Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologie a životní prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologie a životní prostředí"— Transkript prezentace:

1 Ekologie a životní prostředí

2 Obsah Co je ekologie a ochrana přírody? Historie
Stav dnešního životního prostředí Hlavní problémy Pojmy Organizace Veřejná pomoc Zdroje

3 Ekologie - z řeckého oikos - prostředí, dům, domácnost , které je příponou ke slovu logos - věda.
Ekologie je věda zabývající se studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem Ekologie NENÍ životní prostředí, ochrana životního prostředí nebo ochrana přírody

4 Ochrana přírody - ochrana krajiny, rozmanitosti druhů, přírodních hodnot, estetických kvalit přírody, ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů Týká se nejširších zájmů, největší plochy území státu a největšího okruhu subjektů. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin

5 3 úrovně ochrany životního prostředí:
Obecná ochrana územní poskytuje zákonnou ochranu celému území České republiky. Nástroje– územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, krajinný ráz a přírodní park a přechodně chráněné plochy. Obecná ochrana druhová chrání všechny druhy rostlin a živočichů před zničením, poškozováním a dalšími činnostmi, které by mohly vést k ohrožení těchto druhů ochrana volně žijících ptáků a ochrana dřevin rostoucích mimo les. Obecná ochrana neživé části přírody a krajiny Ochrana jeskyní, přírodních jevům na povrchu, souvisejících s jeskyněmi (např. krasové závrty, škrapy, ponory, vývěry krasových vod) a paleontologických nálezů.

6 V MINULOSTI: První upozornění vědců v 60. letech minulého století Nárůst skleníkových plynů díky rozvoji společnosti od poč. průmyslové revoluce V 90. letech výrazné zlepšení kvality ovzduší – investice do snížení emisí z velkých elektráren po r díky nárůstu dopravy a rozvoji průmyslu opětovné zhoršení ovzduší 1997 – Kjótský protokol, platnost od r. 2005, cíl: snížení emise skleníkových plynů v průměru o 5,2% oproti roku 1990 Závazek ČR – snížení emisí o 8% oproti roku 1990 pokles emisí oproti r – o 4,1% (snížení o 6 mil. Tun) Největší problém současnosti – jemný prach, řešení - Národní program snižování emisí ČR

7 Dnešní životní prostředí
Životní prostředí a klima se neustále mění ohrožení chemickými odpady, sloučeninami způsobující skleníkový efekt

8 Problémy současnosti Ohrožené druhy
Červený seznam ohrožených druhů živočichů a rostlin V roce 2004 jich bylo , v roce 2000 asi Vymření hrozí každému třetímu druhu obojživelníků, ohrožena je čtvrtina druhů savců, 56% všech jezerních a říčních druhů ryb, osmina ptáků Vymřelé druhy – blboun nejapný, kůň převalského (žije pouze v ZOO) Více na

9 Kůň Převalského Blboun nejapný

10 Kácení pralesů Hl. důvod - získávání zemědělské půdy, těžba dřeva
Kácení pralesů znamená ohrožení jednoho druhu rostliny a živočicha denně. Z pralesů pochází suroviny k výrobě 25% všech léků. Pralesy jsou plíce světa. Jejich vysazováním bychom zabránili skleníkovému efektu Deštné pralesy jsou domovem původních obyvatel, kteří mají znalosti o přírodním léčitelství.

11 Narušování ozonosféry
Ekologická zátěž kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod skládky odpadu, průmyslové a zemědělské areály, nezabezpečené sklady nebezpečných látek nebo území postižená těžbou nerostných surovin. Narušování ozonosféry stále větší množství některých prvků - Cl, Br, NO emisí freonů, halonů a Nox, emise oxidu dusíku Skleníkový jev Skleníkové plyny - metan, čpavek, vodní pára, oxid uhličitý Antropogenní skl. jev - v důsledku zvýšené koncentrace skleníkových plynů z antropogenní činnosti Po prům. revoluci nárůst skl. plynů

12 Problém nadbytku a nedostatku vody
ovlivňuje hosp. rozvoj dostatek vody – rozmanitost rostlinstva, zemědělství bez závlah nedostatek vody – chudá vegetace, nutné zavlažování Více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke zdroji pitné vody. V Africe má přístup k nezávadné vodě 56% obyvatel V Asii – v Číně 300 milionů obyvatel Vysoké dětská úmrtnost: ročně 1,5 milionu dětí Děti musí každodenně nosit vodu ze vzdálených nádrží

13 Hlučnost prostředí Desertifikace Působení dopravy
Kontaminovaná potrava, voda a vzduch Negativní dopad na psychickou stránku člověka. Ekologická rovnováha - dynamický stav ekologického systému (ekosystému), který se trvale udržuje jen s malým kolísáním nebo do něhož se systém po případné změně opět spontánně vrací. Desertifikace proces rozšiřování pouště v důsledku činnosti člověka přetěžování míry, do které se spodní vody, půda a zeleň dokáží obnovovat. rozšiřování Sahary, vysychání Aralského jezera Čínská lidová republika - Velká zelená zeď.

14 Pojmy Jedinec Lokalita Biotop Ekosystém
celek živé hmoty reálně oddělený od vnějšího světa svéráznou strukturou, schopný samostatné existence pomocí výměny látek a energie (metabolismu) s vnějším okolím Lokalita konkrétní místo, kde se vyskytuje daný jedinec. Biotop prostor, v němž žije společenstvo organismů Ekosystém základní funkční jednotka přírody komplex živých organismů (společenstvo)

15 Zvláště chráněná území CITES
Geoparky Území, které zahrnuje konkrétní geologické dědictví a má strategii udržitelného územního rozvoje Krajinný ráz kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti Genofond Slouží k uschování genů určitého druhu za využití 'genové banky‚ Natura 2000 soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie Zvláště chráněná území na přírodovědecky či esteticky významných nebo jedinečných územích CITES Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

16 Biodiverzita rozmanitost živých organismů, přírodních zdrojů i stanovišť rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích.

17 Ekologické organizace
Děti země Český svaz ochránců přírody Nadace Veronica Hnutí Brontosaurus Hnutí Duha Greenpeace Nesehnutí (Nezávislé sociálně ekonomické hnutí) Liga na ochranu zvířat PETA

18 Veřejná pomoc – třídění odpadu
Každý člověk vyhodí za rok cca 250 – 300kg odpadu Tříděním je umožněna recyklace více než třetiny tohoto množství – za rok: 30kg papíru, 25kg plastu, 15kg skla

19 Papír: Do modrých nádob patří: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) Nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeb Sklo: Do zelených nádob patří: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo Nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.  POZOR, do bílého skla nepatří tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru.

20 Plasty: Do žlutých nádob patří: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) 

21 Zdroje Web Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz
Prezentace o základech ekologie Ing. Vojtěcha Kodeta Učebnice zeměpisu

22 Zdroje Web Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz
Prezentace o základech ekologie Ing. Vojtěcha Kodeta Učebnice zeměpisu Prezentaci vytvořil: Jan Mauler


Stáhnout ppt "Ekologie a životní prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google