Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Narušení bezpečnosti. OBSAH: Vymezení základních pojmů vážících se k narušení bezpečnosti Řízení bezpečnosti území Nástroje veřejné správy využitelné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Narušení bezpečnosti. OBSAH: Vymezení základních pojmů vážících se k narušení bezpečnosti Řízení bezpečnosti území Nástroje veřejné správy využitelné."— Transkript prezentace:

1 Narušení bezpečnosti

2 OBSAH: Vymezení základních pojmů vážících se k narušení bezpečnosti Řízení bezpečnosti území Nástroje veřejné správy využitelné pro řízení bezpečnosti

3 Nouzová situace   je stav který může nebo vyvolává vznik pohromy (např.velký déšť – vyvolá povodeň) a dojde k narušení normálního stavu Pohroma   každý jev v lidském systému, který má nebo může mít dopady na chráněné zájmy lidského systému, tzn. poškozuje nebo může poškodit od jisté velikosti a jistých podmínek (čas+místo) bezpečnost a udržitelný rozvoj   náhlá událost, obvykle rychle a nenadále přicházející a mnohdy i rychle mizící, zanechávající vážné a trvalé dopady Pojmy

4 Mimořádná událost /zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění poslední novelizace/   škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací   zvládnutelná běžnými opatřeními státu (vyčleněné výkonné složky, zdroje a prostředky /využití sil a prostředků IZS/)   není vyhlášen žádný z krizových stavů (tzn. stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav)

5 Krizová situace /zákon č. 240/2000Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění poslední novelizace   mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (krizový stav)   zvládnutelná s využitím nadstandardních opatření státu (tzv. krizových opatření), např. omezení práv deklarovaných LZPS, využití zásob státu připravených pro zvládání krizových situací Pojmy

6 Krizové situace – Typové plány v ČR vytipováno 23 typových KS (na základě analýzy rizika) pro tyto stanovené typové KS jsou v gesci ústředních správních úřadů (ministerstev) zpracovány typové plány (24 TP) Typový plán   dokument, v němž zpracovatel stanovuje doporučený typový postup, zásady a opatření pro řešení KS   výchozí podklad pro tvorbu operačních plánů (stanovuje pro konkrétní druh KS na daném území postupy, zásady, opatření, síly a prostředky pro její řešení, postupy jejich nasazení a zabezpečení)

7 Vývoj mimořádné události v krizovou situaci čas síly a prostředky vývoj události základní složky IZS událost mimořádná událost krizová situace vyhlášení krizového stavu složky IZS - koordinace složky IZS, orgány krizového řízení

8 Krizové situace a jejich návaznost na vyhlášení krizových stavů Krizová situace nesouvisející s (nevojenského obranou charakteru) související s obranou (vojenského charakteru) nesouvisející s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem související s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem Stav nebezpečí Stav ohrožení státu Krizové stavy Nouzový stav Válečný stav Stav ohrožení státu

9 Krizové stavy N á zevPr á vn í předpisVyhla š uj í c í org á nDůvod vyhl áš en í v á lečný stav čl 43 Ú stavy + z. 110/1998 o bezpečnosti Parlament (>50% obou komor) napaden í ČR nebo potřeba plnit mezin á rodn í smluvn í z á vazky o společn é obraně proti napaden í stav ohrožen í st á tu čl. 7 z. 110/1998 o bezpečnosti ČR Parlament na n á vrh vl á dy bezprostředn í ohrožen í svrchovanosti st á tu nebo ú zemn í celistvosti nebo jeho demokratick é z á klady nouzový stav čl. 5 a 6 z.110/1998 o bezpečnosti ČR Vl á da (předseda vl á dy pokud hroz í prodlen í ) neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu ve značn é m rozsahu ohrožuj í chr á něn é z á jmy nebo vnitřn í poř á dek a bezpečnost ve st á tě stav nebezpeč í § 3 z. 240/2000 o krizov é m ř í zen í hejtman kraje, prim á tor hl. m. Prahy intenzita nedosahuje značn é ho rozsahu a nen í možn é odvr á tit ohrožen í běžnou činnost í veřejn é spr á vy a IZS

10 Řízení bezpečnosti  proaktivní strategický nástroj k zajištění bezpečnosti a udržitelného rozvoje, jehož cílem je zajistit požadovanou úroveň bezpečnosti  je zajišťováno prostřednictvím veřejné správy  zahrnuje 4  zahrnuje 4 fáze:   prevenci živelních a jiných pohrom   připravenost zvládnout živelní a jiné pohromy   odezvu na živelní a jiné pohromy s cílem stabilizovat postižené území   obnovu území s cílem nastartovat další rozvoj

11 Nástroje veřejné správy ke zvyšování úrovně bezpečnosti   řízení založené na kvalifikovaných datech a správných metodách rozhodování   výchova a vzdělávání občanů   specifická výchova řídících a technických pracovníků   standardy, normy a předpisy   inspekce   výkonné složky ke zvládnutí mimořádných událostí   systémy ke zvládnutí krizových situací   územní, havarijní a krizové plánování

12 Domácí práce Učit se, učit se, učit se…….. …… příští hodinu se bude zkoušet veškerá látka týkající se bezpečnosti, bezpečnostního systému a narušení bezpečnosti………


Stáhnout ppt "Narušení bezpečnosti. OBSAH: Vymezení základních pojmů vážících se k narušení bezpečnosti Řízení bezpečnosti území Nástroje veřejné správy využitelné."

Podobné prezentace


Reklamy Google