Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální vzdělávání a globální granty Olomouckého kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální vzdělávání a globální granty Olomouckého kraje"— Transkript prezentace:

1 Environmentální vzdělávání a globální granty Olomouckého kraje
v rámci OP VK Krajská konference EVVO , Horka nad Moravou - Sluňákov

2 GLOBÁLNÍ GRANTY GG ve čtyřech oblastech podpory:
Globální granty (GG) Olomouckého kraje v rámci OP VK od roku 2008 V rámci GG rozdělovány finanční prostředky na rozvoj vzdělávání v kraji prostřednictvím grantových projektů (GP) – vyhlašovány výzvy cca jednou ročně Tzv. měkké projekty financované z ESF (85 %) a SR (15 %) GG ve čtyřech oblastech podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání I. GG ukončeny k , momentálně realizovány GP v rámci II. GG. GP mohou být zaměřené také na podporu environmentálního vzdělávání.

3 ŽADATELÉ A CÍLOVÁ SKUPINA
Žadatelé, např. MŠ, ZŠ a SŠ vysoké školy vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání) sdružení a asociace škol města, obce, svazky obcí nestátní neziskové organizace hospodářská komora organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže Cílová skupina, např. žáci škol a školských zařízení děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami děti a žáci mimořádně nadaní děti a žáci nadaní pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pracovníci organizací působící v oblasti vzdělávání i oblasti volného času dětí a mládeže účastníci dalšího vzdělávání, pracovníci vzdělávacích institucí, lektoři

4 STATISTIKA VÝZEV DO ROKU 2012
Vyhlášeno 5 výzev v GG oblasti podpory 1.1, 6 výzev v GG 1.2 a 1.3, 4. výzvy v GG 3.2 Předloženo celkem projektových žádostí, schváleno 281, tj. cca 22,5 % žádostí úspěšných - v předložených žádostech žádáno celkem o cca 4,9 mld. Kč Schválených 281 žádostí v hodnotě cca 905 mil. Kč, tzn. na 1 projekt cca 3,2 mil Kč, nejvíce v průměru GG téměř 3,7 mil. Kč V prvních letech (výzvách) podpořen menší počet projektů s vyšším rozpočtem projektu (5,5 mil. Kč – výzvy v roce 2008), později trend k menším projektům a většímu počtu projektů (2,3 mil. Kč – výzvy v roce 2012), Nejvyšší průměrný rozpočet projektu v GG 1.1 (3,7 mil. Kč), nejméně GG 3.2 (2,8 mil. Kč)

5 POČTY PŘEDLOŽENÝCH A PODPOŘENÝCH ŽÁDOSTÍ VE VÝZVÁCH V JEDNOTLIVÝCH LETECH

6 PODPORA ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GG
Projekt je zaměřen na tzv. podporovanou aktivitu související s env. vzděláváním: Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů (GG 1.1 I). Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech (GG 1.1 II) Rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj (GG 1.1 II) Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání (GG 1.3 I) Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel (GG 1.3 II) Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj (GG 1.3 II) Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (GG 3.2) 2. Dle MI: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP (všechna GG)

7 POČET SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ (ŽÁDOSTÍ) S MI S KOMPONENTOU ŽP

8 PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GG 1.1
Celkem 9 projektů významně zaměřených na evironmentální vzdělávání z celkových 111 schválených, tj. 8,1 %

9 PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GG 1.3
Celkem 4 projekty významně zaměřené na evironmentální vzdělávání z celkových 56 schválených, tj. 7,1 %. V případě GG 1.2 a GG 3.2 lze hovořit vždy maximálně o jednom projektu, který významnějším způsobem řeší environmentální prvek: Inovace dalšího vzd. pro zaměstnance v lázeňství a cestovním ruchu (MEK-IN, s.r.o., GG 3.2)) Zahrada přátelství a porozumění (SŠ, ZŠ a MŠ, Šumperk, Hanácká 3, GG 1.2)

10 PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH GP
Název příjemce: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 Název projektu: Profesní a osobnostní rozvoj školních koordinátorů environmentální výchovy Výše finanční podpory: ,60 Kč Doba trvání projektu: 18 měsíců ( – ) Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky akreditovaných kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ a školských zařízení Olomouckého kraje tak v oblasti environmentální výchovy a přírodovědné oblasti Aktivity projektu: Motivační program STIMUL, Specializační studium pro koordinátory EVVO - E-KURZ 250, Profesionalizace koordinátorů EVVO - PROFI EVVO, Posilování kompetencí koordinátora EVVO – POSTGRADUÁL Monitorovací indikátory: 10 nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP, další MI týkající se podpořených osob – klienti služeb, poskytovatelé služeb, úspěšně podpořené osoby (celkem 406 osob)

11 PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH GP
Název příjemce: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Název projektu: Moderní výuka oboru lesnictví II Výše finanční podpory: ,08 Kč Doba trvání projektu: 24 měsíců ( – ) Hlavním cílem projektu je modernizace odborné výuky prostřednictvím zvýšení využívání informačních a komunikačních technologií při výuce a motivace žáků ke studiu na SLŠ podporou rozvíjení jejich teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti střelectví, které úzce souvisí s výukou oboru lesnictví Aktivity projektu: inovace ŠVP - zapojení nového nepovinného předmětu Střelectví, tvorba výukových pomůcek pro podporu výuky, vybavení potřebnými informačními a komunikačními technologiemi pro multimediální výuku a vybavení pro výuku střelectví, ověření výukových pomůcek ve výuce na vybraných skupinách žáků, pilotní ověření nového nepovinného předmětu Střelectví Monitorovací indikátory: 11 nově vytvořených/inovovaných produktů, z toho 8 s komponentou ŽP, 290 podpořených dětí a žáků, 8 pracovníků v dalším vzdělávání, 9 tzv. poskytovatelů služeb

12 VÝZVY 2013 Poslední výzvy vyhlášeny v GG 1.1 (3. výzva II. GG) a GG 3.2 (5. výzva) v červenci 2013 – výzva v září ukončena Zbývající alokace ,29 Kč (GG 1.1) a ,36 Kč (GG 3.2) V GG 1.1 byla vyhlášena podporovaná aktivita „Rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ Předloženo 37 žádostí v GG 1.1 a 50 žádostí v GG 3.2 Nyní probíhá hodnocení projektů, předpokládáme výsledky výzvy v únoru 2014 – schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje Další výzvy v rámci GG již nebudou vyhlašovány! Konec programového období.

13 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014 - 2020 Poučení a změny: Cíl EÚS:
Koordinátor za ČR je MMR Nyní práce na Dohodě o partnerství s EK Finální dohoda o partnerství nejdříve přelom roků 2013/2014, teprve poté proces schvalování jednotlivých OP, ty nyní průběžně připravovány Cíl Investice pro růst a zaměstnanost (EFRR, ESF, FS) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha – pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl EÚS: 5 OP přeshraniční spolupráce OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce Poučení a změny: Menší počet OP Méně podporovaných aktivit Jednotné metodiky Plná elektronizace systému Větší tlak na efektivitu a hospodárnost Návaznost na současnou podporu Program rozvoje venkova (EZFRV) OP Rybářství (ENRF)

14 OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Koordinátor přípravy MŠMT (oddělení přípravy OP VVV) Leden 2014 předpoklad předložení OP ke schválení vládě ČR, poté proces schvalování EK Spolufinancování 85 % ESF, 15 % ??? (PO 3) Hlavní cíl: Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic do rozvoje základů znalostní ekonomiky Na co bude zaměřena podpora OP VVV? PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) PO 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (ESF, EFRR) PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) PO 4: Technická pomoc

15 OP VVV – Prioritní osa 3 Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě: 1. Rozvoj inkluzívního vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) 2. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ (např. vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti přírodovědné) 3. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích (ZŠ a SŠ) 4. Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 5. Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 6. Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce

16 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OP VVV?
nebude stejně jako v OP VK cílem projektů podpora obecného povědomí o vztahu mezi životním prostředím a životem člověka a přístup a postoje vedoucí k respektu a péči o životní prostředí. V OP VVV budou prohlubovány tyto klíčové kompetence: kompetence v oblasti vědy a technologií - vedoucí k porozumění sociálním, přírodním a technologickým systémům a procesům ovlivňujícím životní prostředí (např. badatelsky orientované vzdělávání, přírodovědná gramotnost, aplikovaná statistika, sociologie – průzkumy veřejného mínění realizované žáky, technologie a energetická náročnost, apod.) osobní a občanské kompetence (např. aktivní zapojení žáků středních škol do řešení projektů energetické udržitelnosti školy apod.).

17 PŘÍJEMCI, CÍLOVÉ SKUPINY PO 3 OP VVV
Děti a žáci Studenti VOŠ Studenti VŠ (budoucí ped. pracovníky) Akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí ped. pracovníky Pedagogičtí pracovníci Rodiče dětí a žáků Pracovníci popularizující vědu Pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství Kdo bude příjemcem: Školy a školská zařízení OSS a OPŘO NNO Kraje Právnické osoby působící ve vzdělávání a v kariérovém poradenství Zaměstnavatelé (pokud poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být podpořeny z OP VVV Jaké budou typy projektů…? Pravděpodobně NE globální granty realizované kraji ČR…

18 Děkuji Vám za pozornost
Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor investic a evropských programů Oddělení grantových schémat 6. patro budovy RCO Ing. Martin Hrubý tel.:


Stáhnout ppt "Environmentální vzdělávání a globální granty Olomouckého kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google