Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář1 Příklady dobré praxe Projekt „Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář1 Příklady dobré praxe Projekt „Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími."— Transkript prezentace:

1 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář1 Příklady dobré praxe Projekt „Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy“ Řešitelé: CSVŠ, v.v.i., UJAK

2 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář2 Příklady dobré praxe Uvádíme příklady vybrané, rozhodně se nejedná o výčet všech příkladů, které je možné na veřejných vysokých školách získat Snahou bylo vybrat příklady tak, aby byly specifické pro danou školu a aby se jejich tématiky v celém sledovaném vzorku vysokých škol nepřekrývaly Souhrnné zpracování příkladů dobré praxe vyplývajících z Dlouhodobých záměrů, jejich aktualizací a výročních zpráv budou uvedeny v monografii „Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy“ Příklady sledujeme v několika oblastech: •vzdělávací činnost •spolupráce s externími partnery ve všech činnostech vysoké školy •péče o absolventy

3 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář3 České vysoké učení technické v Praze Bakalář přírodních věd 6 semestrů Bakalář technických věd 8 semestrů Inteligentní budovy Provoz jaderných energet. zařízení Master of Automotive Engineerig Průmyslový design Strojírenství 6 semestrů A/B Navazující magisterské studium 4 semestry PŘIJÍMACÍZKOUŠKY Zájemci mimo FS Zájemci mimo FS Vyrovnávací CŽV Společný 1. ročník – vyučovaný na úrovni A i B Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Vyrovnávací CŽV

4 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář4 Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií •20 ze 180 kreditů lze použít pro výběr z široké nabídky fakultních, mezifakultních i meziuniverzitních předmětů •pilotní projekt ve spolupráci s firmou Microsoft - 20 kreditů  předměty s obsahovou náplní stanovanou firmou Microsoft  získání řady certifikovaných kvalifikací MCP Microsoft certified professional“. Obecné požadavky z průmyslu •Jazyková vybavenost •Praxe jako součást studijního programu •Schopnost týmové práce •Schopnost prezentace dosažených výsledků •„soft skills“ - sociální chování, respektování autorit, respektování atických kodexů a norem apod. •Evropská dimenze vysokoškolského vzdělávání •Ochota pracovat mimo svůj region a v nestandardních časových režimech Názor akademických pracovníků Většinu těchto požadavků nelze zařadit jako „předmět“ do studijního programu, měly by však prolnout celou výukou jako její „výchovný aspekt“.

5 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář5 Západočeská univerzita v Plzni Spolupráce ZČU v Plzni s koncernem ABB •založení plzeňského regionálního inženýrského centra ABB s celosvětovou působností „Regional Engineering Centre Power Generation Central Europe“. Dosavadní konkrétní výsledky spolupráce •Velmi úspěšné uplatnění absolventů ZČU v nově vybudovaném plzeňském inženýrském centru ABB „Regional Engineering Centre Power Generation Central Europe“. •V oblasti popularizace technických oborů byly založeny a podporovány dvě studentské soutěže (pro vysokoškoláky a pro studenty střední školy) •Byla úspěšně nastartována spolupráce v oblasti doktorských studijních programů •Sponzorování a budování nové laboratoře „Regulační techniky a elektrických pohonů“ na ZČU. •Intenzivně probíhá spolupráce v oblasti bakalářských a diplomových prací. •V současné době je připravován projekt výuky s využitím infrastruktury ABB •Velmi intenzivně se rozvíjí spolupráce v oblasti společných grantových a rozvojových projektů ( OP VpK a OP VaVpI).

6 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář6 Technická univerzita v Liberci Příklad spolupráce s průmyslem i mezifakultní spolupráce na universitě - nanovlákna •Autorství světoznámého patentu na výrobu nanovláken •Výzkum a vývoj nanovlákenných materiálů a nanokompositů pro nejrůznější aplikace •Unikátní akustické a filtrační vlastnosti nanovlákenných materiálů •Využití nanovlákenných materiálů v medicínských aplikacích •Mezinárodní ocenění akademických pracovníků i studentů „Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ (OP VaVpI) Projekt vychází z rozsáhlého výzkumu“ •nanovláken na Fakultě textilní, •nanopovrchů na Fakultě strojní •a nanočástic na Fakultě mechatroniky. •Fakulta mechatroniky (ve spolurpáci s dalšími třemi fakultami TUL) - studijní program Nanotechnologie, Průmyslové zázemí je připraveno absorbovat a realizovat očekávané výsledky

7 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář7 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/L Výsledky komplexního hodnocení kvality – názory vnějších hodnotitelů •Zástupci města, regionu, ředitelé významných podniků a středních škol konstatovali vysoce nadstandardní vztahy mezi UJEP a regionem a ochotu ke spolupráci. •Zástupci výrobních podniků jako zaměstnavatelé absolventů UJEP vyjádřili svůj zájem a ochotu spolupracovat s univerzitou na úpravě a aktualizaci studijních programů podle představ a potřeb podniků. Hmotně také podporují vybrané studenty – obvykle ty, jejichž rodiče jsou v daném podniku zaměstnáni. •Aktivně se projevuje a pracuje Spolek absolventů a přátel UJEP, jehož činnost univerzita vítá a podporuje ji, neboť představuje jednu z jejích silných stránek. •Ředitelé Střední odborné školy a Gymnázia v Ústí nad Labem oceňovali spolupráci mezi svými školami a UJEP. •Zástupci města a regionu přispívají k posílení atraktivity UJEP (cena primátora, řešení sociálních otázek zaměstnanců a studentů aj.). •V rámci vnějších vztahů je nutno zdůraznit dlouhodobé a opakované aktivity FUD přínosné pro město i celý region (výstavy, vliv umění na duševní rozvoj obyvatel, spolupráce s německými kulturními institucemi). •Pracoviště fakulty v Dubí výrazným způsobem charakterizuje výborný vztah podnikatelské sféry regionu k UJEP.

8 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář8 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava naplňuje poslání – stát se základem inovačního pólu excelence Moravskoslezského kraje zejména v oblastech transferu technologií, aplikovaného výzkumu a vývoje a rozvoje inovační infrastruktury. zahájení činnosti Podnikatelského inkubátoru (PI) a Centra pokročilých inovačních technologií (CPIT) Inkubátor •je důležitou součástí aktivit univerzity v oblasti spolupráce s průmyslem a podpory inovací. •vytváří nové centrum podnikatelského dění s dynamickou a tvůrčí atmosférou uprostřed vysokoškolského areálu VŠB-TUO, nabízí moderní architekturu, kvalitní napojení na dopravní infrastrukturu, dynamické tvůrčí prostředí s přímým vlivem akademického světa a úzkou vazbou na vzdělávací a výzkumnou infrastrukturu VŠB-TUO. Centrum transferu technologií Centrum transferu technologií (CTT) je nedílnou součástí podpory aktivit pro spolupráci s průmyslem. CTT obecně poskytuje služby pro •akademický sektor, •sektor podnikatelský, •ale také pro zájemce z řad veřejnosti v mnoha oblastech od zprostředkování ochrany předmětů průmyslového vlastnictví a spolupráce s praxí až po poskytování informací o 7. rámcovém program Evropské unie.

9 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář9 Universita Tomáše Bati ve Zlíně Vědeckotechnický park poskytuje komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání firem ve Zlínském kraji nabízí k pronájmu exkluzivní prostory – nadstandardně vybavené kanceláře a laboratoře, technické a sociální zázemí, prostory pro semináře a workshopy o celkové výměře 5 600 m 2 zajišťuje služby vědeckých a výzkumných pracovníků, expertní služby specializovaných laboratoří, služby projektových manažerů a specializované služby odborníků v oblasti ochrany průmyslových a duševních práv realizuje transfer technologií z výzkumné sféry do průmyslové praxe podporuje inovační firmy, vědu, výzkum a vývoj.

10 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář10 Univerzita Pardubice Odborná spolupráce univerzity s institucemi v regionu • Krajský úřad Pardubického kraje - společné projekty, partnerství • Magistrát města Pardubice - společné projekty, partnerství • Úřad práce – partnerství, společné iniciativy • Krajská hospodářská komora Pardubického kraje - partnerství • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje - partnerství, společné iniciativy • VÚOS, a. s., Pardubice – Rybitví - společný projekt Regionální informační a kontaktní centrum Pardubice (RIKoC) • SYNPO, a. s., Pardubice - společné projekty Fakulta restaurování – konkrétní práce pro region • Technické služby Svitavy - restaurátorské práce na hřbitově ve Svitavách. • Římskokatolická farnost Stará Boleslav - restaurování soch sv.Víta a sv. Václava. • Římskokatolická farnost Stará Boleslav - restaurování soch sv. Jana a sv. Antonína. • Město Litomyšl - restaurování 2 náhrobků na hřbitově v Litomyšli. • Mgr. Jan Vojtěchovský - restaurování nástropní malby – zámek Lnáře. • Národní památkový ústav Praha 1 - památková obnova 8 pískovcových soch na mostě ve Žďáru nad Sázavou

11 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář11 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Propagace •V uplynulém období byla vytvořena stabilní partnerská struktura v čele s generálním partnerem Unipetrol a partnery projektů Zentiva a.s., Preciosa, Procter and Gamble (v letech 2002 až 2004 i Appian Group). •Partneři se podíleli na přípravě některých studijních programů, umožnili rozvinout velmi ofenzivní propagační kampaň zejména mezi uchazeči o studium. •Grafický manuál a propagační materiály jsou hodnoceny jako jedny z nejlepších mezi českými vysokými školami. •Propagační nástroj Hodina moderní chemie je naprosto ojedinělou a nesmírně úspěšnou aktivitou pro nábor uchazečů o studium na VŠCHT Praha.

12 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář12 Česká zemědělská univerzita v Praze Podstatnou bází úspěchů univerzity je systematická péče o různostranný kvalifikační růst pracovníků univerzity. •Příslušné aktivity zabezpečuje na ČZU v současnosti Katedra profesního a personálního rozvoje (dále KPPR) – součást nedávno založeného Institutu vzdělávání a poradenství, •aktivity KPPR jsou směrovány především dovnitř univerzity. Katedra organizuje různé formy vzdělávání v oblasti primární pedagogické přípravy mladých pedagogů univerzity, •působí v oblasti zvyšování pedagogických kompetencí vysokoškolských pedagogů, rozvoje prezentačních a pedagogických dovedností pro doktorandy, •podílí se na sociálně-psychologickém poradenství pro studenty (příp. i zaměstnance), •nabízí krátkodobé kurzy pro zaměstnance i nepedagogické pracovníky, •podílí se na poradenství v oblasti uplatnění absolventů, •spolupodílí se na realizaci hodnocení pedagogického procesu na univerzitě.

13 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář13 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně V oblasti výuky •Univerzita v současnosti věnuje zvýšenou pozornost posilování vazeb mezi vzdělávací a výzkumnou činností. •V procesu zkvalitňování studia se v současnosti zaměřuje na zvýšení flexibility absolventů. •Vyhledávají se způsoby zařazení praxe do bakalářského studia. •Do studijních programů zakomponuje možnost navázat na kurzy celoživotního vzdělávání. •Pro podporu distanční formy studia jsou vyvíjeny systémy pro tvorbu e-learningových učebních opor a kurzů. Aktivity jsou směrovány zejména do oblasti •vědecko-výzkumné činnosti flexibilně přizpůsobené potřebám praxe a společenské objednávky, •rozvoje technologických center a inovačních parků, •uplatnění inovačního charakteru výzkumných projektů, •případné komercionalizace výsledků projektů s cílem efektivnějšího získávání zdrojů z prostředků Evropské unie

14 Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář14 Vysoká škola ekonomická v Praze Péče VŠE o uplatnění absolventů •o absolventy VŠE je v praxi velký a trvalý zájem, •do roku 2010 však zesílí tvrdá konkurenci daná vzrůstajícími počty absolventů ostatních vysokých škol ekonomického zaměření. Proto je nutná– •vyšší kvalita studia poskytujícího flexibilitu budoucích absolventů, •podpora zaměstnatelnosti absolventů všemi prostředky, především dobře fungujícím poradenstvím. Profesní poradenství zabezpečuje Centrum profesní orientace •poskytuje studentům informace o nabízeném zaměstnání v době studia a umožňuje firmám vyhledat kvalifikovaně své budoucí zaměstnance, •Studentům se rovněž nabízí psychologická diagnostika a workshopy zaměřené na podporu uplatnění na trhu práce (například na témata „Jak uspět u přijímacího pohovoru“, „Jak najít práci svých snů“ a podobně.) •VŠE i jednotlivé fakulty pořádají pravidelně setkání s bývalými absolventy. •Škola podporuje činnost Spolku absolventů Ekonom.


Stáhnout ppt "Praha, listopad 2009SPAV - diseminační seminář1 Příklady dobré praxe Projekt „Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími."

Podobné prezentace


Reklamy Google