Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU, MAPOVÁNÍ POTŘEB A NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE Vítejte na úvodním workshopu v rámci nového projektu „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU, MAPOVÁNÍ POTŘEB A NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE Vítejte na úvodním workshopu v rámci nového projektu „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“"— Transkript prezentace:

1 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU, MAPOVÁNÍ POTŘEB A NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE Vítejte na úvodním workshopu v rámci nového projektu „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“

2 INFORMACE O PROJEKTU „PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY“  Žadatel: Hlavní město Praha – odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence  Realizuje: Centrum sociálních služeb Praha  Financuje: Evropský sociální fond – Operační program Praha Adaptabilita  Prioritní osa: Podpora vstupu na trh práce  Projekt je zaměřen na rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob prostřednictvím subjektů sociálního podnikání, které vznikají a rozvíjejí se na principech sociální ekonomiky.  Smyslem projektu je především podpora nastartování dlouhodobých procesů rozvoje sociálních podniků v podmínkách hlavního města Prahy.  Předmětem projektu je rozvoj koncepce SE, podpora při zakládání sociálních podniků a založení Centra sociální ekonomiky

3 INFORMACE O PROJEKTU „PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY“ CÍLOVÁ SKUPINA  Současní zaměstnavatelé - fyzické osoby a právnické osoby, které zaměstnávají znevýhodněné fyzické osoby v pracovněprávních vztazích.  Zájemci o sociální podnikání - právnické osoby, které chtějí zaměstnávat znevýhodněné fyzické osoby v pracovněprávních vztazích a znevýhodněné fyzické osoby.  Cílovu skupinu tedy tvoří především nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, zájmová sdružení, charity a diakonie, nadace, živnostníci (OSVČ), malá s.r.o., družstva, střední a větší firmy, zájemci o sociální podnikání.  Znevýhodněné osoby osoby se zdravotním postižením osoby do věku 25 let absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia (nejdéle do 30 let) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu osoby pečující do 15 let věku osoby starší 50 let věku osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmi osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech, nebo které v nich žijí osoby společensky nepřizpůsobivé - osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

4 INFORMACE O PROJEKTU „PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY“ CÍLE PROJEKTU  Podpora rozvoje sociálních podniků a organizací SE podporujících začleňování znevýhodněných osob na trh práce.  Zvýšení povědomí o principech SE a potenciálu sociálních podniků jako alternativy v podnikání.  Zvýšení povědomí veřejnosti a především zaměstnavatelů a rozvinutí tohoto způsobu podnikání s cílem odbourání všeobecných negativních předsudků.  Zvyšování efektivity a stability v podnikání stávajících sociálních podniků, poskytování poradenství a podpory v průběhu činností subjektů SE.  Podpora při zakládání nových společností na principech SE.  Vytvoření Centra sociální ekonomiky, navazování partnerství na místní úrovni mezi subjekty veřejné správy a zaměstnavateli, vytvoření informační podpory pro stávající i potenciální zaměstnavatele, ale i širokou a odbornou veřejnost.

5 INFORMACE O PROJEKTU „PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY“ AKTIVITY PROJEKTU  WORKSHOPY  VZDĚLÁVÁNÍ  ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH  CENTRUM SOCIÁLNÍ EKONOMIKY

6 INFORMACE O PROJEKTU „PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY“ WORKSHOPY  výměna zkušeností mezi stávajícími sociálními podnikateli a zájemci o sociální podnikání  řešení praktických problémů a konkrétních potřeb v oblasti sociální ekonomiky  získávání poznatků a inspirací pro činnost sociálních podniků na území hl. m. Prahy  platforma pro setkávání se s významnými hosty, odborníky, představiteli sociálních podniků a zájemci o tento druh podnikání  ideální příležitost pro získání kontaktů na úspěšné sociální firmy v Praze  navazování kontaktů s jednotlivými dalšími zainteresovanými skupinami v sociálním podnikání a odborníky na danou tématiku

7 WORKSHOPY TEMATICKÉ OKRUHY  Setkání se sociálními podnikateli – přenos dobré praxe, na základě zkušeností od domácích a zahraničních subjektů, výměna zkušeností mezi účinkujícími a účastníky, za podpory expertů z oblasti sociální ekonomiky  Setkání se zástupci orgánů státní správy – partnerství veřejné správy a sociálních podniků, debaty s veřejnými činiteli z institucí působících na území hl. m. Prahy  Finanční mix – vícezdrojové financování sociálních podniků, poskytování informací o možnosti získání dotací, prezentace zkušeností z již uskutečněných projektů a výměna zkušeností pro zájemce o čerpání dotací ze strukturálních fondů, možnosti získání dalších finančních zdrojů  Burza práce – zaměstnávání znevýhodněných osob, identifikace možností zapojení různých skupin znevýhodněných osob a osob trpících sociálním vyloučením do procesu na trhu práce, a to především z hlediska vhodnosti podnikání sociálního podniku v rámci SE v dané oblasti

8 WORKSHOPY TEMATICKÉ OKRUHY  Organizační a finanční audit sociálních podniků – prezentace a obhajoba jasných a zřetelně vymezených sociálních cílů – např. vytváření pracovních míst, školení, výcvik, poskytování místních služeb, odpovědnost za své sociální, ekonomické a enviromentální dopady  Obhajoba business plánů – produkce zboží a služeb firem, životaschopnost a udržitelnosti podnikatelských subjektů – přinášení zisku  Prezentace výrobků a služeb sociálních podnikatelů – exkurze v prostorách sociálních firem, komunikace se zaměstnanci firmy, propagace jejich práce

9 WORKSHOPY DALŠÍ INFORMACE  celkem 10 tematicky zaměřených WS  první WS – úvodní – představení projektu, mapování potřeb, nastavení spolupráce  osm WS - výjezdní semináře do pražských sociálních firem  poslední WS – závěrečný – zhodnocení výsledů projektu, výměna zkušeností, zpětná vazba  pozvánky – e-mail, webové stránky, facebook, letáčky  registrace prostřednictvím webových stránek  kapacita workshopu je maximálně 15 lidí  výstup – publikace

10 WORKSHOPY MOŽNOST PRO SOCIÁLNÍ FIRMY  prezentace svého podniku na WS  propagace výrobků a služeb  dokument  publikace

11 INFORMACE O PROJEKTU „PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY“ VZDĚLÁVÁNÍ  proškolení v podnikatelské a sociální oblasti  rozšíření znalostí ekonomických aspektů sociálního podnikání, managementu, práva a personalistky  kurzy jsou tematicky přizpůsobeny konkrétním potřebám cílové skupiny  zájemci o podnikání, NNO, OSVČ, malá s. r. o., střední a větší firmy

12 VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAMY  Z důvodu rozlišných vzdělávacích potřeb cílové skupiny je vzdělávání rozděleno do dvou vzdělávacích programů po čtyřech kurzech.  Program zaměřený na podnikatelskou oblast slouží k získávání poznatků a dovedností z oblasti klasického podnikání, zvyšování efektivity a stability.  Program zaměřený na sociální oblast umožní získání hlubších znalostí o sociální ekonomice a dovedností typické pro sociální podnikatele.

13 VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH KURZŮ – PODNIKATELSKÁ OBLAST  základy podnikání, marketing a PR, management, fungování trhu, analýzy trhu, managerské dovednosti řízení změn, efektivní a pružné rozhodování  finanční plánování, rozvaha, zdroje financování, fundraising, cash-flow, daně, provozní a investiční financování, finanční část podnikatelského plánu  specifika sociálního podniku: účetnictví SP, zdroje financování, komunitní plánování, přibližování se principům sociálního podniku, trojí prospěch, společenská odpovědnost firem, přenos dobré praxe, partnerství  HR a personalistika, nábor zaměstnanců, práce se zaměstnanci, motivace

14 VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH KURZŮ – SOCIÁLNÍ OBLAST  sociální ekonomika v ČR a zahraniční: principy sociálního podnikání, sociální a environmentální cíle, integrační funkce sociálního podniku, komunitní plánování, výběr vhodné právní formy pro SP  financování a řízení sociálního podniku: zdroje financování – granty, dotace, produkty bankovního sektoru, efektivní nakládání s finančními zdroje, fundraising  management sociálního podniku: manažerské dovednosti, řízení změn, efektivní a pružné rozhodování, transformace podnikatelského záměru, partnerství, společenská odpovědnost firem  HR a personální politika: nábor a zaměstnávání znevýhodněných zaměstnanců, nové přístupy a motivace, pracovní prostředí a etika

15 VZDĚLÁVÁNÍ DALŠÍ INFORMACE  kurzy probíhají formou interaktivní přednášky v učebně vybavené audiovizuální technikou  účastníci obdrží tištěné materiály  každý kurz trvá 2 lektorodny  1 lektoroden = dopolední a odpolední blok  registrace prostřednictvím webových stránek  kapacita kurzu je max. 10 osob  za absolvování každého kurzu obdrží účastník certifikát

16 INFORMACE O PROJEKTU „PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY“ ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH  přednášky vedené odborných metodikem doc. Ing. Marií Dohnalovou, CSc.  šíření myšlenek a koncepce sociální ekonomiky  šíření cílů projektu mezi odbornou veřejnost  6 odborných přednášek na pražských vysokých školách  host na odborné přednášce – zástupce pražské sociální firmy

17 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH OBSAH  Pojetí sociální ekonomiky v zahraničí  Definice sociálního podniku  Iniciativy v EU  Podmínky pro sociální ekonomiku ČR  Tradice solidarity v ekonomice  Třetí sektor v ČR  Znevýhodněné sociální skupiny

18 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH VÝBĚR VYSOKÝCH ŠKOLY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY  Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.  Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o.  Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií  Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.  Vysoká škola ekonomická v Praze  Univerzita Karlova v Praze – Fakulta sociálních věd

19 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH MOŽNOST PRO SOCIÁLNÍ FIRMY  natočení reportáže, rozhovoru  prezentace na odborné přednášce  publikace

20 INFORMACE O PROJEKTU „PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍ EKONOMIKY“ CENTRUM SOCIÁLNÍ EKONOMIKY  centralizované místo propagace modelu sociálního podnikání v Praze  informační zázemí projektu  místo pro komunikaci s cílovou skupinou projektu  místo pro prezentaci sociálních firem  možnost provázání a nastavení spolupráce mezi subjekty sociální ekonomiky v Praze  individuální poradenství formou konzultací zájemcům o sociální podnikání

21 CENTRUM SOCIÁLNÍ EKONOMIKY ODBORNÉ KONZULTACE  bezplatné poradenství odborníky z oboru  návaznost na témata workshopů a vzdělávacích kurzů  registrace prostřednictvím webových stránek  z odpovědí na nejčastější dotazy bude vytvořen výstupní materiál v podobě publikace  poradenství bude vycházet z individuálních potřeb cílové skupiny a zahrne především oblasti:  právní a personální poradenství  poradenství v oblasti PR a managementu  finanční poradenství  poradenství při naplňování principů sociální ekonomiky

22 CENTRUM SOCIÁLNÍ EKONOMIKY PR  propagace sociálních firem prostřednictvím prospektů a publikací  prezentace výrobků a služeb  umístění reklamy na webové stránky projektu  vytvoření „bannerů“ k vlastnímu použití i pro prezentaci na dalších webových stránkách

23 Děkujeme za Vaši účast


Stáhnout ppt "PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU, MAPOVÁNÍ POTŘEB A NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE Vítejte na úvodním workshopu v rámci nového projektu „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“"

Podobné prezentace


Reklamy Google