kraje © Český úřad zeměměřičský a katastrální Rozpracováno pro obce ve."

Podobné prezentace


Reklamy Google