Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ. A TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Cíl prezentace 1.Seznámení s pojmy projektového řízení EU 2.Vymezení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ. A TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Cíl prezentace 1.Seznámení s pojmy projektového řízení EU 2.Vymezení."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ

2 A TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Cíl prezentace 1.Seznámení s pojmy projektového řízení EU 2.Vymezení pojmů v návaznosti na problematiku dotací a programů realizovaných prostřednictvím fondů EU 3.Naznačení souvislostí jednotlivých pojmů B C

3 A TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Absorpční kapacita Míra schopnosti státu využít prostředky ze strukturálních fondů EU Pojem absorpční kapacita zahrnuje několik hledisek – administrativa, spolufinancování a projekty. Administrativní kapacita, tj. schopnost řídit programy strukturálních fondů v souladu s příslušnými pravidly. Spolufinancování, tj. schopnost spolufinancovat projekty z domácích veřejných zdrojů. Zásobník projektů, tj. schopnost připravit projekty vhodné k financování. Související témata KofinancováníStrukturální fondy

4 TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ A Alokace finančních prostředků EU Rozložení finančních prostředků pro jednotlivé programy na vymezené časové období. Např. finanční alokace EU pro Regionální operační program (ROP) Moravskoslezsko na období let 2007 – 2013 činí 527 124 174 EUR.

5 B TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Brownfields V současnosti nevyužívané území, kde se nachází zátěž způsobená minulými činnostmi. Brownfields jsou opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny a plochy. Vyznačují se často obrovskými rozměry, negativními sociálními jevy a ekologickou zátěží. Greenfields jsou území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze přírodní plochy.

6 TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ C Cost – Benefit analýza (CBA) Metoda finanční analýzy, která je vyžadována při zpracování a hodnocení investičních projektů. Cílem je posouzení efektivnosti vynaložených prostředků z veřejných zdrojů v projektech s veřejno-soukromým financováním, resp. vyjádřit očekávaný prospěch z projektu peněžní hodnotou (např. součet mzdových nákladů na nových pracovních místech). U Cost-Benefit analýzy jsou poměřovány veškeré přínosy a náklady bez ohledu na to, kdo je jejich příjemcem. Související témata Přílohy projektové žádosti

7 TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ D De Minimis Veřejná podpora malého rozsahu, která je poskytována podnikatelským subjektům. Znamená, že příjemce nesmí v jakémkoli tříletém období získat v souhrnu všech podpor de minimis více než 200 000 EUR. Tato podpora se týká i podpory realizované z fondů EU. Prohlášení o částce de minimis se obcí a měst netýká, protože jsou veřejnoprávními subjekty. Podporu de minimis nelze poskytnout v oblasti dopravy a výroby. Související témata DotaceVeřejná podpora

8 D TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Dotace Věnování, v obecném smyslu jakékoli přidělení prostředků, zejména peněžních. Datace - veřejná podpora zejména investičních nákladů projektu. Obecně je program nazýván dotací pokud spolufinancuje podíl 80-ti a více procent investičních nákladů projektu. Grant - suma peněz, které jsou poskytnuty organizaci za přísnějších podmínek než dotace Související témata De MinimisSouběh dotací

9 TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ E Evaluace - Hodnocení Proces, který zkoumá nakládání s veřejnými prostředky s cílem zvýšení hospodárnosti tohoto procesu. Ex-ante evaluace – předběžné hodnocení – probíhá na začátku cyklu před přijetím programu (analýza silných, slabých stránek) Mid-term evaluace – evaluace v polovině období – hodnocení prvních výstupů a výsledků intervencí Ex-post evaluace – dodatečná evaluace – rekapituluje a posuzuje celý program zejména jeho dopady Indikátory Související témata

10 TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ G Grantové schéma Forma „skupinového“ projektu, který v sobě zahrnuje množství akcí. Zjednodušená forma předkládání projektů, kdy vlastní pravidla pro další poskytování finančních prostředků jsou pro konečné uživatele jednodušší. Koneční uživatelé jsou odpovědni správci grantového schématu za dodržení všech podmínek a pravidel grantového schématu. Využití:  Podnikatelské subjekty  Veřejný sektor  Neziskové organizace

11 TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ H Horizontální témata Průřezové oblasti zájmu EU pro programovací období 2007 – 2013 Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi sektorovými a regionálními operačními programy. Jejich cílem je vnést do intervencí SF přidanou hodnotu a přispět tak k vyšší kvalitě projektů. Horizontální témata pro programové období 2007 - 2013:  rovné příležitosti  udržitelný rozvoj Související témata SoudržnostStrukturální fondy

12 TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ I Implementace programu Proces uvedení systému (programu) do praxe. Praktické použití konkrétní metody (systému) za účelem dosažení vytyčeného cíle. Proces uvedení programu v činnost - Schválení a vyhlášení programu; příprava technické dokumentace; výběrová řízení; uzavření smluv o poskytnutí podpory; příprava a realizace projektů; kontrola, autorizace a provádění plateb, reportování; monitorování efektů programu.

13 TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ I Indikátory Monitorovací ukazatelé vyjadřující přínos projektu nejen pro žadatele, ale i pro společnost. Podoby indikátorů:  Indikátorů výstupu - vztahují se k aktivitám. Měří se ve fyzických nebo peněžních jednotkách (např. délka vybudovaných silnic).  Indikátorů výsledků - vztahují se k přímým a okamžitým účinkům, které program (opatření, projekt) přinesl, poskytuje informaci např. o chování konečných příjemců.  Indikátorů dopadu - vztahují se k následkům programu, které překračují rámec bezprostředních účinků ve vztahu k příjemci Související témata EvaluaceMonitorování ProjektZávěrečná zpráva

14 I Integrovaný plán rozvoje města Soubor vzájemně provázaných investičních a neinvestičních projektů, zaměřených na řešení konkrétních problémů/oblastí města. Integrovaný plán rozvoje města by měl sloužit jako operační nástroj, na základě kterého by města čerpala finanční prostředky z priority rozvoj měst v rámci ROP. Město může zpracovat více Integrovaných plánů např. pro jednotlivá území nebo pro tématické oblasti. TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ

15 K Klastr Soubor regionálně propojených institucí (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací, zejména vysokých škol, jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Zúčastněné firmy si navzájem konkurují, ale současně řeší i obdobné problémy. Klastry vznikají v odvětvích stavebnictví, dřevařství,… TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ

16 K Kofinancování Míra podílu žadatele na nákladech projektu. Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů závisí na Cíli pod který spadá – např. 75% z celkových nákladů (Kohezní fond 80 – 85%), ostatní 50% Na základě principu participace je nutné, aby do procesu spolufinancování byly zahrnuty všechny subjekty, který se bude projekt dotýkat (EU, rozpočty státu, krajů, obcí, podnikatelů). TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Související témata Absorpční kapacita

17 K Kohezní fond (Fond soudržnosti) Kohezní fond přispívá k posilování hospodářské a sociální soudržnosti EU. Kohezní fond poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy. Fond soudržnosti vznikl roku 1993 za účelem poskytování pomoci na národní úrovni vybraným zemím, aby se připravily na vstup do hospodářské a měnové unie. Poskytování pomoci je podmíněno dvěma faktory:  hrubý domácí produkt (HDP)  členský stát musí realizovat program "hospodářské konvergence" TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ

18 M Monitorování Příjemce finanční podpory musí předkládat v průběhu realizace projektu monitorovací zprávy v pravidelných časových intervalech. Průběžná monitorovací zpráva – podává informace o vývoj pokroku projektu a o naplňování monitorovacích indikátorů, které byly vymezeny v projektové žádosti. Závěrečná monitorovací zpráva – hodnotí úspěšnost celého projektu a informuje o výsledcích a splněných aktivitách realizovaných v rámci projektu. TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Související témata IndikátoryZávěrečná zpráva

19 N Pravidlo n + 3 Každý závazek přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do 3 let od přijetí tohoto závazku. Například závazek na realizace projektu vzniklý v roce 2007 musí být vyčerpán (tedy realizován, dokončen) nejpozději do roku 2010. Pokud by nebyl závazek uhrazen platbou na účet a nebyla obdržena ani žádost o platbu, může Evropská komise nárok zrušit. TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ

20 N NUTS La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství pro potřeby možnosti srovnávání územních jednotek v rámci EU. Vymezení jednotlivých NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou území. NUTS I Území České republiky NUTS IIRegiony soudržnosti (Moravskoslezsko,..) NUTS III Kraje ČR LAU 1 IOkresy LAU IIObce TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ [1] místní administrativní jednotky

21 TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ ÚROVEŇNÁZEV NUTS IÚzemí České republiky (1) NUTS IIRegionu soudržnosti (8) NUTS IIIKraje (14) LAU IOkresy (76 + 15) LAU IIObce (6 249) Rozdělení NUTS v ČR

22 O Operační program Prostřednictvím operačních programů je realizována pomoc ze Strukturálních fondů EU Operační program je soubor priorit a opatření, prostřednictvím nich a jeho pravidel se směřuje k dosažení předem stanovených cílů. Prioritní osa – jeden ze základních strategických cílů programu, u kterého je uznána nezbytnost pomoci Opatření - tématicky vymezený rámec, prostřednictvím něhož je realizována určitá priorita a který umožňuje spolufinancování projektů resp. cena k dosažení strategických cílů. TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ

23 TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Soustava strategických dokumentů

24 P Projekt Sled činností, které mají za úkol dosáhnout jasně určeného cíle, ve stanovený čas a s předem definovaným rozpočtem zdrojů.  definovaný začátek a konec  výsledky projektu představují cíle, které lze měřit kvalitou, výkonem Projekty technické - investiční akce Projekty měkké - např. kulturní akce, konference Projekty smíšené TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Související témata IndikátoryProjektová žádost

25 TERMINOLOGIE Z PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ P Projektová žádost Projektová žádost je zásadním dokumentem v přípravné fázi předkládání projektů. Projektové žádosti připravuje žadatel na základě informací od poskytovatele dotace. Projektová žádost zejména obsahuje detailní popis předkládaného projektu (aktivity, cíle, harmonogram, ukazatelé,..). Související témata ProjektPřílohy projektové žádosti Harmonogram výzvy

26 P Přílohy projektové žádosti Dokumenty a potvrzení, která jsou nezbytná pro posouzení ať už žadatele či konkrétního projektu. O jednotlivých povinných přílohách a především určeních, jaké povinné přílohy jsou nutné u jednotlivých opatření vypovídají zveřejňované příručky pro žadatele konkrétního OP. Obvyklé povinné přílohy: čestné prohlášení žadatele, podrobný rozpočet projektu, podklady pro ekonomické hodnocení projektu, podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele,… TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Související témata Cost – Benefit analýza Projektová žádost

27 P Publicita EU Publicita EU řeší informační a propagační opatření, které je každý příjemce podpory povinen realizovat. Povinnosti příjemce/konečného uživatele podpory je informovat veřejnost včetně potencionálních žadatelů, že daný konkrétní projekt byly financovány z finanční pomoci strukturálních fondů EU. Informační a propagační opatření určená pro širokou veřejnost zahrnují: velkoplošné reklamní panely, pamětní desky, vzdělávací opatření atd. TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ

28 S Souběh dotací Spojení několika dotačních titulů na týž projekt. Každé opatření programu a každý vybraný projekt může čerpat prostředky pouze z jediného strukturálního fondu, současně žádný projekt nemůže být podporován v rámci jiného programu, spolufinancovaného EU nebo ČR. Dotační zdroje: státní rozpočet, státní fondy, evropské nebo zahraniční programy. TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Související témata Dotace

29 S Soudržnost Zmenšování rozdílů v příjmech mezi chudšími a bohatými zeměmi a regiony. V období 2007 – 2013 vymezeny prioritní cíle: 1. Konvergence – podpora nejméně rozvinutých zemí a regionů EU 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - v zemích, které se nekvalifikovaly pro prioritu Konvergence 3. Evropská územní spolupráce – přeshraniční a mezinárodní programy TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Související témata Horizontální témata

30 S Strukturální fondy Finanční nástroj pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie. Cílem strukturálních fondů je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. Prostředky jsou rozděleny do dvou fondů:  Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)  Evropský sociální fond (EST) Období 2007 – 2013 = 752,7 miliard Kč pro ČR TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Absorpční kapacita Související témata Horizontální témata

31 S Studie proveditelnosti Nástroj pro zdůvodnění návrhu určitého projektu. Hlavním účelem je prokázat, že subjekt, který projekt realizuje, má jasnou představu o tom, jak investice proběhne a jak dále bude zajištěn její provoz. Jejím cílem je rozlišit zda:  byla vybrána nejlepší možná varianta  byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky  byla prokázána trvalá udržitelnost investice  byla identifikována rizika Dokument je součástí povinných příloh většiny projektů. TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ

32 S SWOT analýza Technika strategické analýzy, založená na zvažování vnitřních faktorů společnosti a faktorů prostředí. Analyzuje stav firmy či organizace z hlediska jejich silných a slabých stránek, příležitostí i ohrožení, která poskytuje podklady pro formulaci strategických cílů, rozvojových směrů a aktivit. TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ VNITŘNÍ FAKTORYVNĚJŠÍ FAKTORY Silné stránky – StrenghtsPříležitosti - Opprotunities Slabé stránky – WeaknessHrozby - Threats

33 T Transevropské sítě (TEN) Dopravní transevropské sítě (TEN-T) – projekty se zaměřují na silniční a kombinovanou dopravu, námořní dopravu a evropskou síť vysokorychlostních vlaků. Energetické transevropské sítě (TEN-E) – uplatňují se v oblasti dodávek elektřiny a zemního plynu. Telekomunikační transevropské sítě (e-TEN) – rozvinutí elektronické komunikace na celoevropské úrovni. Prostor uplatnění TEN pokrývá celý evropský kontinent, vč. dalšího rozšíření na východ (Rusku a bývalé země SNS) a na jih v oblasti Středomoří. TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ

34 T Twinning Program intenzivní partnerské spolupráce mezi institucemi z členských zemí EU a z kandidátských zemí. Program vzájemné výměny zkušeností a know-how (např. v oblasti realizace strukturálních fondů), kdy zahraniční experti na danou problematiku poskytují poradenské služby svým protějškům působícím v obdobném oboru činnosti v jiném členském státě EU. Spolupráce probíhá např. mezi ministerstvy, městy, apod. TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ

35 U Urbánní dimenze Podporuje póly rozvoje regionů (města a lokality), ve kterých dochází k přirozeným koncentracím investic, obchodu a služeb. Jejich podpora bude probíhat zejména prostřednictvím ROP. Obsahem urbánní dimenze je podpora následujících oblastí: 1)Veřejná městská doprava 2)Alternativní formy individuální dopravy 3)Zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území 4)Revitalizace zanedbaných a upadajících území 5)Udržitelný rozvoj nových rozvojových zón pro podnikání a bydlení 6)Zlepšení podmínek pro kulturní a sportovní volnočasové aktivity 7)Zvýšení turistické atraktivity měst TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ

36 V Veřejná podpora Jakákoliv forma podpory, vč. programů veřejné podpory zvýhodňujících podnikání nebo odvětví výroby. Veřejná podpora je poskytována:  ČR  Ministerstva  Správní orgány  Orgány samosprávy  Veřejné prostředky Míra veřejné podpory se počítá z příslušných uznatelných nákladů projektu, zbývající část hradí žadatel z vlastních zdrojů. TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Související témata De Minimis

37 V Výzva k předkládání projektů Souhrn informací o termínu od kdy je možno předkládat žádosti o dotaci, místech příjmu žádostí a vyhlašované struktuře opatření pro dané kolo. Formy výzvy:  závazný termín pro předkládání projektů (obvykle ukončení přijímaní projektů je 60 dnů od jednotného termínu vyhlášení)  průběžný sběr žádostí během kalendářního roku Vyhlášení výzev se zveřejňuje:  v tisku  na internetových stránkách příslušných krajů nebo regionů soudržnosti  na stránkách www.strukturalni-fondy.cz  a další TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ

38 TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Související témata Harmonogram výzvy Projektová žádost

39 Z Závěrečná zpráva Závěrečnou zprávu vypracovává žadatel o dotaci. Mezi povinnosti žadatele je vypracování závěrečné zprávy, která obvykle obsahuje údaje:  Technický rámec – popis akce, naplnění cílů, způsob propagace, hodnocení dopadu akce, specifické oblasti,…  Finanční rámec – popis financování, uznatelné náklady, problémové okruhy financování,… TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Indikátory Související témata Monitorování

40 Ing. Martina Dorazilová oddělení rozvoje města kancelář primátora Statutární město Opava martina.dorazilova@opava-city.cz rozvoj@opava-city.cz www.opava-city.cz DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ. A TERMINOLOGIE Z OBLASTI EU A DOTACÍ Cíl prezentace 1.Seznámení s pojmy projektového řízení EU 2.Vymezení."

Podobné prezentace


Reklamy Google