Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veronika Svobodová Ullmannová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veronika Svobodová Ullmannová"— Transkript prezentace:

1 Veronika Svobodová Ullmannová
Strukturální fondy Veronika Svobodová Ullmannová

2 Úvod Evropské strukturální a investiční fondy
slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU, zejména ke zvyšování hospodářské vyspělosti evropských regionů. zaměřují se na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů včetně venkovských oblastí. Finanční podpora z fondů je rozdělována prostřednictvím tzv. operačních programů, které určují zaměření podpory pro daný region nebo sektor. Příprava programového období je v souladu s nadcházejícím rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Konečná podoba finanční alokace pro Českou republiku není v současné době ještě definitivně stanovena. Indikativně se bude jednat o ca. 20,5 mld. € v běžných cenách. Přesná suma však bude ještě mírně upřesňována.

3 Evropské strukturální a investiční fondy“ (ESIF):
EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj)  - podpora produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností; ESF (Evropský sociální fond) - podpora zaměstnanosti, vyšší úroveň vzdělávání, rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpora sociálního začleňování a boj s chudobou; FS (Fond soudržnosti) - investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie;  EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) - podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území; ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) - v ČR zaměřena na podporu akvakultury

4 ESIF

5 Základní dokumenty Záměrem Evropské unie je, aby výše zmíněné fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie EU 2020 zpracuje každý stát Dohodu o partnerství, kterou schvaluje Evropská komise. K jejímu naplňování přispějí jednotlivé programy.

6 Cíle EU 2020 Dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let, 3 % HDP by měly tvořit prostředky směřující do vědy a výzkumu, Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %, Zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 % Snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 milionů.

7 ČR v Makroekonomických číslech porovnání let 2008 a 2012
Pokles HDP o 1,2 %; klesající výdaje domácností meziročně nižší o 3,6 %, hodnota stavebních prací o 23 % nižší, meziroční pokles průmyslové výroby již 6 %, zaměstnanost v české ekonomice snížila o 112 tisíc osob, energetická náročnost české ekonomiky je v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU vysoká, potřeba dobudování a modernizace kvalitních páteřních infrastruktur, nízká kvalita institucí - velmi špatné fungování veřejné správy.

8 Národní cíle České republiky v rámci Strategie Evropa 2020
Stávající podoba národních cílů ČR stanovených na základě strategie Evropa 2020 je tak následující: Zaměstnanost cíl celkové míry zaměstnanosti ve výši 75 %. cíl snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti r. 2005: 30 %, cíl zvýšení produktivity práce oproti r. 2010: 20 %. Investice do výzkumu a vývoje cíl investic do výzkumu a vývoje ve výši 2,7 % HDP. Zvyšování energetické účinnosti cíl úspory spotřeby primárních energetických zdrojů. Vzdělání cíl poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30‑34 let ve výši 32 %. cíl poměru žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení ve výši 5,5 %. Sociální začleňování a snižování chudoby cíl udržet hranici počtu osob ohrožených chudobou materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008

9 Programy pro programové období 2014 – 2020
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu; EFRR: 4,17 mld. EUR Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; EFRR: 1,55 mld. EUR, ESF: 1,23 mld. EUR Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; ESF: 2,12 mld. EUR, IZM: 13,6 mil. EUR Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; EFRR: 627 mil. EUR, FS: 4,1 mld. EUR Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; EFRR: 374 mil. EUR, FS: 2,2 mld. EUR Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; EFRR: 4,9 mld. EUR Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy; EFRR: 153 mil. EUR; ESF: 48 mil. EUR Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; EFRR: 223 mil. EUR Operační program Rybářství , řízený Ministerstvem zemědělství; ENRF: ? Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství; EZFRV 2,17 mld. EUR OP Evropská územní spolupráce

10 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Možní žadatelé: obchodní společnosti všech velikostí - preferovány však budou malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců) působící ve zpracovatelském průmyslu, v IT sektoru a pro vybrané aktivity také v energetice a v dalších podnikatelských odvětvích Čtyři tematické prioritní osy a ty rozděleny na programy podpory: PRIORITNÍ OSA 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center (navazuje na program Potenciál)  Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh, zavádění procesních a marketingových inovací, zvýšení efektivity výrobních procesů, ochrana duševního vlastnictví v podnicích (navazuje na program Inovace) Průmyslový výzkum a vývoj (navazuje na národní programy TIP a ALFA) Vznik a rozšiřování vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů (navazuje na program Prosperita) Vznik a rozvoj klastrů, podpora spolupráce podnikatelských subjektů a vědeckovýzkumné sféry (navazuje na program Spolupráce) Výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum, spolupráce podniků a univerzit Komercializace výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti projekty Proof of Concept  

11 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Investiční podpora začínajících podniků Poradenské služby pro začínající podniky Podpora vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy (navazuje na program Marketing) Poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (navazuje na program Poradenství) Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce  Rekonstrukce výrobních objektů a brownfields (navazuje na program Nemovitosti) Zajištění a rozvoj infrastruktury pro odborné vzdělávání (navazuje na program Školicí střediska)

12 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
PRIORITNÍ OSA 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin Podpora obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti podniků (navazuje na program Eko-energie) Zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách (program Inteligentní sítě) Podpora nízkouhlíkových technologií (program Nízkouhlíkové technologie) PRIORITNÍ OSA 4:Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií Podpora vývoje software a center sdílených služeb (navazuje na program ICT a strategické služby) Zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu (program Vysokorychlostní internet)

13 OPPIK – porovnání s OPPI
Programové období   Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Programové období Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Potenciál Prioritní osa 1 - Potenciál  Inovace Prioritní osa 1 - Inovace  Prosperita / Spolupráce Prioritní osa 1 - Prosperita / Spolupráce  Rozvoj Nebude. Poradenství / Marketing Prioritní osa 2 - Poradenství / Marketing  Školící střediska Prioritní osa 2 - Školící střediska  Eko-energie Prioritní osa 3 - Eko-energie Nemovitosti Prioritní osa 2 - Nemovitosti ICT a strategické služby Prioritní osa 4 - ICT a strategické služby ICT v podnicích

14 OPPIK – porovnání s OPPI
Programové období   Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Programové období Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Nebyl vyhlášen. Prioritní  osa 3 - Modernizace a rozvoj energetických přenosových a distribučních soustav   Prioritní osa 3 - Výzkum, vývoj a inovace v energetice Prioritní osa 4 - Infrastruktura vysokorychlostního internetu Prioritní osa 2 - Seed fond TIP MPO Prioritní osa 1 - podpora VaV 

15 OP Životní prostředí Návrh je připravován ve spolupráci Ministerstva životního prostředí s Ministerstvem pro místní rozvoj. Vychází ze zkušeností nabytých v rámci realizace Operačního programu Životní prostředí 2007–2013. Kromě nevratných dotací se předpokládá také použití jiných forem podpory. Velký důraz je kladen na zefektivnění administrace projektů. Cílem je vytvořit takový systém, který bude zároveň jednoduchý a efektivní. V dotačním období 2014–2020 se předpokládá omezení programu na 6 prioritních os - tematicky obsahují opatření podporovaná v OPŽP 2007–2013 a nově například modernizaci veřejného osvětlení.  

16 OP Životní prostředí Prioritní osa 1 "Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní„ Např.: Kanalizace, úpravny vody a zdrojů pitné vody, přivaděče a rozvodné sítě, ČOV, které nenaplňují podmínky směrnice o čištění odpadních vod, technologické postupy, vedoucích k zamezení znečištění vod z průmyslových zdrojů, preventivní protipovodňová opatření, budování přírodě blízkých protipovodňové ochrany Prioritní osa 2 "Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech„ Např.: výměna a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečištění za bezemisní nebo nízkoemisní, pořízení technologií ke snížení emisí a změny technologických postupů za účelem snížení emisí, CZT, zeleň, alternativní pohon Prioritní osa 3 "Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika„ Např.: inovace v oblasti prevenci vzniku odpadů, technologie pro recyklaci, zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, pro materiálové využití odpadů, na energetické využívání odpadů, … rekultivace a odstraňování skládek, osvěta

17 OP Životní prostředí Prioritní osa 4 "Ochrana a péče o přírodu a krajinu„ Např.: posilování biodiverzity, posilování přirozených funkcí krajiny, zlepšování kvality prostředí v aglomeracích, snižování environmentálních rizik způsobených geofaktory Prioritní osa 5 "Energetické úspory" Např.: zateplování, výměnu zdrojů tepla v budovách za nízkoemisní nebo bezemisní, další opatření ke snížení energetické náročnosti budova – úspory v osvětlení, regulace, energetický management, modernizaci a rekonstrukci soustav veřejného osvětlení Prioritní osa 6 "Technická pomoc„

18 OP Zaměstnanost Cíle: snižování nezaměstnanosti,
zvyšování adaptability zaměstnanců, začleňování a  snižování chudoby, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a další. Z programu jsou podporované pouze intervence nehmotného charakteru.  Možní žadatelé: zejména MPSV a jím řízené/zřízené instituce, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, obce a svazky obcí Zaměstnavatelé, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení   Na co lze dotace získat zvýšení zaměstnanosti podpořených osob zejména prostřednictvím realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti realizaci specifických opatření na podporu zlepšení postavení žen na trhu práce a na slaďování soukromého a pracovního života zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků

19 OP Zaměstnanost modernizace veřejných služeb zaměstnanosti cestou zvýšení kvality a efektivity aktivní politiky zaměstnanosti a dalších poskytovaných služeb, zvýšením spolupráce s aktéry na trhu práce, včetně využití externě zadaných služeb zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené podporu sociálního podnikání podporu rozvojových strategií řízených na místní úrovni zaměřených na prevenci a řešení problémů v oblasti sociálního začleňování sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblastech přístupu k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a mobility pracovní síly a aktivního začleňování (zejména s cílem zvýšení zaměstnatelnosti) zvýšení koncepčnosti práce veřejné správy zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy snížení administrativní a regulatorní zátěže zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

20 OP Zaměstnanost Příklady podporovaných projektů:
další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání (např. formou vzdělávacích klastrů), tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním poradenské a informační aktivity, vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků podpora odborné praxe a stáží v podnicích podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce budování kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím vzdělávání, opatření na vytváření sítí a posílení sociálního dialogu a činnosti společně uskutečňované sociálními partnery

21 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Možní žadatelé: výzkumné organizace orgány státní správy orgány soukromé podniky fakultní nemocnice vysoké školy Na co lze získat dotace posílení výjimečnosti ve výzkumu zvýšení přínosů výzkumu pro společnost zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje  zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání rozvoj inkluzívního vzdělávání ,…

22 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příklady podporovaných projektů: příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství využívající existující výzkumnou infrastrukturu (typu evropských kompetenčních center a kolokačních center) realizace výzkumných projektů v předkomerční fázi, tj. vysoce rizikových, ale s velkým potenciálem pro dosažení průlomových výsledků; projekty budou orientované na specifické společenské potřeby a budou řešeny ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru

23 OP Doprava Podporované oblasti Na co lze získat dotace
infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu silniční infrastruktura na síti TEN-T silniční infrastruktura mimo síť TEN-T technická pomoc Na co lze získat dotace  oblasti navazující dopravy a aktivit vedoucí ke zlepšení infrastruktury městské a příměstské dopravy výstavbu a modernizaci železničních tratí a zavádění nových technologií (projekty výstavby a modernizace vnitrozemských vodních cest, podpory multimodální dopravy, zlepšování stavu drážní infrastruktury městské a příměstské dopravy) rozvoj silniční infrastruktury transevropské sítě TENT (výstavbu a modernizaci silnic a dálnic) zlepšení parametrů rychlostních silnic mimo síť TEN-T, za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

24 Integrovaný regionální operační program
Možní žadatelé: veřejné subjekty (obce, školy, vzdělávací zařízení, organizace zřizované nebo zakládané obcemi ... soukromé subjekty - právnické a fyzické osoby, malé a střední podniky nestátní neziskové organizace Na co lze získat dotace zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof zvýšení dostupnosti kapitálu pro podniky z oblasti cestovního ruchu a kultury  rozvoj dostupné, kvalitní a udržitelné sítě služeb vedoucích k sociálnímu začlenění osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání rozvoj a zkvalitnění služeb zaměstnanosti zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT

25 Integrovaný regionální operační program
Příklady podporovaných projektů: příprava a provoz sociálního podniku, investiční aktivity vedoucí ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování; snižování energetické náročnosti v budovách pro bydlení a veřejných objektů, včetně podpory alternativních systémů a podpory obnovitelných zdrojů za určitých podmínek; modernizace vybavení zařízení pro vzdělávání pro výuku českého jazyka a cizích jazyků, včetně českého jazyka pro cizince a osoby vyrůstající v odlišném jazykovém prostředí; zajištění základní vybavenosti ICT, moderními mobilními technologiemi a zařízeními, konektivitou a softwarem;

26 OP Praha – pól růstu Podporované oblasti Na co lze získat dotace
posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zvýšení konkurenceschopnosti malého a středního podnikání udržitelná mobilita a energetické úspory podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě vzdělání a vzdělanost Na co lze získat dotace stimulaci využívání výsledků výzkumu a vývoje v aplikační sféře, veřejné i komerční snižování energetické náročnosti budov (zateplování, rekuperace, využití OZE), zvyšování energetické účinnosti v dopravě a podpory využití veřejné dopravy firem na území Prahy rozvoj sociálních služeb s cílem podpořit sociální začleňování a omezovat chudobu  malé a střední podnikatele na území hl. města prostřednictvím vytvoření kvalitní a kapacitně dostatečné infrastruktury a služeb pro podnikání (např. podnikatelská centra, inkubátory) podporu školství na všech jeho úrovních: od předškolního, přes základní a střední až po vysokoškolské.  propojování vysokých škol, vědecko-výzkumných zařízení a podnikatelského sektoru propojování vysokých škol, vědecko-výzkumných zařízení a podnikatelského sektor 

27 Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova na období 2014–2020 je nástrojem k čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. PRV přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím a podporou účinného využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví. PRV dále umožní vytvořit podmínky pro růst konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků, napomůže lepší organizaci potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví. Nebudou podporovány mikropodniky.

28 OP Rybářství Globálním cílem Operačního programu Rybářství 2014–2020 (OP Rybářství) je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků. Je nezbytné rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury (rybníkářství) pro zajištění produkce kapra a současně zavádět moderní intenzivní chovné systémy k zajištění celoročních dodávek ryb na trh. Podpora z OP Rybářství je zaměřena na zachování udržitelné produkce tržních ryb z tradiční akvakultury v České republice, investice do recirkulačních zařízení, investice do konkurenceschopnosti tradiční akvakultury, zvýšení podílu zpracovaných ryb, propagaci akvakultury a podporu konzumace ryb, a vývoj nových nebo inovovaných produktů a technologií a jejich zavádění do podniků, podporu forem hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti a na celoživotní vzdělávání.

29 OP Technická pomoc Smyslem Operačního programu Technická pomoc (OP TP) je financování administrativy, podpory absorpční a administrativní kapacity a doplňkových činností nutných pro zdárný chod celého systému čerpání z ESI fondů v programovém období 2014–2020. OP TP bude stěžejní pro zajištění úspěšného působení Národního orgánu pro koordinaci i jiných orgánů. Cílem OP TP je, aby prostředky z ESI fondů byly využity v co nejvyšší míře a co nejefektivněji. Zaměřen bude na vytvoření podmínek pro naplňování cílů, které stanoví Dohoda o partnerství, včetně uplatnění principu partnerství také s partnery vně veřejné správy, přípravu programového období 2021+, zajištění publicity a absorpční kapacity především formou poskytování informací, podpory integrovaných přístupů, zajištění fungujícího Jednotného metodického prostředí a rozvoj lidských zdrojů na úrovni Dohody o partnerství. Strukturován bude do těchto prioritních os: 1) Řízení a koordinace Dohody o partnerství; 2) Jednotný monitorovací systém; 3) Rozvoj lidských zdrojů na úrovni Dohody o partnerství;

30 Další OP OP Evropská územní spolupráce
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Nadnárodní a mezinárodní spolupráce Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013); Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj. ESPON 2020 Operační program INTERACT III Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.

31 Zdroje


Stáhnout ppt "Veronika Svobodová Ullmannová"

Podobné prezentace


Reklamy Google