Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ STÁČECÍ PROCEDURA NA ČERPACÍCH STANICÍCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ STÁČECÍ PROCEDURA NA ČERPACÍCH STANICÍCH"— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ STÁČECÍ PROCEDURA NA ČERPACÍCH STANICÍCH
5. –      ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRUMYSLU A OBCHODU Pracovní skupina pro bezpečnost petrolejářského průmyslu a obchodu     

2 Základní teze - osnova Úvod Vybavení řidiče autocisterny
Vybavení autocisterny Procedura stáčení, vzájemné rozdělení povinností Závěr

3 Úvod Stáčení PHM na čerpací stanici je nejrizikovějším článkem v logistice pohonných hmot Důležitým faktorem bezpečnosti je vybavení řidiče a autocisterny Nejdůležitějším faktorem je však dodržení bezpečného pracovního postupu (procedury)

4 2. POVINNÉ VYBAVENÍ ŘIDIČE
Průkaz ADR Antistatický samozhášivý oděv Antistatická olejuvzdorná obuv Pogumované rukavice Reflexní označení (výhodou)

5 3. POVINNÉ VYBAVENÍ AUTOCISTERNY
ADR provedení vozidla Dokumenty ADR pro vozidlo Kužely pro zajištění prostoru Uzemnění řádně propojené s čerpací stanicí Hasící přístroje Zakládací klín není-li stáčení na rovině

6 Rizika při stáčení 4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Výbuch Požár Únik produktu
Dopravní nehoda Zranění Odcizení PHM

7 Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS
4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Po příjezdu Odpovědná osoba ČS Řidič CA Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS Neprodleně zahájí přípravu na stáčení. Obsluha je povinna bez zbytečného odkladu zajistit pro cisternové vozidlo přístup ke stáčecímu místu pokud je nedostupné. V případě obtížného příjezdu ke stáčecímu místu zajistí asistenci řidiči při manévrování. Zaparkuje na stáčecím místě tak, aby technologická šachta cisterny nepřesahovala ochranu proti úniku ropných látek, vypne motor,aktivuje vzduchové vyrovnávání tahače vyjme klíč ze zapalování, zatáhne ruční brzdu, zajistí vozidlo zakládacími klíny a aktivuje výstražná světla,zkontroluje své vybavení OOP a uzemní CA na určený zemnící bod. Vyhledá odpovědného pracovníka ČS kterému nahlásí množství a druh přivezených produktů a předloží dokumenty k dodávce a ověří si dodací adresu Na stáčecí stanoviště ČS umístí dopravní značku B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“. U ČS s možností současně stáčet i vydávat PH dopravními kužely omezí dočasně průjezd v místě stáčení + umístí kužely za a případně i před vozidlo.

8 Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS
4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Před stáčením (1/3) Odpovědná osoba ČS Řidič CA Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS Ověří, zda dodací místo uvedené v dokumentech souhlasí. Po odemčení stáčecí šachty zkontroluje zda je stáčecí šachta čistá a produkty jsou řádně označeny (v případě pochybností o správném označení hrdel nesmí řidič zahájit stáčení). V prostoru 1,5m od stáčecího místa platí povinnost používat ochranné pracovní pomůcky v době stáčení. Vytiskne stavy nádrží, překontroluje volnou kapacitu a porovná s dovezeným množstvím (plnit lze pouze na 95 % objemu nádrže). Zároveň zdokumentuje „Stav registrů prodeje“. Pokud stanice není vybavena měřícími sondami nebo z jakéhokoliv důvodu nelze automatický odpočet uskutečnit, provede zjištění stavu zásob odečtem měřící tyčí a zajistí vyřazení z provozu výdejní místa, zasahující do ochranného pásma CA V případě užití plomb ve stáčecí šachtě zkontrolují jejich neporušenost. Zajistí dva kusy hasicích přístrojů a umístí do vzdálenosti max.3 m od stáčecí šachty. Pokud se bude stáčet více produktů, dohodnou se na pořadí jejich stáčení.

9 Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS
4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Před stáčením (2/3) Odpovědná osoba ČS Řidič CA Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS Zkontroluje neporušenost plomb na výdejních skříních CA a porovná jejich čísla s Evidenčním listem. Jako první je nasazena rekuperační hadice zpětného odvodu par, přičemž nejdříve na straně vozidla a následně na straně připojovacích hrdel ČS. Stáčecí hadice je nasazena nejprve na straně stáčecích hrdel ČS a následně na příslušnou výpusť vozidla. Pod napojení hadic řidič umístí pod spoje záchytnou vaničku na úkapy, zkontroluje řádné připojení hadic a po zahájení stáčení průběžně kontroluje těsnost spojů. Ihned po napojení první hadice začne řidič neprodleně se stáčením prvního produktu a teprve po provedení kontrol uvedených výše začne s připojováním další hadice.

10 Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS
4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Před stáčením (3/3) Odpovědná osoba ČS Řidič CA Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS Řidič před započetím stáčení každé komory opakovaně provede kontrolu správného připojení hadice s ohledem na produkt, který bude stáčen a ujistí se, že nemůže dojít ke smíchání produktů. Společně s obsluhou provedou kontrolu vynulovaného počitadla před stáčením jednotlivých produktů

11 Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS
4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Vlastní stáčení (1/2) Odpovědná osoba ČS Řidič CA Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS V případě asistované dodávky dozoruje a sleduje bezpečný průběh stáčení a manipulaci na CA (pokud je na ČS na směně pouze omezený počet pracovníků lze dozor omezit pouze na kontrolu řádného připojení a obsluha nemusí být na stáčecím místě po celou dobu stáčení ). Otevře spodní ventil a kontroluje těsnost všech spojení. Řidič a obsluha ČS se v průběhu stáčení opakovaně ujišťují, že v ochraném pásmu cisterny nehrozí riziko vzniku požáru a je vyloučen pohyb cizích osob. Během stáčení řidič sleduje jeho průběh, nesmí opustit stáčecí místo a musí být schopen okamžitě reagovat v případě nestandardního průběhu. Po vyprázdnění každé komory počká ještě minimálně 1 minutu, aby mohly odtéci veškeré zbytky produktu. Po stočení produktu a než řidič vytiskne stáčecí lístek provede společně s obsluhou kontrolu vyprázdněných komor znovu otevřením dodávaných komor

12 Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS
4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Vlastní stáčení (2/2) Odpovědná osoba ČS Řidič CA Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS Po ukončení stáčení každého produktu vyprázdní řidič hadice do nádrží. Pokud došlo k záměně produktů (smíchání) informovat okamžitě obsluhu ČS, následně dispečera.

13 Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS
4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Po stáčení (1/2) Odpovědná osoba ČS Řidič CA Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS Obsluha ověří stočení celého dovezeného objemu a zkontroluje stav výdejního počítadla na měřiči CA (zkontroluje vytištěný stáčecí lístek) Řidič při odpojování hadic nejprve odpojí stáčecí hadici na straně vozidla a následně u připojovacích hrdel ČS. Před odpojením se musí hadice zcela vyprázdnit do nádrže stanice a to tak, že je nutné minimálně 2x hadice zvednout a nechat pomalu vytéct. Zkontrolují čistotu stáčecího místa. Zkontroluje neporušenost nově pověšených plomb na výdejních skříních CA a potvrdí správnost jejich čísel v Evidenčním listu. Prokáže obsluze ČS, že byl stočen celý objem CA a jednotlivých komor. Vytiskne stáčecí lístek (lístky) a odpojí ve stanoveném pořadí všechny hadice. Zajistí uzamčení stáčecí šachty, případně její zaplombování. Číslo plomby zaznamená. Po odjezdu CA odstraní dopravní značku B1 a obnoví prodej z uzavřených výdejních stojanů. Ubezpečí se, že všechna víčka hrdel nádrží jsou těsně dotažena a stáčecí šachta je čistá a suchá. Zajistí odstranění hasicích přístrojů a výstražných kuželů.

14 Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS
4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Po stáčení (2/2) Odpovědná osoba ČS Řidič CA Společné povinnosti řidiče a odpovědné osoby ČS Uklidí všechny hadice se zvláštním zřetelem aby nedošlo k úkapům, uzavře a zaplombuje výdejní skříň CA. S případnými úkapy naloží stanoveným způsobem s maximálním ohledem k ochraně životního prostředí. Společně vyhodnotí stáčení a veškeré nesrovnalosti zapíší na stanovené doklady, které opatří svými podpisy. Před odjezdem se přesvědčí, že může bezpečně odjet, odstraní zákládací klíny a nakonec odpojí uzemnění. Po opakované vizuální kontrole stáčecího místa a CA bezpečně odjíždí z ČS.

15 Závěr Diskuse


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ STÁČECÍ PROCEDURA NA ČERPACÍCH STANICÍCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google