Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální povodňový plán

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální povodňový plán"— Transkript prezentace:

1 Digitální povodňový plán
Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Povodí Vltavy, s.p. Krajský úřad Středočeského kraje Český úřad zeměměřičský a katastrální Rozpracováno pro obce ve správní působnosti ORP Slaný

2 Určení digitálního povodňového plánu
Povodňový plán České republiky je základním dokumentem pro ústřední řízení povodňové ochrany v České republice. Obsahuje podrobné roz-dělení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni ústředních orgánů státní správy a organizací s celorepublikovou nebo významnou regionální působností. Povodňový plán ČR je zpracován Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP) na základě ustanovení § 71 písm. d) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách. Vychází ze současné platné právní úpravy, stanovené vodním zákonem a souvisejícími předpisy. Povodňový plán ČR podléhá každo-ročnímu přezkoumání (nejpozději do 31. března) a na základě výsledku může být případně upraven nebo doplněn. Přezkoumání se spolu s datem a podpisem předsedy Ústřední povodňové komise zaznamená v jednom archivním výtisku Povodňového plánu ČR. Přezkoumání a úprava Povodňového plánu ČR se provádí také po vyhodnocení velké povodně, dále při změně uspořádání orgánů veřejné správy, změně legislativních předpisů nebo jiných okolnostech vyžadujících jeho změnu.

3 Dotčené obce v působností ORP Slaný
Vodní tok Obec Poznámka Vranský potok Vraný Vranský potok protéká i přes Chržín (obec viz Bakovský potok) * Jarpice Šlapanice Kmetiněves Hospozín Černuc Zlonický potok Hořešovice Klobuky-Kokovice Přítoky do Zlon.potoku v obci potoky: Skalský a Žerotinský Klobuky Zlonice-Lisovice Zlonice Černuc – Nabdín, Bratkovice Velvary Bakovský potok Pozdeň Plchov Neprobylice Královice Dřínov Beřovice Hobšovice Sazená Chržín * Červený potok Malíkovice Řisuty Studeněves Slaný Žižice Knovízský potok Jemníky Podlešín Zvoleněves Kamenný Most Neuměřice Knovíz Ostatní obce: Bilichov Drnek Hořešovičky Hrdlív Jedomělice Kutrovice Kvílice Ledce Libovice Líský Loucká Páleč Poštovice Přelíc Smečno Stradonice Třebíz Tuřany Uhy Vrbičany Zíchovec Želenice Celkem: 30 dotčených obcí (včetně Města Slaný); 22 ostatních obcí

4 Důležité podmínky Aplikace digitálního povodňového plánu je neprodejná. Jakékoliv další šíření je možné pouze se souhlasem Krajského úřadu Středočeského kraje OBSAHUJE NEVEŘEJNÁ DATA JEN PRO ÚŘEDNÍ POTŘEBU Upravovat data je možné pouze po přihlášení se přiděleným heslem. Každý přihlášený účastník (kraj, ORP, obec) může upravovat pouze údaje ve své působností. Vstupní hesla pro jednotlivé obce stanovil KÚ Stč. kraje a přidělí je obcím Město Slaný (ORP). Digitální povodňový plán je možné využívat dvěma způsoby: 1) Přes internet: (pouze tady je možné upravovat data – vstup do „editoru dat PK“) 2) Z dodaného DVD (KÚ Stč. kraje – poslední aplikace z července 2007) – zde je možno data využívat, ale ne upravovat

5 Postup pro upravování údajů
Otevřít internetovou stránku: Po otevření stránky (aby bylo možné editovat data), kliknout myší na „Přihlášení“

6 Přihlášení se k editaci údajů
Prohlížet veřejně přístupné údaje, je možné i bez přihlášení. Upravovat (editovat) údaje a prohlížet neveřejné údaje je možné pouze po přihlášení se do systému: Vložit přidělené „Uživatelské jméno“ obce Vložit přidělené „Heslo“ obce Po vyplnění „Uživatelského jména“ a „Hesla“, kliknout myší na tlačítko „Přihlásit“ Poznámka: Příslušné „Uživatelské jméno“ a „Heslo“ obdrží jednotlivé obce od Odboru pro životní prostředí MěÚ Slaný

7 Změna hesla Po přihlášení je možné změnit zadané heslo. Pro tento případ je vhodné si nové heslo někam zapsat a pečlivě uložit. Změna není nutná, ale je možná. Kliknout myší na tlačítko „Změnit heslo“

8 (které si obec zvolila)
Provedení změny hesla Nejdříve zapíšeme „původní heslo“ (kterým jsme se na stránky přihlásili). Do další kolonky vepíšeme „nové heslo“ (zvolené) a ověříme jej. Vložit platné „Heslo“ obce Ověřit „nové (zvolené) heslo“ Po vyplnění všech tří kolonek, kliknout myší na tlačítko „Změnit heslo“ Zadat „nové heslo“ (které si obec zvolila) Je možné se vrátit zpět bez změny hesla Po potvrzení hesla se automaticky vrátíme na předchozí stránku

9 Úprava (editace) údajů obce
Údaje o „Ústřední povodňové komisi“ jsou přístupny obdobným způsobem jako krajské komise Pro editaci kliknutím na „+“ před Středočes-kým krajem, rozevřít nabídku plánů ORP v působnosti Stč. kraje Přes ikonu „stránka“ je možné prohlížet: „ Seznam členů povodňové komise Stč. kraje“ Možnost editace – pro úroveň kraje (základní informace o PK Stč. kraje“)

10 Kliknutím na „Slaný“ se otevře nabídka obcí v působ-ností ORP Slaný
Údaje o „Ústřední povodňové komisi“ a „Krajských povodňových komisích“ jsou přístupny jako v předchozím kroku (slot č. 8)

11 Údaje o „Ústřední povodňové komisi“, „Krajských povodňových komisích“ a povodňových komisích ORP (Město Slaný) jsou přístupny jako ve slotu č. 8 Pro editaci dat, otevřeme příslušný do-kument obce. Částečně jsou aktualizovány údaje „dotčených obcí“ (30 obcí) seznam podle slotu č.2. Aktualizaci pouze zák-ladních údajů provedli pracovníci MěÚ Slaný podle „Plánu vyrozumění“ (dne: )

12 Přes „Seznam PK“ návrat o krok zpět (slot č.10)
Přes „Ev.list PK“ znázornění základních údajů PK obce „Pracovní skupiny PK“ – většina obcí bude mít 1 pracovní skupinu (více mohou mít např.: Zlonice, Černuc, Klobuky – pro místní části). Doplnit údaje – viz následující slot č.13. „Seznam členů PK“ – doplnit údaje – viz slot č.14. „Editovat zákl.údaje PK“ – doplnit údaje – viz slot č.15. „Smazat PK“ – tento příkaz používat zcela výjimečně – viz slot č.15. Znázorněné základní údaje o vybrané obci

13 Po vyplnění obou okének, kliknout myší na tlačítko „Uložit změny“
Po „uložení změn“ je možné přejít přes odkaz „Seznam členů PK“ k upřesnění údajů členů PK – slot č. 14 Vyplnit „Název“ pracovní skupiny PK – např.: „Pracovní skupina obce“, nebo: „Pracovní skupina místní části Miletice“ apod. Vyplnit „Pořadí“ pracovní skupiny PK – např.: „1“ …. „3“ …. Po vyplnění obou okének, kliknout myší na tlačítko „Uložit změny“

14 Po vyplnění obou okének, kliknout myší na tlačítko „Uložit změny“
Po „uložení změn“ je možné přejít přes odkaz „Editovat zákl.údaje PK“ k upřesnění údajů PK obce – slot č. 15 Vyplnit základní údaje členů PK: „Příjmení“, „Jméno“, „Titul“ Přes „rozbalítko“ vybrat odpovídající název funkce člena PK. Pokud byly najmenovány pracovní skupiny (slot 12), vybrat příslušné číslo skupiny pro člena PK Po vyplnění obou okének, kliknout myší na tlačítko „Uložit změny“ Výpis ze zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon): § 78 - Povodňové orgány obcí (1) Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodně-mi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. (2) Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

15 Vyplnit základní údaje PK obce:
„souřadnice x, y lze získat z mapových podkladů dig. pov. plánu – viz prezentace 2, slot č. 7“ Pro smazání PK, přejít přes odkaz Orientační mapka Po vyplnění údajů, kliknout myší na tlačítko „Upravit záznam“ – změní se tím i datum aktualizace Připojit dokumenty – není povinné (záleží na obci)

16 Před ukončením prací v programu je nutné se vždy odhlásit – kliknutím na tlačítko „Odhlášení “
Po kliknutí myší na tlačítko „Smazat záznam“, budou vymazány všechny údaje o obci Upozornění: „Smazat záznam“ používat zcela výjímečně s rozmyslem, abychom si nepřidělali více práce !!!

17 Při nesnázích s digitálním povodňovým plánem se obracejte na:
MěÚ Slaný: a) Odbor pro životní prostředí: - vedoucí: Ing. Helenu Mohylovou,  - referent vodoprávního řízení: Pavlína Kebrlová, DiS.,  b) Krizové řízení města: - referent: Ing. Ľudovít Šikorský,  - referent: Bc. Zdeněk Šuhaj, 


Stáhnout ppt "Digitální povodňový plán"

Podobné prezentace


Reklamy Google