Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ergonomické parametry dopravních prostředků a omezování hlučnosti v silniční dopravě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ergonomické parametry dopravních prostředků a omezování hlučnosti v silniční dopravě."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ergonomické parametry dopravních prostředků a omezování hlučnosti v silniční dopravě Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy - cvičení Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ergonomie (z řečtiny ergon práce a nomos zákon) je věda zabývající se optimalizací lidské činnosti, a to zejména vhodnými rozměry a tvary nástrojů, nábytku a jiných předmětů. Odtud ergonomický - přizpůsobený ergonomickým požadavkům. Podle definice je ergonomie mezioborová disciplina, jejímž cílem je dosáhnout přizpůsobení pracovních podmínek výkonnostním možnostem člověka; tento vědní obor integruje a využívá poznatky humanitních věd (zejména psychologie práce, fyziologie práce, hygieny práce, antropometrie, biomechaniky) a věd technických (např. vědy o řízení, kybernetiky, normování atd.). NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 176/2008 Sb.o technických požadavcích na strojní zařízení http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=176~2 F2008&part=&name=&rpp=15#seznam

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pracovní prostor řidiče je kabina. Musí mu umožnit vykonávat pracovní pohyby v plném rozsahu ve vymezeném prostoru a to horními i dolními končetinami. Musí být umožněno vykonávat činnosti ve vhodné pracovní poloze, bez zbytečného vyklánění, otáčení. Musí být umožněno bezpečné a pohodlné střídání poloh těla a končetin během obslužných činností. Nesmí docházet k deformacím páteře. Ovladače a kontrolní přístroje musí být v pohybovém prostoru.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Manipulační a pedipulační pohybové prostory

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ovládací prvky – ve vhodné poloze - seřiditelné sedadlo - seřiditelný volant

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ovladače – strojní prvky, kterými člověk zasahuje do chodu a řízení strojů. Ovládače se musí navrhovat, vybírat a rozmisťovat tak, aby odpovídaly fyziologickým vlastnostem (a zejména pohybovým možnostem) částí těla užívaných k jejich obsluze (rukou, prstů, nohou, či jiných částí těla). Je třeba mít třeba také na zřeteli požadavky na rychlost, přesnost a sílu. Správné uspořádání ovládačů může zabránit chybnému jednání člověka a nebo na minimum zmenšit jeho následky.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

8 Umístění ovládače v prostoru obsluhy stroje musí respektovat především: Funkci- sdružená funkčně příbuzných ovládačů, často dle schémat Významnost - nejdůležitější ovládače umístíme do optimálního prostoru Četnost- časté užívání vyžaduje umístění do optimálního prostoru Následnost - je nutné respektovat pořadí používání ovládačů Typ- každý ovládač vyžaduje specifické umístění Vazbu- umístění ovládače by mělo prostorově odpovídat ovládané části stroje.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní typy ovládačů

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dělení ovládačů Podle formy přenosové energie (ovládač –stroj - mechanické - hydraulické - pneumatické - elektrické - kombinované Podle části těla, kterou používáme pro ovládání prvku Ruční - jedním prstem - více prsty - dlaní - paží - oběma rukama Nožní - chodidlem - oběma chodidly - jinou částí nohy Hlasové Ovládané jinou částí těla (například oko)

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podle způsobu vyvolání stavové změny - polohový - pro ovládání je rozhodující poloha ovládače - pohybový - rozhodující je rychlost, zrychlení nebo dráha - silový - rozhodující je síla vyvinutá na ovládač Podle dráhy ovládacího pohybu - přímočarý (tlačítko, spínač, přepínač) - obloukový (páka) - kruhový (klika) - centrický (točítko, volant, kolo) - obecný (pohyb po obecné křivce)

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sdružený pákový ovládač – joystick/sidestick Technologie Drive-by-wire (DBW)

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sdělovače - jsou zařízení, která informují operátora o stavu sledovaných parametrů a chodu stroje. Musí podávat jasné, spolehlivé a rychlé informace, podle kterých je mobilní stroj ovládán. Největší množství informací je přijímáno zrakem, a většina sdělovačů tvoří tedy sdělovače vizuální. Proto je třeba, aby pro čtení sdělovačů byly vytvořeny dobré podmínky vidění tj. optimální intenzita světla, odrazivost, jas, kontrast a velikost pozorovaných znaků. Akustické nebo taktilní sdělovače přebírají ostatní část informací.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Požadavky na sdělovače: -správná funkce a kvalita přístroje, -optimální čitelnost údajů, -estetický tvar a povrchová úprava, -vhodný způsob upevnění, -dobré těsnění tělesa, Sdělovače a signalizační prvky se musí navrhovat, vybírat a rozmisťovat způsobem odpovídajícím vlastnostem lidského vnímání a úkolu, který má být plněn.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zásady pro sdělování informací 1. Provedení sdělovačů a signalizačních prvků musí zajišťovat jasné a jednoznačné vnímání. To je zvlášť důležité u výstražných sdělovačů a signalizačních prvků. Zvláštní pozornost se musí věnovat intenzitě sdělovače, trvání informace, signálu, barvě, tvaru, velikosti, kontrastu a rozlišitelnosti proti zrakovému nebo zvukovému pozadí. Výstražné signály jsou účinnější, jestliže se kombinuje signál zrakový a sluchový. Kontrast (barva) sdělovače je nejvhodnější v maximálních rozsazích -například bílá základní plocha, černá stupnice Negativní stupnice se lépe čte při špatném osvětlení. Kombinace barev

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 2.Počet a druhy sdělovačů a signalizačních prvků se musí udržovat na minimu nutném pro úspěšné plnění úkolů, aby se předešlo přetížení informacemi. 3.Uspořádání sdělovačů a signalizačních prvků mají zajišťovat obsluze informace jasným a jednoznačným způsobem. Zbytečné informace se musí vypustit. 4.Sdělovače a signalizační prvky musí být umístěny tak, aby umožňovaly bezpečnou, jasnou, rychlou orientaci a rozpoznání. Přitom je třeba mít na zřeteli důležitost a frekvenci jednotlivých informací a nutnost zpětné vazby v rámci pracovního úkolu. Forma obsahu této zpětné vazby musí být jednoznačné a musí být obsluze dobře známé. 5.Rychlost a směr změny informace zobrazené na sdělovačí musí odpovídat rychlosti a směru změny na prvotním zdroji těchto měřených veličin.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dělení sdělovačů: sdělovačů: - varovné sdělovače - zvukové sdělovače, - světelná návěstí, - obrazovka a displeje, - číselníky, počítadla. Podle smyslu, kterým informaci vnímáme Zrakové (visuální, optický) Sluchové (auditivní, akustický) Hmatové (taktilní) Ostatní smysly

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Varovné sdělovače - účelem varovných signálů je vzbudit pozornost a varovat při mimořádných událostech, které by mohly ohrozit zdraví nebo život nebo způsobit větší hmotné škody

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zvukové sdělovače Obvykle je doporučováno kombinovat zvukové a vizuální sdělení. Zvuk signalizuje, že došlo k nějaké události a světelný signál informaci o události upřesňuje. Aby byl signál v prostoru dobře slyšitelný má mít intenzitu mezi 40 až 60 dB, avšak musí mít intenzitu nejméně o 10 dB větší, než je průměrná hladina hluku v jeho okolí. Přerušovaný tón varovného signálu je lepší než stejnosměrný, nebo kolísavý.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Světelná návěstí - signalizují normální provozní nebo mimořádný stav stroje, polohu stroje, nebo nástroje, poruchu apod. Má být instalováno pouze tam, kde je nutné pro obsluhu a řízení stroje. Obvykle se používají tyto barvy: Červená - značí nebezpečí poplach, mimořádné podmínky, bezprostřední nebezpečí. Žlutá - značí výstrahu, změna nebo hrozící změna podmínek, hodnoty dosahující kritické hranice. Zelená - značí bezpečí, pro normální klidový stav, možnost pokračovat v činnosti, podmínky pro normální práci, výchozí poloha. Modrá - má zvláštní význam podle potřeby, informativní význam. K upoutání větší pozornosti je možné použít u signálky kmitavého světla, je doporučován kmitočet 2 až 4 Hz u červeného světla a 0,5 až 1 Hz u žlutého světla s poměrem doby svícení k době zhasnutí 1: 1 až 4:1.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Číselníky - pro kontrolní, kvalitativní a kvantitativní čtení všech dynamických hodnot. Jedná se o ručičku, která se pohybuje po stupnici a obsluha aproximovativní metodou odečítá hodnotu, kterou číselník ukazuje. Číselníky mají být z hlediska osvětlení umístěny tak, aby se v jejich krycích sklech neodrážely (nezrcadlily) světelné zdroje a okna, což by způsobovalo obtížné čtení údajů, chyby a omyly. Počítadla - pro kvantitativní čtení snad nejvhodnější. Odpadá zde psychologická komplikovanost vjemu, vyskytující se u číselníků, protože není třeba interpolovat. Počítadla jsou konstrukčně řešena jako analogová nebo digitální. Pro čitelnost počítadel jsou rovněž důležité velikost číslic, jejich tvar a barva, jakož i barva podkladu číslic.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obrazovka a displeje (lCD) - zobrazení libovolných signálů, zobrazování je omezeno pouze rozlišovací schopností, množstvím používaných barev a kvalitou zobrazení. Zobrazování v zorném poli - HUD (Head Up Display) - poskytuje veškeré provozní údaje obsluze dopravního prostředku tak, aby nebyl nucen vyhledávat tyto údaje na sdělovačích v prostoru kokpitu, ale aby se mu tyto údaje zobrazovali přímo v prostoru jeho zorného pole.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příklady symbolů ovladačů a sdělovačů

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Omezování hlučnosti v silniční dopravě Za hluk je označován nežádoucí zvuk. Podstatou zvuku je mechanické kmitání pružného prostředí (nejčastěji vzduchu), které se šíří konečnou rychlostí. Akustická vlna se ve vzduchu pohybuje rychlostí cca 340 m.s 1. Z hlediska hygieny má smysl se zabývat zvuky ve frekvenčním pásmu 20 - 20 000 Hz, protože zvuky mimo toto pásmo lidské ucho nevnímá.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hladina akustického tlaku [dB] p - akustický tlak [Pa] P 0 = 2*10 -5 [Pa] Hlasitost je veličina subjektivní a závisí na citlivosti sluchu.

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

27 Hluk vozidel Vnější hluk jedoucího vozidla

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vnější hluk stojícího vozidla Měření: - při 3/4n n – otáčky při max. výkon

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hluk uvnitř vozidla Měření: - při konst. rychlosti - při plném zrychlení - při stojícím vozidle Vnější hluk stlačeného vzduchu – u vozidel vz. brzdovou soustavou

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

31 Snížení hluku ze silniční provozu Hlavní složky hluku - hluk motoru a výfuku - hluk styku pneumatik s vozovkou - aerodynamický hluk

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Možnosti snížení hluku - protihlukové clony nebo valy - snížení intenzity dopravy všech vozidel - vyloučení nebo omezení provozu těžkých vozidel - snížení rychlosti - oprava špatného stavu vozovky nebo tramvajové trati - nahrazení „ hlučného“ povrchu vozovky „tišším“ - omezení provozu starých a hlučných vozidel - dosažení plynulosti provozu

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vliv povrchu vozovky Zdroj: J. Novák, Akustika s.r.o. Praha

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hluková mapa

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Průběh hladin akustického tlaku na vjezdu do areálu ČZU

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroje : EHK/OSN č.35 EHK/OSN č.51 ČSN 300732 ČSN – ISO 5128 ČSN – ISO 5130 Nař. vlády č 176/2008 Sb. Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví MZd ČR – č. j. HEM-300-11.12.01-34065 metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí First, J.. Zkoušení automobilů a motocyklů, Praha: S&T CZ, 2008, ISBN 978-80-254-1805-5.


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ergonomické parametry dopravních prostředků a omezování hlučnosti v silniční dopravě."

Podobné prezentace


Reklamy Google