Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání starostů obcí Hořicka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání starostů obcí Hořicka"— Transkript prezentace:

1 Setkání starostů obcí Hořicka
e-Government v obcích „elektronizace agend“ Setkání starostů obcí Hořicka Ing. Jaroslav Vais Mgr. Michal Kuchta Helena Vanická

2 e-Government http://www.mvcr.cz/egovernment.aspx
zabývá se elektronizací výkonu veřejné správy jedná se o transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií plně v kompetenci Ministerstva vnitra České republiky

3 eGON symbol eGovernmentu
mozek: centrální registry srdce: zákon o eGovernmentu prsty: Czech POINT oběhová soustava: komunikační infrastruktura veřej. správy

4 Centrální registry základní registry veřejné správy
Současná roztříštěnost, nejednotnost ve vedení databází, duplicita v pořizování dat vede k přijetí zákonů, které registry sjednotí na jedno místo, což umožní bezpečné sdílení (čerpání) dat registrů mezi orgány veřejné správy a zároveň umožní přístup k těmto registrům občanům a oprávněným práv. a fyz. osobám Registr obyvatel - „ROB“ Registr osob (všech osob s právní subjektivitou) - „ROS“ Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - „RUIAN“ Registr práv a povinností (obsahuje práva a povinnosti osob a obyvatel) - „RPP“

5 Czech POINT se osvědčil Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do Jičína výpis z rejstříku trestů lze získat ihned v místě své obce a nemusí se čekat na dopis z rejstříkového soudu výpis z obchodního a živnostenského rejstříku od : výpis bodového hodnocení osoby, seznam kvalifikovaných dodavatelů, registr účastníků provozu MA ISOH (autovraky) 2980 kontaktních míst v ČR, z toho 1720 obecních a kraj. úřadů

6 Oživení srdce eGona zák. č. 300/2008 Sb
Oživení srdce eGona zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverze dokumentů, platnost k průlomový zákon, na jehož základě proběhne malá revoluce ve veřejné správě největší změnou bude povinnost orgánů veřejné moci komunikovat mezi sebou a s osobami, k tomu vybavenými, prostřednictvím datových schránek (firmy budou mít datovou schránku povinně a fyzické osoby dobrovolně) další důležitou novinkou bude autorizovaná konverze dokumentů, tedy zrovnoprávnění papírových a elektronických dokumentů Zákon má být jedním z pilířů e-Governmentu, jako nástroje k zefektivnění a zeštíhlení veřejné správy.

7 Kudy přijde e-Government do obcí?
k zákonu č. 300/2008 vyjdou ještě dvě vyhlášky, které jej doplní, upřesní a snad také poskytnou jakýsi návod, jak zákon dodržovat, fyzický provoz datových schránek bude zajišťovat Česká pošta důležitou roly sehrají ORP a jejich vzdělávací a technologická centra eGON ORP Hořice navíc nabídne pomoc se zajištěním elektronické spisové služby, případně s chodem elektronické úřední desky, e-podatelny atd.

8 Spisová služba první náraz pocítí spisová služba, která bude muset zvládnout veškerou evidenci a ukládání elektronických dokumentů, které mohou tvořit  % agendy bude je muset umět zpracovávat, poskytovat pro jednotlivé kroky vyřízení a na závěr na jejich základě také vytvořit rozhodnutí a to pak zase zpátky doručit jde skutečně o zásadní změnu dosavadního fungování spisových služeb jako takových

9 Systém datových schránek
z technického hlediska je to systém, který musí zaručit, že se dokument bezpečně a důvěryhodně podá a bezpečně a důvěryhodně bez jakékoli modifikace doručí hlavní výhodou datových schránek bude zjednodušení komunikace, bude platit pravidlo: „vložíte = odesláno, obdržíte = doručeno“

10 Konverze (převod) dokumentu
druhým velice důležitým důsledkem tohoto zákona je, že každý občan nebo každá organizace má právo žádat (s několika málo výjimkami) konverzi (převod) jakéhokoli dokumentu do elektronické podoby a vlastně zkonstruovat celé elektronické podání včetně všech příloh

11 Musíme se připravit nejdůležitější je, že na jednotlivé orgány veřejné moci najednou (místo papírových dokumentů) začnou ve velkém množství docházet dokumenty elektronické a to je věc, na kterou se do doby platnosti zákona musejí všechny orgány veřejné správy připravit

12 Dotace plná verze Czech POINT: 93 927 Kč
upgrade stávajícího Czech POINTU: Kč částka již v sobě zahrnuje i internetové připojení na jeden rok a výdaje na administraci žádost Vám pomůže vyplnit ORP Hořice co žádost o dotaci obnáší se dozvíte v prezentaci kolegyně Heleny Vanické

13 eGovernment v obcích – Czech POINT
Integrovaný operační program pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Setkání starostů obcí Hořicka

14 Příručka pro žadatele Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřizování a rozvoj tzv. kontaktních míst veřejné správy – zapojování regionálních a místních pracovišť k tzv. Czech POINT (zejména zajištění technického a technologického vybavení). V rámci této výzvy je možno zažádat buď o podporu plné verze pracoviště Czech POINT, nebo o upgrade již stávajícího pracoviště, a to v souladu s technickou specifikací uvedenou v Příručce pro žadatele a příjemce.

15 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
zdůvodnění podpory globální cíl specifické cíle forma podpory a její výše: v maximální výši 85% celkových veřejných zdrojů veřejná podpora vzdělávání se realizuje jinde (osa 4a OP LZZ) – pro obce bezplatně zajistí příslušná ORP, která si na vzdělávání vypíše samostatnou žádost

16 Vyhlášení výzvy – termíny, podmínky
výzva 02 je otevřena do do hod. žadatel vyplňuje žádost na ORP, do jejíhož správního obvodu patří žádost se vyplňuje přes webové rozhraní v aplikaci Benefit7 žádost musí být současně odevzdána také v tištěné podobě, tu musí podepsat statutární zástupce žadatele

17 Vyhlášení výzvy – další podmínky
K tištěné žádosti musí být přiloženy všechny povinné přílohy viz bod 3.1 na st. 11 podepsané Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v pěti vyhotoveních – interní akt (výběrové řízení do dvou mil. korun) úředně ověřená kopie záznamu usnesení zastupitelstva „že zastupitelstvo schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace“

18 Adresa Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Jindřišská 34
Praha 1

19 O co je možné požádat Maximální výše výdajů na jeden projekt u plné verze činí ,- Kč Maximální výše výdajů na jeden projekt u verze upgrade činí ,- Kč obě částky v sobě zahrnují i internetové připojení na jeden rok a výdaje na administrace

20 Rozpočtové prostředky musí splňovat následující principy
hledisko hospodárnosti hledisko účelnosti hledisko efektivnosti hledisko časové dokladování a zaplacení výdaje v případě, že žadatel nemá výběr dodavatelů do dvou milionů upraven interním předpisem, doporučujeme, aby provedl průzkum trhu za účelem pořízení majetku co nejhospodárnějším způsobem

21 Termín podání ovlivňuje termín vyplacení i vyúčtování
V případě doručení žádosti do budou prostředky ve prospěch účtu žadatele odeslány do a vyúčtování je žadatel povinen provést do V případě doručení žádosti do budou prostředky ve prospěch účtu žadatele odeslány do a vyúčtování je žadatel povinen provést do

22 Při vyúčtování dle výše uvedených termínů žadatel předloží
závěrečné vyúčtování žádosti o platbu, soupisku faktur, kopie všech účetních dokladů, fotografie pořízeného majetku označeného štítky od poskytovatele (viz dále), výpisu z účtu ze kterého vyplyne přijetí finančních prostředků na účet a závěrečnou monitorovací zprávu. V případě, že žadatel má upraven interním aktem provádění výběrových řízení pro zakázky malého rozsahu (do dvou mil. Kč), přidává jako povinnou přílohu při vyúčtování výdajů projektu i evidenci postupu dodržení tohoto interního aktu dokumenty žadatel vyplňuje s pomocí určeného pracovníka ORP opět v aplikaci IS Benefit7.

23 Předkládají se kopie účetních dokladů
účetní doklady se předkládají ve formě kopií. Originály dokladů si žadatel uschová pro případ dalších kontrol uvedených dále v této příručce

24 Nevyčerpané peněžní prostředky
musí být vráceny nejpozději k  na depozitní účet Ministerstva vnitra číslo /0710 vedeného u ČNB (jako variabilní symbol se uvede číslo Rozhodnutí) vrácení finančních prostředků musí být doprovázeno písemným oznámením poskytovateli dotace dále musí příjemce nejpozději do provést závěrečné vyhodnocení akce v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb

25 Pracovník ORP je kontaktní osobou mezi obcemi a vnitrem
poté, co jsou dokumenty zaslány z ORP na OSF, může být v průběhu administrace dokumentace odborem strukturálních fondů MV žadatel kontaktován projektovým manažerem OSF prostřednictvím pracovníka ORP s požadavkem o doplnění žádosti tak, aby mohla být postoupena k další administraci

26 Je důležité přečíst si podmínky
je nanejvýš nutné, aby se žadatel seznámil důkladně s textem těchto Podmínek, neboť neplnění ustanovení Podmínek, může být sankcionováno až do výše odebrání celé dotace na realizaci projektu vzorové Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou přílohou výzvy

27 Realizace projektu poté, co příjemce obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace, finanční prostředky na svůj účet a štítky k označení pořízeného majetku, provede nákup technologií dle výše uvedené specifikace a v souladu s požadavky na výběrové řízení dle kapitoly 4 této Příručky nákup majetku může žadatel provést už i v den vyhlášení výzvy ( ) vzhledem k tomu, že datum nákupu (úhrady například na výpisu z účtu, výdajovém pokladním dokladu), je počítáno od tohoto termínu.

28 Povinnosti příjemců viz 6.1 na str. 18 a následující monitorování
vedení účetnictví archivace (do ) informování o projektu, propagace projektu kontroly projektu udržitelnost projektu – provoz stanice Czech POINT pod dobu 5 let od ukončení realizace projektu

29 Metodická pomoc ORP Hořice
pomoc se sepsáním žádosti v aplikaci Benefit7 dodržení technické specifikace pracoviště Czech POINT zavedení technologií na obec (konverze - převod dat, internetové připojení...), bezplatné proškolení pomoc s legislativou nabídka zavedení elektronické spisové služby přes dálkový přístup serveru ORP Hořice naší snahou je minimalizovat administrativní zatížení se zavedením projektu Vaší obce vyplňte prosím dotazník (počty podnětů ze strany občanů a institucí, jak častá je komunikace s úřady, máte e-podatelnu, e-desku, elek. spisovku?....)

30 Diskuze Dotazy Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Setkání starostů obcí Hořicka"

Podobné prezentace


Reklamy Google