Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolik gamet tvoří monohybrid?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolik gamet tvoří monohybrid?"— Transkript prezentace:

1

2 Kolik gamet tvoří monohybrid?
Otázka na 4ku Špatně! Špatně! Správně Špatně! Kolik gamet tvoří monohybrid? a) jednu b) dvě c) tři d) čtyři

3 soubor všech alel jedince je:
Otázka na 3ku Špatně! Špatně! Špatně! Správně soubor všech alel jedince je: a) genom b) karyotyp c) gen d) genotyp

4 Správně Otázka na 2ku Špatně! Špatně! Špatně! b) ♀ Xx, ♂ xY a) ♂ XY
Potomky kterého pohlaví a s jakýma očima můžeme očekávat křížením červenookého samečka s bělookou samičkou, pokud je červená barva očí dominantní alela na X chromozomu a) ♂ XY b) ♀ Xx, ♂ xY c) ♀ Xx, ♂ xY d) ♀ xx, ♂ xY

5 Správně Otázka na 1ku Špatně! Špatně! Špatně!
V rozsáhlé panmiktické populaci bylo zjištěno 16% jedinců s recesivní formou kvalitativního znaku. Jaká je v této populaci frekvence dominantních homozygotů Špatně! Správně Špatně! Špatně! a) 40% b) 36% c) 60% d) 48%

6 Správně Otázka na 4ku Špatně! Špatně! Špatně!
Napište komplementární antikodony tRNA k následujícím kodonům mRNA UAC-GAU-GGU-ACA-GCA-UUU a) ATG-CTA-CCA-TGT-CGT-AAA b) AUG-CUA-CCA-UGU-CGU-AAA c) AGU-CUA-CCT-UGU-CGU-AAA d) TUG-CUT-CCT-UGU-CGU-TTT

7 Správně Otázka na 3ku Špatně! Špatně! Špatně! Crossing-over:
b) zajišťuje zdvojení DNA a) žádná z alternativ není správná d) způsobuje genomové mutace c) probíhá mezi nehomologními chromozomy

8 Správně Otázka na 2ku Špatně! Špatně! Špatně!
Při křížení červenookého samečka octomilky s bělookou samičkou dostaneme: Správně Špatně! Špatně! Špatně! b) polovinu potomků červeno- okých a polovinu bělookých bez ohledu na pohlaví a) všechno potomstvo červenooké c) červenooké samečky a bělooké samičky d) bělooké samečky a červenooké samičky

9 Správně Otázka na 1ku Špatně! Špatně! Špatně! Strukturní gen:
b) obsahuje informaci pro konkrétní formu příslušného polypeptidu a) je jedna molekula DNA d) je synonymum pro znak jedince c) má vždy pouze jednu formu

10 Správně Otázka na 4ku Špatně! Špatně! Špatně! Polyploidie je
znásobení celé sady chromozomů b) množení polypů žahavců c) výskyt buněk s různým počtem chromozomů v pletivu d) polynéská odnož voodoo

11 Správně Otázka na 3ku Špatně! Špatně! Špatně! Autogamická populace:
a) je ve všech znacích panmiktická b) je např.populace lidská c) je tvořena organismy s odděleným pohlavím d) je tvořena jedinci, kteří se rozmnožují samoopylením

12 Správně Otázka na 2ku Špatně! Špatně! Špatně!
V lidské bílé krvince je: totožný počet chromozomů jako v gametě b) počet autozomů 2n c) aneuploidní počet chromozomů d) počet chromozomů 2n

13 Správně Otázka na 1ku Špatně! Špatně! Špatně!
Má-li matka krevní skupinu O a otec rovněž O, mohou mít děti krevní skupinu: a) žádná z alternativ není správná b) O,A,AB c) O,A d) O,A,AB,B

14 Správně Otázka na 4ku Špatně! Špatně! Špatně! Genofondem rozumíme:
soubor všech alel všech členů populace b) žádná z alternativ není správná c) všechny geny určitého jedince d) genetickou výbavu určité rodiny

15 Správně Otázka na 3ku Špatně! Špatně! Špatně!
Při křížení recesivního homozygota s heterozygotem: a) jsou potomci stejní b) nacházíme štěpení 1:1 c) jsou potomci stejní jako jeden z rodičů d) dochází ke štěpení 1:2:1

16 Správně Otázka na 2ku Špatně! Špatně! Špatně!
Gregor Mendel by ve své době souhlasil s tvrzením, že: genetická informace je uložena v jádře b) geny jsou uloženy na chromozómech, kterých je v organismu zpravidla sudý počet d) alely pro různé znaky se mohou při vzniku pohlavních buněk volně kombinovat c) dědičnost je založena na prostorovém uspořádání nukleových kyselin

17 Správně Otázka na 1ku Špatně! Špatně! Špatně!
Určete četnost alely podmiňující červenou barvu květu, jestliže víte, že gen, který tento znak podmiňuje, má pouze dvě alely, 64% rostlin v populaci je červeně kvetoucích, populace se nachází v rovnováze a alela pro červenou barvu květu je úplně dominantní: Špatně! Správně Špatně! Špatně! a) 40% b) 64% c) 60% d) 48%

18 Správně Otázka na 4ku Špatně! Špatně! Špatně!
Kvantitativní znaky jsou: obvykle podmíněny malým počtem genů malého účinku b) genotypově podmíněny vyšším počtem genů malého účinku c) málo závislé na faktorech prostředí d) genem velkého účinku

19 Správně Otázka na 3ku Špatně! Špatně! Špatně!
Vztah alel A a B pro krevní skupinu systému ABO je: Špatně! Špatně! Špatně! Správně a) recesivita b) kodominance c) dominance d) úplná dominance

20 Správně Otázka na 2ku Špatně! Špatně! Špatně!
Mutace vždy vede ke změně v(e): a) syntetizovaném proteinu b) fenotypu c) DNA d) genu i syntetizovaném proteinu

21 Správně Otázka na 1ku Špatně! Špatně! Špatně!
Hemofilie je dědičné onemocnění způsobené recesivní alelou uloženou na nehomologickém úseku pohlavního chromozomu X. Heterozygotní žena a zdravý muž mohou mít: Špatně! Špatně! Špatně! Správně všechny dcery postižené, všechny syny zdravé všechny dcery zdravé, 50% synů postižených c) všechny dcery postižené, 50% synů zdravých d) 50% potomků postižených bez ohledu na pohlaví

22 Správně Otázka na 4ku Špatně! Špatně! Špatně!
Termínem partenogeneze se označuje: Špatně! Špatně! Špatně! Správně nepohlavní rozmnožování pomocí vegetativních buněk vývoj jedince z neoplozeného vajíčka c) vznik více jedinců rozpadem jediného embrya d) vývoj rostlinného zárodku

23 Správně Otázka na 3ku Špatně! Špatně! Špatně!
Která z uvedených sekvencí je s největší pravděpodobností částí RNA? Správně Špatně! Špatně! Špatně! a) AAGGTC b) AAGGUC c) UUGGTC d) TTCCAG

24 Správně Otázka na 2ku Špatně! Špatně! Špatně!
Při křížení dvou dominantních homozygotů se v jejich potomstvu: Špatně! Špatně! Špatně! Správně vyskytují pouze dominantní homozygoti b) dochází ke změně v F2 generaci d) vyskytují recesivní a dominantní homozygoti v poměru 1:1 c) Vyskytují dominantní homozygoti pouze v F1 generaci

25 Správně Otázka na 1ku Špatně! Špatně! Špatně! Geny regulátorové:
se uplatňují při řízení genové exprese b) obsahují informaci pro syntézu polypeptidu c) kódují pořadí nukleotidů v tRNA a rRNA d) určují strukturu chromozómů

26 Správně Otázka na 4ku Špatně! Špatně! Špatně! Kvalitativní znaky:
jsou výrazně ovlivňovány vnějším prostředím b) jsou např.tělesná výška a hmotnost c) jsou podmíněny nejčastěji jediným genem d) jsou obvykle mimochromozomálně dědičné

27 Správně Otázka na 3ku Špatně! Špatně! Špatně!
Předpokládejme, že praváctví je dominantní znak (alela A) a leváctví recesivní (alela a). Jaké jsou genotypy pravorukých rodičů je-li jejich dítě levoruké? Špatně! Špatně! Špatně! Správně Aa x aa b) AA x Aa c) aa x aa d) Aa x Aa

28 Správně Otázka na 2ku Špatně! Špatně! Špatně! Matroklinita:
a) je jeden z typů autozomální dědičnosti s projevem jen u žen b) je fenotypový projev ovlivněný ženskými pohlavními hormony c) je jeden z projevů mimojaderné dědičnosti d) je jev vyskytující se pouze u rostlin

29 Správně Otázka na 1ku Špatně! Špatně! Špatně!
Kolik řetězců DNA obsahuje tento chromozóm? Správně Špatně! Špatně! Špatně! a) dva b) jednu dvoušroubovici c) čtyři d) žádná z alternativ není správná

30 Správně Otázka na 4ku Špatně! Špatně! Špatně!
GCACCTTTGCGATAATCGGCGTATAGCCGTA je zápisem pořadí nukleotidů v molekule Špatně! Správně Špatně! Špatně! a) DNA b) tRNA C) rRNA d) mRNA

31 Správně Otázka na 3ku Špatně! Špatně! Špatně!
Příbuzenské křížení v populaci má za následek: Špatně! Špatně! Špatně! Správně a) změnu genových frekvencí b) pokles četnosti heterozygotů c) snížení počtu recesivních homozygotů d) vzestup počtu heterozygotů

32 Správně Otázka na 2ku Špatně! Špatně! Špatně!
Co znamená delece v genových mutacích? Špatně! Špatně! Špatně! Správně a) převrácení několika nukleotidů b) ztráta jednoho či několika nukleotidů c) převrácení několika bazí d) záměna báze nukleotidu

33 Správně Otázka na 1ku Špatně! Špatně! Špatně! Při transkripci:
spojuje nukleotidy enzym DNA-polymeráza se řadí aminokyseliny do peptidového řetězce se informace z mRNA přepisuje do tRNA d) vzniká mediátorová RNA

34 Správně Otázka na 4ku Špatně! Špatně! Špatně! Panmixie:
se vyskytuje převážně u autogamie b) je příznačná pro samooplození c) je náhodný výběr partnerů při křížení d) je typická pro samosprašné rostliny

35 Správně Otázka na 3ku Špatně! Špatně! Špatně!
Meiotická segregace chromozómů: Správně Špatně! Špatně! Špatně! b) zahrnuje na molekulární úrovni transkripci a translaci je výměna částí nehomologních chromozómů c) je nezávislá kombinace chromozómů gamet do nových diploidních sad v zygotách d) je náhodné rozdělení otcovských a mateřských chromozómů do gamet

36 Správně Otázka na 2ku Špatně! Špatně! Špatně!
Při úplné dominanci odhadujeme relativní četnost alely v populaci: odmocněním relativní četnosti recesivních homozygotů b) odmocněním relativní četnosti heterozygotů c) odmocněním relativní četnosti dominantních homozygotů d)  výpočtem kvadratickou rovnicí

37 Správně Otázka na 1ku Špatně! Špatně! Špatně!
Žena s krevní skupinou A se vdá za muže s krevní skupinou B. Jejich první a druhé dítě má krevní skupinu A, třetí má krevní skupinu B. Jaký je genotyp rodičů? Správně Špatně! Špatně! Špatně! A0, BB b) AA, B0 c) A0, B0 d) nelze určit

38 Pohlavní chromozomy XY značí za normálních
Otázka na 4ku Pohlavní chromozomy XY značí za normálních podmínek u člověka: Špatně! Špatně! Špatně! Správně a) ženské pohlaví b) mužské pohlaví c) supermuže d) Downův syndrom

39 veškerá genetická informace uložená v DNA konkrétního organismu je:
Otázka na 3ku Špatně! Špatně! Špatně! Správně veškerá genetická informace uložená v DNA konkrétního organismu je: a) genotyp b) karyotyp c) gen d) genom

40 Správně Otázka na 2ku Špatně! Špatně! Špatně!
V prvním řádku je sekvence normální alely, ve druhém potom sekvence alely mutované. Určete, o jakou mutaci se jedná: TGT GTA ATA CCG GGT TTG ACC TGT TTA ATA CCG GGT TTG ACC Správně Špatně! Špatně! Špatně! a) delece b) inverze c) substituce d) inzerce

41 Správně Otázka na 1ku Špatně! Špatně! Špatně!
U kura domácího je alela pro žíhané zbarvení peří (B) dominantní nad alelou odpovídající za hnědé nebo černé zbarvení bez žíhání (b). Gen pro zbarvení peří je lokalizován v nehomologické části pohlavního chromosomu Z. Určete fenotypový štěpný poměr v potomstvech tohoto křížení: hnědý kohout × žíhaná slepice Špatně! Správně Špatně! Špatně! a) kohouti tmaví, slepice žíhaní b) slepice tmavé, kohouti žíhaní c) slepice i kohouti žíhaní i tmaví (1 : 1) d) slepice i kohouti žíhaní


Stáhnout ppt "Kolik gamet tvoří monohybrid?"

Podobné prezentace


Reklamy Google