Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genetika. Terminologie Haplont Haplo-diplont Diplont.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genetika. Terminologie Haplont Haplo-diplont Diplont."— Transkript prezentace:

1 Genetika

2 Terminologie

3 Haplont Haplo-diplont Diplont

4 Hermafroditismus Gonochorie Partenogeneze

5 Autosóm Gonosóm

6 Genotyp Fenotyp Genom

7 Lokus Alela

8 Homozygot Heterozygot Hemizygot

9 Dominance úplná Dominance neúplná Recesivita Kodominance Pseudodominance

10 Inbrední linie

11 Hybrid Parentální generace Filiální generace

12 Alosóm Atavismus Pleiotropní efekt Polymérie

13 • Po vzájemném křížení dlouhouchých ovcí dostaneme vždy dlouhouché potomky, zatímco křížení ovcí bez boltců mezi sebou dává vždy bezuchá mláďata. Kříženci mezi oběma typy mají potomky krátkouché. 1-Jaké bude potomstvo při křížení krátkouchých jedinců? 2-Jaká jehňata získáme při křížení krátkouché a bezuché ovce?

14 • U rajčat je gen řídící normální vzrůst dominantní nad genem pro zakrslost. 1-Jak bude vypadat F1 generace po zkřížení homozygotních normálních a zakrslých? 2-Jaké potomstvo můžeme očekávat v F2? 3-A co zpětné křížení F1 se zakrslíkem?

15 • Bezrohost je u skotu dominantní nad rohatostí. Křížíme rohatého býka s bezrohou čistokrevnou krávou (homozygotní). 1-Jaká budou telata v F1 a v F2 generaci? 2-Jaká telata získáme při křížení bezrohého býka z F2 s hybridní krávou z F1? 3-Co očekávat po vzájemném zkřížení dvou rohatých jedinců z F2 generace?

16 • Ranost je dominantní nad pozdní zralostí. Po zkřížení dvou rostlin se v F1 generaci objevil poměr raných versus pozdních 1:1. 1-Jaký byl genotyp výchozích rostlin? 2-O jaké genotypy by se jednalo v případě poměru 3:1? 3-Při jakých fenotypech P generace dostaneme vždy fenotypově stejnorodé potomstvo? A při jakých genotypech?

17 • Albinismus je podmíněn recesivní alelou a, normální pigmentace dominantní alelou A. Dva normální rodiče mají dítě s albinismem. 1-Jaký je jejich genotyp? 2-Jaká je pravděpodobnost, že jejich další dítě bude albínem? 3-Jaká je pravděpodobnost, že jejich dvě další děti budou albíni? 4-Jaká je prst, žejejich dvě děti budou normální? 5-Jaká je prst, že se jim narodí dvě děti a obě budou heterozygotní? 6-Jaká je prst, že se jim narodí dvě děti – jedno zdravé a jedno albinotické?

18 • Dvě černé samice myši se křížily s hnědým samcem. Jedna samice měla 9 hnědých a 7 černých potomků, zatímco druhá samice měla 17 černých potomků. Jaká je dědičnost barev?

19 • Předpokládejme, že hnědá barva očí je dominantní nad barvou modrou. • 1-Děti hnědookého muže a modrooké ženy byly všechny hnědooké. Jaké byly genotypy všech členů rodiny? • 2-Hnědooký muž, jehož rodiče měli hnědé oči se oženil s hnědookou ženou, jejíž otec měl hnědé oči, matka ale měla oči modré. Měli spolu jedno modrooké dítě. Jaké byly genotypy všech jedinců v rodině? • 3-Jaká je pravděpodobnost, že dva heterozygotní hnědoocí rodiče budou mít dvě děti, z nichž jedno bude hnědooké a druhé modrooké.

20 • Určete, jaké krevní skupiny lze očekávat u dětí rodičů skupin : • 1 - AB x AB • 2 - AB x 0 • 3 - A x 0 • 4 – B x 0

21 • Vyloučení paternity – kdo nemůže býti otcem? • Str. 15 tabulka • 2 – Matka 0, Rh- a MN - dítě je O, Rh+ a MN • 3 – Matka O, N - dítě je A a MN

22 • Oba rodiče mají krevní skupinu AB. Mají-li dizygotní dvojčata, jaká je prst, že budou mít identickou krevní skupinu? A co dvojčata monozygotní?

23 • S jakou pravděpodobností vznikne jedinec s genotypem AabbCcddEe, křížíme-li AabbCCDdEe s aabbccddee

24 • Totéž – jen BbDdcc x BBDdCc - BBDDcc Totéž – jen AaBbDDrr x AaBbDdRr - AabbddRr

25 • Křížíme červenokvětý s bělokvětým a v F2 generaci dostanu tento výsledek • 95 červených, 202 růžových, 89 bílých • Jaký je genotyp P – generace? • Co dominance? • Co F1 generace – fenotyp i genotyp?

26 Černý bezrohý čistokrevný býk se kříží s červenou rohatou krávou, přičemž víme, že bezrohost je dominantní nad rohatostí a černá je dominantní nad červenou. 1 – Jak budou fenotypově vypadat potomci v F1? 2 – A co výsledek křížení hybridů – uveď genotypový i fenotypový štěpný poměr?

27 • Antokyanové zbarvení rostliny je dominantní nad zbarvením zeleným a zároveň normální listy jsou dominantní nad listy celokrajnými. V F1 generaci dostaneme • 276 antokyanových normálních, 92 antokyanových celokrajných, 294 zelených normálních a 101 zelených celokrajných. • 1 – Zjisti genotyp i fenotyp P generace! • BONUS!!!

28 • Totéž – jen • 70 anto+norm, 81 anto+celo, 83 zel+norm, 78 zel+celo Totéž – jen 714 anto+norm, 246 anto+celo

29 0 0 AB B B B 0 0 0

30 • Kolik různých gamet (početně) tvoří jedinci uvedených genotypů? • DdRRBbnn • DdrrKkUUNnYy

31 Hnědé oči dominantní nad modrými a praváctví nad leváctvím. 1 – modrooký pravák, jehož otec byl levák, se oženil s hnědookou levačkou. Žena pocházela z inbrední linie hnědookých. Jaké budou mít děti? 2 – Hnědooký muž se oženil s modrookou ženou. Oba byli praváci. Jejich první dítě bylo modrooké a bylo levák. Jaké budou další děti z tohoto manželství? 3 – Modrooký pravák si vezme hnědookou pravačku. Mají dvě děti – hnědookého leváka a modrookého praváka. Muž se ožení podruhé – s jinou ženou stejného fenotypu, jaký měla žena první. Mají spolu 6 pravorukých, hnědookých dětí. Určete genotypy.

32 Dědičnost vázaná na pohlaví

33 • Gen podmiňující v recesivní formě hemofilii se nachází na chromozomu X. Otec dívky je hemofilik, zatímco matka je zdráva a pochází z inbrední linie zdravých. • 1 – Co můžeme očekávat od synů a dcer této dívky, jestliže se bude milovat se zdravým mužem.

34 • Daltonismus je opět GR onemocnění. Otec barvoslepý, zatímco matka a všichni předci rozlišují barvy normálně. Mohou být daltonismem postiženy synové této dívky, dcery i její vnoučata obojího pohlaví, jestliže jejich sexuálními partnery budou vždy zdraví jedinci?

35 • Barva peří je vázána na chromozom X, kdy žíhaná je dominantní nad černou barvou. Pomiluje se žíhaný kohout s černou slepicí. Jak bude vypadat F1 generace?

36 • Barva očí u Octomilky je vázána na X chromozóm a platí, že červená je dominantní nad bílou. Gen pro délku křídel je naopak autosomální, přičemž platí, že dlouhá křídla jsou dominantní nad křídly krátkými. • 1- Jaké bude potomstvo v F1 generaci po křížení hybridní červenooké dlouhokřídlé samice s bělookým a zakrslým samcem?

37 • Totéž – jen oba rodiče jsou hybridní červenoocí a dlouhokřídlí.

38 • Žena, jejíž dědeček z matčiny strany má hemofilii se v poradně ptá na riziko pro své dítě. Jaké je riziko pro jejího syna?

39 Vazba genů

40 •Kulový tvar plodu u rajčete je dominantní nad tvarem podlouhlým a lesklá slupka je dominantní nad slupkou matnou. Oba geny jsou lokalizovány na témže páru homologních chromozómů.Jaká je relativní vzdálenost mezi uvedenými geny jestliže po zpětném křížení gamet dihybrida vzniklo potomstvo o fenotypovém složení 108 kulatých lesklých, 13 kulatých matných, 12 podlouhlých lesklých, 117 podlouhlých matných.Jaké je původní uspořádání dominantních a recesivních alel na chromozómu hybridní rostliny?

41 •Černá barva u Octomilky je recesivní oproti barvě šedivé a dlouhá křídla jsou dominantní nad krátkými.Geny jsou ve vazbě.Jaké je uspořádání alel na homologním chromozómu samice pokud křížení s černým krátkokřídlým samcem dalo toto potomstvo 822 šedých dlouhokřídlých, 158 šedých krátkokřídlých, 130 černých dlouhokřídlých a 690 černých krátkokřídlých. Jaká je relativní vzdálenost?

42 •Zpětným křížením hybridního rajčete s kulatým a lesklým plodem byla získána B- generace o fenotypovém složení 108 kulatých lesklých, 13 kulatých matných, 12 podlouhlých lesklých, 117 podlouhlých matných. Jaký fenotypový štěpný poměr můžeme očekávat v F2 generaci po zkřížení 2 hybridních rostlin mezi sebou víme-li, že soubor potomstva bude obsahovat 800 rostlin? Bonus !!!

43 • Antokyanové zbarvení rostliny je dominantní nad zbarvením zeleným a zároveň vysoký vzrůst je dominantní nad zakrslostí. Ze zpětného křížení hybridní rostliny bylo zjištěno, že síla vazby činí 20% rekombinací, a že na příslušném páru homologních chromozómů jsou geny v uspořádání trans. Jaký fenotypový štěpný poměr můžeme očekávat v F2 generaci po vzájemném křížení dvou hybridů, jestliže soubor potomstva čítá 400 rostlin?

44 Genetika populací

45 •Máme panmiktickou populaci v níž je 9% jedinců recesivního fenotypu.Uveď procentuální zastoupení heterozygotů a dominantních homozygotů.

46 •U člověka je albinismus stav homozygotně recesivní. V evropské populaci má výskyt albínů hodnotu zhruba 1 : 20 000. Zjistěte frekvenci genotypového složení populace.

47 •Populace obsahuje 16% jedinců s Rh- faktorem (recesivní fenotyp). Doplň frekvence gen. Složení populace.

48 •V populaci s 9800 jedinci se objevil gen. podmíněný znak A (dominantní) či a (recesivní).Dominantní fenotyp mělo 4998 jedinců. Urči gen.frekvenci dominantní a recesivní alely.

49 •U 200 osob byla vyšetřena krevní skupina. V MN systému byly výsledky následující : 32 jedinců mělo skupinu M, 96 jedinců MN, 72 mělo skupinu N. Vypočtěte genové frekvence alel.

50 •Která z populací je v HW rovnováze? •1. AA – 0,7, Aa – 0,21, aa – 0,09 •2. krevní skupiny MN, M= 0,33, MN = 0,34, N = 0,33 •3. AA = 0, 32, Aa = 0, 64, aa = 0, 04 •4. AA = 0, 64, Aa = 0,32, aa = 0, 04

51

52

53

54

55

56

57

58


Stáhnout ppt "Genetika. Terminologie Haplont Haplo-diplont Diplont."

Podobné prezentace


Reklamy Google