Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI"— Transkript prezentace:

1 POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
ANEB JAK PŘEMÝŠLÍ BŮH? Vyškov, Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23 BŠ EBED

2 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Významné osobnosti v dějinách, které se problematikou zabývaly Augustin ve 4./5. století Martin Luther v 16. století BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

3 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Význam slov Spasení - z praslovanského sъpasti chránit stádo Milost - latinsky GRACIA, Stč. = láska Pokání - se odvozuje od slovesa „káti se, s praslovanským „kajati“ - trestat BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

4 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Definice CO JE SPASENÍ Z MILOSTI? = Amnestie, časově omezená, každým osobně přijatá = je zdarma (ne levně), bez vlastních zásluh BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

5 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Definice SPASENÍ Z MILOSTI = Amnestie Proces, na který nemáme přímý vliv Je to „právní skutečnost“ Jsem zprostředkovateli (seznámit, ilustrovat, připomenout) BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

6 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Definice SPASENÍ Z MILOSTI = časově omezená Na zemi jsme reálně omezeni časem a příležitostmi BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

7 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Definice SPASENÍ Z MILOSTI = každým osobně přijatá Osobní připojení se k „navržené smlouvě“ BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

8 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Definice SPASENÍ Z MILOSTI Definice = je zdarma (ne levně), bez vlastních zásluh Kde lidé přichází před Boha s vlastními zásluhami, milost přestává „fungovat“ Kde není vina (poznání hříchu), je milost zbytečná BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

9 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
MILOSRDENSTVÍ Úzká spojitost milost – milosrdenství Milost převážně Boží vlastnost Milosrdenství – převážně lidský postoj BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

10 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Definice CO JE POKÁNÍ? = postoj lítosti, který vede k změně života podle Božího přání BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

11 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Definice POKÁNÍ = postoj lítosti Litujeme špatných věcí, které jsme poznali Netýká se oblastí o kterých nevíme, o kterých chce Bůh s námi ještě mluvit BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

12 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Definice POKÁNÍ = postoj radosti Radost, úleva a vděčnost, když přijmeme nečekanou Boží pomoc BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

13 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Definice POKÁNÍ = vede k změně života podle Božího přání Motivy, rychlost změn, hloubka, důslednost (opravdovost) je Boží záležitost My můžeme (a máme) zaujmout postoj k viditelným projevům BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

14 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Jak rozuměli Boží milosti v době Starého zákona? Bůh je milosrdný/milostivý a trpělivý (dlouho shovívající) Bude trestat, ale nechce trestat Exodus 20,5 „…ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení…“ Jonáš „…věděl jsem, že jsi Bůh milostivý…“ Žalmy … Bůh je milostivý, milosrdný…, … milosrdenství Hospodinovo sahá až k nebi… V Mojžíšově zákoně – milostivé léto (7. rok, 50. rok) BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

15 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Jak rozuměli Boží nezasloužené milosti v době Starého zákona? 6 Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. 7 Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu. 8 Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou faraóna, krále egyptského. Deuteronomium 7:6 -8 Příběh Naamána Syrského, 2 Kr 5,1 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

16 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Jak mluví o Boží nezasloužené milosti Nový zákon? Maria 46 Maria řekla: "Duše má velebí Pána 47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 48 že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, 49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno 50 a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 51 Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; 52 vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, 53 hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. 54 Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, 55 jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky." Lukáš 1: BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

17 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Jak mluví o Boží nezasloužené milosti Nový zákon? Ježíš Podobenství o milosrdném Samaritánovi Podobenství o modlícím se celníkovi a farizeovi v chrámě Podobenství o dělnících na vinici Podobenství o necitelném (nemilosrdném) správci Jaký byl Ježíšův postoj k celníkům a „hříšníkům“? Koho ježíš uzdravoval a jak? Koho Ježíš povolal za nejbližší spolupracovníky? BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

18 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
Jak mluví o Boží nezasloužené milosti Nový zákon? Pavel Jednoznačný důraz na Boží milost jako cestu ke spasení Vyvolenost, dodržování přikázání ani zásluhy jsou důležitou součástí, ale naprosto nejsou rozhodující 8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2:8-10 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

19 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
A co dnes? Představa pokání je pro moderního člověka nejen nezvyklá, ale i těžko přijatelná. Postup „lítost – obrácení – odpuštění“ se totiž nemůže stát obecným právním pravidlem a myšlenka, že obrácený hříšník je cennější než spravedlivý člověk, je v důsledku téměř anarchická. Nicméně je také zřejmé, že jen upřímným přiznáním a odpuštěním se dá spáchané zlo definitivně odstranit. Žádné lidské spolužití se tak bez odpuštění a smíření nemůže trvale obejít a dokonce i právo nutně potřebuje různé karikatury odpuštění, jako je promlčení zločinu nebo prezidentská milost. Přes všechno paradoxnost si tak staré pojmy pokání a odpuštění zachovávají i svůj lidský a společenský význam, který nelze ničím nahradit. BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI

20 POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI
ANEB JAK PŘEMÝŠLÍ BŮH? Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23 BŠ EBED POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI


Stáhnout ppt "POKÁNÍ A SPASENÍ Z MILOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google