Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah 1. Legislativa 2. Vymezení pojmů 3. Produkce odpadů 4. Přehled systémů pro manipulaci s odpady 5. Způsoby zneškodňování odpadů 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah 1. Legislativa 2. Vymezení pojmů 3. Produkce odpadů 4. Přehled systémů pro manipulaci s odpady 5. Způsoby zneškodňování odpadů 2."— Transkript prezentace:

1

2 Obsah 1. Legislativa 2. Vymezení pojmů 3. Produkce odpadů 4. Přehled systémů pro manipulaci s odpady 5. Způsoby zneškodňování odpadů 2

3 Motivace problému V každém objektu vznikají odpady :  jak předejít vzniku odpadů;  jak odpad přemístit z místa vzniku do místa jeho zpracování;  jak odpad zpracovat. 3

4 Legislativa  Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech (novely zák.č.275/2002 Sb., zák. č. 188/2004Sb., zák.č. 7/2005 Sb., zák. č. 314/2006Sb, zák.č. 383/2008 Sb., zák.č. 154/2010 Sb.,)  Zákon č. 477/2001 Sb. – o obalech ( novely – zák.č 94/2004 Sb. a zák. č. 66/2006 Sb.) 4

5 Vymezení pojmů  Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1. zákona č.185/2001 Sb. 5

6 Vymezení pojmů  Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání;  Domovní odpad - pojem není zaveden zákonem ani normou. Zahrnuje tuhý odpad, který vzniká v domácnostech jako spotřební odpad jejich obyvatel. Tuhý domovní odpad (dále jen TDO) je součástí komunálního odpadu. 6

7 Vymezení pojmů  Biologický odpad - je druh biologicky rozložitelného odpadu, který pochází ze zahrad a veřejné zeleně, dále zahrnuje potravinářský a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stravovacích nebo maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu.  Kuchyňský potravinový odpad – jedná se o tu část bioodpadu zastoupenou v domovním odpadu, která vzniká z přípravy jídel a zbytky jídel. 7

8 Vymezení pojmů  Objemný odpad - je takový komunální odpad, který vzhledem k jeho rozměrům anebo hmotnosti nelze odkládat do sběrných nádob (případně sběrných pytlů), určených pro pravidelný sběr směsného komunálního odpadu.  Měrná produkce odpadů –množství odpadu vyprodukované průměrným občanem za časové období; 8

9 Vymezení pojmů  Nakládání s odpady –shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadů;  Odstraňování odpadů – jedná se především o tyto činnosti: − ukládání odpadů v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování), − úprava půdními procesy, − spalování, − konečné či trvalé uložení (ukládání v kontejnerech do dolů). Pozn.: V běžně dostupné odborné literatuře i v technické praxi se však pojem odstraňování spojuje častěji s činnostmi souvisejícími s manipulací s odpady tedy sběrem, tříděním, dopravou atd. 9

10 Rozdělení odpadů Odpady tuhé městské komunální z bydlení domovní objemný Z občanského vybavení z technického vybavení ze zeleněz dopravy ostatnívýkopy zemin průmyslovézemědělské ostatní kapalné plynné 10

11 Produkce tuhých domovních odpadů  Dle druhu zástavby  Dle způsobu vytápění  Dle ročního období 11

12 Produkce tuhých domovních odpadů 12

13 Měrná produkce domovních odpadů Typ zástavby Měrné množství odpadu (kg/obyvatel/týden) Měrné množství odpadu (kg/obyvatel/rok) Sídlištní zástavba velkých měst 3,0156 Sídlištní zástavba menších měst 2,5130 Smíšená zástavba měst 3,0156 Vesnická zástavba3,8198 13

14 Průměrné množství TDO v obytných budovách Byty dle způsobu vytápění Množství odpadů kg/obyvatel/den Množství odpadů l/obyvatel/den Bytový dům, dálkově vytápěný 0,432,5 Rodinný dům vytápěný tuhými palivy 1,443,8 Rodinný dům vytápěný plynem nebo tekutými palivy 0,613,3 14

15 Množství odpadů v účelových budovách 15

16 Etapy systému nakládání s odpady 1) Sběr, třídění a upravování; 2) Doprava odpadů v objektu; 3) Transport odpadů; 4) Využívání nebo odstraňování odpadů. 16

17 1) Nádobový Rozdělení systémů odstraňování odpadů 2) Potrubní 3) Kombinovaný 4) Lokání odstraňováni separovaných složek a) pneumatická b) hydraulická

18 Nádobový systém  Sběr, třídění, upravování a dopravu odpadů v objektu zajišťují původci odpadů tj. obyvatelé do sběrných nádob,  Odvoz odpadů svozovými vozidly,  Zpracování odpadů. 18

19 Sběrné nádoby  Popelnice – objem 110 l D= 440 mm, v.= 900 mm, váha 25 kg Plocha pro umístění 550/550 mm, manipulační plocha 1,2 m 19

20 Sběrné nádoby dl.=1360 mm, š.=975 mm v.= 1175 mm, váha 170 kg Plocha pro umístění 1,5/1,75 m, manipulační plocha 1,5 m 20  Kontejner – objem 1100 l

21 Sběrné nádoby 21  Podzemní zásobníky

22 Sběrné nádoby na tříděný odpad 22

23 Stanovení počtu sběrných nádob  Počet sběrných nádob:  P p – množství odpadů za sběrné období  P 1 – obsah sběrné nádoby  P o – průměrné množství odpadů (l/os.den)  M – počet obyvatel v objektu  n – počet sběrných dnů (odvoz 1 týdně) 23

24 Stanoviště sběrných nádob  v objektu - ve dvorech, sklepích, ve sběrných komorách,  mimo objekt 24

25 Stanoviště sběrných nádob mimo objekt  Vzdálenost od budovy do 50 m,  Vzdálenost od sběrného vozu 5 až 10 m,  Ochrana proti slunečnímu záření - zastřešení 25

26 Stanoviště sběrných nádob v budově  Přístup zvenku pro odvoz odpadů, zevnitř pro uživatele,  Podlaha v úrovni chodníku,  Doprava sběrných nádob z podzemí – výtah na popelnice,  Zajištění větrání,  Výtokový ventil + podlahová vpusť,  Omyvatelný povrch stěn. 26

27 Výtah na popelnice 27

28 Svozová technika  Vozidla s hydraulickou rukou  Nosiče kontejnerů 28  Vozidla s lisem

29 Inovace tradičního systému  Třídění více složek do speciálních nádob  Doprava s překládkou  používání el. poháněných vozidel 29

30 Zhodnocení nádobového systému Nevýhody:  Hygienicky nevyhovující způsob skladování odpadů do doby odvozu,  Dopravní komplikace,  Omezená přizpůsobivost systému produkci odpadů v čase,  Hluk,  Závislost třídění na lidském faktoru. 30

31 Kombinovaný systém  Shozy studené  Horké shozy  Mokré shozy 31

32 Studený shoz  Shoz - šachta probíhající celým domem, na které jsou v každém podlaží vyvedeny násypné otvory. 32

33 Těleso shozu  Používané materiály – zdivo, betonové tvárnice, železobeton, kameninové potrubí, plastické hmoty, ocelový plech;  Průměr tělesa shozu min. 400mm; 33  Instalace protipožárních zařízení;  Umístění tělesa shozu s ohledem na hluk šířící se ze shozu

34 Vhozová komora  V každém podlaží se společných prostorách,  Lépe bez nutnosti projít po schodech, 34

35 Vhozový otvor  Umisťuje se do samostatné místnosti tzv. vhozové komory  Velikost závisí na průměru tělesa shozu  Uzávěr těsný proti proniku zápachu, prachu a kouře 35

36 Sběrná komora  Slouží pro zachycení odpadů a jejich skladování;  Dvě části: záchytný prostor a sklad popelnic;  V nejnižším podlaží;  Přístupná z vnějšku;  Dobře větrána;  Chráněna proti přehřívání. 36

37 Čisticí komora  V nejvyšším podlaží;  Pro umístění čisticího zařízení;  Velikost stanovit dle druhu čisticího zařízení; 37

38 Shozy a třídění odpadu  V minulosti shozy odpadů jejich třídění neumožňovaly  V současnosti se používají dvě varianty 1. Použití shozu pouze pro převažující složku odpadu 2. Odstraňování složek odpadu v barevných pytlích 38

39 Zařízení na úpravu odpadů  Drtiče  Lisy  Balíkovací stroje 39

40 Zhodnocení kombinovaných systémů Výhody  Usnadnění manipulace s odpady v budovách Nevýhody  Zajištění obsluhy,  Šíření hluku a zápachu,  Malý potenciál pro třídění (administrativní budovy),  Vyšší nároky na požární bezpečnost. 40

41 Potrubní systémy  Hydraulické  Pneumatické 41

42 Hydraulické potrubní systémy  S vlastní kanalizační sítí  Se společnou kanalizační sítí – drtiče odpadů 42

43 Dřezové drtiče odpadů  Drcený materiál je proudem vody splavován do běžné kanalizace,  Systém využíván až v 50 % domácností v USA 43

44 Zhodnocení hydraulických potrubních systémů Výhody  Oddělení bioodpadu od ostatních složek odpadů  omezení zápachu, snížení výskytu hlodavců,… Nevýhody  Zvýšení spotřeby vody,  Zatížení ČOV,  Zanášení potrubních sítí  zákaz používání v ČR 44

45 Pneumatické potrubní systémy  Bez drcení odpadů,  S drcením odpadů,  Doprava odpadů v kontejnerech nebo pevných pouzdrech. 45 Rozdělení podle úpravy dopravovaného materiálu: Rozdělení podle uspořádání:  otevřené,  uzavřené,  polouzavřené.

46 Pneumatické potrubní systémy  Podtlakové, 46 Rozdělení podle tlaku plynu v systému:  smíšené  Přetlakové

47 PNEUMATICKÁ POTRUBNÍ DOPRAVA

48 Pneumatické potrubní systémy 48 Otevřený pneumatický podtlakový potrubní systém: 1- shozová šachta, 2- shozový ventil, 3- zdroj hnacího plynu, 4- zásobník, 5- ventil, 7- odlučovač pevných částí, 8 - filtr, 9- tlumič hluku

49 Pneumatické potrubní systémy 49 Parametry systému: - max. délka trasy 2,5 km - Používané průměry potrubí D= 0,5; 0,4; 0,3 m - Používané rychlosti proudění v= 10; 15; 20 m/s

50 Zhodnocení pneumatických potrubních systémů Výhody  Přizpůsobitelnost produkci odpadů v čase,  Využití pro třídění,  Zamezení prašnosti.  Omezení hluku a dopravních komplikací. Nevýhody  Značné opotřebení zařízení,  Vysoké investiční náklady,  Nutnost monitoringu, 50

51 Způsoby odstraňování odpadů  Spalování  Skládkování  Kompostování  Recyklace 51

52 Požadavky na systém nakládání s domovním odpadem  Třídění odpadů,  Jednoduchost pro uživatele,  Hygiena práce a prostředí,  Spolehlivost sytému,  Přizpůsobitelnost časově proměnné produkci odpadů,  Estetičnost. 52

53 Výpočet parametrů pneumatické dopravy Předpoklady a zjednodušení:  Homogenní koule,  Posuvný pohyb tělesa,  Ustálené turbulentní proudění vzduchu,  Zanedbání vlivu spojů potrubí.  Horizontální vedení..

54 Výpočet parametrů pneumatické dopravy

55 Výpočet pneumatické potrubní dopravy 55  Průměr potrubí  Rychlost vzduchu  Rychlost tělesa

56  Produkce odpadu připadající na 1 násypku za sběrné období Průměr potrubí P0 -produkce 2,5 l/osoba.den n – frekvence vyprazdňování 1x za 8 hodin (n=0,33)  Výpočet průměru shozové šachty Hl. vedení pod povrchem cca 1,8 m

57 Minimální rychlost proudění vzduchu

58 Rychlost tělesa

59 1) Produkce odpadu na jednu násypku (0,66 m 3 /den). 2) Zásobní objem  průměru násypné šachty (0,4 m). 3) Průměr nejnepříznivějšíh o tělesa (0,25 m). 4) Minimální rychlost proudu (8,3 m/s) – zvolena rychlost proudu 15 m/s. 5) Rychlost tělesa (5,2 m/s) Návrhu parametrů pneumatické dopravy tuhých domovních odpadů


Stáhnout ppt "Obsah 1. Legislativa 2. Vymezení pojmů 3. Produkce odpadů 4. Přehled systémů pro manipulaci s odpady 5. Způsoby zneškodňování odpadů 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google