Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Rudolf Klančík, SPŠ Chemická akademika Heyrovského v Ostravě Podnikatelský duch na SŠ Pilotní projekt programu Leonardo da Vinci El / 2000 / B / P.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Rudolf Klančík, SPŠ Chemická akademika Heyrovského v Ostravě Podnikatelský duch na SŠ Pilotní projekt programu Leonardo da Vinci El / 2000 / B / P."— Transkript prezentace:

1 Ing. Rudolf Klančík, SPŠ Chemická akademika Heyrovského v Ostravě Podnikatelský duch na SŠ Pilotní projekt programu Leonardo da Vinci El / 2000 / B / P / 114153

2 Agentura pro regionální rozvoj prefektury Achaia, Patras, Řecko YENI, Northern Ireland, Belfast, UK Metrics S.R.L., Bologna, Italy Metodo Analisis y Tecnicas S.L., Vigo, Spain Gestelimar, Prior Velho, Portugal SPŠCh akad.Heyrovského, Ostrava, CZ Transilvania University, Brasov, Romania Proplan Ltd., Nicosia, Cyprus Koordinátor : Partneři : Tichý partner :

3 Projekt řešil problematiku:  jak řešit úkol č.3.2: Rozvíjení podnikavosti, vyhlášený v prosinci 2002 v Kodani  Jak rozvíjet podnikavost a tvořivost mládeže na středních školách EU  Jak vychovávat středoškolskou mládež k podnikání  Jak trénovat mládež v podnikání

4 Proč rozvíjet podnikavost mládeže:  Tento cíl vytyčili ministři školství v r. 2002 v Kodani prostřednictvím „Prohlášení o posílení evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy“.  Roste potřeba tvořivých a podnikavých lidí, klesá potřeba reprodukčních zaměstnanců.  Evropa i celý svět potřebují stále více podnikatelů  Podnikatelé vytvářejí pracovní příležitosti, zaměstnávají lidi, řeší tím sociální problémy jednotlivců i celé společnosti.

5  Podnikatelé slouží veřejnosti tím, že jí zajišťují uspokojování jejích potřeb.  Čím více budeme mít podnikatelů, tím více problémů bude jimi řešeno, tím rychleji budou odstraňovány disproporce jako bída, hlad, nebezpečí, kriminalita a pod.Tím lepší, příjemnější a bezpečnější může být život na Zemi.  Proto je třeba, aby i naše školy rozvíjely podnikavost a tvořivost, učily mládež podnikat, vychovávaly co nejvíce podnikatelů

6  Naučit žáky podnikat znamená naučit je utvářet si vlastní život službou zákazníkům (veřejnosti)  To vyžaduje aby se školy zaměřily na kultivaci potřebných vlastností podnikatelů - na rozvoj poznávacích schopností, vstřícný a tvořivý pří- stup k problémům, rozvíjet její iniciativu, pozitivní přístupy k sobě, ke společnosti atd.  Podnikání je služba zákazníkům. Mládež je třeba orientovat na tento cíl a učit ji podnikat

7 Postup prací na projektu Příprava projektu: 1999 Podání přihlášky projektu: 2000 Začátek projektu: 1.12. 2000 Ukončení projektu: 31.11. 2003

8 Strategické cíle projektu:  Zajistit mládeži EU systematickou kultivaci podnikavosti a dalších potřebných vlastností, podmiňujících úspěšné podnikání  Napomoci vytyčení nového výchov- ně-vzdělávacího cíle pro SŠ EU: Podněcovat, vychovávat a přípravovat mládež k podnikání  Napomoci přeorientování vzdělávání od přípravy na zaměstnavatelích závislých zaměstnanců k přípravě nezávislých a podnikavých dodava- telů nedostatkových služeb

9 Konkrétní cíle projektu  Vyvinout vzdělávací program pro kultivaci podnikavosti, tvořivosti a podnikání mládeže.  poskytnout jej SŠ celé EU  Tak usnadnit a urychlit odstartování této kultivace na SŠ EU  Napomoci zemím EU, jež tuto kultivaci ještě nezahájily, dohánět vyspělé země, jež tuto kultivaci dělají systematicky již desítky let

10 Proč cíl a úkol Kultivace podnikavosti 1/ Tvořivost, podnikavost a podnikání jsou základními zdroji i prostředky růstu HDP a rozvoje společnosti 2/ Pro stabilitu Evropy i celého světa je třeba, aby se i Evropa stala stejně silnou supervelmocí jako jsou USA 3/ USA jsou nejsilnější ekonomickou, vojenskou i politickou supervelmocí m.j. proto, že:  vládne tam nejmocnější podnikatelský duch

11  již od r.1919 tam cílevědomě rozvíjejí podnikavost a podni- kání mládeže – tedy nejdéle na světě  mají tam nejvíce podnikatelů a proto taky nejvíce kapitálu  vytvořili si pro podnikání a jeho rozvoj, pro růst ekonomiky a HDP nejlepší podmínky 4. Aby Evropa dostihla USA potře- buje ve školství rozvíjet vedle vzdělání především tvořivost, podnikavost a podnikání. Tím zvyšovat svou sílu ekonomickou, politickou i vojenskou.

12 5. Proto musí EU dělat vše, aby její školy vychovávaly co nejvzděla- nější, nejtvořivější a nejpodnika- vější absolventy. Co nejsilnější, nejvýkonnější a tudíž i co nejpří- nosnější. 6. Proto EU vytyčila na Lisabonském summitu cíl stát se do r.2010 nejkonkurence-schopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě

13 Co bylo v rámci projektu vytvořeno 1/ Vzdělávací program na Internetu na adrese www.enter-eu.info, určený nejen učitelům a žákům SŠ, ale i nezaměstnaným dospělým občanům a začínajícím podnikatelům.www.enter-eu.info 2/ Vzdělávací program na CD-ROM, distribuovatelný i na DVD 3/ Instruktáž učitelů na videokazetě 4/ 3 informační a propagační materiály 5/ Analýza potenciálu projektu a přehled dosažitelných efektů

14 Kde lze tyto produkty získat Na adrese: SPŠ chemická akademika Heyrovského v Ostravě Středoškolská 1 700 30 Ostrava - Zábřeh www.spsch-ostrava.cz skola@spsch-ostrava.cz tel. 595 781 541 fax. 595 781 539

15 Potenciál projektu: Dosažitelné efekty 1/ Usnadnění vstupu absolventů SŠ na trh práce 2/ Prevence nezaměstnanosti vyba- vením absolventů SŠ schopností vytvářet pracovní příležitosti sami sobě i svým potenciálním zaměstnancům 3/ Snížení nezaměstnanosti, sociál- ních problémů, výdajů na podpory 4/ Snížení závislosti mládeže na zaměstnavatelích a nabídkách pracovních míst na trhu práce

16 5/ Zvýšení zaměstnanosti, ekono- mické výkonnosti i růstu HDP 6/ Vznik a rozvoj střední třídy, tím i růst sociální stability společnosti 7/ Přeorientování škol od výchovy zaměstnanců, závislých na za- městnavatelích a nabídkách trhu práce, k výchově podnikavých a nezávislých dodavatelů služeb veřejnosti 8/ Postupná transformace sítě škol ve „vzdělávací průmysl“, v primár- ní zdroj rozvoje společnosti a její ekonomiky

17 9/ Transformace zaměstnanců v tvořivé a mnohem nezávislejší (i zodpovědnější) občany 10/ Rozvinutí podnikavosti 11/ Rozvoj podnikání a v důsledku toho i klimatu ve společnosti a podmínek pro podnikání 12/ Rozvoj tvořivosti a tvořivého myšlení žáků, posílení jejich role a postavení ve společnosti, jejich svobody a nezávislosti 13/ Zvýšení efektivnosti vzdělávání (práce škol a učitelů i žáků) 14/ Zvýšení přínosnosti vzdělání pro žáky i společnost

18 15/ Vyšší návratnost investic do vzdělávání i do vzdělání 16/ Lepší naplňování potřeb společ- nosti školami 17/ Významné změny názorů a posto- jů veřejnosti ke školám, učitelům, růst prestiže učitelů a narovnání hodnoty vzdělání v očích veřejnosti 18/ Čím bude vzdělání lepší a návrat- nější investicí, tím bude více ceně- no a proto bude lépe honorováno i vzdělávání (práce učitelů) 19/ Postupné přesvědčování konzervativních oponentů a transformace vzdělávání v „good business“, ve „vzdělávací průmysl“.

19 20/ Postupné změny názorů a paradigma, dozrávání situace pro vytvoření možnosti opustit systém „vzdělávání zadarmo“ a změnit jej ve výhodnou investiční činnost. Tedy i zavedení školného. 21/ Přeorientování škol od reproduktiv- ního vzdělávání a reprodukování ke tvorbě, vzdělávání produktivnímu 22/ Zvýšení aktivity a zainteresovanos- ti žáků na vzdělávání, jejich zájmu se vzdělávat, ochoty investovat čas, úsilí i peníze do sebe a své budouc- nosti 23/ Postupné vytváření potř. podmínek a rozvoj všech forem vzdělávání

20 24/ Přeměna role učitele od předávání informací a zkoušení ke koučování, poradenství, tréninku činností a dovedností 25/ Postupná transformace učitelů v podnikatele, rozvoj podnikání ve vzdělávání a transformace vzdělá- vání v „good business“. Zprvu v ob- lasti rozvoje vzdělávání, neboť práce na projektech jeho rozvoje je již formou podnikání ve vzdělávání. 26/ Růst podnikání ve vzdělávání ve stále větším rozsahu. Jako důsledek růstu efektivnosti individu- álních investic do vzdělání a násled- ného růstu poptávky po vzdělávání

21 27/ Přeměna odborného vzdělávání v normální oblast podnikání jako je např. výroba, obchod a pod. 28/ Vnímání vzdělání jako naprosto prioritní ekonomický zdroj společ- nosti. S odpovídající péčí o něj 29/ Vzdělávání jako primární nástroj cílevědomého utváření budoucnosti jednotlivců, celých zemí, kontinentů a celého lidstva. 30/ Transformace učitelstva ve spole- čensky aktivní, výkonnou, progre- sivní a mnohem jednotnější spole- čenskou sílu. Růst jeho kvantity, kvality a společenské role v důsled- ku působících ekonomických, poli- tických, sociálních a dalších sil

22 Co teď? Jak dostat PD do všech SŠ ČR? Tuto problematiku studuji od skončení projektu PD, přípravuji projekt „Implementace“ a mohu dnes již konstatovat:  Je to příliš veliký úkol, aby byl na celé ploše ČR realizován rychle a efektivně. V konečné fázi bude vyžadovat cca 200 lidí v organizač- ních týmech, až 2000 učitelů a až 10000 dobrovolných spolupracov- níků z podnikatelské praxe.  Úkol je to ale velmi urgentní a nelze jej dlouho odkládat, neboť důsledky budou nepříjemné a nebezpečné.

23  V rámci celé ČR však bude nutné najednou vyvinout 10-14x větší úsilí, zajistit a vložit 10-14x více prostřed- ků než v 1 kraji, napáchá se 10-14x více chyb a škod. A taky řídit a koordinovat 14x rozsáhlejší projekt bude mnohem náročnější. A co více:  Čím rozsáhlejší a nákladnější projekt, tím důkladnější a časově náročnější musí být i příprava. Tak vznikne větší zpoždění, více zmatků a nervozity.  Mnohem těžší a déle bude trvat získání a vyškolení mnohem většího počtu lidí při nedostatku lektorů a kvalitně připraveného personálu

24  Proto není vhodné začít na celé ploše ČR, nýbrž jen v jednom kraji, tam postupně vyvíjet modely jedno- tlivých fází postupu a získané zkušenosti pak hned poskytovat ostatním krajům.  To umožní vybudovat v předstihu potřebné služby a zajistit tím podmínky pro řízení a koordinaci  V ostatních krajích se pak akce může rozeběhnout již paralelně o školní rok později  Tak se dosáhne mnohem vyšší efektivnosti postupu.

25  V Ostravě jsme již v rámci DVPP zorganizovali seminář a workshop pro první zájemce z řad učitelů a ředitelů SŠ. Další budou brzy následovat a pracuje se na jejich pořádání po celém kraji.  Pracujeme již i na přípravě infor- mační, komunikační, diskusní a koordinační platformy, jež bude brzy vybudována na Internetu.  Tato platforma bude hlavním nástrojem šíření a implementace projektu Podnikatelský duch do SŠ nejen MSK, ale i do celé ČR. A co nejtěsnější spolupráce všech zainteresovaných stran a osob.

26 Argumenty proč začít v MSK  Projekt byl řešen v MSK, tam jsou soustředěny informace i kompe- tentní lidé, rozvinuté kontakty se zahraničními partnery atd.  V MSK již implementaci projektu připravujeme, máme podporu kraje a taky již zajišťujeme potřebné prostředky z fondů EU.  V MSK máme největší nezaměst- nanost, nejintenzivnější potřebu projekt realizovat, nejsilnější motivaci i šance na to získat prostředky z fondů EU.

27 Forum for Advancing Chemistry Education (FACE) Síťový projekt programu Leonardo da Vinci 2 NT 112 544 http://www.face.net.tc/ Prezentace: Ing. Rudolf Klančík, SPŠ chemická akademika Heyrovského v Ostravě

28 Cíle projektu  Propojit navzájem chemické školy celé Evropy  Vytvořit z nich síť za účelem zabez- pečení co nejlepších podmínek pro vzájemnou spolupráci na zajišťo- vání permanentního rozvoje a aktualizace vzdělávání chemiků celé EU tak, aby bylo neustále na co nejvyšší a nejvyrovnanější úrovni  Vyvořit databázi informací o vzdělávání chemiků v celé EU

29 Potenciál projektu, očekávané efekty  Funkce FACE jako mezinárodní síť, utvářená pro výměnu základ- ních informací o vzdělávání che- miků, myšlenek a dobré praxe  Odstranění potřeby nostrifikace diplomů vyrovnáním úrovně vzdělávání chemiků v celé EU  Mobilita chemiků a možnost pra- covat v kterékoliv zemi EU s auto- matickým uznáváním kvalifikace  Intenzivní spolupráce chemických škol EU

30  Rozvoj vzájemné spolupráce che- miků EU navzájem, efektivní sdí- lení informací, zkušeností, inova- cí...  V konečném efektu urychlování vývoje, růstu výkonnosti chemiků a chem. průmyslu EU, ekono- miky EU, tempa rozvoje EU  Podmínky pro vzájemnou spolu- práci mezi školami, jejich učiteli, mezi studenty  Vzájemné výměny učitelů i stu- dentů mezi školami, vzdělávacích programů, učebních pomůcek, „technologií vzdělávání“ atd.

31  Zahraniční praxe studentů a stáže učitelů. Přínosy všem zúčastně- ným stranám:  Přínos nových myšlenek a doved- ností podnikům praktikanty  Pomoc podnikům řešením malých projektů rozvoje praktikanty  Usnadnění, zlevnění a zefektivnění náborování nových pracovníků podnikům, internacionalizace pracovníků podniků ve styku a spolupráci se zahraničními praktikanty

32  Usnadnění hledání zaměstnání studentům po absolutoriu, zkrácení doby hledání zaměstnání  Přínosy školám: Těsné propojení s praxí, vylepšení statistiky škol o nezaměstnaných absolventech  Internacionalizace (europeizace) vzdělávání chemiků v EU. Naučí se dobře jazyky, svou profesi, cestovat, pohybovat se po celé EU, pracovat kdekoliv v podnicích a institucích EU  Zvýšení efektivnosti vzdělávání i nvestic do vzdělávání

33  Snížení nezaměstnanosti chemiků, zvýšení zaměstnatelnosti a uplat- nění v praxi, zvýšení efektivnosti investic do vzdělávání  Vzájemné poskytování si služeb školami celé EU  Růst kvality vzdělávání chemiků  Možnost studovat chemii na školách celé EU  Vzájemná vertikální i horizontální prostupnost celého systému vzdě- lávání od nejnižšího učňovského až po nejvyšší doktorandské  Vývoj směrem k „jednotnému“ vzdělávacímu systému chemiků v celé EU

34  Funkce FACE jako most mezi chemickými školami, chemickým průmyslem a dalšími společen- skými institucemi  FACE jako motor sbližování škol a společenské praxe, jejich vzájem- ného prorůstání a transformace škol v „podniky služeb“ společen- ské praxi  Enormní informační potenciál společenství FACE je zmnohoná- soben zpřístupněním informačního kapitálu jeho jednotlivých členů a dalších sítí, do kterých jsou zapoje- ni jeho jednotliví členové (školy a jejich pracovníci)

35  Propojení databáze FACE na již existující informační sítě (např. Eurydice), na evropské a národní asociace zaměstnavatelů, odbo- rové i studentské organizace, pro- fesní společnosti a národní agen- tury EU, zajišťující mobility.  Třídění databáze FACE podle zemí EU, partnerů projektu, forem vzdělávání a studijních programů.  Funkce FACE jako odborný filtr pro vyhledávání nabídek vzdělávání s inovacemi obsahu, organizačních forem a kreditním systémem

36 Konečné produkty projektu  Síť FACE  Databáze FACE  Identifikované obecné trendy a definice generalizovaných speci- fických návrhů pro postupné změ- ny vzdělávání chemiků v EU.

37 Hodnota projektu pro školy jiných oborů  Tento síťový projekt je v podstatě pilotním projektem, jenž vytváří pro školy jiných oborů obecný vzor a poskytuje i motivaci k vytváření ob- dobných sítí pro školy a vzdělává- ní v jiných oborech lidské činnosti.  Aplikováním tohoto vzoru se pos- tupně vytvoří síť sítí různých typů škol, dosáhne se rozumného stup- ně jednotnosti organizace a úrovně vzdělávání i vzdělání v celé EU


Stáhnout ppt "Ing. Rudolf Klančík, SPŠ Chemická akademika Heyrovského v Ostravě Podnikatelský duch na SŠ Pilotní projekt programu Leonardo da Vinci El / 2000 / B / P."

Podobné prezentace


Reklamy Google