Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYBRANÉ STATĚ Z TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV DOMOVNÍ ODPADY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYBRANÉ STATĚ Z TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV DOMOVNÍ ODPADY"— Transkript prezentace:

1 VYBRANÉ STATĚ Z TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV DOMOVNÍ ODPADY

2 Obsah Legislativa Vymezení pojmů Produkce odpadů
Přehled systémů pro manipulaci s odpady Způsoby zneškodňování odpadů

3 Motivace problému V každém objektu vznikají odpady :
jak předejít vzniku odpadů; jak odpad přemístit z místa vzniku do místa jeho zpracování; jak odpad zpracovat. Nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne!

4 Legislativa Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech
(novely zák.č.275/2002 Sb., zák. č. 188/2004Sb., zák.č. 7/2005 Sb., zák. č. 314/2006Sb, zák.č. 383/2008 Sb., zák.č. 154/2010 Sb.,) Zákon č. 477/2001 Sb. – o obalech ( novely – zák.č 94/2004 Sb. a zák. č. 66/2006 Sb.)

5 Vymezení pojmů Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1. zákona č.185/2001 Sb.

6 Vymezení pojmů Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání; Domovní odpad - pojem není zaveden zákonem ani normou. Zahrnuje tuhý odpad, který vzniká v domácnostech jako spotřební odpad jejich obyvatel. Tuhý domovní odpad (dále jen TDO) je součástí komunálního odpadu.

7 Vymezení pojmů Biologický odpad - je druh biologicky rozložitelného odpadu, který pochází ze zahrad a veřejné zeleně, dále zahrnuje potravinářský a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stravovacích nebo maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu. Kuchyňský potravinový odpad – jedná se o tu část bioodpadu zastoupenou v domovním odpadu, která vzniká z přípravy jídel a zbytky jídel.

8 Vymezení pojmů Objemný odpad - je takový komunální odpad, který vzhledem k jeho rozměrům anebo hmotnosti nelze odkládat do sběrných nádob (případně sběrných pytlů), určených pro pravidelný sběr směsného komunálního odpadu. Měrná produkce odpadů –množství odpadu vyprodukované průměrným občanem za časové období;

9 Vymezení pojmů Nakládání s odpady –shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadů; Odstraňování odpadů – jedná se především o tyto činnosti: ukládání odpadů v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování), úprava půdními procesy, spalování, konečné či trvalé uložení (ukládání v kontejnerech do dolů). Pozn.: V běžně dostupné odborné literatuře i v technické praxi se však pojem odstraňování spojuje častěji s činnostmi souvisejícími s manipulací s odpady tedy sběrem, tříděním, dopravou atd.

10 z technického vybavení
Rozdělení odpadů Odpady tuhé městské komunální z bydlení domovní objemný Z občanského vybavení z technického vybavení ze zeleně z dopravy ostatní výkopy zemin průmyslové zemědělské kapalné plynné

11 Produkce tuhých domovních odpadů
Dle druhu zástavby Dle způsobu vytápění Dle ročního období

12 Produkce tuhých domovních odpadů

13 Měrná produkce domovních odpadů
Typ zástavby Měrné množství odpadu (kg/obyvatel/týden) Měrné množství odpadu (kg/obyvatel/rok) Sídlištní zástavba velkých měst 3,0 156 Sídlištní zástavba menších měst 2,5 130 Smíšená zástavba měst Vesnická zástavba 3,8 198

14 Průměrné množství TDO v obytných budovách
Byty dle způsobu vytápění Množství odpadů kg/obyvatel/den l/obyvatel/den Bytový dům, dálkově vytápěný 0,43 2,5 Rodinný dům vytápěný tuhými palivy 1,44 3,8 Rodinný dům vytápěný plynem nebo tekutými palivy 0,61 3,3

15 Množství odpadů v účelových budovách

16 Etapy systému nakládání s odpady
Sběr, třídění a upravování; Doprava odpadů v objektu; Transport odpadů; Využívání nebo odstraňování odpadů.

17 Rozdělení systémů odstraňování odpadů
1) Nádobový 2) Potrubní a) pneumatická b) hydraulická 3) Kombinovaný 4) Lokání odstraňováni separovaných složek

18 Nádobový systém Sběr, třídění, upravování a dopravu odpadů v objektu zajišťují původci odpadů tj. obyvatelé do sběrných nádob, Odvoz odpadů svozovými vozidly, Zpracování odpadů.

19 Sběrné nádoby Popelnice – objem 110 l
D= 440 mm, v.= 900 mm, váha 25 kg Plocha pro umístění 550/550 mm, manipulační plocha 1,2 m Přidat popelnici na bioodpad

20 Sběrné nádoby Kontejner – objem 1100 l
dl.=1360 mm, š.=975 mm v.= 1175 mm, váha 170 kg Plocha pro umístění 1,5/1,75 m, manipulační plocha 1,5 m

21 Sběrné nádoby Podzemní zásobníky

22 Sběrné nádoby na tříděný odpad

23 Stanovení počtu sběrných nádob
Počet sběrných nádob: Pp – množství odpadů za sběrné období P1 – obsah sběrné nádoby Po – průměrné množství odpadů (l/os.den) M – počet obyvatel v objektu n – počet sběrných dnů (odvoz 1 týdně) Přidat součinitele

24 Stanoviště sběrných nádob
v objektu - ve dvorech, sklepích, ve sběrných komorách, mimo objekt

25 Stanoviště sběrných nádob mimo objekt
Vzdálenost od budovy do 50 m, Vzdálenost od sběrného vozu 5 až 10 m, Ochrana proti slunečnímu záření - zastřešení

26 Stanoviště sběrných nádob v budově
Přístup zvenku pro odvoz odpadů, zevnitř pro uživatele, Podlaha v úrovni chodníku, Doprava sběrných nádob z podzemí – výtah na popelnice, Zajištění větrání, Výtokový ventil + podlahová vpusť, Omyvatelný povrch stěn.

27 Výtah na popelnice

28 Vozidla s hydraulickou rukou
Svozová technika Vozidla s lisem Vozidla s hydraulickou rukou Nosiče kontejnerů

29 Inovace tradičního systému
Třídění více složek do speciálních nádob Doprava s překládkou  používání el. poháněných vozidel

30 Zhodnocení nádobového systému
Nevýhody: Hygienicky nevyhovující způsob skladování odpadů do doby odvozu, Dopravní komplikace, Omezená přizpůsobivost systému produkci odpadů v čase, Hluk, Závislost třídění na lidském faktoru.

31 Kombinovaný systém Shozy studené Horké shozy Mokré shozy
výhody, nevýhody

32 Studený shoz Shoz - šachta probíhající celým domem, na které jsou v každém podlaží vyvedeny násypné otvory.

33 Těleso shozu Používané materiály – zdivo, betonové tvárnice, železobeton, kameninové potrubí, plastické hmoty, ocelový plech; Průměr tělesa shozu min. 400mm; Instalace protipožárních zařízení; Umístění tělesa shozu s ohledem na hluk šířící se ze shozu Vnitřní plochy hladké, těleso shozu nenasákavé, plynotěsné, odolné proti mechanickému opotřebení Umístění v dispozici budovy obdobné jako u výtahů tj. neumisťovat shozy odpadů na stěny obytných místností

34 Vhozová komora V každém podlaží se společných prostorách,
Lépe bez nutnosti projít po schodech,

35 Vhozový otvor Umisťuje se do samostatné místnosti tzv. vhozové komory
Velikost závisí na průměru tělesa shozu Uzávěr těsný proti proniku zápachu, prachu a kouře Dvířka opatřit elektronickým nebo mechanickým zámkem, zabraňujícím otevření více dvířek nad sebou Při otevření dvířek vhozu musí dojít k samočinnému přerušení spojení se shozovou šachtu – např. dvojitý uzávěr 800mm nad podlahou, plocha pro manipulaci před vhozem min 1,2m široká

36 Sběrná komora Slouží pro zachycení odpadů a jejich skladování;
Dvě části: záchytný prostor a sklad popelnic; V nejnižším podlaží; Přístupná z vnějšku; Dobře větrána; Chráněna proti přehřívání. Zabírá poměrně značný prostor, lze do něj umístit i stroje pro úpravu odpadů tj. lisy, balíkovače,… Při instalaci shozu odpadu do stávající budovy vzniká problém s umístěním sběrné komory.

37 Čisticí komora V nejvyšším podlaží; Pro umístění čisticího zařízení;
Velikost stanovit dle druhu čisticího zařízení; Čištění – kartáč, prorážecí, navíjecí a dezinfekční zařízení

38 Shozy a třídění odpadu V minulosti shozy odpadů jejich třídění neumožňovaly V současnosti se používají dvě varianty Použití shozu pouze pro převažující složku odpadu Odstraňování složek odpadu v barevných pytlích

39 Zařízení na úpravu odpadů
Drtiče Lisy Balíkovací stroje

40 Zhodnocení kombinovaných systémů
Výhody Usnadnění manipulace s odpady v budovách Nevýhody Zajištění obsluhy, Šíření hluku a zápachu, Malý potenciál pro třídění (administrativní budovy), Vyšší nároky na požární bezpečnost.

41 Potrubní systémy Hydraulické Pneumatické

42 Hydraulické potrubní systémy
S vlastní kanalizační sítí Se společnou kanalizační sítí – drtiče odpadů

43 Dřezové drtiče odpadů Drcený materiál je proudem vody splavován do běžné kanalizace, Systém využíván až v 50 % domácností v USA

44 Zhodnocení hydraulických potrubních systémů
Výhody Oddělení bioodpadu od ostatních složek odpadů  omezení zápachu, snížení výskytu hlodavců,… Nevýhody Zvýšení spotřeby vody, Zatížení ČOV, Zanášení potrubních sítí  zákaz používání v ČR

45 Pneumatické potrubní systémy
Rozdělení podle úpravy dopravovaného materiálu: Bez drcení odpadů, S drcením odpadů, Doprava odpadů v kontejnerech nebo pevných pouzdrech. Rozdělení podle uspořádání: otevřené, uzavřené, polouzavřené.

46 Pneumatické potrubní systémy
Rozdělení podle tlaku plynu v systému: Přetlakové Podtlakové, smíšené

47 Pneumatická potrubní doprava

48 Pneumatické potrubní systémy
Otevřený pneumatický podtlakový potrubní systém: 1- shozová šachta, 2- shozový ventil, 3- zdroj hnacího plynu, 4- zásobník, 5- ventil, 7- odlučovač pevných částí, 8 - filtr, 9- tlumič hluku

49 Pneumatické potrubní systémy
Parametry systému: max. délka trasy 2,5 km Používané průměry potrubí D= 0,5; 0,4; 0,3 m Používané rychlosti proudění v= 10; 15; 20 m/s

50 Zhodnocení pneumatických potrubních systémů
Výhody Přizpůsobitelnost produkci odpadů v čase, Využití pro třídění, Zamezení prašnosti. Omezení hluku a dopravních komplikací. Nevýhody Značné opotřebení zařízení, Vysoké investiční náklady, Nutnost monitoringu,

51 Způsoby odstraňování odpadů
Skládkování Spalování Recyklace Kompostování

52 Požadavky na systém nakládání s domovním odpadem
Třídění odpadů, Jednoduchost pro uživatele, Hygiena práce a prostředí, Spolehlivost sytému, Přizpůsobitelnost časově proměnné produkci odpadů, Estetičnost.

53 Výpočet parametrů pneumatické dopravy
Předpoklady a zjednodušení: Homogenní koule, Posuvný pohyb tělesa, Ustálené turbulentní proudění vzduchu, Zanedbání vlivu spojů potrubí. Horizontální vedení. .

54 Výpočet parametrů pneumatické dopravy

55 Výpočet pneumatické potrubní dopravy
Průměr potrubí Rychlost vzduchu Rychlost tělesa

56 Průměr potrubí P0 -produkce 2,5 l/osoba.den
Produkce odpadu připadající na 1 násypku za sběrné období P0 -produkce 2,5 l/osoba.den n – frekvence vyprazdňování 1x za 8 hodin (n=0,33) Výpočet průměru shozové šachty Hl. vedení pod povrchem cca 1,8 m 2,5 l/osoba/den

57 Minimální rychlost proudění vzduchu
Vztah použitelný pro technickou praxi

58 Rychlost tělesa Vztah pro technickou praxi

59 Návrhu parametrů pneumatické dopravy tuhých domovních odpadů
Produkce odpadu na jednu násypku (0,66 m3/den). Zásobní objem  průměru násypné šachty (0,4 m). Průměr nejnepříznivějšího tělesa (0,25 m). Minimální rychlost proudu (8,3 m/s) – zvolena rychlost proudu 15 m/s. Rychlost tělesa (5,2 m/s) Zásobní objem násypky stanoven na 8 hod tj. poslední vyprázdnění ve 22 hod a první v 6 hod


Stáhnout ppt "VYBRANÉ STATĚ Z TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV DOMOVNÍ ODPADY"

Podobné prezentace


Reklamy Google