Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost FINANČNÍ ČÁST PROJEKTU (seminář pro příjemce – 2. výzva, 2. GG PO 1) 21. 9. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost FINANČNÍ ČÁST PROJEKTU (seminář pro příjemce – 2. výzva, 2. GG PO 1) 21. 9. 2012."— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost FINANČNÍ ČÁST PROJEKTU (seminář pro příjemce – 2. výzva, 2. GG PO 1) 21. 9. 2012

2 2 OBECNÉ INFORMACE

3 3 Dokumenty pro realizaci GP Příručka pro příjemce OPVK (verze 6, datum platnosti 29. 6. 2012) Metodické dopisy Metodika způsobilých výdajů 2007-2013 Text Smlouvy o realizaci GP a žádost Platná legislativa ČR

4 4 Způsobilé výdaje Výdaje musí být: -přiměřené - odpovídat cenám v místě a čase obvyklým -h ospodárné - minimalizace výdajů při respektování cílů projektu -účelné - nezbytné pro realizaci projektu -efektivní - maximální poměr mezi výstupy a výstupy projektu

5 5 -vynaloženy na činnosti stanovené ve výzvě a na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu -prokazatelné - doložené prvotními účetními doklady -výdaje musí vzniknout v průběhu realizace projektu - - od okamžiku zahájení realizace projektu do okamžiku ukončení realizace - s výjimkami stanovenými v příručce pro příjemce tj. mzdy za poslední měsíc realizace projektu a závěrečný audit

6 6 Platby (úhrady výdajů) v rámci projektu Záloha - ve výši 20 % způsobilých výdajů - do 30 kalendářních dnů od data podpisu Smlouvy o realizaci GP Další platby: ve výši prokázaných způsobilých výdajů v jednotlivých žádostech o platbu (vždy po 3 měsících) Žádost o platbu = prokázané způsobilé výdaje v monitorovacím období (dle soupisky) – (mínus) příjmy projektu (úroky) do celkové výše 90 % schváleného rozpočtu závěrečná platba až po předložení závěrečné žádosti o platbu (cca 10 % celkových nákladů dle skutečného čerpání) vratka v případě nevyúčtování poskytnuté zálohy na konci projektu

7 7 Úhrada výdajů projektu 1)z projektového účtu a) přímo b) refundace  příjemce má povinnost zajistit si měsíční výpisy  !!! z projektového účtu nelze převádět finanční prostředky na jiný účet nebo vybírat bez konkrétní potřeby a důvodu (sankce od poskytovatele) !!!!!! 2) z pokladny organizace  nutná následná refundace z účtu projektu – až po uhrazení výdaje z pokladny 3) ze samostatné pokladny projektu  pozor na pokladní limit 30 tis. Kč dle smlouvy + musí být stanoven i ve vnitřním předpisu příjemce  dotace projektové pokladny z projektového účtu příjemce

8 8 REFUNDACE Refundace = platba z projektového účtu na účet příjemce (kmenový či provozní).  Refundace vždy až PO předchozí úhradě nákladů z účtu příjemce tzn. zpětně !  VYJÍMKA – kap. 1 Osobní výdaje – refundace možná 5 pracovních dnů předem ! (před úhradou výdaje z účtu organizace)  po provedení souhrnné refundace je nutné doložit vnitřní účetní doklad s jednotlivými položkami dle soupisky účetních dokladů

9 9 ÚHRADA MEZD Na vnitřním účetním dokladu mezd OZNAČIT výdaje přímé a nepřímé!! Vhodné je refundovat celkovou částku přímých nákladů na mzdy (z přílohy č. 13)

10 10 NESROVNALOSTI  Pokud při kontrole MZ uzná poskytovatel výdaj nezpůsobilým – vyzve příjemce k vrácení částky na projektový účet (výpočet penále)  V případě mylných plateb z projektového účtu (výpočet penále)

11 11 Partnerství s finančním/bez finančního příspěvku 1)Partnerství s finančním příspěvkem platby: - partner hradí náklady ze svých finančních prostředků (ke konci monitorovacího období nebo měsíčně) vystaví příjemci žádost o platbu a vyúčtuje, příjemce hradí náklady partnerovi z projektového účtu (žádost o proplacení výdajů se provádí na základě soupisky za partnera) - partner obdrží z projektového účtu příjemce zálohu (např. dodatkem ke smlouvě o partnerství), hradí náklady ze zálohy a v každém monitorovacím období provede vyúčtování (např. v podobě rekapitulace oprávněných nákladů nebo samostatnou soupiskou partnera) - partner MUSÍ mít projektový účet

12 12 partner projektu nemá žádný ZISK a nemůže příjemci FAKTUROVAT (není dodavatelem) – jsou mu hrazeny pouze náklady, které mu v souvislosti s projektem vznikají zřídí li si partner samostatný projektový účet – musí být při proplacení odečteny úroky 2)Partnerství bez finančního příspěvku není poskytován žádný příspěvek na účast na realizaci projektu majetek pořízený z projektu může být partnerovi poskytnut pouze formou zápůjčky majetek lze zapůjčit i cílové skupině

13 13 Účetnictví projektu účetně musí být odděleny všechny náklady a výnosy související s projektem (střediskem nebo samostatnými analytickými účty pro projekt) nejen u příjemce, ale i u partnerů s finančním příspěvkem doporučujeme zřídit zvláštní účetní střediska pro přímé a nepřímé náklady!!! faktury i každý originál účetního dokladu musí obsahovat identifikaci projektu!! (číslo projektu, název projektu – např. formou razítka) je nutné sledovat odděleně investiční a neinvestiční finanční prostředky (již záloha je takto členěna) Každé použití neinvestičních prostředků k úhradě investičních a naopak je hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně!

14 14 při předkládání monitorovacích zpráv se dokládají kopie dokladů nad 5 000,- Kč uvedených na soupisce nezapomínat účtovat i o úrocích a bankovních poplatcích z projektového účtu Upozornění: poskytovatel provádí monitorovací návštěvy a dále má možnost provést kontrolu na místě minimálně 1 x za dobu trvání projektu.

15 15 Další informace Objednávka/smlouva musí obsahovat:  přesnou specifikaci zboží nebo služby a jejich rozsah. Obecně formulované doklady typu např.: „Občerstvení“ apod. nejsou vyhovující Náležitosti účetního dokladu:  § 33 a), odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (=definice prokazatelného účetního záznamu)  § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (=náležitosti účetního záznamu) Ve vnitřních předpisech musí mít příjemce:  skartační a archivační řád tj. doba archivace do roku 2025 (všech materiálů a dokladů souvisejících s projektem)  nastaven vnitřní kontrolní systém projektu (kdo je oprávněn co podepisovat v souvislosti s projektem) + podpisové vzory  pokladní limit (vede-li samostatnou pokladnu projektu )

16 16 Faktura – její vykazování v MZ Faktura MUSÍ VŽDY obsahovat: a)Objednávku nebo smlouvu b)Dodací list (zboží) nebo předávací protokol (služba) c)Ostatní: prezenční listinu (seminář, konference) fotografie, průzkum trhu = tyto dokumenty dokládat s každou fakturou, není možné smlouvy dohledávat zpětně v jiných MZ

17 17 Nezpůsobilé výdaje Takové výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy hospodárně a efektivně nebo nejsou v souladu s evropskou nebo českou legislativou. Například: výdaj nedoložený doklady DPH pokud existuje zákonný nárok na odpočet nákupy vozidel, nábytku, nemovitostí a pozemků přímé daně (daň z nemovitosti, daň dědická, silniční…) výdaje spojené s financováním státem uznávaných zkoušek, rekvalifikace a kvalifikační studium

18 18 splátky finančního leasingu splátky operativního leasingu u vybavení a zařízení, které nebude využíváno výhradně pro potřeby cílové skupiny nájemné, pokud je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo členem realizačního týmu režijní náklady bez přímé vazby na projekt mzdy zaměstnanců nepodílejících se na projektu penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvky na rekreace, odstupné, peněžitá pomoc v mateřství více než dvojúrovňové smlouvy s dodavateli (např. smlouvy o zprostředkování)

19 19 Nepodstatné změny rozpočtu (bez souhlasu poskytovatele) přesun v rámci jedné kapitoly rozpočtu mezi kapitolami do výše 15 % (Z původního objemu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány) VYJÍMKA – kapitola 1 může být přesunem navýšena pouze do výše 15% stávajícího objemu této kapitoly !!! vytvoření nové položky, případně její zrušení (nesmí znamenat začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení stávající klíčové aktivity) nesmí dojít k překročení % limitů jednotlivých kapitol Změny se popisují a zdůvodňují v textu monitorovací zprávy + se dokládá přepracovaný rozpočet projektu!!

20 20 Omezení v provádění nepodstatných změn u Kapitoly č. 1 – Osobní výdaje v rámci nepodstatné změny lze provést přesun prostředků v dané kapitole či přesun prostředků z jiných kapitol v případě: pokud dochází ke změně schváleného pracovněprávního vztahu např. z DPP na DPČ rozdělení či sloučením již schválených úvazků vytvoření nové pozice navýšení či snížení úvazku stávající pozice (nesmí být překročena schválená jednotková cena)

21 21 Podstatné změny rozpočtu (se souhlasem poskytovatele) Podstatné změny v rozpočtu projektu zakládají povinnost příjemce předložit žádost o schválení poskytovateli podpory. přesun mezi kapitolami vyšší než 15 % původního objemu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány navýšení objemu způsobilých výdajů Kapitoly č. 1 Osobní výdaje o výše než 15 % Navýšení či snížení položek Křížového financování změna data ukončení projektu a změna bankovního účtu projektu Uzavírá se dodatek ke smlouvě a změny musí být odsouhlaseny partnery příjemce.

22 22 Při přesouvání v rámci podstatných i nepodstatných změn nesmí být porušeny limity stanovené pro jednotlivé kapitoly a nelze navyšovat položky, které byly kráceny výběrovou komisí. Přesun prostředků mezi kapitolami se vždy posuzuje podle rozpočtu projektu původně schváleného při uzavření smlouvy, případně podle rozpočtu upraveného v aktuálně platné úpravě (po schválení podstatné změny projektu se znovu nastavuje limit 15 %).

23 23 Děkuji za pozornost Bc. Romana Friedlová friedlova.r@kr-ustecky.czriedlova.r@kr-ustecky.cz 475 657 812


Stáhnout ppt "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost FINANČNÍ ČÁST PROJEKTU (seminář pro příjemce – 2. výzva, 2. GG PO 1) 21. 9. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google