Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ STÁČECÍ PROCEDURA NA ČERPACÍCH STANICÍCH 5. – 6. 11. 2013 ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRUMYSLU A OBCHODU Pracovní skupina pro bezpečnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ STÁČECÍ PROCEDURA NA ČERPACÍCH STANICÍCH 5. – 6. 11. 2013 ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRUMYSLU A OBCHODU Pracovní skupina pro bezpečnost."— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ STÁČECÍ PROCEDURA NA ČERPACÍCH STANICÍCH 5. – 6. 11. 2013 ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRUMYSLU A OBCHODU Pracovní skupina pro bezpečnost petrolejářského průmyslu a obchodu

2 Základní teze - osnova 1. Úvod 2. Vybavení řidiče autocisterny 3. Vybavení autocisterny 4. Procedura stáčení, vzájemné rozdělení povinností 5. Závěr

3 1. Úvod  Stáčení PHM na čerpací stanici je nejrizikovějším článkem v logistice pohonných hmot  Důležitým faktorem bezpečnosti je vybavení řidiče a autocisterny  Nejdůležitějším faktorem je však dodržení bezpečného pracovního postupu (procedury)

4 2. POVINNÉ VYBAVENÍ ŘIDIČE • Průkaz ADR • Antistatický samozhášivý oděv • Antistatická olejuvzdorná obuv • Pogumované rukavice • Reflexní označení (výhodou)

5 3. POVINNÉ VYBAVENÍ AUTOCISTERNY • ADR provedení vozidla • Dokumenty ADR pro vozidlo • Kužely pro zajištění prostoru • Uzemnění řádně propojené s čerpací stanicí • Hasící přístroje • Zakládací klín není-li stáčení na rovině

6 • Rizika při stáčení • Výbuch • Požár • Únik produktu • Dopravní nehoda • Zranění • Odcizení PHM 4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM

7 4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Po příjezdu Odpovědn á osoba ČSŘidič CASpolečn é povinnosti řidiče a odpovědn é osoby ČS Neprodleně zah á j í př í pravu na st á čen í. Obsluha je povinna bez zbytečn é ho odkladu zajistit pro cisternov é vozidlo př í stup ke st á čec í mu m í stu pokud je nedostupn é. V př í padě obt í žn é ho př í jezdu ke st á čec í mu m í stu zajist í asistenci řidiči při man é vrov á n í. Zaparkuje na st á čec í m m í stě tak, aby technologick á š achta cisterny nepřesahovala ochranu proti ú niku ropných l á tek, vypne motor,aktivuje vzduchov é vyrovn á v á n í tahače vyjme kl í č ze zapalov á n í, zat á hne ručn í brzdu, zajist í vozidlo zakl á dac í mi kl í ny a aktivuje výstražn á světla,zkontroluje sv é vybaven í OOP a uzemn í CA na určený zemn í c í bod. Vyhled á odpovědn é ho pracovn í ka ČS kter é mu nahl á s í množstv í a druh přivezených produktů a předlož í dokumenty k dod á vce a ověř í si dodac í adresu Na st á čec í stanovi š tě ČS um í st í dopravn í značku B1 „ Z á kaz vjezdu v š ech vozidel “. U ČS s možnost í současně st á čet i vyd á vat PH dopravn í mi kužely omez í dočasně průjezd v m í stě st á čen í + um í st í kužely za a př í padně i před vozidlo.

8 4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Před stáčením (1/3) Odpovědn á osoba ČSŘidič CASpolečn é povinnosti řidiče a odpovědn é osoby ČS Ověř í, zda dodac í m í sto uveden é v dokumentech souhlas í. Po odemčen í st á čec í š achty zkontroluje zda je st á čec í š achta čist á a produkty jsou ř á dně označeny (v př í padě pochybnost í o spr á vn é m označen í hrdel nesm í řidič zah á jit st á čen í ). V prostoru 1,5m od st á čec í ho m í sta plat í povinnost použ í vat ochrann é pracovn í pomůcky v době st á čen í. Vytiskne stavy n á drž í, překontroluje volnou kapacitu a porovn á s dovezeným množstv í m (plnit lze pouze na 95 % objemu n á drže). Z á roveň zdokumentuje „ Stav registrů prodeje “. Pokud stanice nen í vybavena měř í c í mi sondami nebo z jak é hokoliv důvodu nelze automatický odpočet uskutečnit, provede zji š těn í stavu z á sob odečtem měř í c í tyč í a zajist í vyřazen í z provozu výdejn í m í sta, zasahuj í c í do ochrann é ho p á sma CA V př í padě užit í plomb ve st á čec í š achtě zkontroluj í jejich neporu š enost. Zajist í dva kusy hasic í ch př í strojů a um í st í do vzd á lenosti max.3 m od st á čec í š achty. Pokud se bude st á čet v í ce produktů, dohodnou se na pořad í jejich st á čen í.

9 4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Před stáčením (2/3) Odpovědn á osoba ČSŘidič CASpolečn é povinnosti řidiče a odpovědn é osoby ČS Zkontroluje neporu š enost plomb na výdejn í ch skř í n í ch CA a porovn á jejich č í sla s Evidenčn í m listem. Jako prvn í je nasazena rekuperačn í hadice zpětn é ho odvodu par, přičemž nejdř í ve na straně vozidla a n á sledně na straně připojovac í ch hrdel ČS. St á čec í hadice je nasazena nejprve na straně st á čec í ch hrdel ČS a n á sledně na př í slu š nou výpusť vozidla. Pod napojen í hadic řidič um í st í pod spoje z á chytnou vaničku na ú kapy, zkontroluje ř á dn é připojen í hadic a po zah á jen í st á čen í průběžně kontroluje těsnost spojů. Ihned po napojen í prvn í hadice začne řidič neprodleně se st á čen í m prvn í ho produktu a teprve po proveden í kontrol uvedených vý š e začne s připojov á n í m dal ší hadice.

10 4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Před stáčením (3/3) Odpovědn á osoba ČSŘidič CASpolečn é povinnosti řidiče a odpovědn é osoby ČS Řidič před započet í m st á čen í každ é komory opakovaně provede kontrolu spr á vn é ho připojen í hadice s ohledem na produkt, který bude st á čen a ujist í se, že nemůže doj í t ke sm í ch á n í produktů. Společně s obsluhou provedou kontrolu vynulovan é ho počitadla před st á čen í m jednotlivých produktů

11 4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Vlastní stáčení (1/2) Odpovědn á osoba ČSŘidič CASpolečn é povinnosti řidiče a odpovědn é osoby ČS V př í padě asistovan é dod á vky dozoruje a sleduje bezpečný průběh st á čen í a manipulaci na CA (pokud je na ČS na směně pouze omezený počet pracovn í ků lze dozor omezit pouze na kontrolu ř á dn é ho připojen í a obsluha nemus í být na st á čec í m m í stě po celou dobu st á čen í ). Otevře spodn í ventil a kontroluje těsnost v š ech spojen í. Řidič a obsluha ČS se v průběhu st á čen í opakovaně uji š ťuj í, že v ochran é m p á smu cisterny nehroz í riziko vzniku pož á ru a je vyloučen pohyb ciz í ch osob. Během st á čen í řidič sleduje jeho průběh, nesm í opustit st á čec í m í sto a mus í být schopen okamžitě reagovat v př í padě nestandardn í ho průběhu. Po vypr á zdněn í každ é komory počk á je š tě minim á lně 1 minutu, aby mohly odt é ci ve š ker é zbytky produktu. Po stočen í produktu a než řidič vytiskne st á čec í l í stek provede společně s obsluhou kontrolu vypr á zdněných komor znovu otevřen í m dod á vaných komor

12 4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Vlastní stáčení (2/2) Odpovědn á osoba ČSŘidič CASpolečn é povinnosti řidiče a odpovědn é osoby ČS Po ukončen í st á čen í každ é ho produktu vypr á zdn í řidič hadice do n á drž í. Pokud do š lo k z á měně produktů (sm í ch á n í ) informovat okamžitě obsluhu ČS, n á sledně dispečera.

13 4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Po stáčení (1/2) Odpovědn á osoba ČSŘidič CASpolečn é povinnosti řidiče a odpovědn é osoby ČS Obsluha ověř í stočen í cel é ho dovezen é ho objemu a zkontroluje stav výdejn í ho poč í tadla na měřiči CA (zkontroluje vyti š těný st á čec í l í stek) Řidič při odpojov á n í hadic nejprve odpoj í st á čec í hadici na straně vozidla a n á sledně u připojovac í ch hrdel ČS. Před odpojen í m se mus í hadice zcela vypr á zdnit do n á drže stanice a to tak, že je nutn é minim á lně 2x hadice zvednout a nechat pomalu vyt é ct. Zkontroluj í čistotu st á čec í ho m í sta. Zkontroluje neporu š enost nově pově š ených plomb na výdejn í ch skř í n í ch CA a potvrd í spr á vnost jejich č í sel v Evidenčn í m listu. Prok á že obsluze ČS, že byl stočen celý objem CA a jednotlivých komor. Vytiskne st á čec í l í stek (l í stky) a odpoj í ve stanoven é m pořad í v š echny hadice. Zajist í uzamčen í st á čec í š achty, př í padně jej í zaplombov á n í. Č í slo plomby zaznamen á. Po odjezdu CA odstran í dopravn í značku B1 a obnov í prodej z uzavřených výdejn í ch stojanů. Ubezpeč í se, že v š echna v í čka hrdel n á drž í jsou těsně dotažena a st á čec í š achta je čist á a such á. Zajist í odstraněn í hasic í ch př í strojů a výstražných kuželů.

14 4. PROCEDURA STÁČENÍ PHM Po stáčení (2/2) Odpovědn á osoba ČSŘidič CASpolečn é povinnosti řidiče a odpovědn é osoby ČS Uklid í v š echny hadice se zvl áš tn í m zřetelem aby nedo š lo k ú kapům, uzavře a zaplombuje výdejn í skř í ň CA. S př í padnými ú kapy nalož í stanoveným způsobem s maxim á ln í m ohledem k ochraně životn í ho prostřed í. Společně vyhodnot í st á čen í a ve š ker é nesrovnalosti zap íší na stanoven é doklady, kter é opatř í svými podpisy. Před odjezdem se přesvědč í, že může bezpečně odjet, odstran í z á kl á dac í kl í ny a nakonec odpoj í uzemněn í. Po opakovan é vizu á ln í kontrole st á čec í ho m í sta a CA bezpečně odj í žd í z ČS.

15 Závěr  Diskuse


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ STÁČECÍ PROCEDURA NA ČERPACÍCH STANICÍCH 5. – 6. 11. 2013 ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRUMYSLU A OBCHODU Pracovní skupina pro bezpečnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google