Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Rudolf Klančík, SPŠ Chemická akademika Heyrovského v Ostravě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Rudolf Klančík, SPŠ Chemická akademika Heyrovského v Ostravě"— Transkript prezentace:

1 Ing. Rudolf Klančík, SPŠ Chemická akademika Heyrovského v Ostravě
Podnikatelský duch na SŠ Pilotní projekt programu Leonardo da Vinci El / 2000 / B / P / Ing. Rudolf Klančík, SPŠ Chemická akademika Heyrovského v Ostravě

2 Koordinátor: Agentura pro regionální rozvoj prefektury Achaia, Patras, Řecko YENI, Northern Ireland, Belfast, UK Metrics S.R.L., Bologna, Italy Metodo Analisis y Tecnicas S.L., Vigo, Spain Gestelimar, Prior Velho, Portugal SPŠCh akad.Heyrovského, Ostrava, CZ Transilvania University, Brasov, Romania Proplan Ltd., Nicosia, Cyprus Partneři: Tichý partner:

3 Projekt řešil problematiku:
jak řešit úkol č.3.2: Rozvíjení podnikavosti, vyhlášený v prosinci 2002 v Kodani Jak rozvíjet podnikavost a tvořivost mládeže na středních školách EU Jak vychovávat středoškolskou mládež k podnikání Jak trénovat mládež v podnikání

4 Proč rozvíjet podnikavost mládeže:
Tento cíl vytyčili ministři školství v r v Kodani prostřednictvím „Prohlášení o posílení evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy“. Roste potřeba tvořivých a podnikavých lidí, klesá potřeba reprodukčních zaměstnanců. Evropa i celý svět potřebují stále více podnikatelů Podnikatelé vytvářejí pracovní příležitosti, zaměstnávají lidi, řeší tím sociální problémy jednotlivců i celé společnosti.

5 Podnikatelé slouží veřejnosti tím, že jí zajišťují uspokojování jejích potřeb.
Čím více budeme mít podnikatelů, tím více problémů bude jimi řešeno, tím rychleji budou odstraňovány disproporce jako bída, hlad, nebezpečí, kriminalita a pod.Tím lepší, příjemnější a bezpečnější může být život na Zemi. Proto je třeba, aby i naše školy rozvíjely podnikavost a tvořivost, učily mládež podnikat, vychovávaly co nejvíce podnikatelů

6 Naučit žáky podnikat znamená naučit je utvářet si vlastní život službou zákazníkům (veřejnosti)
To vyžaduje aby se školy zaměřily na kultivaci potřebných vlastností podnikatelů - na rozvoj poznávacích schopností, vstřícný a tvořivý pří-stup k problémům, rozvíjet její iniciativu, pozitivní přístupy k sobě, ke společnosti atd. Podnikání je služba zákazníkům. Mládež je třeba orientovat na tento cíl a učit ji podnikat

7 Postup prací na projektu
Příprava projektu: Podání přihlášky projektu: Začátek projektu: Ukončení projektu:

8 Strategické cíle projektu:
Zajistit mládeži EU systematickou kultivaci podnikavosti a dalších potřebných vlastností, podmiňujících úspěšné podnikání Napomoci vytyčení nového výchov-ně-vzdělávacího cíle pro SŠ EU: Podněcovat, vychovávat a přípravovat mládež k podnikání Napomoci přeorientování vzdělávání od přípravy na zaměstnavatelích závislých zaměstnanců k přípravě nezávislých a podnikavých dodava-telů nedostatkových služeb

9 Konkrétní cíle projektu
Vyvinout vzdělávací program pro kultivaci podnikavosti, tvořivosti a podnikání mládeže. poskytnout jej SŠ celé EU Tak usnadnit a urychlit odstartování této kultivace na SŠ EU Napomoci zemím EU, jež tuto kultivaci ještě nezahájily, dohánět vyspělé země, jež tuto kultivaci dělají systematicky již desítky let

10 Proč cíl a úkol Kultivace podnikavosti
1/ Tvořivost, podnikavost a podnikání jsou základními zdroji i prostředky růstu HDP a rozvoje společnosti 2/ Pro stabilitu Evropy i celého světa je třeba, aby se i Evropa stala stejně silnou supervelmocí jako jsou USA 3/ USA jsou nejsilnější ekonomickou, vojenskou i politickou supervelmocí m.j. proto, že: vládne tam nejmocnější podnikatelský duch

11 již od r.1919 tam cílevědomě rozvíjejí podnikavost a podni-kání mládeže – tedy nejdéle na světě
mají tam nejvíce podnikatelů a proto taky nejvíce kapitálu vytvořili si pro podnikání a jeho rozvoj, pro růst ekonomiky a HDP nejlepší podmínky 4. Aby Evropa dostihla USA potře-buje ve školství rozvíjet vedle vzdělání především tvořivost, podnikavost a podnikání. Tím zvyšovat svou sílu ekonomickou, politickou i vojenskou.

12 5. Proto musí EU dělat vše, aby její školy vychovávaly co nejvzděla-nější, nejtvořivější a nejpodnika-vější absolventy. Co nejsilnější, nejvýkonnější a tudíž i co nejpří-nosnější. 6. Proto EU vytyčila na Lisabonském summitu cíl stát se do r.2010 nejkonkurence-schopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě

13 Co bylo v rámci projektu vytvořeno
1/ Vzdělávací program na Internetu na adrese určený nejen učitelům a žákům SŠ, ale i nezaměstnaným dospělým občanům a začínajícím podnikatelům. 2/ Vzdělávací program na CD-ROM, distribuovatelný i na DVD 3/ Instruktáž učitelů na videokazetě 4/ 3 informační a propagační materiály 5/ Analýza potenciálu projektu a přehled dosažitelných efektů

14 Kde lze tyto produkty získat
Na adrese: SPŠ chemická akademika Heyrovského v Ostravě Středoškolská 1 Ostrava - Zábřeh tel fax

15 Potenciál projektu: Dosažitelné efekty
1/ Usnadnění vstupu absolventů SŠ na trh práce 2/ Prevence nezaměstnanosti vyba-vením absolventů SŠ schopností vytvářet pracovní příležitosti sami sobě i svým potenciálním zaměstnancům 3/ Snížení nezaměstnanosti, sociál-ních problémů, výdajů na podpory 4/ Snížení závislosti mládeže na zaměstnavatelích a nabídkách pracovních míst na trhu práce

16 5/ Zvýšení zaměstnanosti, ekono-mické výkonnosti i růstu HDP
6/ Vznik a rozvoj střední třídy, tím i růst sociální stability společnosti 7/ Přeorientování škol od výchovy zaměstnanců, závislých na za-městnavatelích a nabídkách trhu práce, k výchově podnikavých a nezávislých dodavatelů služeb veřejnosti 8/ Postupná transformace sítě škol ve „vzdělávací průmysl“, v primár-ní zdroj rozvoje společnosti a její ekonomiky

17 9/ Transformace zaměstnanců v tvořivé a mnohem nezávislejší (i zodpovědnější) občany
10/ Rozvinutí podnikavosti 11/ Rozvoj podnikání a v důsledku toho i klimatu ve společnosti a podmínek pro podnikání 12/ Rozvoj tvořivosti a tvořivého myšlení žáků, posílení jejich role a postavení ve společnosti, jejich svobody a nezávislosti 13/ Zvýšení efektivnosti vzdělávání (práce škol a učitelů i žáků) 14/ Zvýšení přínosnosti vzdělání pro žáky i společnost

18 15/ Vyšší návratnost investic do vzdělávání i do vzdělání
16/ Lepší naplňování potřeb společ-nosti školami 17/ Významné změny názorů a posto-jů veřejnosti ke školám, učitelům, růst prestiže učitelů a narovnání hodnoty vzdělání v očích veřejnosti 18/ Čím bude vzdělání lepší a návrat-nější investicí, tím bude více ceně-no a proto bude lépe honorováno i vzdělávání (práce učitelů) 19/ Postupné přesvědčování konzervativních oponentů a transformace vzdělávání v „good business“, ve „vzdělávací průmysl“.

19 20/ Postupné změny názorů a paradigma, dozrávání situace pro vytvoření možnosti opustit systém „vzdělávání zadarmo“ a změnit jej ve výhodnou investiční činnost. Tedy i zavedení školného. 21/ Přeorientování škol od reproduktiv-ního vzdělávání a reprodukování ke tvorbě, vzdělávání produktivnímu 22/ Zvýšení aktivity a zainteresovanos-ti žáků na vzdělávání, jejich zájmu se vzdělávat, ochoty investovat čas, úsilí i peníze do sebe a své budouc-nosti 23/ Postupné vytváření potř. podmínek a rozvoj všech forem vzdělávání

20 24/ Přeměna role učitele od předávání informací a zkoušení ke koučování, poradenství, tréninku činností a dovedností 25/ Postupná transformace učitelů v podnikatele, rozvoj podnikání ve vzdělávání a transformace vzdělá-vání v „good business“. Zprvu v ob-lasti rozvoje vzdělávání, neboť práce na projektech jeho rozvoje je již formou podnikání ve vzdělávání. 26/ Růst podnikání ve vzdělávání ve stále větším rozsahu. Jako důsledek růstu efektivnosti individu-álních investic do vzdělání a násled-ného růstu poptávky po vzdělávání

21 27/ Přeměna odborného vzdělávání v normální oblast podnikání jako je např. výroba, obchod a pod.
28/ Vnímání vzdělání jako naprosto prioritní ekonomický zdroj společ-nosti. S odpovídající péčí o něj 29/ Vzdělávání jako primární nástroj cílevědomého utváření budoucnosti jednotlivců, celých zemí, kontinentů a celého lidstva. 30/ Transformace učitelstva ve spole-čensky aktivní, výkonnou, progre-sivní a mnohem jednotnější spole-čenskou sílu. Růst jeho kvantity, kvality a společenské role v důsled-ku působících ekonomických, poli-tických, sociálních a dalších sil

22 Co teď? Jak dostat PD do všech SŠ ČR?
Tuto problematiku studuji od skončení projektu PD, přípravuji projekt „Implementace“ a mohu dnes již konstatovat: Je to příliš veliký úkol, aby byl na celé ploše ČR realizován rychle a efektivně. V konečné fázi bude vyžadovat cca 200 lidí v organizač-ních týmech, až 2000 učitelů a až dobrovolných spolupracov-níků z podnikatelské praxe. Úkol je to ale velmi urgentní a nelze jej dlouho odkládat, neboť důsledky budou nepříjemné a nebezpečné.

23 V rámci celé ČR však bude nutné najednou vyvinout 10-14x větší úsilí, zajistit a vložit 10-14x více prostřed-ků než v 1 kraji, napáchá se 10-14x více chyb a škod. A taky řídit a koordinovat 14x rozsáhlejší projekt bude mnohem náročnější. A co více: Čím rozsáhlejší a nákladnější projekt, tím důkladnější a časově náročnější musí být i příprava. Tak vznikne větší zpoždění, více zmatků a nervozity. Mnohem těžší a déle bude trvat získání a vyškolení mnohem většího počtu lidí při nedostatku lektorů a kvalitně připraveného personálu

24 Proto není vhodné začít na celé ploše ČR, nýbrž jen v jednom kraji, tam postupně vyvíjet modely jedno-tlivých fází postupu a získané zkušenosti pak hned poskytovat ostatním krajům. To umožní vybudovat v předstihu potřebné služby a zajistit tím podmínky pro řízení a koordinaci V ostatních krajích se pak akce může rozeběhnout již paralelně o školní rok později Tak se dosáhne mnohem vyšší efektivnosti postupu.

25 V Ostravě jsme již v rámci DVPP zorganizovali seminář a workshop pro první zájemce z řad učitelů a ředitelů SŠ. Další budou brzy následovat a pracuje se na jejich pořádání po celém kraji. Pracujeme již i na přípravě infor-mační, komunikační, diskusní a koordinační platformy, jež bude brzy vybudována na Internetu. Tato platforma bude hlavním nástrojem šíření a implementace projektu Podnikatelský duch do SŠ nejen MSK, ale i do celé ČR. A co nejtěsnější spolupráce všech zainteresovaných stran a osob.

26 Argumenty proč začít v MSK
Projekt byl řešen v MSK, tam jsou soustředěny informace i kompe-tentní lidé, rozvinuté kontakty se zahraničními partnery atd. V MSK již implementaci projektu připravujeme, máme podporu kraje a taky již zajišťujeme potřebné prostředky z fondů EU. V MSK máme největší nezaměst-nanost, nejintenzivnější potřebu projekt realizovat, nejsilnější motivaci i šance na to získat prostředky z fondů EU.

27 Forum for Advancing Chemistry Education (FACE)
Síťový projekt programu Leonardo da Vinci 2 NT Prezentace: Ing. Rudolf Klančík, SPŠ chemická akademika Heyrovského v Ostravě

28 Cíle projektu Propojit navzájem chemické školy celé Evropy
Vytvořit z nich síť za účelem zabez-pečení co nejlepších podmínek pro vzájemnou spolupráci na zajišťo-vání permanentního rozvoje a aktualizace vzdělávání chemiků celé EU tak, aby bylo neustále na co nejvyšší a nejvyrovnanější úrovni Vyvořit databázi informací o vzdělávání chemiků v celé EU

29 Potenciál projektu, očekávané efekty
Funkce FACE jako mezinárodní síť, utvářená pro výměnu základ-ních informací o vzdělávání che-miků, myšlenek a dobré praxe Odstranění potřeby nostrifikace diplomů vyrovnáním úrovně vzdělávání chemiků v celé EU Mobilita chemiků a možnost pra-covat v kterékoliv zemi EU s auto-matickým uznáváním kvalifikace Intenzivní spolupráce chemických škol EU

30 Rozvoj vzájemné spolupráce che-miků EU navzájem, efektivní sdí-lení informací, zkušeností, inova-cí... V konečném efektu urychlování vývoje, růstu výkonnosti chemiků a chem. průmyslu EU, ekono-miky EU, tempa rozvoje EU Podmínky pro vzájemnou spolu-práci mezi školami, jejich učiteli, mezi studenty Vzájemné výměny učitelů i stu-dentů mezi školami, vzdělávacích programů, učebních pomůcek, „technologií vzdělávání“ atd.

31 Zahraniční praxe studentů a stáže učitelů
Zahraniční praxe studentů a stáže učitelů. Přínosy všem zúčastně-ným stranám: Přínos nových myšlenek a doved-ností podnikům praktikanty Pomoc podnikům řešením malých projektů rozvoje praktikanty Usnadnění, zlevnění a zefektivnění náborování nových pracovníků podnikům, internacionalizace pracovníků podniků ve styku a spolupráci se zahraničními praktikanty

32 Usnadnění hledání zaměstnání studentům po absolutoriu, zkrácení doby hledání zaměstnání
Přínosy školám: Těsné propojení s praxí, vylepšení statistiky škol o nezaměstnaných absolventech Internacionalizace (europeizace) vzdělávání chemiků v EU. Naučí se dobře jazyky, svou profesi, cestovat, pohybovat se po celé EU, pracovat kdekoliv v podnicích a institucích EU Zvýšení efektivnosti vzdělávání i nvestic do vzdělávání

33 Snížení nezaměstnanosti chemiků, zvýšení zaměstnatelnosti a uplat-nění v praxi, zvýšení efektivnosti investic do vzdělávání Vzájemné poskytování si služeb školami celé EU Růst kvality vzdělávání chemiků Možnost studovat chemii na školách celé EU Vzájemná vertikální i horizontální prostupnost celého systému vzdě-lávání od nejnižšího učňovského až po nejvyšší doktorandské Vývoj směrem k „jednotnému“ vzdělávacímu systému chemiků v celé EU

34 Funkce FACE jako most mezi chemickými školami, chemickým průmyslem a dalšími společen-skými institucemi FACE jako motor sbližování škol a společenské praxe, jejich vzájem-ného prorůstání a transformace škol v „podniky služeb“ společen-ské praxi Enormní informační potenciál společenství FACE je zmnohoná-soben zpřístupněním informačního kapitálu jeho jednotlivých členů a dalších sítí, do kterých jsou zapoje-ni jeho jednotliví členové (školy a jejich pracovníci)

35 Propojení databáze FACE na již existující informační sítě (např
Propojení databáze FACE na již existující informační sítě (např. Eurydice), na evropské a národní asociace zaměstnavatelů, odbo-rové i studentské organizace, pro-fesní společnosti a národní agen-tury EU, zajišťující mobility. Třídění databáze FACE podle zemí EU, partnerů projektu, forem vzdělávání a studijních programů. Funkce FACE jako odborný filtr pro vyhledávání nabídek vzdělávání s inovacemi obsahu, organizačních forem a kreditním systémem

36 Konečné produkty projektu
Síť FACE Databáze FACE Identifikované obecné trendy a definice generalizovaných speci-fických návrhů pro postupné změ-ny vzdělávání chemiků v EU.

37 Hodnota projektu pro školy jiných oborů
Tento síťový projekt je v podstatě pilotním projektem, jenž vytváří pro školy jiných oborů obecný vzor a poskytuje i motivaci k vytváření ob-dobných sítí pro školy a vzdělává-ní v jiných oborech lidské činnosti. Aplikováním tohoto vzoru se pos-tupně vytvoří síť sítí různých typů škol, dosáhne se rozumného stup-ně jednotnosti organizace a úrovně vzdělávání i vzdělání v celé EU


Stáhnout ppt "Ing. Rudolf Klančík, SPŠ Chemická akademika Heyrovského v Ostravě"

Podobné prezentace


Reklamy Google