Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa a řízení IS – ICT regulace BIVŠ. Osnova 1.Úvod 2.Externí standardy 3.Interní standardy 1.celopodnikové 2.útvarové 3.projektové 4.Compliance SW.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa a řízení IS – ICT regulace BIVŠ. Osnova 1.Úvod 2.Externí standardy 3.Interní standardy 1.celopodnikové 2.útvarové 3.projektové 4.Compliance SW."— Transkript prezentace:

1 Správa a řízení IS – ICT regulace BIVŠ

2

3 Osnova 1.Úvod 2.Externí standardy 3.Interní standardy 1.celopodnikové 2.útvarové 3.projektové 4.Compliance SW

4 1. Úvod Standardy/Regulace jsou přijaté zásady nebo zavedené vzory pro činnosti, procesy, chování, zařízení; obvykle definují povinné požadavky pro určitý aspekt řízení IS/IT Jsou základem pro porovnávání, zlepšování, hodnocení Pomáhají zavést a udržet určitou úroveň kvality a jednotnosti IT standardy jsou obvykle vnímány velmi negativně (vyžadují náklady a omezují kreativitu, flexibilitu)

5 Výhody Regulace: – Podporují zavádění a dosahování manažerských cílů – Podporují rozšiřování IS/IT – Slouží jako míra pro hodnocení kvality – Podporují komunikaci mezi různými stranami (stakaholdery) – Zlepšují účelnost a účinnost IS/IT

6 Nevýhody Regulace: Nesmí být neměnné Současné standardy se mohou stát překážkou pro přijímání jiných standardů Omezují uživatele – obtížný přechod na jiné standardy Jsou příliš obecné a pomalé Je potřeba kontrolovat, jak se dodržují

7 Klasifikace standardů 1 Aspekt původu vzniku: – reaktivní standard: reakce na problém, situaci – progresivní standard: vytváří prostředí pro budoucí aktivity – retrospektivní standard: vytváří se na základě analýzy historických dat a zklušenosti Aspekt platnosti: – standardy “de jure – standardy “de facto Aspekt formy: – Omezení: – Omezení určité činnosti, aspektu (např. rozpočet) – Procedura: – Jasná specifikace pořadí, časování činností v rámci procesu (např. formální hodnocení zaměstnanců)

8 Classification of standards 2 – Návody (guidelines) – Technické specifikace (protokoloy) sada pravidel určujících formát pro komunikaci mezi systémy (e.g. HTTP) – Methodologie: systém principů, pravidel a postupů pro určitou oblast činností (PMBOK in project management, accelerated methodology ASAP) – “Best practice”: nejlepší poznaný a ověřený postup plnění úkolů (Cobit, ITIL). – Model: vzor, rámec prezentace složitého problému (procesní model) – Projekt: sada činností vedoucích je splnění cílu – Politika : popsání směru a postoje k určitým aspektům řízení IT (např. politika pro využívání internetu, mailu mobilních zařízení,….

9 Klasifikace standardů 3 Aspekt předmětu: – IT/IS řídící standardy – Auditní standardy – Standardy kvality – Standardy bezpečnosti – Komunikační standardy,….. Aspekt rozsahu platnosti: – Interní standardy Celopodnikové Útvarové Projektové – Externí standardy mezinárosní Regionální Národní Průmyslové Místní/lokální

10 Formální požadavky 1.Obecný popis (seznam standardů, pravidla identifikace – číslování může označovat hierarchii, platnost, předmět) 2.Dokumentace každého standardu (číslo, jméno, kategorie, odkazy, účel a cíl, rozsah, definice, politiky, praktiky, odpovědnosti, datum vydání, datum revize, datum ukončení platnosti, odkaz na odpovědnou osobu, atd.)

11 Postup zavádění standardu 1.Porozumění internímu a externímu prostředí 2.Studium existující business a IT strategie (IT Governance) 3.Studium existujících standardů (externích, interních) 4.Provedení analýzy 1.Formalní aspekty (číslování, unifikovaná strukturaed structure, revize) 2.Obsahové aspekty (platné standardy vs. existujícíc standardy) 5.Výsledky: 1.Účelné a účinném standardy – hodnocení jejich dodržování 2.Neefektivní nebo chybějící standardy vytvoření nových nebo změna 6.Zahájení akceptační procedury 7.Školení a komunikace 8.Kontrola dodržování

12 2. External standards ( IT Governance model - Integrated Framework)

13 Sarbanes Oxley Act http://www.sox-online.com The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act),SOX or Sarbox; je federálním zákonem v USA, podepsaný v červenci, 2002 Odpověď na řadu korporátních a účetních skandálů (Enron, Tyco International, Peregrine Systems and WorldCom.) Pokles důvěry týkající se účetních reportovacích praktik Není přímo zaměřen na IS/IT, ale vazba mezi nimi je stejná, jako vazba mezi správností finančních reportů a správností zpracování na IT Sekce 302: – Korporátní odpovědnost za finanční reporty – V platnosti podzim 2003 – Požaduje, aby CFO a CEO osobně provedli prověření a atestaci (potvrzení) správnosti finančních výsledků Sekce 404: – Hodnocení interních kontrol – Požaduje, aby auditoři certifikovali IT kontroly a procesy, které organizace využívá pro zajištění správnosti finančních výsledků Sekce 409: – Hlášení událostí v reálném čase (Real-Time Issuer Disclosures), nejobtížnější část pro zajištění souladu – Vyžaduje reporting v reálném čase o událostech, které mohou negativně ovlivnit finanční výsledky. Vzhledem k významu časové reakce, vyžaduje splnění této části zavést významná opatření v oblastí řízení infrastruktury a dat.

14 COSO „Internal control-Integrated Framework“ definovaný výborem Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Rámec vnitřní kontroly je soubor obecných „best practice“ principů, který slouží jako vzor pro optimální implementaci kontrol a zároveň jako nástroj hodnocení současného stavu kontrolního prostředí. Původní COSO rámec, 1992, reakce privátního sektoru na tehdejší události v oblasti korporátního finančního reportingu. Vnitřní kontrola -jako proces ovlivňovaný představenstvem, managementem a ostatními zaměstnanci, který by měl poskytovat přiměřené ujištění v otázce dosažení cílů, kterými jsou – efektivní fungování společnosti, – spolehlivost finančního reportingu a soulad – s vnitřními a vnějšími regulatorními normami Těchto cílů by mělo být dosaženo prostřednictvím aplikace procesu kontroly tvořeného pěti prvky: – obecným naladěním kontrolního prostředí, – hodnocením rizik, kontrolní činností, – pravidly pro nakládání s informacemi – a komunikaci a monitoringem vnitřního kontrolního prostředí.

15 COSO – aktualizace 2013 Rámec je více konkrétní Nově stanoveno 17 principů detailně charakterizujících jednotlivé výše uvedené prvky efektivní kontroly. Každý z těchto principů je navíc doprovázen tzv. „points of focus“ – body popisujícími konkrétní způsoby, jakými dosáhnout souladu s principy jednotlivých prvků kontroly. Posílena byla oblast reportingu – dříve jen reportin externí finanční, nyní reporting nefinanční, a to interní i externí

16 CMM Model zralosti původně vytvořen pro vývoj SW Úrovně zralosti: neexistující, počáteční, opakujícíc se, definovaná, řízená a optimalizovaná Formální použité vychází z CMMI (Capability Maturity Model Integrated), CMMI Development, CMMI Services, CMMI Acquisition) – Modely zralosti – KPA – Key Process Areas, 22 ve 4 Process Area Categories (Process Management, Project Management, Engineering, Support)

17 Process Area CategoryKey Process Areas Process Management  OID - Organizational Innovation and Deployment  OPD - Organizational Process Definition  OPF - Organizational Process Focus  OPP - Organizational Process Performance  OT - Organizational Training Project Management  PP - Project Planning  PMC - Project Monitoring and Control  SAM - Supplier Agreement Management  IPM - Integrated Project Management  RSKM - Risk Management  QPM - Quantitative Project Management Engineering  REQM - Requirements Management  RD - Requirements Development  TS - Technical Solution  PI - Product Integration  VER - Verification  VAL - Validation Support  CM - Configuration Management  PPQA - Process and Product Quality Assurance  MA - Measurement and Analysis  DAR - Decision Analysis and Resolution  CAR - Causal Analysis and Resolution

18 Maturity Level 2 CM - Configuration Management MA - Measurement and Analysis PMC - Project Monitoring and Control PP - Project Planning PPQA - Process and Product Quality Assurance REQM - Requirements Management SAM - Supplier Agreement Management Maturity Level 3 DAR - Decision Analysis and Resolution IPM - Integrated Project Management +IPPD OPD - Organizational Process Definition +IPPD OPF - Organizational Process Focus OT - Organizational Training PI - Product Integration RD - Requirements Development RSKM - Risk Management TS - Technical Solution VAL - Validation VER - Verification Maturity Level 4QPM - Quantitative Project Management OPP - Organizational Process Performance Maturity Level 5CAR - Causal Analysis and Resolution OID - Organizational Innovation and Deployment Kombinace klíčových oblastí procesů jsou přiřazeny jednotlivým úrovním zralosti Např. některé státní organizace vyžadují, aby oblast vývoje SW byla na třetí úrovni zralosti podle tohoto standardu

19 PMI The Project Management Institute (PMI), založen 1969, publikuje standardy opro oblast řízení projektů, poskytuje certifikace pro projektové manažery Nejznámější tandard Project Management Body of Knowledge (PMBOK) návod

20 AS 8018 ITIL – výchozí dokument pro následující regulace Nekompatibilita mezi standardy: – Britský standard Standard for IT Service Management: BS 15000-1:2002, BS 15000-2:2003 – Australian Number: AS 8018.1-2004,AS 8018.2-2004 – „EU Number“: ISO/IEC 20000 ISO/IEC 20000 – první mezinárodní standard pro ITSM (2005, revize v roce 2011) – Scope – Terms & Definitions – Planning and Implementing Service Management – Requirements for a Management System – Planning & Implementing New or Changed Services – Service Delivery Processes – Relationship Processes – Control Processes – Resolution Processes – Release Process

21 ISO 9000 Rodina standardů ISO 9000 pro systém řízení kvality – ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu jakosti – Požadavky – ČSN EN ISO 9004:2002, Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti – 2015 revize normy 9001 Příklady požadavků normy: – Sadu postupů, které pokrývají všechny klíčové procesy v dané organizaci; – Monitoring procesů zajišťující efektivnost; – Udržování adekvátních záznamů; – Kontrola výstupů procesů a přijímání opatření na odstranění chyb; – Pravidelné kontroly efektivnosti procesů a celého systému, – Zavedení opatření na průběžné zlepšování

22 Six Sigma Cíl - identifikovat a odstranit příčiny defektů a chyb v procesech výroby a obchodu, k čemuž používá metodiky DMAIC (jedna z metodik Six Sigma, zaměřená proces řízení, zkratka slov: Define (definice), Measure (měření), Analyze (analýza), Improve (zlepšení), Control (řízení)

23 Varianty Six Sigma

24 3. Interní standardy Na základě mezinárodních externím standardů je možné stanovit sadu interních standardů Zahrnují specifika odvětví, kulturu organizace, strategii, atd. Druhy IS/IT interních standardů: Celopodnikové interní standardy: platné pro celou organizaci Útvarové standardy: platné uvnitř útvaru IT Projektové standardy: platné pro určitý projekt IS/IT

25 3.1 Celopodnikové standardy Vhodné oblasti: – Pravidla využívání internetu – Pravidla využívání e-mailu – Využívání e-leraningu – Bezpečnost IT – Licenční politika a copyright – Zálohování a obnova – Pravidla vývoje koncovými uživateli – Rámec pro reporting projektů – Archivace dokumentů – Pravidla vytváření webů – Ochrana dušečvního vlastnictví – Využívání sociálních sítí – Využívání mobilních zařízení – Využívání cloudových služeb, …..

26 Příklady http://its.virginia.edu/policy/ http://vc.vse.cz/o-centru/pravidla-pro-praci-v- siti/ http://vc.vse.cz/o-centru/pravidla-pro-praci-v- siti/

27 3.2 Interní útvarové standardy (1) Standardy pro komunikaci ( výbor pro plánování IT, informační centrum, on-line help, hlášení poruch, hlášení změn,….. Standardy IT služeb ( garantovaná doba údržby, doba odezvy, výpadky systémů, cena za člověkohodiny práce,….) Personální standardy (standardy pro přijímání nových zaměstnanců, školení, pravidelné hodnocení, přesčasové hodiny, pružná pracovní doba,….) Standardy pro plánování (odpovědné role, postupy sestavování plánu, povinnost ukládat do systému údaje, postupy pro odsouhlasení plánu, postupy pro změny plánu, Interní standardy kontrolních systémů (documenty COBIT, SAC, COSO, SAS94; popis interního kontrolního systému, komponenty, klasifikace, rizika,…)

28 Interní útvarové standardy (2) Standardy pro dokumentaci (systémová, uživatelská, procesní, organizační struktura, slovník dat, metadata….) Finanční standardy (druhy rozpočtů, položky, postup pro tvorbu rozpočtu) Standardy pro software (souvisí s kompatibilitou a ekonomikou: licenční politika) Atd.

29 3.3 Interní projektové standardy Komunikační Dokumentační SDLC standard Standardy pro testování Standardy pro řízením změn Standardy pro řízení konfigurace Standardy pro řízení rizika Auditorské standardy Standardy pro integraci Atd.

30 4 Řízení souladu Počet standardů a regulací roste - CIO a CEO nejsou schopni uhlídat soulad Nové role: Chief Compliance Officer (CCO) – Odpovědnost: Mít přehled a dohlížet na souladem s regulatorními požadavky v organizaci – Znát regulace – Seznamovat s nimi zaměstnance – Dohlížet nad jejich dodržováním – Stanovení postihů za jejich nedodržování SW nástroje: roste trh se systémy podporujícími soulad s regulacemi Příklad: CMO Compliance https://cmo-software.com/solutions/compliance- management/ https://cmo-software.com/solutions/compliance- management/

31 Compliance management software Supports compliance professionals with the documentation, workflow, reporting and visualization of controls objectives, controls and associated risks, surveys and self-assessments, attestation, testing, and remediation At a minimum includes financial reporting compliance (SOX compliance), and also support other types of compliance (ISO 9000, Payment Card Industry, industry-specific regulations, SLAs, trading partner requirements and compliance with internal policies) Regulatory change management supports the ability to respond to changes in regulations – When a rule is changed or a new one emerges, it enables a business impact analysis and supports the management of the change to related controls, risk assessments and policies. Example CMO Compliance https://cmo-software.com/solutions/compliance-management/

32 Otázky: Jmenujte různé aspekty členění standardů, uveďte ke každé kategorii příklad z oblasti IS/IT Co to je SOX? Popište jeho cíl a dopad na IT Diskutujte výhody a nevýhody stnadardizace v oblasti řízení IT. Jaké jsou hlavní etapy při zavádění standardů do praxe? Dejte příklad a stručně popište obsah tří mezinárodních norem využitelných pro oblast řízení IS/IT Uveďte příklady alespoň pěti interních útvarových standardů (útvar IS/IT) a popište jejich cíle


Stáhnout ppt "Správa a řízení IS – ICT regulace BIVŠ. Osnova 1.Úvod 2.Externí standardy 3.Interní standardy 1.celopodnikové 2.útvarové 3.projektové 4.Compliance SW."

Podobné prezentace


Reklamy Google