Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Co je ekologie a ochrana přírody?  Historie  Stav dnešního životního prostředí  Hlavní problémy  Pojmy  Organizace  Veřejná pomoc  Zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Co je ekologie a ochrana přírody?  Historie  Stav dnešního životního prostředí  Hlavní problémy  Pojmy  Organizace  Veřejná pomoc  Zdroje."— Transkript prezentace:

1

2  Co je ekologie a ochrana přírody?  Historie  Stav dnešního životního prostředí  Hlavní problémy  Pojmy  Organizace  Veřejná pomoc  Zdroje

3  Ekologie - z řeckého oikos - prostředí, dům, domácnost, které je příponou ke slovu logos - věda.  Ekologie je věda zabývající se studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem  Ekologie NENÍ životní prostředí, ochrana životního prostředí nebo ochrana přírody

4  Ochrana přírody - ochrana krajiny, rozmanitosti druhů, přírodních hodnot, estetických kvalit přírody, ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů  Týká se nejširších zájmů, největší plochy území státu a největšího okruhu subjektů.  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin

5  3 úrovně ochrany životního prostředí:  Obecná ochrana územní  poskytuje zákonnou ochranu celému území České republiky. Nástroje– územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, krajinný ráz a přírodní park a přechodně chráněné plochy.  Obecná ochrana druhová  chrání všechny druhy rostlin a živočichů před zničením, poškozováním a dalšími činnostmi, které by mohly vést k ohrožení těchto druhů  ochrana volně žijících ptáků a ochrana dřevin rostoucích mimo les.  Obecná ochrana neživé části přírody a krajiny  Ochrana jeskyní, přírodních jevům na povrchu, souvisejících s jeskyněmi (např. krasové závrty, škrapy, ponory, vývěry krasových vod) a paleontologických nálezů.

6  V MINULOSTI:  První upozornění vědců v 60. letech minulého století  Nárůst skleníkových plynů díky rozvoji společnosti od poč. průmyslové revoluce  V 90. letech výrazné zlepšení kvality ovzduší – investice do snížení emisí z velkých elektráren  po r. 2000 díky nárůstu dopravy a rozvoji průmyslu opětovné zhoršení ovzduší  1997 – Kjótský protokol, platnost od r. 2005, cíl: snížení emise skleníkových plynů v průměru o 5,2% oproti roku 1990  Závazek ČR – snížení emisí o 8% oproti roku 1990  pokles emisí oproti r. 2007 – o 4,1% (snížení o 6 mil. Tun)  Největší problém současnosti – jemný prach, řešení - Národní program snižování emisí ČR

7  Životní prostředí a klima se neustále mění  ohrožení chemickými odpady, sloučeninami způsobující skleníkový efekt

8  Ohrožené druhy  Červený seznam ohrožených druhů - 16 119 živočichů a rostlin  V roce 2004 jich bylo 15 589, v roce 2000 asi 11 400  Vymření hrozí každému třetímu druhu obojživelníků, ohrožena je čtvrtina druhů savců, 56% všech jezerních a říčních druhů ryb, osmina ptáků  Vymřelé druhy – blboun nejapný, kůň převalského (žije pouze v ZOO)  Více na http://greenpeace.cz http://svobodazvirat.cz http://www.nesehnuti.cz/ekohttp://greenpeace.czhttp://svobodazvirat.czhttp://www.nesehnuti.cz/eko

9 Blboun nejapný Kůň Převalského

10  Kácení pralesů  Hl. důvod - získávání zemědělské půdy, těžba dřeva  Kácení pralesů znamená ohrožení jednoho druhu rostliny a živočicha denně.  Z pralesů pochází suroviny k výrobě 25% všech léků.  Pralesy jsou plíce světa. Jejich vysazováním bychom zabránili skleníkovému efektu  Deštné pralesy jsou domovem původních obyvatel, kteří mají znalosti o přírodním léčitelství.

11  Ekologická zátěž  kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod  skládky odpadu, průmyslové a zemědělské areály, nezabezpečené sklady nebezpečných látek nebo území postižená těžbou nerostných surovin.  Narušování ozonosféry  stále větší množství některých prvků - Cl, Br, NO  emisí freonů, halonů a No x, emise oxidu dusíku  Skleníkový jev  Skleníkové plyny - metan, čpavek, vodní pára, oxid uhličitý  Antropogenní skl. jev - v důsledku zvýšené koncentrace skleníkových plynů z antropogenní činnosti  Po prům. revoluci nárůst skl. plynů

12  Problém nadbytku a nedostatku vody  ovlivňuje hosp. rozvoj  dostatek vody – rozmanitost rostlinstva, zemědělství bez závlah  nedostatek vody – chudá vegetace, nutné zavlažování  Více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke zdroji pitné vody.  V Africe má přístup k nezávadné vodě 56% obyvatel  V Asii – v Číně 300 milionů obyvatel  Vysoké dětská úmrtnost: ročně 1,5 milionu dětí  Děti musí každodenně nosit vodu ze vzdálených nádrží

13  Hlučnost prostředí  Působení dopravy  Kontaminovaná potrava, voda a vzduch  Negativní dopad na psychickou stránku člověka.  Ekologická rovnováha - dynamický stav ekologického systému (ekosystému), který se trvale udržuje jen s malým kolísáním nebo do něhož se systém po případné změně opět spontánně vrací.  Desertifikace  proces rozšiřování pouště v důsledku činnosti člověka  přetěžování míry, do které se spodní vody, půda a zeleň dokáží obnovovat.  rozšiřování Sahary, vysychání Aralského jezera  Čínská lidová republika - Velká zelená zeď.

14  Jedinec  celek živé hmoty reálně oddělený od vnějšího světa svéráznou strukturou, schopný samostatné existence pomocí výměny látek a energie (metabolismu) s vnějším okolím  Lokalita  konkrétní místo, kde se vyskytuje daný jedinec.  Biotop  prostor, v němž žije společenstvo organismů  Ekosystém  základní funkční jednotka přírody  komplex živých organismů (společenstvo)

15  Geoparky  Území, které zahrnuje konkrétní geologické dědictví a má strategii udržitelného územního rozvoje  Krajinný ráz  kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti  Genofond  Slouží k uschování genů určitého druhu za využití 'genové banky‚  Natura 2000  soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie  Zvláště chráněná území  na přírodovědecky či esteticky významných nebo jedinečných územích  CITES  Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

16  Biodiverzita  rozmanitost živých organismů, přírodních zdrojů i stanovišť  rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích.

17  Děti země  Český svaz ochránců přírody  Nadace Veronica  Hnutí Brontosaurus  Hnutí Duha  Greenpeace  Nesehnutí (Nezávislé sociálně ekonomické hnutí)  Liga na ochranu zvířat  PETA

18  Každý člověk vyhodí za rok cca 250 – 300kg odpadu  Tříděním je umožněna recyklace více než třetiny tohoto množství – za rok: 30kg papíru, 25kg plastu, 15kg skla

19  Papír: Do modrých nádob patří: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)  Nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeb  Sklo: Do zelených nádob patří: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo  Nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.  POZOR, do bílého skla nepatří tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru.

20  Plasty: Do žlutých nádob patří: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén Nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

21  Web Ministerstva životního prostředí www.mzp.czwww.mzp.cz  Prezentace o základech ekologie Ing. Vojtěcha Kodeta  Učebnice zeměpisu  www.priroda.cz www.priroda.cz  www.cs.wikipedia.org www.cs.wikipedia.org  www.jaktridit.cz www.jaktridit.cz  www.svet-priroda.blog.cz www.svet-priroda.blog.cz  www.trivis.info.cz www.trivis.info.cz

22  Web Ministerstva životního prostředí www.mzp.czwww.mzp.cz  Prezentace o základech ekologie Ing. Vojtěcha Kodeta  Učebnice zeměpisu  www.priroda.cz www.priroda.cz  www.cs.wikipedia.org www.cs.wikipedia.org  www.jaktridit.cz www.jaktridit.cz  www.svet-priroda.blog.cz www.svet-priroda.blog.cz  www.trivis.info.cz www.trivis.info.cz  Prezentaci vytvořil: Jan Mauler


Stáhnout ppt " Co je ekologie a ochrana přírody?  Historie  Stav dnešního životního prostředí  Hlavní problémy  Pojmy  Organizace  Veřejná pomoc  Zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google