Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Všeobecné normy EMC (EMC Standards) Normy pro vf. elektromagnetické rušení (RFI Standards) Normy pro elektromagnetickou odolnost (Immunity Standards)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Všeobecné normy EMC (EMC Standards) Normy pro vf. elektromagnetické rušení (RFI Standards) Normy pro elektromagnetickou odolnost (Immunity Standards)"— Transkript prezentace:

1 1 Všeobecné normy EMC (EMC Standards) Normy pro vf. elektromagnetické rušení (RFI Standards) Normy pro elektromagnetickou odolnost (Immunity Standards) Všeobecné normy EMC (EMC Standards) Normy pro vf. elektromagnetické rušení (RFI Standards) Normy pro elektromagnetickou odolnost (Immunity Standards) NORMALIZACE V OBLASTI E M C Normalizační grémia a organizace Druhy norem EMC Civilní normy EMC Vojenské normy EMC Směrnice Rady Evropské unie České normy EMC Normalizační grémia a organizace Druhy norem EMC Civilní normy EMC Vojenské normy EMC Směrnice Rady Evropské unie České normy EMC

2 Normy EMC normy rušivého vyzařování (normy pro EMI) (normy pro EMI) normy rušivého vyzařování (normy pro EMI) (normy pro EMI) normy elmag. odolnosti normy elmag. odolnosti (normy pro EMS) (normy pro EMS) normy elmag. odolnosti normy elmag. odolnosti (normy pro EMS) (normy pro EMS) normy pro odrušovací prostředky normy pro odrušovací prostředky mezní hodnoty rušivého vyzařování měřicí metody a přístroje mezní (minimální) hodnoty odolnosti zkušební metody a přístroje vlastnosti odrušovacích prostředků zkoušky a přístroje pro měření 2 nejstarší a závazné podstatně mladší, rovněž závazné podstatně mladší, rovněž závazné obvykle pouze doporučené doporučené

3 3 Normalizační grémia a organizace Na celosvětové úrovni Mezinárodní elektrotechnická komise IEC ( I nternational E lectrotechnical C ommission) Mezinárodní elektrotechnická komise IEC ( I nternational E lectrotechnical C ommission)  TC 41 Measuring Relay and Protection Equipment  TC 65 Industrial Process Measurement and Control  TC 77 EMC between Electrical Equipment Industrial Networks  TC 41 Measuring Relay and Protection Equipment  TC 65 Industrial Process Measurement and Control  TC 77 EMC between Electrical Equipment Industrial Networks  technické komise TC ( T echnical C ommittees)  technické komise TC ( T echnical C ommittees) subkomise SC ( S ub- C ommittees) subkomise SC ( S ub- C ommittees)  www.iec.ch Výbor pro rádiovou interferenci CISPR ( C omité I nternational S pécial des P erturbations R adioélectriques) Výbor pro rádiovou interferenci CISPR ( C omité I nternational S pécial des P erturbations R adioélectriques)

4 4 Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO ( I nternational S tandard O rganization) Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO ( I nternational S tandard O rganization) www.iso.ch Mezinárodní telekomunikační unie ITU ( I nternational T elecommunications U nion) Mezinárodní telekomunikační unie ITU ( I nternational T elecommunications U nion) www.itu.int Poradní výbory CCIR a CCIT se zabývají EMC v radiokomunikačních a telekomunikačních systémech a zařízeních  Doporučení série K Poradní výbory CCIR a CCIT se zabývají EMC v radiokomunikačních a telekomunikačních systémech a zařízeních  Doporučení série K

5 5 Na evropské úrovni Evropská komise pro normalizaci CEN ( C omité E uropeen de N ormalisation) Evropská komise pro normalizaci CEN ( C omité E uropeen de N ormalisation) www.cenorm.be je vytvořena z normalizačních organizací všech členských států Evropské unie a ze států Evropského sdružení volného obchodu EFTA. Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC C omité E uropeen de N ormalisation en Elec trotechnique) Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC C omité E uropeen de N ormalisation en Elec trotechnique) www.cenelec.org

6 6 Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích ETSI E uropean T elecommunications S tandards I nstitute Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích ETSI E uropean T elecommunications S tandards I nstitute www.etsi.org Normy EMC v ETSI zpracovává technic - ká komise TC-EE 4 ( T echnical C ommittee E quipment E ngineering ) jako normy ETS ( E uropean T elecommunication S tandard). Cílem evropských normalizačních orgánů je vytvoření celoevropsky platných jednotných (tzv. harmonizovaných ) norem.

7 7 Na národní úrovni Český normalizační institut ČNI Technická normalizační komise TNK 47 „Elektromagnetická kompatibilita“ reviduje existující české (československé) normy ČSN v oblasti EMC přebírá (překládá) svě- tové a evropské normy EMC harmonizované normy ČSN  ČSN IEC ČSN CISPR ČSN EN ČSN ETS ČSN IEC ČSN CISPR ČSN EN ČSN ETS www.cni.cz

8 8 Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bude Český normalizační institut (ČNI) ke dni 31. 12. 2008 zrušen a jeho činnost přejde na Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušeb- nictví ÚNMZ. www. unmz.cz www. unmz.cz www. unmz.cz www. unmz.cz ů Technické normalizační komise TNK zůstanou zachovány.

9 9 Druhy civilních norem EMC Základní normy (Basic Standards) určují všeobecné podmín- ky pro dosažení EMC libovolného technického pro- duktu. Tyto normy nestanovují konkrétní meze rušení či meze odolnosti, ani žádná vyhodnocovací kritéria. Např.  normy pro nf. rušení řady ČSN EN 61000-2 a ČSN EN 61000-3,  normy pro vf. rušení řady ČSN EN 55016,  normy pro EM odolnost řady ČSN EN 61000-4 a další. Např.  normy pro nf. rušení řady ČSN EN 61000-2 a ČSN EN 61000-3,  normy pro vf. rušení řady ČSN EN 55016,  normy pro EM odolnost řady ČSN EN 61000-4 a další.

10 10 Kmenové normy (Generic Standards) určují minimální soubor požadavků a testovacích metod EMC pro všechna technická zařízení podle typu elektromagnetického prostředí (obytná, průmyslová, speciální prostředí apod.). Např.  všeobecné normy ČSN EN 61000-6,  normy pro vf. rušení ČSN EN 55011 ed. 2 a ČSN CISPR 23 a další. Např.  všeobecné normy ČSN EN 61000-6,  normy pro vf. rušení ČSN EN 55011 ed. 2 a ČSN CISPR 23 a další.

11 11 Předmětové normy (Product Standards) definují detailní požadavky a testovací metody EMC pro jednotlivé výrobky a skupiny podobných výrobků a zařízení (tzv. normy výrobků, příp. normy skupin výrobků ). Mohou být použity na následující skupiny výrobků:  spotřebiče pro domácnost, kancelářské stroje a přístroje, přenosné elektrické nářadí a podobné elektrické přístroje,  průmyslová zařízení,  zařízení informační techniky (ZIT) a telekomunikační zařízení,  televizory a podobná zařízení,  dopravní a přepravní zařízení,  lékařská zařízení,  měřicí a testovací zařízení.  spotřebiče pro domácnost, kancelářské stroje a přístroje, přenosné elektrické nářadí a podobné elektrické přístroje,  průmyslová zařízení,  zařízení informační techniky (ZIT) a telekomunikační zařízení,  televizory a podobná zařízení,  dopravní a přepravní zařízení,  lékařská zařízení,  měřicí a testovací zařízení.

12 12 závazné (Mandatory Standards) závazné doporučené (Voluntary Standards) doporučené Civilní normy EMC  mají charakter zákona mají charakter doporučení  Směrnice Rady Evropské unie č. 2004/108/EC  Normy z Federální komunikační komise FCC (USA)  Směrnice Rady Evropské unie č. 2004/108/EC  Normy z Federální komunikační komise FCC (USA)  Normy profesních zájmových organizací (např. IEEE)  Normy výrobních organizací a sdružení  Normy profesních zájmových organizací (např. IEEE)  Normy výrobních organizací a sdružení

13 13 Vojenské normy EMC Military Standards Vojenské normy EMC Military Standards Nejpropracovanější jsou americké vojenské normy MIL-STD  převzaty armádami NATO Hlavní rozdíly vůči civilním normám:  Použití detekce špičkových hodnot (peak detection) pro měření a vyhodnocení elmag. rušení (civilní normy používající detekci kvazi-špičkových hodnot dle metodiky CISPR).  Obvykle nižší přípustné mezní hodnoty elmag. vyzařování.  Obvykle vyšší požadované úrovně elmag. odolnosti.  Obvykle širší kmitočtový rozsah měření a testování. Hlavní rozdíly vůči civilním normám:  Použití detekce špičkových hodnot (peak detection) pro měření a vyhodnocení elmag. rušení (civilní normy používající detekci kvazi-špičkových hodnot dle metodiky CISPR).  Obvykle nižší přípustné mezní hodnoty elmag. vyzařování.  Obvykle vyšší požadované úrovně elmag. odolnosti.  Obvykle širší kmitočtový rozsah měření a testování.

14 Směrnice byla v průběhu let upřesňována dalšími směrnicemi Rady Evropské unie 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 93/97/EEC a později nahrazena novou směrnicí č. 2004/108/EC Směrnice byla v průběhu let upřesňována dalšími směrnicemi Rady Evropské unie 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 93/97/EEC a později nahrazena novou směrnicí č. 2004/108/EC 14 Směrnice Rady Evropské unie č. 89/336/EEC European Directive 89/336/EEC Směrnice Rady Evropské unie č. 89/336/EEC European Directive 89/336/EEC Směrnice o sbližování zákonů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility Původní Směrnice č. 89/336/EEC byla zrušena dnem 20. 7. 2007. Nová Směrnice č. 2004/108/EC byla v každém státě Evropské unie přeložena do národního jazyka a schválena vládami jako zákon s platností od 20. 7. 2007. Přechodné období, v němž lze respektovat užití původní Směrnice, trvá do 20. 7. 2009. Zboží prodávané na evropských trzích musí Směrnici respektovat. To znamená, že každý výrobce, distributor či prodejce musí prokázat, že jeho výrobek je se Směrnicí č. 2004/108/EC v souladu, tedy že splňuje tzv. harmonizované evropské normy EN pro oblast EMC vydávané Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC. Tyto normy nejsou sice závazné, ale dodržení jejich technických požadavků dává předpoklad, že příslušný výrobek či zařízení vyhovuje požadavkům Směrnice. Směrnice Rady Evropské unie č. 2004/108/EC European Directive 2004/108/EC Směrnice Rady Evropské unie č. 2004/108/EC European Directive 2004/108/EC

15 15 Směrnici č. 2004/108/EC tvoří 18 článků a 7 příloh: Článek 1Předmět a oblast působnosti: říká, že Směrnice se týká přístrojů způsobujících elektromagnetické rušení a uvádí kategorie zařízení, na něž se nevztahuje : ● rádiová a telekomunikační koncová zařízení, na něž se vztahuje směrnice č. 1999/5/EC, ● výrobky letecké techniky, ● radioamatérská (komerčně nedostupná) zařízení, ● zařízení konkrétněji popsaná v jiných směrnicích EU. Článek 1Předmět a oblast působnosti: říká, že Směrnice se týká přístrojů způsobujících elektromagnetické rušení a uvádí kategorie zařízení, na něž se nevztahuje : ● rádiová a telekomunikační koncová zařízení, na něž se vztahuje směrnice č. 1999/5/EC, ● výrobky letecké techniky, ● radioamatérská (komerčně nedostupná) zařízení, ● zařízení konkrétněji popsaná v jiných směrnicích EU. Článek 2Definice: obsahuje definice základních pojmů Směrni- ce včetně definice přístrojů (jakožto mobilních insta- lací ) a tzv. pevných instalací. Článek 3Uvádění na trh nebo do provozu: ukládá všem členským státům EU povinnost zajistit, aby se na jejich trh dostaly jen přístroje splňující požadavky Směrnice.

16 16 Článek 4Volný pohyb zařízení: ukládá členským státům EU, aby z důvodů EMC nebránily vstupu na své trhy těm přístrojům a zařízením, které splňují požadavky Směr- nice. Současně umožňuje členským státům, aby v nutných případech realizovaly na svém území opatření vedoucí k zabránění instalace určitých zařízení (např. ochrana příjmu veřejného rádiového vysílání, bezpeč- nost státu apod.). Článek 5Základní požadavky: specifikuje základní požadavky, které musí splňovat zařízení, na něž se Směrnice vztahuje, a to odkazem na Přílohu I Směrnice.

17 Článek 8Označení CE: popisuje formu a způsoby použití značky, jakožto potvrzení shody zařízení. 17 Článek 7Postup posuzování shody přístroje: specifikuje možné postupy plnění základních požadavků Směrni- ce, a to odkazy na Přílohu II, příp. na Přílohu III. Článek 6Harmonizované normy: specifikuje normy, jimž musí zařízení vyhovovat, aby splňovaly požadavky Směrni- ce. Jsou to příslušné národní normy, které jsou přepisem harmonizovaných evropských norem EN. Článek rovněž specifikuje postup, který je nutný v případě, že existuje podezření, že ani harmonizované normy nevedou ke splnění požadavků Směrnice uvedených v Příloze I.

18 18 Článek 9Jiná označení a informace: specifikuje další údaje a informace, které musí uvádět každé zařízení na trzích EU (typ, série, výrobní číslo přístroje, název a sídlo výrobce, příp. jeho zástupce v EU). Článek 10Ochranná opatření: ukládá členským státům, aby v případě, že zařízení nesplňuje požadavky Směrnice, zajistily  stažení tohoto zařízení z trhu,  zákaz uvádění tohoto zařízení na trh,  omezení volného pohybu takového zařízení. Bylo-li takové zařízení, jehož parametry neodpovídají požadavkům Směrnice posouzeno ve smyslu Přílohy III této Směrnice, musí členský stát učinit příslušná opatření proti autoru tohoto falešného posouzení. Článek 10Ochranná opatření: ukládá členským státům, aby v případě, že zařízení nesplňuje požadavky Směrnice, zajistily  stažení tohoto zařízení z trhu,  zákaz uvádění tohoto zařízení na trh,  omezení volného pohybu takového zařízení. Bylo-li takové zařízení, jehož parametry neodpovídají požadavkům Směrnice posouzeno ve smyslu Přílohy III této Směrnice, musí členský stát učinit příslušná opatření proti autoru tohoto falešného posouzení.

19 19 Článek 11Rozhodnutí o stažení, zákazu nebo omezení vol- ného pohybu přístroje: určuje formální postup, kterým se výrobci či prodejci zařízení oznamuje rozhodnutí o jeho stažení z trhu, zákazu prodeje a omezení volného pohybu z důvodů nesplnění požadavků této Směrnice. Článek 12Oznámené subjekty: ukládá členským státům ustavit pověřený národní orgán, tzv. oznámený subjekt či kompetentní orgán (Notified Body), který je oficiál- ně pověřen posuzováním shody zařízení dle Přílohy III této Směrnice.

20 20 Oznámenými subjekty (s různým charakterem a rozsahem pověření) v ČR jsou: Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín Elektrotechnickỳ zkušební ústav, s.p. Praha TÜV SÜD Czech, s.r.o. Praha Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnic- kých strojů Praha Strojírenský zkušební ústav, s.p. Brno VOP-026 Šternberk, s.p. (VTUPV Vyškov) _______________________________________________ _______________________________________________ Český metrologický institut - laboratoř TESTCOM Praha Oznámenými subjekty (s různým charakterem a rozsahem pověření) v ČR jsou: Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín Elektrotechnickỳ zkušební ústav, s.p. Praha TÜV SÜD Czech, s.r.o. Praha Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnic- kých strojů Praha Strojírenský zkušební ústav, s.p. Brno VOP-026 Šternberk, s.p. (VTUPV Vyškov) _______________________________________________ _______________________________________________ Český metrologický institut - laboratoř TESTCOM Praha

21 21 Článek 13Pevné instalace: popisuje postup posuzování shody u přístrojů určených pro zabudování do pevných instalací. Jde-li o pouhou možnost zabudování do pevné instalace, je nutno splnit Směrnici ve všech jejich částech, jde-li o zabudování do konkrétní určité pevné instalace, nemusí takový přístroj splňovat Články 5, 7, 8 a 9 této Směrnice. Články 14 až 18Závěrečná ustanovení: obsahují zrušovací ustanovení předchozí Směrnice 89/336/EEC, pře- chodná ustanovení mezi předchozí a novou Směrnicí, provedení, vstup v platnost a určení Směrnice 2004/108/EC.

22  vyzkoušet výrobek podle příslušných harmonizovaných norem EMC buď vlastními prostředky, nebo v pověřené zkušebně;  vypracovat podrobnou technickou dokumentaci a vydat písem- né prohlášení o tom, že výrobek normám vyhovuje. Prohlášení podepíše pracovník, který za jeho správnost nese osobní odpovědnost. Prohlášení se všemi záznamy o měře- ní musí být uchovávány po dobu 10 let ;  opatřit výrobek značkou CE ( C onformité E uropéenne ), jež dokládá jeho certifikaci.  vyzkoušet výrobek podle příslušných harmonizovaných norem EMC buď vlastními prostředky, nebo v pověřené zkušebně;  vypracovat podrobnou technickou dokumentaci a vydat písem- né prohlášení o tom, že výrobek normám vyhovuje. Prohlášení podepíše pracovník, který za jeho správnost nese osobní odpovědnost. Prohlášení se všemi záznamy o měře- ní musí být uchovávány po dobu 10 let ;  opatřit výrobek značkou CE ( C onformité E uropéenne ), jež dokládá jeho certifikaci. 22 Příloha IZákladní požadavky podle článku 5: specifikuje obecné požadavky na vlastnosti přístrojů a pevných instalací z hlediska splnění požadavků Směrnice. Příloha IIPostup posuzování shody podle článku 7 (interní řízení výroby): uvádí následující postup zajištění EMC zařízení a prokazování jeho shody: Výrobce, příp. dovozce musí: V předchozí Směrnici č. 89/336/EEC se tento postup označoval jako Vlastní certifikace (cesta norem) (Self Certification)

23 23 Značka dokládá, že výrobek vyhovuje požadavkům podle všech závazných předpisů, které se na něj vztahují (bezpeč- nost výrobku, ochrana před nebezpečným napětím, EMC, hygiena, ochrana životního prostředí a další). Značka tedy není značkou jen pro EMC, ale vyjadřuje shodu jakéhokoli vý- robku (stroje, přístroje, hračky apod. – až na výjimky, kdy se užívá jiná značka shody) se všemi na něj se vztahujícími har- monizovanými předpisy EU. O které předpisy a směrnice se jedná, musí vědět nebo si zjistit sám výrobce či dovozce. Značku nelze tedy nikde koupit, značka se nepropůjčuje a nelze získat žádné „úřední“ povolení k jejímu použití. Odpo- vědná osoba připevňuje značku na výrobek na vlastní odpovědnost a vystavuje prohlášení o jeho shodě s požadavky všech relevantních zákonů rovněž na vlastní, tj. osobní odpovědnost.

24 24 Příloha IIIPostup posuzování shody podle článku 7: uvádí alternativní (volitelný) postup prokazování shody: Výrobce předloží pověřenému národnímu orgánu, tzv. kompetentnímu orgánu (Notified Body, Oznámený subjekt) technickou dokumentaci výrobku a požádá ho o posouzení shody. Po (kladném) posouzení dokumentace pak kompetentní orgán předá výrobci zařízení vyjádření o jeho shodě. Výrobce připojí toto vyjádření k technické dokumentaci výrobku a opatří výrobek značkou. V předchozí Směrnici č. 89/336/EEC se tento postup označoval názvem Technický popis výrobku ( TCF – Technical Construction File) neboli cesta prováděcího předpisu. Tento způsob posouzení shody je jedinou povole- nou cestou pro všechna rádiová a telekomuni- kační koncová zařízení. Tato zařízení musí být testována a hodnocena výhradně orgánem určeným národní vládou dle jiné Směrnice č. 199/5/EC.

25 25 Příloha IVTechnická dokumentace a prohlášení o shodě: uvádí povinné části, které musí obsahovat technická dokumentace posuzovaného zařízení a na jejím základě vypracované prohlášení o shodě (ať již vy- pracované výrobcem či kompetentním orgánem). Příloha VOznačení CE podle článku 8: specifikuje grafickou podobu a způsob použití evropské značky shody. Příloha VIKritéria pro posuzování subjektů, jež mají být ozná- meny: shrnuje minimální požadavky na kompetentní orgán ( oznámený subjekt ), který je oprávněn posu- zovat shodu výrobků. Příloha VIISrovnávací tabulka: formálně srovnává odpovídající si články „staré“ Směrnice č. 89/336/EEC a „nové“ Směrnice č. 2004/108/EC.

26 26 Legislativa EMC v České republice — české technické normy EMC Legislativa EMC v České republice — české technické normy EMC  Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (účinnost od 1. 9. 1997) a jeho poslední novela č. 186/2006 Sb. ;  Novelizace a doplnění: zákon č. 71/2000 Sb. (účinnost od 24. 2. 2000), zákony č. 205/2002 Sb., 226/2003 Sb. a 227/2003 Sb. (plná účinnost od 1. 5. 2004 – vstup ČR do EU);  Řada nařízení vlády o  technických požadavcích na elektr. zařízení nízkého napětí;  vybraných výrobcích k posuzování shody;  technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektro- magnetické kompatibility.  Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (účinnost od 1. 9. 1997) a jeho poslední novela č. 186/2006 Sb. ;  Novelizace a doplnění: zákon č. 71/2000 Sb. (účinnost od 24. 2. 2000), zákony č. 205/2002 Sb., 226/2003 Sb. a 227/2003 Sb. (plná účinnost od 1. 5. 2004 – vstup ČR do EU);  Řada nařízení vlády o  technických požadavcích na elektr. zařízení nízkého napětí;  vybraných výrobcích k posuzování shody;  technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektro- magnetické kompatibility.

27 27 Evropská Směrnice ukládá, že pokud zařízení neodpovídá požadavkům příslušných norem či předpisů (tedy generuje vyšší než přípustnou úroveň rušení nebo nemá adekvátní úroveň elektromagnetické odolnosti), toto zařízení stáhnout z trhu, zakázat jeho uvedení na trh, případně omezit jeho volný pohyb. Zákon č. 22/1997 Sb. (ani jeho novelizace) takové opatření neobsahují a „spokojí“ se jen s uložením finanční pokuty do výše 20 miliónů Kč. Stanovený výrobek je přístroj či zařízení, které potenciálně může způsobovat elektromagnetické rušení nebo jehož funk- ce může být podobným rušením ovlivněna. O stanoveném výrobku musí jeho výrobce či dovozce vydat prohlášení o shodě s příslušnými technickými předpisy a normami a o dodržení stanoveného postupu posouzení této shody.

28 28 Od roku 1997 probíhá v České republice intenzivní harmonizace všech národ- ních technických norem. ČSN IEC ČSN CISPR ČSN EN ČSN ETS ČSN IEC ČSN CISPR ČSN EN ČSN ETS  Za touto skupinou písmen následuje skupina čísel, která je stejná, jako v příslušné výchozí mezinárodní normě. Zařízení, která splňují ustanovení harmonizovaných českých technických norem, automaticky vyhovují i příslušným evropským či mezinárodním normám a lze je tedy exportovat i na tyto zahraniční trhy.

29 Tématicky lze normy EMC členit do čtyř oblastí:  Všeobecné normy EMC (EMC Standards)  Normy pro nízkofrekvenční elmag. rušení (Low Frequency EMC)  Normy pro vysokofrekvenční elmag. rušení (RFI Standards)  Normy pro elektromagnetickou odolnost (Immunity Standards)  Všeobecné normy EMC (EMC Standards)  Normy pro nízkofrekvenční elmag. rušení (Low Frequency EMC)  Normy pro vysokofrekvenční elmag. rušení (RFI Standards)  Normy pro elektromagnetickou odolnost (Immunity Standards) 29

30 Jsou to kmenové normy (Generic Standards) stanovující vše- obecné požadavky EMC, které mají splňovat všechny elektrické spotřebiče či přístroje určené k provozu v určitém typu prostředí. Obě normy přitom rozlišují  prostředí obytná, obchodní a prostředí lehkého průmyslu,  prostředí průmyslová, příp. speciální. Jsou to kmenové normy (Generic Standards) stanovující vše- obecné požadavky EMC, které mají splňovat všechny elektrické spotřebiče či přístroje určené k provozu v určitém typu prostředí. Obě normy přitom rozlišují  prostředí obytná, obchodní a prostředí lehkého průmyslu,  prostředí průmyslová, příp. speciální. Všeobecné normy EMC (EMC Standards) Všeobecné normy EMC (EMC Standards)  ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita – všeobecná norma týkající se vyzařování  ČSN EN 61000-6-1 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita – všeobecná norma týkající se odolnosti  ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita – všeobecná norma týkající se vyzařování  ČSN EN 61000-6-1 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita – všeobecná norma týkající se odolnosti Tyto všeobecné normy lze užít jen tehdy, když pro dané zařízení neexistují jednoúčelové normy výrobků, příp. skupiny výrobků. Pokud takové normy existují, pak mají přednost před všeobecnými normami. Všeobecné normy platí v pásmu kmitočtů 0 Hz až 400 GHz a nevztahují se na zařízení určená k vysílání elektromagnetic- kých vln pro radiokomunikační účely. Tyto všeobecné normy lze užít jen tehdy, když pro dané zařízení neexistují jednoúčelové normy výrobků, příp. skupiny výrobků. Pokud takové normy existují, pak mají přednost před všeobecnými normami. Všeobecné normy platí v pásmu kmitočtů 0 Hz až 400 GHz a nevztahují se na zařízení určená k vysílání elektromagnetic- kých vln pro radiokomunikační účely. 30

31 Normy pro elektromagnetické rušení v nízkofrekvenční oblasti (Low Frequency EMC) Normy pro elektromagnetické rušení v nízkofrekvenční oblasti (Low Frequency EMC) 31 Základní normy (Basic Standards) řady ČSN IEC 1000 a ČSN EN 61000 popisující elektromagnetické prostředí a stanovující obecné požadavky a kompatibilní úrovně nízkofrekvenčního rušení.  ČSN IEC 1000-2-1 Popis prostředí – elmag. prostředí pro nf. rušení šířené vedením a signály ve veřej- ných rozvodných sítích  ČSN IEC 1000-2-2 Kompatibilní úrovně pro nf. rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí  ČSN IEC 1000-2-3 Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením a nevztahujících se k síťo- vému kmitočtu  ČSN EN 61000-2-4 Kompatibilní úrovně pro nf. rušení šířené vedením v průmyslových závodech  ČSN IEC 1000-2-1 Popis prostředí – elmag. prostředí pro nf. rušení šířené vedením a signály ve veřej- ných rozvodných sítích  ČSN IEC 1000-2-2 Kompatibilní úrovně pro nf. rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí  ČSN IEC 1000-2-3 Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením a nevztahujících se k síťo- vému kmitočtu  ČSN EN 61000-2-4 Kompatibilní úrovně pro nf. rušení šířené vedením v průmyslových závodech a další …

32 Normy pro vysokofrekvenční rušení (RFI Standards) Normy pro vysokofrekvenční rušení (RFI Standards) 32 Základní, kmenové i předmětové normy řady CISPR 11 až 23, příp. EN 55000 zahrnující veškerou problematiku vf. elektro- magnetického rušení.  patří k nejstarším a nejpropracovanějším normám EMC   ČSN EN 55011 ed. 2 (CISPR 11) Meze a metody měření charakteristik elmag. rušení od průmyslových, vědeckých a lékařských (PVL) vysokofrekvenčních zařízení platí pro zařízení určená ke generování či využívání vf. energie pro průmyslové, vědecké a lékařské účely.  ČSN EN 55011 ed. 2 (CISPR 11) Meze a metody měření charakteristik elmag. rušení od průmyslových, vědeckých a lékařských (PVL) vysokofrekvenčních zařízení platí pro zařízení určená ke generování či využívání vf. energie pro průmyslové, vědecké a lékařské účely. Zařízení třídy A jsou elektrická zařízení vhodná k používání ve všech objektech kromě obytných prostorů (domácností), příp. nejsou přímo připojena na rozvodnou síť nízkého napětí obytných budov. Zařízení třídy B jsou zařízení vhodná k použití v obytných objek- tech a v objektech připojených k rozvodné síti nízkého napětí napájející obytné budovy. Zařízení třídy A jsou elektrická zařízení vhodná k používání ve všech objektech kromě obytných prostorů (domácností), příp. nejsou přímo připojena na rozvodnou síť nízkého napětí obytných budov. Zařízení třídy B jsou zařízení vhodná k použití v obytných objek- tech a v objektech připojených k rozvodné síti nízkého napětí napájející obytné budovy.

33 33  ČSN EN 55013 (CISPR 13) Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného roz- hlasovými a TV přijímači a přidruže- nými zařízeními  ČSN EN 55014 ed. 3 (CISPR 14) Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného zařízením s elektrickým pohonem, tepelným zařízením pro domácnost a podobné účely, elektrickým nářadím a podobnými elektrickými přístroji uvádí meze rušivých svorkových napětí a rušivého výkonu pro spojité (trvalé) i nespojité (mžikové) rušení v pásmu 150 kHz až 300 MHz.  ČSN EN 55014 ed. 3 (CISPR 14) Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného zařízením s elektrickým pohonem, tepelným zařízením pro domácnost a podobné účely, elektrickým nářadím a podobnými elektrickými přístroji uvádí meze rušivých svorkových napětí a rušivého výkonu pro spojité (trvalé) i nespojité (mžikové) rušení v pásmu 150 kHz až 300 MHz. udává mezní hodnoty rušivého napětí a pole vyzařovaného roz- hlasovými a TV přijímači a přidruženými zařízeními (nf. zesilo- vače, gramofony, CD přehrávače, magnetická záznamová a re- produkční zařízení obrazu a zvuku aj.) v pásmu 9 kHz až 18 GHz.

34 34  ČSN EN 55015 ed. 3 (CISPR 15) Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného elektrickými svítidly apod. zařízením  ČSN EN 55022 ed. 2 (CISPR 22) Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení zařízením informační techniky specifikuje meze rušení od zařízení informační techniky ( ITE – I nformation T echnology E quipment ) v pásmu 0,15 až 1000 MHz.  ČSN EN 55022 ed. 2 (CISPR 22) Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení zařízením informační techniky specifikuje meze rušení od zařízení informační techniky ( ITE – I nformation T echnology E quipment ) v pásmu 0,15 až 1000 MHz. Třída B ITE je kategorie přístrojů určených pro použití ve vnitř- ním prostředí, tj. tam, kde lze předpokládat použití rozhlasových a TV přijímačů ve vzdálenosti do 10 m od zařízení ITE. Třída A ITE je kategorie všech ostatních zařízení ITE. Třída B ITE je kategorie přístrojů určených pro použití ve vnitř- ním prostředí, tj. tam, kde lze předpokládat použití rozhlasových a TV přijímačů ve vzdálenosti do 10 m od zařízení ITE. Třída A ITE je kategorie všech ostatních zařízení ITE. Norma specifikuje rovněž podmínky a metody měření rušivého napětí a elektrického pole včetně uspořádání měřicích pracovišť.

35 35  ČSN EN 55012 ed. 2 Meze a metody měření charakteristik vf. rušenímotorovými vozidly, motorovými čluny a zařízeními poháněnými zážehovými motory  ČSN CISPR 18 Charakteristiky rušení od venkovních vedení a zařízení vysokého napětí se týká vf. rušení způsobovaného venkovními vedeními VN a zařízeními VN v rozsahu kmitočtů 150 kHz až 300 MHz. Norma zahrnuje rušení vlivem koronového výboje na povrchu vodičů a armatur VN, vlivem kapacitních výbojů a jiskření na plo- chách izolátorů VN a na přerušených či nedokonalých spojích.  ČSN CISPR 18 Charakteristiky rušení od venkovních vedení a zařízení vysokého napětí se týká vf. rušení způsobovaného venkovními vedeními VN a zařízeními VN v rozsahu kmitočtů 150 kHz až 300 MHz. Norma zahrnuje rušení vlivem koronového výboje na povrchu vodičů a armatur VN, vlivem kapacitních výbojů a jiskření na plo- chách izolátorů VN a na přerušených či nedokonalých spojích. předepisuje mezní hodnoty rušivého pole a metody jeho měření v pásmu 30 ÷ 1000 MHz. Meze jsou stanoveny tak, aby při jejich dodržení byla zajištěna ochrana přijímačů v budovách pro rozhlasové a TV vysílání s kmitočtovou či amplitudovou modulací. předepisuje mezní hodnoty rušivého pole a metody jeho měření v pásmu 30 ÷ 1000 MHz. Meze jsou stanoveny tak, aby při jejich dodržení byla zajištěna ochrana přijímačů v budovách pro rozhlasové a TV vysílání s kmitočtovou či amplitudovou modulací.

36 36  ČSN EN 55016 Specifikace CISPR pro přístroje a měřicí meto- dy na měření rádiového rušení a odolnosti proti rádiovému rušení Část 1 specifikuje vlastnosti přístrojů pro měření napětí, prou- du, výkonu a pole rušivých signálů v pásmu 9 kHz až 18 GHz. Pro rozsah 9 kHz až 1000 MHz uvádí norma základní požadavky na přístroje pro měření elmag. rušení (měřicí přijímače, spektrální analyzátory) včetně příslušenství (umělé sítě LISN, napěťové a proudové sondy a absorpční kleště, měřicí antény) a požadavků na zkušební stanoviště. Norma též určuje požadavky na vazební jednotky pro měření odolnosti vůči vedeným rušivým signálům, požadavky na bezodrazové měřicí komory a testovací komory TEM. Část 2 uvádí metody a postupy měření vysokofrekvenčního rušení a metody testování odolnosti proti rušení. Část 1 specifikuje vlastnosti přístrojů pro měření napětí, prou- du, výkonu a pole rušivých signálů v pásmu 9 kHz až 18 GHz. Pro rozsah 9 kHz až 1000 MHz uvádí norma základní požadavky na přístroje pro měření elmag. rušení (měřicí přijímače, spektrální analyzátory) včetně příslušenství (umělé sítě LISN, napěťové a proudové sondy a absorpční kleště, měřicí antény) a požadavků na zkušební stanoviště. Norma též určuje požadavky na vazební jednotky pro měření odolnosti vůči vedeným rušivým signálům, požadavky na bezodrazové měřicí komory a testovací komory TEM. Část 2 uvádí metody a postupy měření vysokofrekvenčního rušení a metody testování odolnosti proti rušení.

37 Normy pro elektromagnetickou odolnost (Immunity Standards) Normy pro elektromagnetickou odolnost (Immunity Standards) 37 Základní normy (Basic Standards) řady ČSN EN 61000-4 se společným názvem „Elektromagnetická kompatibilita – zkušeb- ní a měřicí technika“ podrobně popisují jednotlivé typy zkoušek odolnosti.  ČSN EN 61000-4-1 ed. 2 Přehled zkoušek odolnosti uvádí přehled existujících zkoušek odolnosti včetně jejich struč- ného popisu. Norma dává doporučení pro volbu vhodné zkoušky odolnosti s ohledem na zkoušené zařízení a podmínky jeho použití (místo použití, předpokládaná úroveň rušení, požadovaný stupeň odolnosti apod.). Z normy lze zjistit řadu základních údajů o všech zkouškách odolnosti, jejichž podrobný popis je obsahem dalších norem řady EN 61000-4. uvádí přehled existujících zkoušek odolnosti včetně jejich struč- ného popisu. Norma dává doporučení pro volbu vhodné zkoušky odolnosti s ohledem na zkoušené zařízení a podmínky jeho použití (místo použití, předpokládaná úroveň rušení, požadovaný stupeň odolnosti apod.). Z normy lze zjistit řadu základních údajů o všech zkouškách odolnosti, jejichž podrobný popis je obsahem dalších norem řady EN 61000-4.

38  ČSN EN 61000-4-2 ed. 2 Elektrostatický výboj – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-3 ed. 3 Vyzařované vf. EM pole – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-4 ed. 2 Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-5 ed. 2 Rázový impulz – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-6 ed. 3 Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli  ČSN EN 61000-4-8 Magnetické pole síťového kmitočtu – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-9 Pulzy magnet. pole – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-10 Tlumené kmity magnetického pole – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-11 ed. 2 Krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí – zkoušky odolnosti  ČSN EN 61000-4-12 ed. 2 Oscilační vlny – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-2 ed. 2 Elektrostatický výboj – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-3 ed. 3 Vyzařované vf. EM pole – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-4 ed. 2 Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-5 ed. 2 Rázový impulz – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-6 ed. 3 Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli  ČSN EN 61000-4-8 Magnetické pole síťového kmitočtu – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-9 Pulzy magnet. pole – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-10 Tlumené kmity magnetického pole – zkouška odolnosti  ČSN EN 61000-4-11 ed. 2 Krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí – zkoušky odolnosti  ČSN EN 61000-4-12 ed. 2 Oscilační vlny – zkouška odolnosti 38

39 39 Rozhodující pro výběr vhodné úrovně zkušebního napětí, příp. zku- šební intenzity elek. či mag. pole je charakter prostředí, v němž má být zkoušené zařízení provozováno, a to především z hlediska před- pokládané úrovně elmag. rušení v něm. Jednotlivé normy kategori- zují tato prostředí do následujících tříd, příp. úrovní odolnosti : Úroveň (třída) odolnosti 1 je vyžadována u zařízení pracujících v prostředí s nízkou, příp. velmi nízkou úrovní elmag. rušení. Jde o tzv. dobře chráněná prostředí. Úroveň (třída) odolnosti 2 popisuje odolnost zařízení, které má pra- covat v prostředí s mírnou úrovní elmag. rušení. Jde o běžná, tj. mírně chráněná, příp. nechráněná pracovní prostředí. Úroveň (třída) odolnosti 3 je požadována pro zařízení určená pro tzv. náročná prostředí s vysokou úrovní elmag. rušení. Jde o typická průmyslová prostředí. Úroveň (třída) odolnosti 4, příp. X musí mít zařízení určená pro prostředí s velmi vysokou úrovní předpokládaného rušení. Jde o nechráněná silně rušená průmyslová prostředí. Úroveň (třída) odolnosti 1 je vyžadována u zařízení pracujících v prostředí s nízkou, příp. velmi nízkou úrovní elmag. rušení. Jde o tzv. dobře chráněná prostředí. Úroveň (třída) odolnosti 2 popisuje odolnost zařízení, které má pra- covat v prostředí s mírnou úrovní elmag. rušení. Jde o běžná, tj. mírně chráněná, příp. nechráněná pracovní prostředí. Úroveň (třída) odolnosti 3 je požadována pro zařízení určená pro tzv. náročná prostředí s vysokou úrovní elmag. rušení. Jde o typická průmyslová prostředí. Úroveň (třída) odolnosti 4, příp. X musí mít zařízení určená pro prostředí s velmi vysokou úrovní předpokládaného rušení. Jde o nechráněná silně rušená průmyslová prostředí.


Stáhnout ppt "1 Všeobecné normy EMC (EMC Standards) Normy pro vf. elektromagnetické rušení (RFI Standards) Normy pro elektromagnetickou odolnost (Immunity Standards)"

Podobné prezentace


Reklamy Google