Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, p ř ísp ě vková organizace Č ÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald Č ÍSLO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, p ř ísp ě vková organizace Č ÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald Č ÍSLO."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, p ř ísp ě vková organizace Č ÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald Č ÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT AUTOR: Mgr. Mat ě ásková Hana TEMATICKÁ OBLAST: D ě jiny um ě ní NÁZEV DUMu: Secese v našem regionu PO Ř ADOVÉ Č ÍSLO DUMu: 15 KÓD DUMu: HM_D ě jiny_um ě ní_15 DATUM TVORBY: 13. b ř ezna 2013 ANOTACE (RO Č NÍK): Prezentace seznamující se secesní architekturou na Jablonecku ( v míst ě bydlišt ě č ásti student ů ) a která motivuje ke spojení teoretického výkladu a praktického úkolu pro studenty. METODICKÝ POKYN: Pro lepší názornost prezentace obsahuje i nafocený postup práce pro praktický úkol s popisem. Kvinta/1. ro č ník, Sexta/2.ro č ník.

2 Jablonec nad Nisou – m ě sto krásných secesních staveb Secese v našem regionu

3 Něco málo z historie  R. 1356 – první zmínky o Jablonci nad Nisou.  R. 1866 – Jablonec se stal m ě stem.  R. 1906 – velmi bohaté m ě sto – spousta reprezentativních staveb. ( elegantní restaurace, honosné kavárny,m ě stské parky, divadlo). V té dob ě – v JBC žili p ř evážn ě N ě mci a Židé. Ti zbohatli na rozvoji sklá ř ského a šperka ř ského pr ů myslu. Cht ě li se vlastním zp ů sobem realizovat i v architektu ř e m ě sta a vzor našli v secesi.

4 Architekti Jablonecka  Architekti z Vídn ě – Friedrich Satz - Fellner a Helmer (spole č n ě navrhli asi 50 divadelních budov a jsou vedeni i jako architekti divadla v Jablonci).  Domácí architekti – Josef Zasche (pozd ě ji se proslavil i v Praze) - Robert Hemmrich – architekt bohatých Jablone č an ů ( dekorace orientované na bižuterní vzory). Autor návrhu na m ě stské lázn ě. Do r. 1945 – jablonecké stavby – v dobrém stavu. Potom došlo k vyhnání starousedlík ů – modernizace budov – obrovské škody. Docházelo k osekávání ozdobného štuku, m ě nil se tvar oken atd.

5 Zajímavé historické stavby  Ve starších č ástech m ě sta – spousta dom ů z období kolem r. 1900. Tyto domy – bohat ě dekorované figurami, maskami, nejr ů zn ě jšími zví ř aty, motivy vav ř ínových list ů, volných kv ě tin, kytic kv ě tin ve vázách, r ů zných druh ů strom ů ( č asto – jablon ě, jako symbol m ě sta), ornamenty ze šperka ř ského pr ů myslu.  V ě tšina fasád je zhotovena ze štukové omítky, z hmoty složené z vápna, sádry, zví ř ecí srsti a klihu. Toto zdobení – již od dob antiky, velký rozmach v období secese.

6 Úkol pro studenty, který prověří zda studenti poznají secesní stavbu  Studenti se rozd ě lí do skupinek ( každá z nich by m ě la být vybavena fotoaparátem a mapou m ě sta Jablonce).  Vyu č ující seznámí studenty s ulicemi, kde se nachází v ě tší množství secesních staveb.  Jednotlivé skupiny si vyberou oblast, kde budou po ř izovat snímky secesních budov. Úkolem je nafotit secesní stavby, soust ř edit se na dekor na fasádách, po ř ídit detailní záb ě r secesního ornamentu, všímat si tvaru oken, dve ř í, druhu omítky (pro Jablonec je typická tzv. rýhovaná omítka – vliv mnichovské secese).  Po návratu – prohlédnout fotografie, ur č it na domech typické prvky secesní architektury, p ř ípadn ě porovnat v jakém stavu se tyto budovy nachází.

7 Ukázka č. 1

8 Ukázka č.2

9 Ukázka č. 3

10 Ukázka č. 4

11 Ukázka č. 5

12 Ukázka č. 6

13 Ukázka č. 7

14 Ukázka č.8

15 Ukázka č. 9

16 Následný úkol  Na hodinu výtvarné výchovy si studenti donesou – ná č rtník, tužku, n ů žky, 2 č tvrtky, lepidlo Herkules.  Úkolem je vytvo ř it vlastní návrh na secesní ornament a navrhnout jednoduchou maketu p ř ední st ě ny secesního domu. Práce ve skupinách urychlí spln ě ní úkolu.  Dále je pot ř eba tiska ř ská barva, jednoduchý grafický lis a velký karton podle toho jak velký secesní d ů m kdo bude chtít vytvo ř it.

17 Postup práce  Ornament pracuje s rytmickým ř azením prvk ů v ploše.  Tyto prvky, č ásti ornamentu je pot ř eba nejprve navrhnout, rozkreslit, následn ě pak zjednodušit tvar linie tak, aby šla vyst ř ihnout a nalepit.  Ornament se snadn ě ji vytvo ř í tak, že se nakreslí na p ř ehnutou č tvrtku vždy jen polovina ornamentu, vyst ř ihne se, rozloží podle osy soum ě rnosti a dále se s ním pracuje – dá se otá č et, naklán ě t pod r ů zným úhlem, využít pozitiv a negativ atd.  Po vytvo ř ení optimální kombinace se jednotlivé č ásti ornamentu nalepí, nat ř ou se tiska ř skou barvou pomocí vále č ku a m ů že se tisknout pot ř ebný po č et ornament ů nad okna nebo dve ř e, v ě tšinou n ě kolik barevných variant.  Dále studenti navrhnou okna a dve ř e.  Nakonec se sestaví celá p ř ední strana secesní budovy.

18 Volné linie v ploše – první návrhy

19 Volné linie v ploše

20 Vystřihování tvarů

21 Vystřihování a tvoření ornamentů

22 Hra s pozitivem a negativem

23 Hra s prvky, natáčení, přesunování, hledání optimálního seskupení prvků pro ornament

24 Skoro již hotový ornament, připravený k tisku.

25 Nátěr ornamentu tiskařskou barvou (toto je obloukovitý ornament nad dveře)

26 Tisk z papírové matrice na lisu

27 Barevné varianty tisků

28 Skoro již hotová přední strana domu

29 ZDROJE - literatura  KLEIN, Dieter; HÖLZ, Robert. 100 Jabloneckých krás. Mnichov: Verlag Isar-Media, 2012, ISBN 978-3-9814668-2-  Uve ř ejn ě né fotografie – vlastní fotoarchiv autora


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, p ř ísp ě vková organizace Č ÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald Č ÍSLO."

Podobné prezentace


Reklamy Google