Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PODVÝBORU PRO DOPRAVU HOSPODÁŘSKÉHO VÝBORU PSP 3.března 2011 Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PODVÝBORU PRO DOPRAVU HOSPODÁŘSKÉHO VÝBORU PSP 3.března 2011 Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PODVÝBORU PRO DOPRAVU HOSPODÁŘSKÉHO VÝBORU PSP 3.března 2011 Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

2 1. DOPRAVNÍ POLITIKA ČR NA LÉTA 2005 – 2013 (usnesení vlády č.882 z 13.7.2005)  na ni byla vybudována kapacita • personální – v oblasti technicko inženýrské i v dělnických profesích (včetně odborných vyškolení) • projekční a inženýrsko-přípravářská • zajištění speciální jednoúčelově použitelné mechanizace • vybudování výrobních základen (betonárky, obalovny, prefy) • zřízení speciálního technického a technologického zázemí (laboratoře, zkušebny) • zavedení středisek výzkumu a vývoje  vybudovaná kapacita prokázala schopnost realizace staveb v objemu 100 mld. Kč ročně 2. PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR (ze 4.srpna 2010) „Vláda zachová výši investic do dopravní infrastruktury. Vedle prostředků státního rozpočtu zapojí do financování dopravní infrastruktury také PPP projekty“  potvrdila připravenost vlády pokračovat v proinvestiční politice  znamená to ročně cca 100 mld. Kč  představuje podíl 2,5% HDP  je v souladu s doporučením Evropské komise Oba materiály potvrdily nutnost vytvoření a udržení potřebné kapacity

3  podle World Economic Forum patří infrastruktura v ČR mezi evropský podprůměr  mezi hodnocenými státy je až na 80. místě podle kvality silnic a celkově podle kvality infrastruktury na 39. místě Faktory SWOT analýzy: • Silné stránky: geografická poloha předurčující ČR pro roli tranzitní země • Slabé stránky: hustota dopravních sítí je sice vysoká, ale problematická je jejich kvalita a pokrytí dálnicemi a vysokorychlostními železničními koridory • Příležitosti: zvýšení kvality DI, výstavba vysokorychlostních železnic, dobudování sítě dálnic • Hrozby: - bez investic do zkvalitnění DI nebude ČR schopna využít geografické dostupnosti hlavních exportních trhů - ztráta konkurenceschopnosti

4  předpokládá do roku 2025 vybudovat pouze 480 km dálnic a rychlostních komunikací, to není ani polovina rozsahu potřebného k dobudování páteřní sítě komunikací  je v rozporu s „Politikou územního rozvoje ČR“ schváleného vládou ČR  je v rozporu s „Analýzou konkurenceschopnosti ČR“ vydanou MPO  uvažuje s nedostatečnou výší národních zdrojů v rozpočtu  zpracování jednotlivých dopravních oborů je nevyvážené  do projektů PPP jsou zařazeny nepřipravené stavby  zjednodušená multikriteriální analýza je bez jakýchkoli návrhů řešení  neřeší možnosti a varianty k získání dalších finančních zdrojů Dokument je defenzivní, nezajišťuje potřebný rozvoj DI, nehledá alternativy financování – SPS ho odmítá

5  byla vypracována na základě „politického zadání“ – jakého ?  mělo jím být jednoznačně Programové prohlášení vlády ČR !  potřeba finančních zdrojů do roku 2025 je 1,1 bil. Kč, dokument stanovuje mld. Kč, v tom • 110 mld. Kč z projektů PPP (v Evropě se u žádného projektu PPP nepodařila prokázat efektivnost systému) • prostředky na údržbu • podíl na spolufinancování  nebude-li PPP, bude investiční výstavba snížena o polovinu, nebudou realizovány 4 nejdůležitější projekty  zdroje z fondů EU měly navyšovat prostředky, ale suplují je větším dílem, v období 2014 – 2020 je nahrazují téměř úplně

6  dopad na vysokou ekonomickou nestabilitu stavebních firem  silné omezování počtu pracovníků, odchod odborníků, zvyšování nezaměstnanosti  snižování prestiže oboru stavebnictví  zatížení nevyužíváním základních prostředků (trvají náklady na odpisy)  uzavírání některých výrobních základen  rušení specializovaných provozoven přispívajících k rozvoji oboru (laboratoře)  omezení prostředků do oprav a údržby základních prostředků  odklon od moderních a ekologických technologií k levnějším technickým postupům  bez znalosti koncepce nelze plánovat strategii rozvoje nebo udržení firmy  firmy zabývající se budováním dopravní infrastruktury propustí 25 – 40 tis. pracovníků, kromě nich přibydou další nezaměstnaní v navazujících oborech

7 Snížení příjmů  daně z příjmu společností (právnických i fyzických osob)  daně z příjmu zaměstnanců  spotřební daň  DPH  pokles kupní síly obyvatelstva, snížení spotřeby Přínosy pro státní rozpočet a fondy činí 228 tis. Kč na 1 zaměstnaného pracovníka Zvýšení výdajů  sociální podpory a dávky v nezaměstnanosti Úspora výdajů činí 94 tis. Kč na 1 nezaměstnaného pracovníka Každý investovaný 1 mil. Kč generuje stabilizaci 3 pracovníků v ekonomice Další dopady  na hospodářský rozvoj regionů  na zanedbání úrovně dopravní sítě  na bezpečnost na komunikacích  na újmu na životním prostředí

8  představy o úsporách jsou iluzorní, dojde ke zvýšení ceny  náklady jsou přímo úměrné velikosti stavby • konzervace stavby, uzavření nebo likvidace základen zařízení staveniště, odstavení betonárek, obaloven • odvoz materiálu a mechanizace • zabránění přístupu veřejnosti, zajištění bezpečnosti (u liniových staveb velmi obtížné) • ostraha, zajištění před vandalismem • revitalizace po znovuotevření • škody způsobené klimatickými vlivy, krádežemi, vandalismem  ohrožení platnosti dokladů  nárůst cen materiálů, energií, dopravy  případné změny projektů, objektové skladby, dodatečné požadavky, atd. Ministerstvo dopravy přiznává, že nedisponuje dostatečnými informacemi pro zpracování analýzy negativních dopadů.

9 RokPočet akcíFinanční náklad 20064493.197 20074233.021 20083622.150 20092762.206 2010 53 341  od poloviny r. 2009 se nevypisují žádné nové zakázky projektové a inženýrské přípravy  projekční firmy pouze dokončují nasmlouvané zakázky  vývoj výdajů na přípravu staveb do roku 2013 se blíží nule  předpoklad využití projekčních kapacit pro rok 2011 je 30%

10  ohrožení realizovatelnosti staveb plánovaných na léta 2011 – 2013 • krátí se životnost vydaných ÚR a SP • propadají platnosti vyjádření, stanovisek a rozhodnutí • hrozí žádosti o navrácení pozemků  ztráta pracovních míst  odchod vysoce kvalifikovaných odborníků  omezení prací na vytváření koncepcí  omezení činnosti v provádění expertiz a optimalizace projektů  přímé ohrožení zdrojů EU na projekty v období 2014 – 2020 pro jejich nepřipravenost (příprava trvá 6 – 8 let)  negativní dopad do investičních programů v období opětovného nastartování ekonomického růstu

11  ČR byla v rámci EU • výší schodku na 13. místě (Lucembursko 0,7%, ČR 5,8%, Řecko 15,4%) • výší dluhu na 6. místě (Estonsko 7,2%, ČR 35,3%, Řecko 125,8%) • nárůstem dluhů na 13. místě (Bulharsko – 10%, ČR 35%, Irsko 445%)  škrty nejsou v souladu s rozhodnutím summitů k politice EU  vedou mj. k devastaci oboru stavebnictví  není důvod k pasivitě české vlády  doporučuje se požádat EIB o úvěr na vlastní zdroje (za obdobných podmínek jako Slovensko)  jaké jsou škody z nepodpoření růstových opatření podle operačních programů?  jaké jsou důsledky špatných manažerských rozhodnutí?

12  pro určení priorit  pro kvalitní investorskou přípravu (územní plánování, výkupy)  pro zajištění časového prostoru pro přípravu staveb  pro zlepšení legislativy  pro přípravu zahájení konkrétních projektů PPP  pro včasnou přípravu konkrétních staveb  pro zajištění kvalitní projektové přípravy a projektové dokumentace  pro správné nastavení standardů staveb  pro minimalizaci dodatečných požadavků změn v projektové dokumentaci  pro plynulost čerpání peněz z fondů EU

13 Spolkový ministr dopravy, výstavby a místního rozvoje Peter Rausamler - ze zdůvodnění protikrizových opatření: „Investice do našich dopravních cest jsou investicemi do životně důležitých tepen našeho národního hospodářství, předpokladem ekonomického úspěchu naší země. Naše dálnice a silnice jsou nejvýznamnějšími nositeli dopravy, proto má péče o výkonnou dálniční a silniční síť prvořadý význam. Důležitým partnerem při zvládání tohoto úkolu je stavebnictví.“  investice jsou vkladem do budoucnosti státu, vytváří díla dlouhodobé životnosti  stavebnictví patří mezi pilíře rozvoje české ekonomiky  zaměstnává téměř 500 tisíc pracovníků Vláda rozpočtové odpovědnosti by si měla uvědomit význam investic jako jednoho z významných nástrojů k překonávání dopadů ekonomické krize. Tuto zásadu realizuje většina zemí, naše ministerstvo dopravy předkládá defenzivní dokument


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PODVÝBORU PRO DOPRAVU HOSPODÁŘSKÉHO VÝBORU PSP 3.března 2011 Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google