Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veronika Svobodová Ullmannová. Evropské strukturální a investiční fondy  slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU, zejména ke.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veronika Svobodová Ullmannová. Evropské strukturální a investiční fondy  slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU, zejména ke."— Transkript prezentace:

1 Veronika Svobodová Ullmannová

2 Evropské strukturální a investiční fondy  slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU, zejména ke zvyšování hospodářské vyspělosti evropských regionů.regionální a strukturální politiky  zaměřují se na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů včetně venkovských oblastí.  Finanční podpora z fondů je rozdělována prostřednictvím tzv. operačních programů, které určují zaměření podpory pro daný region nebo sektor.  Příprava programového období 2014-2020 je v souladu s nadcházejícím rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Konečná podoba finanční alokace pro Českou republiku není v současné době ještě definitivně stanovena. Indikativně se bude jednat o ca. 20,5 mld. € v běžných cenách. Přesná suma však bude ještě mírně upřesňována.

3  EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) - podpora produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností;  ESF (Evropský sociální fond) - podpora zaměstnanosti, vyšší úroveň vzdělávání, rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpora sociálního začleňování a boj s chudobou;  FS (Fond soudržnosti) - investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie;  EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) - podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území;  ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) - v ČR zaměřena na podporu akvakultury

4

5  Záměrem Evropské unie je, aby výše zmíněné fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie EU 2020 zpracuje každý stát Dohodu o partnerství, kterou schvaluje Evropská komise. K jejímu naplňování přispějí jednotlivé programy.

6  Dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let,  3 % HDP by měly tvořit prostředky směřující do vědy a výzkumu,  Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %,  Zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %  Snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 milionů.

7  Pokles HDP o 1,2 %;  klesající výdaje domácností meziročně nižší o 3,6 %,  hodnota stavebních prací o 23 % nižší,  meziroční pokles průmyslové výroby již 6 %,  zaměstnanost v české ekonomice snížila o 112 tisíc osob,  energetická náročnost české ekonomiky je v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU vysoká,  potřeba dobudování a modernizace kvalitních páteřních infrastruktur,  nízká kvalita institucí - velmi špatné fungování veřejné správy.

8  Stávající podoba národních cílů ČR stanovených na základě strategie Evropa 2020 je tak následující:  Zaměstnanost  cíl celkové míry zaměstnanosti ve výši 75 %.  cíl snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti r. 2005: 30 %,  cíl zvýšení produktivity práce oproti r. 2010: 20 %.  Investice do výzkumu a vývoje  cíl investic do výzkumu a vývoje ve výši 2,7 % HDP.  Zvyšování energetické účinnosti  cíl úspory spotřeby primárních energetických zdrojů.  Vzdělání  cíl poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30 ‑ 34 let ve výši 32 %.  cíl poměru žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení ve výši 5,5 %.  Sociální začleňování a snižování chudoby  cíl udržet hranici počtu osob ohrožených chudobou materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008

9  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu; Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  EFRR: 4,17 mld. EUR  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  EFRR: 1,55 mld. EUR, ESF: 1,23 mld. EUR  Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; Operační program Zaměstnanost  ESF: 2,12 mld. EUR, IZM: 13,6 mil. EUR  Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; Operační program Doprava  EFRR: 627 mil. EUR, FS: 4,1 mld. EUR  Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; Operační program Životní prostředí,  EFRR: 374 mil. EUR, FS: 2,2 mld. EUR  Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; Integrovaný regionální operační program  EFRR: 4,9 mld. EUR  Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy; Operační program Praha - pól růstu ČR  EFRR: 153 mil. EUR; ESF: 48 mil. EUR  Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program Technická pomoc,  EFRR: 223 mil. EUR  Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství; Operační program Rybářství 2014-2020  ENRF: ?  Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství; Program rozvoje venkova  EZFRV 2,17 mld. EUR  OP Evropská územní spolupráce OP Evropská územní spolupráce

10  Možní žadatelé:  obchodní společnosti všech velikostí - preferovány však budou malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců) působící ve zpracovatelském průmyslu, v IT sektoru a pro vybrané aktivity také v energetice a v dalších podnikatelských odvětvích  Čtyři tematické prioritní osy a ty rozděleny na programy podpory:  PRIORITNÍ OSA 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace  Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center (navazuje na program Potenciál) Potenciál  Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh, zavádění procesních a marketingových inovací, zvýšení efektivity výrobních procesů, ochrana duševního vlastnictví v podnicích (navazuje na program Inovace)Inovace  Průmyslový výzkum a vývoj (navazuje na národní programy TIP a ALFA)ALFA  Vznik a rozšiřování vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů (navazuje na program Prosperita)Prosperita  Vznik a rozvoj klastrů, podpora spolupráce podnikatelských subjektů a vědeckovýzkumné sféry (navazuje na program Spolupráce)Spolupráce  Výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum, spolupráce podniků a univerzitspolupráce podniků a univerzit  Komercializace výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti projekty Proof of Concept projekty Proof of Concept

11  PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků  Investiční podpora začínajících podniků Investiční podpora začínajících podniků  Poradenské služby pro začínající podniky Poradenské služby pro začínající podniky  Podpora vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy (navazuje na program Marketing)Marketing  Poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (navazuje na program Poradenství)Poradenství  Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce  Rekonstrukce výrobních objektů a brownfields (navazuje na program Nemovitosti)Nemovitosti  Zajištění a rozvoj infrastruktury pro odborné vzdělávání (navazuje na program Školicí střediska)Školicí střediska

12  PRIORITNÍ OSA 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin  Podpora obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti podniků (navazuje na program Eko-energie) Eko-energie  Zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách (program Inteligentní sítě)  Podpora nízkouhlíkových technologií (program Nízkouhlíkové technologie)  PRIORITNÍ OSA 4:Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií  Podpora vývoje software a center sdílených služeb (navazuje na program ICT a strategické služby)ICT a strategické služb  Zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu (program Vysokorychlostní internet)

13 Programové období 2007 - 2013 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Programové období 2014 - 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) PotenciálPrioritní osa 1 - Potenciál InovacePrioritní osa 1 - Inovace ProsperitaProsperita / Spolupráce/ SpoluprácePrioritní osa 1 - Prosperita / Spolupráce RozvojNebude. PoradenstvíPoradenství / MarketingMarketingPrioritní osa 2 - Poradenství / Marketing Školící střediskaPrioritní osa 2 - Školící střediska Eko-energiePrioritní osa 3 - Eko-energie NemovitostiPrioritní osa 2 - Nemovitosti ICT a strategické službyPrioritní osa 4 - ICT a strategické služby ICT v podnicíchNebude.

14 Programové období 2007 - 2013 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Programové období 2014 - 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Nebyl vyhlášen.Prioritní osa 3 - Modernizace a rozvoj energetických přenosových a distribučních soustav Nebyl vyhlášen.Prioritní osa 3 - Výzkum, vývoj a inovace v energetice Nebyl vyhlášen.Prioritní osa 4 - Infrastruktura vysokorychlostního internetu Nebyl vyhlášen.Prioritní osa 2 - Seed fond TIP MPOPrioritní osa 1 - podpora VaV

15  Návrh je připravován ve spolupráci Ministerstva životního prostředí s Ministerstvem pro místní rozvoj.  Vychází ze zkušeností nabytých v rámci realizace Operačního programu Životní prostředí 2007–2013.  Kromě nevratných dotací se předpokládá také použití jiných forem podpory.  Velký důraz je kladen na zefektivnění administrace projektů. Cílem je vytvořit takový systém, který bude zároveň jednoduchý a efektivní.  V dotačním období 2014–2020 se předpokládá omezení programu na 6 prioritních os - tematicky obsahují opatření podporovaná v OPŽP 2007–2013 a nově například modernizaci veřejného osvětlení.

16  Prioritní osa 1 "Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní„  Např.: Kanalizace, úpravny vody a zdrojů pitné vody, přivaděče a rozvodné sítě, ČOV, které nenaplňují podmínky směrnice o čištění odpadních vod, technologické postupy, vedoucích k zamezení znečištění vod z průmyslových zdrojů, preventivní protipovodňová opatření, budování přírodě blízkých protipovodňové ochrany  Prioritní osa 2 "Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech„  Např.: výměna a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečištění za bezemisní nebo nízkoemisní, pořízení technologií ke snížení emisí a změny technologických postupů za účelem snížení emisí, CZT, zeleň, alternativní pohon  Prioritní osa 3 "Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika„  Např.: inovace v oblasti prevenci vzniku odpadů, technologie pro recyklaci, zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, pro materiálové využití odpadů, na energetické využívání odpadů, … rekultivace a odstraňování skládek, osvěta

17  Prioritní osa 4 "Ochrana a péče o přírodu a krajinu„  Např.: posilování biodiverzity, posilování přirozených funkcí krajiny, zlepšování kvality prostředí v aglomeracích, snižování environmentálních rizik způsobených geofaktory  Prioritní osa 5 "Energetické úspory"  Např.: zateplování, výměnu zdrojů tepla v budovách za nízkoemisní nebo bezemisní, další opatření ke snížení energetické náročnosti budova – úspory v osvětlení, regulace, energetický management, modernizaci a rekonstrukci soustav veřejného osvětlení  Prioritní osa 6 "Technická pomoc„

18  Cíle:  snižování nezaměstnanosti,  zvyšování adaptability zaměstnanců, začleňování a snižování chudoby, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a další. Z programu jsou podporované pouze intervence nehmotného charakteru.  Možní žadatelé:  zejména MPSV a jím řízené/zřízené instituce, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, obce a svazky obcí  Zaměstnavatelé, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení  Na co lze dotace získat  zvýšení zaměstnanosti podpořených osob zejména prostřednictvím realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti  realizaci specifických opatření na podporu zlepšení postavení žen na trhu práce a na slaďování soukromého a pracovního života  zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků 

19  modernizace veřejných služeb zaměstnanosti cestou zvýšení kvality a efektivity aktivní politiky zaměstnanosti a dalších poskytovaných služeb, zvýšením spolupráce s aktéry na trhu práce, včetně využití externě zadaných služeb  zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce  rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené  podporu sociálního podnikání  podporu rozvojových strategií řízených na místní úrovni zaměřených na prevenci a řešení problémů v oblasti sociálního začleňování  sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblastech přístupu k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a mobility pracovní síly a aktivního začleňování (zejména s cílem zvýšení zaměstnatelnosti)  zvýšení koncepčnosti práce veřejné správy  zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy  snížení administrativní a regulatorní zátěže  zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

20  Příklady podporovaných projektů:  další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ  tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů  podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích  podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání (např. formou vzdělávacích klastrů),  tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním poradenské a informační aktivity, vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců  podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků  podpora odborné praxe a stáží v podnicích  podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce  budování kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím vzdělávání, opatření na vytváření sítí a posílení sociálního dialogu a činnosti společně uskutečňované sociálními partnery

21  Možní žadatelé:  výzkumné organizace  orgány státní správy orgány  soukromé podniky  fakultní nemocnice  vysoké školy  Na co lze získat dotace  posílení výjimečnosti ve výzkumu zvýšení přínosů výzkumu pro společnost  zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce  zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti  zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace  nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol  zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje  zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání  rozvoj inkluzívního vzdělávání,…

22  Příklady podporovaných projektů:  příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství využívající existující výzkumnou infrastrukturu (typu evropských kompetenčních center a kolokačních center)  realizace výzkumných projektů v předkomerční fázi, tj. vysoce rizikových, ale s velkým potenciálem pro dosažení průlomových výsledků; projekty budou orientované na specifické společenské potřeby a budou řešeny ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru

23  Podporované oblasti  infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu  silniční infrastruktura na síti TEN-T  silniční infrastruktura mimo síť TEN-T  technická pomoc  Na co lze získat dotace  oblasti navazující dopravy a aktivit vedoucí ke zlepšení infrastruktury městské a příměstské dopravy  výstavbu a modernizaci železničních tratí a zavádění nových technologií (projekty výstavby a modernizace vnitrozemských vodních cest, podpory multimodální dopravy, zlepšování stavu drážní infrastruktury městské a příměstské dopravy)  rozvoj silniční infrastruktury transevropské sítě TENT (výstavbu a modernizaci silnic a dálnic)  zlepšení parametrů rychlostních silnic mimo síť TEN-T, za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

24  Možní žadatelé:  veřejné subjekty (obce, školy, vzdělávací zařízení, organizace zřizované nebo zakládané obcemi...  soukromé subjekty - právnické a fyzické osoby, malé a střední podniky  nestátní neziskové organizace  Na co lze získat dotace  zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T  rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy  zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  zvýšení dostupnosti kapitálu pro podniky z oblasti cestovního ruchu a kultury  rozvoj dostupné, kvalitní a udržitelné sítě služeb vedoucích k sociálnímu začlenění osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením  rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví  vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  rozvoj a zkvalitnění služeb zaměstnanosti  zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení  zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví  podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje  zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT

25  Příklady podporovaných projektů:  příprava a provoz sociálního podniku,  investiční aktivity vedoucí ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování;  snižování energetické náročnosti v budovách pro bydlení a veřejných objektů, včetně podpory alternativních systémů a podpory obnovitelných zdrojů za určitých podmínek;  modernizace vybavení zařízení pro vzdělávání pro výuku českého jazyka a cizích jazyků, včetně českého jazyka pro cizince a osoby vyrůstající v odlišném jazykovém prostředí;  zajištění základní vybavenosti ICT, moderními mobilními technologiemi a zařízeními, konektivitou a softwarem;

26  Podporované oblasti  posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací  zvýšení konkurenceschopnosti malého a středního podnikání  udržitelná mobilita a energetické úspory  podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě  vzdělání a vzdělanost  Na co lze získat dotace  stimulaci využívání výsledků výzkumu a vývoje v aplikační sféře, veřejné i komerční  snižování energetické náročnosti budov (zateplování, rekuperace, využití OZE), zvyšování energetické účinnosti v dopravě a podpory využití veřejné dopravy firem na území Prahy  rozvoj sociálních služeb s cílem podpořit sociální začleňování a omezovat chudobu  malé a střední podnikatele na území hl. města prostřednictvím vytvoření kvalitní a kapacitně dostatečné infrastruktury a služeb pro podnikání (např. podnikatelská centra, inkubátory)  podporu školství na všech jeho úrovních: od předškolního, přes základní a střední až po vysokoškolské.  propojování vysokých škol, vědecko-výzkumných zařízení a podnikatelského sektoru  podporu školství na všech jeho úrovních: od předškolního, přes základní a střední až po vysokoškolské.  propojování vysokých škol, vědecko-výzkumných zařízení a podnikatelského sektor

27  Program rozvoje venkova na období 2014–2020 je nástrojem k čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. PRV přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím a podporou účinného využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví.  PRV dále umožní vytvořit podmínky pro růst konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků, napomůže lepší organizaci potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.  Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.  Nebudou podporovány mikropodniky.

28  Globálním cílem Operačního programu Rybářství 2014–2020 (OP Rybářství) je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů.  Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků. Je nezbytné rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury (rybníkářství) pro zajištění produkce kapra a současně zavádět moderní intenzivní chovné systémy k zajištění celoročních dodávek ryb na trh.  Podpora z OP Rybářství je zaměřena na zachování udržitelné produkce tržních ryb z tradiční akvakultury v České republice, investice do recirkulačních zařízení, investice do konkurenceschopnosti tradiční akvakultury, zvýšení podílu zpracovaných ryb, propagaci akvakultury a podporu konzumace ryb, a vývoj nových nebo inovovaných produktů a technologií a jejich zavádění do podniků, podporu forem hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti a na celoživotní vzdělávání.

29  Smyslem Operačního programu Technická pomoc (OP TP) je financování administrativy, podpory absorpční a administrativní kapacity a doplňkových činností nutných pro zdárný chod celého systému čerpání z ESI fondů v programovém období 2014–2020. OP TP bude stěžejní pro zajištění úspěšného působení Národního orgánu pro koordinaci i jiných orgánů.  Cílem OP TP je, aby prostředky z ESI fondů byly využity v co nejvyšší míře a co nejefektivněji.  Zaměřen bude na vytvoření podmínek pro naplňování cílů, které stanoví Dohoda o partnerství, včetně uplatnění principu partnerství také s partnery vně veřejné správy, přípravu programového období 2021+, zajištění publicity a absorpční kapacity především formou poskytování informací, podpory integrovaných přístupů, zajištění fungujícího Jednotného metodického prostředí a rozvoj lidských zdrojů na úrovni Dohody o partnerství.  Strukturován bude do těchto prioritních os:  1) Řízení a koordinace Dohody o partnerství;  2) Jednotný monitorovací systém;  3) Rozvoj lidských zdrojů na úrovni Dohody o partnerství;

30  OP Evropská územní spolupráce  Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou  Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou  Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou  Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;  Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou  Nadnárodní a mezinárodní spolupráce  Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020  Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013); Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013)  Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.  ESPON 2020 ESPON 2020  Operační program INTERACT III Operační program INTERACT III  Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.

31  www.mmr.cz www.mmr.cz  www.enovation.cz www.enovation.cz


Stáhnout ppt "Veronika Svobodová Ullmannová. Evropské strukturální a investiční fondy  slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU, zejména ke."

Podobné prezentace


Reklamy Google