Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový občanský zákoník v knihovnách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový občanský zákoník v knihovnách"— Transkript prezentace:

1 Nový občanský zákoník v knihovnách
JUDr. Lenka Zemanová Lindová

2 Úvod http://zpravy.ihned.cz/obcansky-zakonik/
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Účinnost Obsah Pět částí Celkem 3081 ustanovení Obecná část, rodinné právo, absolutní majetková práva, relativní majetková práva, přechodná ustanovení Meze přednášky

3 Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.

4 Soukromé a veřejné právo
Soukromé právo upravuje záležitosti jedince Veřejné právo upravuje záležitosti celku S – občanské, rodinné právo V – ústavní, správní, finanční právo

5 Soukromé a veřejné právo
Knihovny založené obvykle podle veřejného práva Založení příspěvkových organizací se změna v podstatě netýká Platí obecná ustanovení o právnických osobách – název, sídlo, jednání Změny do tří let – povinnost zřizovatele

6 Péče řádného hospodáře
§ 159 odst. 1 NOZ stanoví povinnost, aby každý kdo přijme funkci člena voleného či jmenovaného orgánu PO, vykonával tuto funkci s potřebnými znalostmi + pečlivostí + nezbytnou loajalitou Ten, kdo toho není schopen, přesto vykonává funkci, i když to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, tak ten jedná nedbale – důsledky této domněnky se promítají do náhrady škody

7 Převaha dispozitivních norem
Od zákona ke možné se ve většině případů odchýlit Menší množství kogentních norem

8 Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

9 Vnitřní předpis Knihovní řád – nutnost dodržování z obou stran
Stanoví pravidla pro půjčování a vracení knih Termíny vracení knih, poplatky Následky prodlení, smluvní pokuta, úrok z prodlení, upomínky Čtenář musí projevit prokazatelně souhlas s pravidly

10 Výpůjčka Bezplatné dočasné užívání Týká se nezuživatelné věci
Vypůjčitel nabývá právo věc užívat ujednaným způsobem nebo způsobem přiměřeným povaze věci, pokud nebyl způsob sjednán Vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě bez svolení půjčitele Půjčitel je povinen poučit vypůjčitele o způsobu užití, pokud není běžně známý Věc lze vrátit předčasně Obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel Mimořádné náklady nese půjčitel Práva nutno uplatnit do tří měsíců od vrácení věci

11 Svéprávnost Plná svéprávnost zletilostí Nezletilí – totožná úprava
18. rok uzavření manželství přiznání svéprávnosti Nejsou-li podmínky splněny, soud návrhu vyhoví, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého tudíž lze emancipovat např. i osobu mladší 16 let

12 Promlčení Práva mají být uplatněna včas
Uplyne-li promlčecí lhůta, dlužník může u soudu vznést námitku promlčení a soud nemůže právo přiznat Dispozitivní normy Obecná promlčecí lhůta je tři roky Majetkové právo se promlčí po deseti letech Dohoda stran 1-15 let

13 Odkaz Pohledávka na vydání určité věci z pozůstalosti, např. obraz, váza, knihy... Odkazovník neodpovídá za dluhy zůstavitele Lze odkázat i věc ve vlastnictví dědice Každému z dědiců musí zůstat hodnota jedné čtvrtiny dědictví nezatížené odkazy

14 Smlouvy Doporučuji uvádět do smluv, že dodatky je třeba uzavírat písemně.

15 Kupní smlouva Prodávající převádí za kupní cenu vlastnictví věci na kupujícího Písemná forma u koupě nemovitosti Prodávající je povinen upozornit kupujícího na vady věci Práva z vadného plnění: Nutnost oznámit bez zbytečného odkladu do 2 let Záruka za jakost – prohlášení prodávajícího, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti Podstatné porušení smlouvy Dodání nové věci Oprava Přiměřená sleva Odstoupení od smlouvy Nepodstatné porušení smlouvy Odstranění vady

16 Osvobození od daně územními samosprávnými celky a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi, příležitostných bezúplatných nabytí movitého majetku a jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje Kč.

17 Spolek – přechodná ustanovení
Sdružení podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se považují za spolky po NOZ Pokud obsahuje zakládající dokument odporující ustanovení, zanikájí k Ostatní změny je nutné provést do Název musí obsahovat – spolek nebo zapsaný spolek

18 Spolek - znaky Spolek může být založen nejméně třemi osobami
Existuje společný zájem Dobrovolnost Samosprávnost Hlavní činností je uspokojování a ochran zájmů členů spolku Spolky nelze zakládat za účelem podnikání

19 Kontakt JUDr. Lenka Zemanová Lindová


Stáhnout ppt "Nový občanský zákoník v knihovnách"

Podobné prezentace


Reklamy Google